8 juli 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 4 – 8 JULI 2016

Dit vierentwintigste weekverslag in 2016, aflevering 399 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de laatste week voor het zomerreces waarin de gemeenteraad voor het laatst in dit seizoen met een interessante agenda vergaderde, duidelijk werd wat de nieuwe aansluiting van de Noordeindseweg aan de rotonde Oostmeerlaan moet gaan kosten en onze fractie het to do lijstje voor de tweede helft van 2016 op een rijtje zette. De foto’s bij dit weekverslag toont een aantal locaties waar de verkeersveiligheid stevig verbeterd moet worden.

MILJOEN EURO VOOR AANTAKKING NOORDEINDSEWEG AAN ROTONDE

Het college wil bijna 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor de nieuwe aantakking van de Noordeindseweg aan de rotonde Oostmeerlaan. Hierdoor wordt het mogelijk om de Noordeindseweg tussen Wilgenlaan en Oostmeerlaan in noordelijke richting voor auto’s open te stellen. De Noordeindseweg wordt een 30 km zone. Het college bericht in een brief van 30 juni aan de raad dat er hierover overleg wordt gevoerd met het Hoogheemraadschap Delfland. Deze heeft een reconstructie van de Noordeindseweg gepland waarbij het niveau van de hele weg met 50 centimeter verhoogd wordt. Gestreefd wordt om de uitvoering gelijktijdig te laten plaats vinden. Afhankelijk van het overleg wordt de voorbereiding en uitvoering vanaf het vierde kwartaal van 2019 voorzien. Voor het nemen van de noodzakelijke verkeersbesluiten inclusief de bezwarenprocedures is de periode derde kwartaal 2017 – derde kwartaal 2019 gepland. Dit betekent dat de nieuwe aantakking aan de rotonde op zijn aller vroegst in 2020-2021 in gebruik genomen kan gaan worden. Een nieuw toets-moment of de inwoners zo veel geld over hebben voor een ingrijpende aanpassing met een beperkt verkeersnut zijn de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zie onze inbreng in het raadsdebat van maart 2016 waarin een besluit genomen werd over het Mobiliteitsplan Berkel: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-maart-1-april-2016/

Een citaat uit dit weekverslag: “Feitelijk neemt de totale verkeersdruk in dit gebied met 700 auto’s per etmaal toe. De te nemen verkeersbesluiten zullen door het college deugdelijk onderbouwd moeten worden. Zo zal aangetoond moeten worden dat de onderbouwing van het eerder genomen verkeersbesluit om de Noordeindseweg ter hoogte van de rotonde Planetenweg af te sluiten nu niet meer geldt. Dat wordt knap lastig wanneer blijkt dat éénrichtingverkeer ter plaatse voor het gehele gebied een extra verkeersdruk van 700 auto’s per etmaal gaat opleveren. Welke nieuwe, rationele argumenten zijn er om de raadsbesluiten van 2009 te herroepen? Volgens de PvdA fractie geen enkele. Voordat we dit zeker weten en de Raad van State hierover op basis van te verwachten bezwaren van inwoners een uitspraak heeft gedaan, zijn wij zeker 2 jaar verder. Tijd genoeg om de echte prioriteiten aan te pakken!”

De PvdA fractie heeft een poging gedaan om de top-10 van echte verkeersprioriteiten in Lansingerland in beeld te brengen. Let wel, het is een ‘poging’. De fractie staat graag open voor aanvullingen en verbeteringen. Laat het ons horen. De volgorde in deze top-10 is willekeurig.

 1. Bouw fietstunnel bij de gevaarlijke rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg;
 2. Verlichting Landscheidingsfietspad tussen grens Zoetermeer en station Rodenrijs (kosten: 500.000 euro);
 3. Verbetering verkeersituatie Raadhuislaan-Molenwerfstraat Berkel centrum (ontwikkeling Hergerborch-locatie);
 4. Nieuw fietspad parallel aan Berkelsedijkje tussen Berkelseweg en Raadhuislaan/Boterdorpseweg;
 5. Verbetering verkeerssituatie Oosteindseweg Bergschenhoek (30 km regime is daar een farce);
 6. Reconstructie parallelweg N209 tussen Anthuriumweg en Zoetermeer (Overbuurtseweg/Hoefweg); Reconstructie en betere verlichting Anthuriumweg (fietsveiligheid);
 7. Verbetering van de ontsluiting van A.H. Verweijweg in Berkel noord;
 8. Reconstructie Merenweg Bleiswijk (fietsveiligheid);
 9. Verbreden en veiliger maken van de Naardermeerstraat in Berkel noord;
 10. Verkeersplan Berkelse Westpolder om ontsluiting voor autoverkeer te bevorderen en verkeersveiligheid te verbeteren;

Denk s.v.p. met de PvdA fractie mee en laat ons uw verkeersknelpunten horen!

De PvdA fractie feliciteert de bewoners van de Bonfut met de uitspraak van de recente Raad van State akkoord te gaan met de afsluiting van deze smalle straat. Er komt een poller die alleen te bedienen is voor de direct omwonenden. Aan dit besluit ging liefst 32 jaar strijd vooraf. De PvdA fractie houdt zich, samen met bewoners, sinds 2007 intensief met dit dossier bezig. Wij waarderen het zeer dat wethouder Simon Fortuyn dit dossier na zijn aantreden uiterst voortvarend ter hand heeft genomen. Ere wie (ook) ere toekomt! De uitspraak van de Raad van State is te vinden op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88162&summary_only&q=bonfut

DSC06943

Bonfut eindelijk veilig!

PVDA TOP 20 ACTIELIJST VOOR PERIODE SEPTEMBER-DECEMBER 2016

Wat staat er op ons prioriteitenlijstje voor de periode na het zomerreces 2016? Natuurlijk het verschijnen van PvdA weekverslag 400 dat op vrijdag 26 augustus zal verschijnen. Het PvdA Lansingerland weekverslag verscheen voor het eerst in januari 2007, de maand waarin de fusiegemeente Lansingerland van start ging. Sindsdien hebben wij géén enkele week overgeslagen. Tijdens periodes waarin de lokale politiek met reces is verschijnt het weekverslag niet. Wel zijn er dan vaak extra edities (‘Zomerverslagen’) wanneer de actualiteit daar om vraagt. Elk jaar verschijnen er zo’n 42 weekverslagen. Inmiddels is het PvdA weekverslag een heus Lansingerlands instituut geworden met ook een brede regionale en landelijk lezersschare.

Onze verdere top 20 prioriteitenlijst:

 1. Betaalbaar (veel meer sociaal bereikbare huurwoningen) & heel veel bouwen op weg naar 2021. Dan moet Lansingerland klaar met bouwen zijn exclusief Wilderszijde. Visieontwikkeling over bouwen op Wilderszijde;
 2. Integrale visie nota Onderwijs;
 3. Uitvoeringsprogramma Realistisch Duurzaam (windmolens & betrokkenheid gemeente) en voltooiing van onze groengebieden (Vlinderstrik);
 4. Versterken van openbaar vervoer, economie, werkgelegenheid & innovatie & Greenport in Lansingerland & Metropoolregio;
 5. Secure & brede belangenafweging met betrekking tot de uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport;
 6. Uitbreiding P+R’s bij de metrostations;
 7. Komst van vroege nachtvervoer via metro’s in het weekend;
 8. Bushalte Bonfut/Wildersekade in Rotterdam moet snel terug;
 9. Start station Bleizo in december 2018 en studie naar metro/tram verbinding station Rodenrijs-Bleizo;
 10. Transformatieproces sociaal domein (armoedebeleid hoger op de agenda);
 11. Meer kunst & cultuur;
 12. Opvang en huisvesting van asielgerechtigden;
 13. Burgerparticipatie behoeft nieuwe impuls met een meer sturende & regie-voerende rol van het college;
 14. Minder angstig & meer doortastend college;
 15. Inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking (‘Vanzelfsprekend samen’), organiseren van een PvdA Lansingerland debatavond in de ‘Week van de Toegankelijkheid’ (3-8 oktober) en ook de maand waarin het betreffende VN toegankelijkheidsverdrag waarschijnlijk geratificeerd wordt;
 16. PvdA top-10 verkeersveiligheid uitvoeren. Optimale inpassing A13/A16;
 17. OZB moet snel omlaag van 120% naar 110%;
 18. Snel glasvezel internet op bedrijventerreinen & tuinbouwlocaties;
 19. Bleiswijk centrum moet écht gaan bruisen! (versterking van relatie met Rottemeren gebied);
 20. Campagnes ten behoeve van verkiezingen maart 2017 & maart 2018;

Suggesties voor deze top 20? Laat het de PvdA fractie weten!

Anthuriumweg is hard aan reconstructie toe

Anthuriumweg is hard aan reconstructie toe

LAATSTE RAAD VOOR HET ZOMERRECES

Overschot op sociaal domein moet geoormerkt worden!

De raad boog zich afgelopen donderdag over de jaarrekening 2015. Die was al uitgebreid aan de orde geweest in de commissie Algemeen Bestuur. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/

De raad richtte de schijnwerper dan ook op een door Leefbaar 3B en PvdA ingebracht amendement om het overschot dat over het jaar 2015 in het budget voor het sociaal domein ontstaan is, veilig te stellen. dat in 2015 In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen om niet meer uit te geven in het Sociaal Domein dan uitkering uit het gemeentefonds bedraagt. In 2015 is dit gelukt en is er een overschot van € 1.477.172 ontstaan. Het is onzeker of in de komende jaren het budget voldoende zal zijn. Het kan zijn dat komende jaren tegenvallers opleveren. Het is in de geest van de afspraak in het coalitieakkoord dat gemiddeld over de jaren uitgaven en inkomsten voor het sociaal domein in evenwicht zijn. Door middel van het creëren van een bestemmingsreserve blijven de middelen die bestemd waren voor sociale doelen daarvoor beschikbaar en is de raad in staat het verloop goed te volgen. Waarschijnlijk is over drie jaar wel duidelijk of er een stationaire situatie is en kan zo nodig het beleid daarop aangepast worden.

Petra Verhoef hierover: “Ook de PvdA fractie is voorstander zijn van het creëren van een bestemmingsreserve voor de overgebleven middelen die bestemd waren voor het sociale domein.

Andere fracties in de raad vinden dat je het geld dat over is van het sociale domein in 2015 niet moet oormerken, maar beter in de algemene reserve kunt stoppen, voor een nog robuustere financiële situatie. Wat ons betreft, voeren we in Lansingerland sociale politiek, waarbij je rekening houdt met tegenvallers en zo zorgt voor een buffer voor het sociale vangnet. Er was en is bij cliënten veel bezorgdheid over minder hulp en ondersteuning ten gevolge van de decentralisatie en nu zitten we onverwacht met een flink overschot. Of dat op termijn zo blijft is onduidelijk en het is dus gepast om het geld voorlopig te reserveren, met een duidelijk etiket.

Weer andere partijen vinden dat er al te veel bestemmingsreserves zijn. Tegen hen wil ik zeggen: opschonen van de bestemmingsreserves kan misschien geen kwaad, maar geef me één goede reden om wel een bestemminsgreserve te hebben voor het Annie M.G. Schmidt park of onderhoud van de Begraafplaats, maar niet voor het sociale domein. En iedereen weet ook dat de bestemmingsreserves uiteindelijk terugvloeien naar de algemene reserve. U kunt dus gewoon voor dit amendement stemmen”.

Het amendement van Leefbaar 3B & PvdA haalde het niet. Alleen deze partijen en GroenLinks stemden voor. CDA, VVD, WIJ, ChristenUnie, Partij Neeleman en D66 stemden tegen het amendement. Hun argument: er is geen noodzaak om dit te doen en het staat haaks op onze financiële systematiek. Mochten er in de toekomst tekorten op het in de begroting vastgestelde budget te behoeve van het sociaal domein ontstaan dan kan dit tekort bij de vaststelling van de jaarrekening via de algemene reserve aangevuld worden. De voorstemmers toonden geen inlevingsvermogen ten opzichte van onze inwoners die de afgelopen periode voortdurend geconfronteerd werden met berichten in de media dat er grote overschotten bij gemeenten zijn als het gaat om de uitgaven ten behoeve van het sociaal domein. Zelf worden zij vaak geconfronteerd met bezuinigingen of veel bureaucratische rompslomp. Breed leeft het beeld dat bijna 1.5 miljoen verdwijnt in de gemeentelijke spaarpot en niet opzij wordt gezet voor broodnodige zorg. Het amendement van Leefbaar 3B, GroenLinks en PvdA was er juist op gericht om die beeldvorming een halt toe te roepen. De rest van de raad was donderdagavond nog niet zover. Daar regeerden de boekhouders.

Onverlicht fietspad Landscheiding

Onverlicht fietspad Landscheiding

Gemeente Lansingerland moet financieel meedoen aan bouw windmolens

 Het aandeel van windenergie in het totale elektriciteitsverbruik moet in 2020 drie maal zo hoog zijn als nu. Ook in Lansingerland ligt er een duidelijke beleidsopgave voor een percentage duurzame energie, waaronder windenergie.

Ons college heeft als motto ‘Delen, Durven, Doen’, maar houdt het voor de windenergie voorlopig bij een andere D, die van Dromen. Het Durven en Doen laat men graag over aan de inwoners en de bedrijven. De gemeente neemt daarbij liever een faciliterende en ondersteunende rol. Waarom niet Delen in de kosten van de windenergiecoöperatie, misschien zelfs wel een gemeentelijk windenergiebedrijf oprichten, zoals PvdA woordvoerder Sam de Groot al bepleitte tijdens de commissie Ruimte van 21 juni. De gemeente Haarlemmermeer heeft dit ook aangedurfd, met groot succes. Inwoners en bedrijven kunnen via een financiële inleg deelnemer worden van deze coöperatie.

Bij een te afwachtende houding van de gemeente is de kans immers groot dat de windenergie niet van de grond komt. En waar zijn we eigenlijk bang voor? Windenergie geeft een zeker rendement. De gemeente kan er dus geld mee verdienen en daarmee andere duurzaamheidsprojecten financieren of het geld gebruiken ter compensatie van degenen die er hinder van ondervinden. Op deze wijze kan het profijt terugvloeien naar de samenleving. Als we het aan de bedrijven overlaten, gaat de winst naar hen, maar is de kans op compensatie klein.

De PvdA mening staat dus duidelijk haaks op die van Leefbaar 3B en VVD die tijdens de raadsvergadering een amendement indiende met de strekking ‘dat de gemeente niet risicodragende deelneemt in windturbineprojecten’.

Wat betreft de Routekaart: Die geeft een nette opsomming van de uitgangspunten, de randvoorwaarden en de actoren om uitvoering te geven aan het convenant Windenergie, maar bevat helaas geen duidelijk plan HOE windenergie een succes kan worden in Lansingerland en WAT de wethouder daaraan zal bijdragen.

Hoeveel energie gebruikt de gemeente eigenlijk zelf om haar gebouwen te verlichten en te verwarmen en bijvoorbeeld het riool te zuiveren? Zou het geen mooie doelstelling zijn om het Gemeentelijk apparaat van Lansingerland in 2020 compleet energie neutraal te laten functioneren? In Rotterdam nam wethouder Pex Langenberg eerder deze week een prachtig initiatief. De Gemeente gaf zelf het goede voorbeeld door op tal van gemeentegebouwen zonnepanelen te gaan installeren.’

 Met het met vaststellen van de routekaart zoals deze nu is, stem je als raad in met een passieve rol van de gemeente zelf bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Met voor stemmen voor het amendement van Leefbaar 3B, stem je tegen duurzaamheid. Dan blijft er niets over dan de wethouder alleen wat folders te laten uitdelen over zonnepanelen, zonder mandaat. Waar het eigenlijk op neer komt: wethouder Heuvelink moet in dit dossier meer bestuurskracht en overredingskracht tonen. De gemeente zelf mag ook participeren, dan wordt het misschien eindelijk wat met de duurzaamheidsambities van Lansingerland.

De fracties van Leefbaar 3B, WIJ, Neeleman en VVD stemden voor het amendement van Leefbaar 3B. D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en PvdA stemden tegen. Omdat zowel de fracties van D66, CDA en ChristenUnie niet compleet waren, werd het amendement met 15 stemmen voor tegen 13 stemmen tegen aangenomen. Een nogal gênant resultaat en bovenal fnuikend voor de bestuurlijke ruimte & slagkracht die het college nodig heeft om de ‘routekaart windenergie’ werkelijk handen en voeten te geven. Van de bestuurlijke prioriteit ‘realistisch duurzaam’ blijft zo weinig meer over. Wethouder Heuvelink staat met lege handen en kan geen kant meer op.

Fietstunnel bij rotonde Oostmeerlaan-Klapwijkseweg is hard nodig

Fietstunnel bij rotonde Oostmeerlaan-Klapwijkseweg is hard nodig

Het gaat niet lekker met de coalitie

 De PvdA fractieleden gingen na afloop van de raadsvergadering met een onbestemd gevoel naar huis en op zomerreces. De toon die in het bijzonder de CDA-fractie voerde in de debatten met Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester over de bestemming van de overschotten op het sociaal domein en het instellen van een speciale voorziening voor het opknappen van de gevel van het gemeentehuis paste niet de sfeer van ‘geven en nemen die voor het evenwichtig functioneren ‘van een coalitie noodzakelijk is. De spanning was in de raad voelbaar. De fractie van Leefbaar 3B zat er aangeslagen bij. Het is de vraag of het bewuste strategie van het CDA was om de grootste partij in de raad van Lansingerland Leefbaar 3B zo stevig beentje te lichten. Het kan ook zijn dat de CDA-fractie in hun ‘splendid isolation’ zo overtuigd is van de eigen bestuurlijke voortreffelijkheid dat zij helemaal niet door hebben dat hun wijze van optreden de coalitie geen goed doet. Van het ‘Samen aan de slag” & ‘Delen, durven en doen’ is inmiddels nog maar weinig over. De grijze matheid heerst. De PvdA-fractie denkt dat de CDA-fractie niet inziet dat hun wijze van opereren de coalitieverhoudingen beschadigt. Om ‘beentje te willen lichten’ is politiek vernuft nodig en dat straalt de CDA-fractie niet echt uit. De recesperiode moet benut worden om aan herstel van verhoudingen te werken. Anders gaat het helemaal mis.

Oosteindseweg is 30 km zone. Op papier!

Oosteindseweg is 30 km zone. Op papier!

TOT SLOT

Hoe zag onze politieke week er uit vlak voor het zomerreces van 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/07/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juli-2015/ Ook toen was er de maandelijkse raadsvergadering. Belangrijke agendapunten: Woonvisie 2015, de bescherming van de privacy met betrekking tot aan de raad gerichte stukken die persoonlijke informatie bevatten en het al dan niet stopzetten van de relatie met een commercieel bureau dat de gemeente inzet om bijstandsfraude op te sporen. Natuurlijk was er die week ook weer het nodige te doen over de A13/A16. Over het raadsvoorstel over de privacy met betrekking tot de raadsvoorstellen is sindsdien niets meer vernomen. En terecht!

Mochten er tijdens het zomerreces belangrijke nieuwsfeiten zijn dan verschijnen er natuurlijk, net als in voorgaande jaren, extra zomer-nieuws verslagen. Het volgende reguliere en 400ste weekverslag verschijnt op vrijdag 29 augustus.

Het citaat van deze week komt uit het AD, editie Rotterdam. ‘Zonne-energie moet norm worden in stad’, kopte het AD editie Rotterdam afgelopen dinsdag: “De gemeente Rotterdam steekt de komende twee jaar 2 miljoen euro extra in duurzaamheid, vooral in het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen. Dat staat in de nota Zonne-energie010, die wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid, D66) gisteren (afgelopen maandag) naar de Rotterdamse gemeenteraad heeft gestuurd. ‘We zullen zelf het goede voorbeeld geven door op tal van gemeentegebouwen zonnepanelen te installeren.’ Het gaat in totaal om 4.300 zonnepanelen, verspreid over zes gemeentelijke daken. Een eerste begin maakte Rotterdam al met het zonnedak (duizend zonnecollectoren) boven op het Stadsarchief aan de Hofdijk. Het Timmerhuis in het centrum van de stad krijgt eveneens een zonnedak. De opgewekte stroom is bestemd voor het opladen van elektrische auto’s. Langenberg heeft daarnaast twintig gymzalen en tachtig scholen op het oog die komende jaren ook worden uitgerust met ‘zonenergievangers’. Pex Langenberg spreekt van ‘een schooldakrevolutie’. Met de woningcorporaties gaat hij prestatieafspraken maken. “En huurders gaan we actief wijzen op de voordelen van zonne-energie en de subsidiemogelijkheden vanuit het rijk.”

Een mooie uitdaging voor wethouder Jeroen Heuvelink van Lansingerland. Misschien moet hij maar eens snel een kopje thee gaan drinken bij zijn D66 partijgenoot Pex Langenberg op de Coolsingel. Vorig jaar gaven wij al aan: Lansingerland moet rond het thema ‘duurzaam’ veel meer gaan samenwerken met onze grote buren.

De PvdA Lansingerland wenst onze lezers een mooie & zonnige zomerperiode toe. Wij treffen u vrijdag 26 augustus graag weer voor ons jubileum weekverslag 400.

PvdA fractie Lansingerland, 8 juli 2016

Hoefweg parallel is ver onder de maat

Hoefweg parallel is ver onder de maat

Berkelsedijkje

Berkelsedijkje

Hoefweg parallel is ver onder de maat

Hoefweg parallel is ver onder de maat

Sloop i.v.m. uitbreiding winkelcentrum Berkel

Sloop i.v.m. uitbreiding winkelcentrum Berkel

Gaat lekker zo! Nu de rest nog!

Gaat lekker zo! Nu de rest nog!

DSC06933

Bonfut eindelijk veilig!

Molenwerfstraat & Raadhuislaan zijn verkeerstechnische zorgenkindjes

Molenwerfstraat & Raadhuislaan zijn verkeerstechnische zorgenkindjes

Ontsluiting Westpolder moet snel beter

Ontsluiting Westpolder moet snel beter