8 november 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 4 – 8 NOVEMBER 2013

Dit alweer 36ste weekverslag in 2013, aflevering 286 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad de begroting 2014-2017 met grote meerderheid vaststelde, twee PvdA Tweede Kamerleden aan de regering vragen stelde over hoe om te gaan met noodlijdende gemeentelijke grondbedrijven zoals die van Lansingerland en er ook het nodige HSL nieuws was. Het was ook de week dat de Lansingerlandse coalitie bijna 4 jaren samen besturen in grote eensgezindheid feitelijk afrondde. De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen beginnen nu voorzichtig te lonken!

PVDA TWEEDE KAMERLEDEN OP DE BRES VOOR LANSINGERLAND

 De Kamerleden Manon Fokke en Albert de Vries (PvdA) constateren in schriftelijke vragen dd. 6 november 2013 aan de ministers van Binnenlandse zaken en Infrastructuur en Milieu dat de actuele situatie waarin gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de financiele in verkeren aanmerkelijk ernstiger is dan blijkt uit de meest recente rapportage die de ministers in oktober 2012 naar de Kamer stuurden. Zij signaleren dat een toenemend aantal gemeenten door tegenvallende opbrengsten van hun grondbedrijf in combinatie met rijksbezuinigingen en de komende decentralisaties zich geplaatst ziet voor draconische maatregelen waardoor het zorg- en  voorzieningenniveau ernstig kan worden aangetast en het lokale belastingniveau mogelijk stevig omhoog moet.

Manon Fokke en Albert de Vries vragen aan de beide ministers of zij bereid zijn om gemeenten met een relatief zeer hoge afschrijvingstaakstelling, zoals bijvoorbeeld Lansingerland, meer ruimte te geven om de problemen op te lossen. “Bent u bijvoorbeeld bereid mee te werken aan de oplossingsrichtingen zoals de gemeente Lansingerland die voorstelt”. Het gaat daarbij om oplossingsrichtingen die de PvdA Lansingerland heeft aangedragen:

  • Meer tijd te geven voor het afschrijven van de te hoge boekwaarde dan de huidige 10 jaar onder verscherpt toezicht;
  • Ruimte te geven voor het versterken van de balanspositie door toe te staan om eigendom dat nu zeer laag gewaardeerd moet worden (zoals aandelen Eneco) tegen een hogere, meer realistische waarde op de balans op te nemen;
  • Mogelijkheid te geven om bij andere overheden leningen af te sluiten om daarmee de rentelasten te kunnen beperken.

Provincies zoals Overijssel en Gelderland willen gemeenten te hulp te schieten bij het afschrijven op hun grondposities in een periode langer dan vier jaar.  Daarbij wordt de financiële verantwoordelijkheid uiteindelijk door  de gemeenten zelf genomen. Deze provincies vinden dat met het op deze manier te hulp schieten van gemeenten invulling wordt gegeven aan hun toezichthoudende taak op de gemeentelijke financiën en er ook inhoud wordt gegeven aan hun ruimtelijke ordeningstaak om overcapaciteit aan bouwbestemmingen te (helpen) voorkomen en te saneren. De vragenstellers vragen aan de ministers of zij deze provinciale plannen steunen en of zij bereid zijn om medewerking te verlenen.

De PvdA fractie van Lansingerland is verheugd over de schriftelijke vragen die Manon Fokke en Albert de Vries aan de beide bewindspersonen stelden. Deze vorm van ondersteuning van provincie en rijk kosten hogere overheden geen extra geld en helpen wel om Lansingerland en de gemeenten die met soortgelijke problemen kampen eigen verantwoordelijkheid te dragen om snel aan het financiele herstel te werken. De PvdA fractie Lansingerland hoopt dan ook dat de ministers snel en positief op de voorstellen van Manon Fokke en Albert de Vries zullen reageren.

Inspraak voorzitter CAR over gemeentelijke minimabeleid

Inspraak voorzitter CAR over gemeentelijke minimabeleid

VIJF VOOR TWAAL: HET LANSINGERLANDSE BEGROTINGSDEBAT

Donderdagavond debatteerde de raad over de meerjaren gemeentebegroting 2014-2018. Zo woelig als de aanloop naar dit debat was zo welhaast sereen verliep het afrondende debat. Dat eindigde om precies twee voor twaalf. Een welhaast symbolisch moment gezien de stand van de financiele staat van Lansingerland! De bijdrage van de PvdA fractie bij monde van Gerard Bovens aan dit debat was de volgende:

Vanavond spelen wij als Raad van Lansingerland de finale van de Raadsperiode 2010-2014. Het werk is bijna gedaan. Wat ons rest is om de nieuwe Raad die in maart 2014 aantreedt een, liefst breed gedragen, bestuurlijke agenda aan te bieden waarmee zij weer verder kunnen gaan bouwen aan de toekomst van Lansingerland.

De contouren van ons toekomstige bestuurlijke speelveld tekenen zich inmiddels scherp af. Er is helderheid over de actuele cijfers met betrekking tot ons grondbedrijf, onze leningenportefeuille, onze reguliere exploitatie voor 2014 en de grote tekorten die voor de jaren daarna nog moeten worden ingevuld. Over deze feiten zijn wij het in meerderheid wel eens. Wij worden daarbij geholpen door een door de provincie en BZK recent uitgebrachte analyse van ons hele gemeentelijke financiele hebben en houden. De op ons verzoek uitgebrachte begrotingsscan biedt een goed overzicht waar de pijnpunten zitten met een reeks van aanbevelingen die de moeite zeer waard is. Tezamen maakt dit het college mogelijk om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen een plan van aanpak voor te bereiden die in het teken staat van ons financieel herstel.

De PvdA vindt dat wij als gemeente zelf verantwoordelijkheid moeten dragen en regie moeten voeren bij de herstelaanpak..Wij gaan er wel vanuit dat provincie en Rijk ons daarbij zullen faciliteren en ondersteunen. De situatie waarin Lansingerland is terecht gekomen is een heel bijzondere. Rijk, provincie en Stadsregio hebben de afgelopen 25 jaar zelf intensief meegeschreven aan het boek dat sinds 2007 Lansingerland heet. Dat vraagt om betrokkenheid en oplossingen op maat die wat ons betreft onderdeel moeten zijn van het aanstaande herstelplan.

Het is goed om te constateren dat de PvdA en VVD fracties in de Tweede Kamer de bijzondere financiele problematiek van Lansingerland inmiddels op de agenda van de Tweede Kamer hebben geplaatst. De PvdA fractie heeft afgelopen dinsdag via de pen van Manon Fokke en Albert de Vries schriftelijke vragen ingediend over gemeenten in financiele nood vanwege hun grondbedrijf. Een citaat uit deze vragen aan de betrokken ministers: ‘Bent u bereid om gemeenten met een relatief zeer hoge afschrijvingstaakstelling zoals bv Lansingerland meer ruimte te geven om de problemen op te lossen ? Bent u bijvoorbeeld bereid mee te werken aan de oplossingsrichtingen zoals de gemeente Lansingerland die voorstelt’. Waarna een overzicht van onze concrete voorstellen volgt. Lansingerland krijgt dus de broodnodige steun van onze Tweede Kamerfractie voor onze oplossingsrichtingen zoals schatkistlenen, versterking van onze balanspositie en een langere duur voor het inlopen van onze algemene reserve. Het laat zien dat lokale politiek bedrijven zonder een groot  landelijk politiek netwerk in het moderne, complexe bestuur eigenlijk niet meer mogelijk is. Een goed plan onzerzijds, met steun uit Den Haag, zal zeker perspectief voor die oplossingen gaan bieden. Daarvoor is wel een stabiel lokaal bestuur nodig. Het grootste probleem voor het Lansingerland van nu is niet zozeer de financiele situatie (die lost een stevig en eensgezind bestuur echt wel op) maar de voortdurend dreigende politieke instabiliteit. Dat is de eerste inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: werken aan bestuurlijke stabiliteit voor de toekomst!

Met al de terechte focus op onze financiele perikelen is al datgene wat er in de afgelopen jaren is bereikt, nogal naar de zijlijn gedrukt. Het Lansingerland van nu is een andere wereld dan in de jaren ’90. Onze gemeente heeft in nauwelijks 20 jaar tijd een gigantische metamorfose ondergaan. De 30.000 inwoners van toen zijn er nu bijna 60.000. Als wij het CBS mogen geloven, zijn dat er over 10 jaar nog eens 10.000 extra. Goed voor 4000 nieuwe huizen, ook dat!

Al die duizenden nieuwe Lansingerlanders hadden wegen, fietspaden, scholen, zorgvoorzieningen, kinderopvang, veilige leefomgeving, sportaccommodaties, openbaar vervoer, parken, groenzones, recreatievoorzieningen, economische vooruitgang en mooie huizen nodig. Die zijn er gekomen en daar zijn wij van de PvdA trots op. Het werken aan het nieuwe Lansingerland had zijn prijs en die prijs was achteraf gezien heel hoog. Het idee van een ondernemende overheid die via een profijtelijk grondbedrijf de daarvoor benodigde centjes op tafel zou kunnen leggen, is in september 2008 definitief vaarwel gezegd.

Storm rond het Gemeentehuis

Storm rond het Gemeentehuis

Tijdens de commissievergadering over de Begroting gaven wij al aan dat wij als PvdA fractie van nu, ons er van bewust zijn dat wij de formele verantwoordelijkheid dragen voor alle in het verleden genomen besluiten. Zo werkt dat nu eenmaal in het openbare, democratische bestuur. Maar niemand van ons PvdA’ers (en dat geldt ongetwijfeld ook voor de andere collega fracties in de raad) zou met de kennis van nu de woningbouw besluiten van toen genomen hebben.

Historisch inzicht in hoe het allemaal zo gekomen is, kan ons en onze inwoners zeker helpen. Het is goed dat het college tijdens het debat over de begroting in de recente commissievergadering toegezegd heeft met zo’n onafhankelijke rapportage te zullen komen. Mijn vraag aan het college is wanneer dit gaan verschijnen. Het is te waarderen dat de CDA fractie alvast een voorschot hierop heeft genomen. Hun historische verhaal geeft een breed beeld van de bestuurlijke realiteit waar de toenmalige 3B-gemeenten zich voor geplaatst zagen.

Wat wel opvalt, is dat de CDA fractie enerzijds heel stellig is over hoe de bouwtaakstellingen er destijds uitzagen maar anderzijds een reeks van detailvragen aan het college stelt over hoe dat nu allemaal precies in het vel steekt. Onze vraag aan de CDA fractie is dan ook hoe het ene zich met het andere verhoudt en hoe sterk dus de basis is waarop de reeks door hen ingediende amendementen berust.. Is er recent hierover nog contact geweest met het CDA Kamerlid Sander de Rouwe? In oktober gaf hij tijdens het ‘Voortouw overleg Ruimtelijke Ordening’ in de Tweede Kamer te kennen dat problemen met grondexploitaties ‘toch vooral het pakkie an van de gemeenten zelf zijn’. Ik zie dus enige spanning met de claimbenadering van de Lansingerlandse CDA fractie. Graag een reactie ook hierop van CDA zijde.

Tijdens het debat in commissieverband over de begroting 2014-2017 gaven wij al aan dat het Kabinet heeft besloten om het minimabeleid en de schuldhulpverlening (hetgeen in Lansingerland ‘inkomensondersteuning’ wordt genoemd) de komende jaren te zullen intensiveren via een extra bijdrage aan het Gemeentefonds. In 2014 komt daarvoor voor Lansingerland ongeveer 90.000 euro beschikbaar. Voor 2014 is nu direct 22.500 euro nodig om de collectieve ziektekostenverzekering uit te breiden met een extra keuzeoptie.  Ook in Lansingerland worden vele mensen getroffen door de gevolgen van de economische crisis. Armoede bestaat ook in Lansingerland. Ook hier groeit het aantal klanten van de Voedselbank snel. Het beroep op schuldhulpverlening neemt ook hand over hand toe. Het is een goede en solidaire zaak om dit extra rijksgeld dus waar noodzakelijk aan te wenden voor inkomensondersteuning.

Om de inzet van dit rijksgeld ook in onze begroting vast te leggen, dienen wij hierbij een amendement in met het volgende dictum: ‘Voegt aan het raadsbesluit over de Programmabegroting 2014-2017 met als huidige tekst: ‘De Meerjarenbegroting 2014-2017 vast te stellen’ het volgende, tweede en derde besluit toe

  1. De voor Lansingerland bestemde extra middelen voor armoedebeleid waar noodzakelijk in de begroting 2014 en verdere jaren op te nemen ten behoeve van inkomensondersteuning;
  2. Direct  € 22.500 te bestemmen voor de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering met een extra keuzeoptie conform het CAR advies;

 Dit amendement wordt mede ondersteund door de fracties van VVD, Christen Unie, en ook onze Cliëntenadvies Raad WWB, zoals uit de inspraak moge blijken.

In oktober 2011 is de PvdA fractie toegetreden tot de huidige coalitie. Wij wilden daarmee de bestaande coalitie meer ‘body’ geven en ons ook via onze eigen wethouder gaan inzetten voor de vele open eindjes die er op het sociale domein, de burgerparticipatie, de sport en de cultuur nog lagen. Veel is er in een korte periode bereikt. Denk maar aan de Kanteling WMO, burgerinitiatieven, nieuwe subsidiebeleid, voorbereiding 3D-operatie en de komst van de Arbeidsmarktregio.

Over de beslissing van toen hebben wij nooit spijt gehad. Het gaat ons om het dienen van het algemeen belang vanuit onze eigen sociaal democratische visie en idealen. De PvdA is een echte bestuurspartij die ook tijdens zwaar weer verantwoordelijkheid zal dragen. ‘Samen voor Lansingerland’ moeten wij er uit komen, zo luidt ons parool.  Dat willen wij ook de komende jaren graag blijven doen.

Wij trekken het ons zeer aan dat onze burgemeester gaat vertrekken. Aan goede en veelzijdige bestuurders zoals onze burgemeester komen natuurlijk van tijd tot tijd leuke, nieuwe uitdagingen voorbij. De PvdA fractie is er van overtuigd dat in de afwegingen van onze burgemeester het aspect trouw & loyaliteit ten opzichte van Lansingerland een zware rol heeft gespeeld. Maar als sterke & betrokken bestuurder ben je kwetsbaar wanneer er vanuit de krochten van de samenleving & politiek bij herhaling een aanslag wordt gepleegd op je integriteit. Dat zouden wij als raad eigenlijk niet moeten pikken. En onze inwoners natuurlijk ook niet. Maar dat zal wel blijken op 19 maart 2014.

Lansingerland heeft een sterk bestuur nodig anders komen wij er niet. Een bestuur dat durft, voor de muziek uitloopt, elkaar de creatieve ruimte geeft, elkaar wat gunt en stuurt op hoofdlijnen. Een bestuur ook dat intensief samenwerkt met maatschappelijke organisaties, bedrijven en initiatieven uit onze samenleving, een stabiel baken vormt in onze Metropoolregio en wars is van populisme.

Raadszaal Rotterdam

Raadszaal Rotterdam

Op de wand van de Rotterdamse Raadszaal staat de prachtige tekst: ‘Audendo atque agendo res romana crevit’. Dat betekent: “Door te durven en te handelen is de Romeinse staat groot geworden”. Is het een idee om naar analogie hiervan op de muur van onze raadszaal de tekst ‘Audendo atque agendo res lansingerlanda crevit’ te schilderen? “Door te durven en te handelen groeit de gemeente Lansingerland’. Een tekst om iedere raadsvergadering met zijn allen even naar te kijken!

Tot zover de bijdrage van Gerard Bovens. Ons amendement om de extra rijksgelden voor inkomensondersteuning en schuldhulpverlening vanaf 2014 in de meerjarenbegroting op te nemen, haalde het met steun van de hele raad. Het is goed om te constateren dat ondanks onze grote financiele zorgen er nog steeds brede prioriteit wordt gegeven aan de positie van mensen die in het over het algemeen welvarende Lansingerland in armoede leven of gebukt gaan onder een grote schuldenlast. Wij hebben er wel mee ingestemd vanaf 2015 elk jaar te bezien in hoeverre de inzet van deze extra rijksgelden noodzakelijk blijft. De nieuwe raad zal per jaar een afweging moeten maken. Het is dan ook van groot belang dat ook de nieuwe raad van Lansingerland sterk en sociaal blijft.Opvallend was de bijdrage van het CDA. Die stelde voor om nog dit jaar een claim in te dienen ‘voor het verstekken van een achtergestelde renteloze lening van 171 miljoen euro bij de opdrachtgevers van onze bouwopgaven in het verleden. Hun idee is om de hoogte van de afbetaling van deze achtergestelde lening te laten afhangen van de feitelijk te verkopen bouwgronden. Blijft er op den duur toch een bedrag over omdat gronden niet verkocht zullen gaan worde, dan is het rekening opdrachtgevers en wordt de restant achtergestelde lening kwijtgescholden. Een creatief idee, dat zeker maar hoe praktisch haalbaar? Wij denken van niet en met ons de rest van de raad. Samen met andere overheden zoeken naar oplossingen zoals wij samen met onze Tweede Kamerfractie doen, is een betere weg dat de confrontatie van de claim te zoeken. Dat lucht wel het boze gemoed even op maar leidt alleen maar tot een bestuurlijk isolement. Gerard appelleerde met klem op het bestuurlijke karakter van het CDA. Hij vroeg zich af of dit nu het ‘radicale midden’ is waarin het CDA politiek wil bedrijven. Het lokale CDA manoeuvreert zich zo in een politiek isolement dat slecht is voor een sterk bestuur in Lansingerland. Dat kunnen wij echt niet hebben. Beter is om als landelijke politieke partijen samen de schouders er onder te zetten bij onze lobby en belangenbehartiging in Den Haag. Vooralsnog landde deze boodschap niet. Het CDA, Groen Links, Eddy Neeleman & Pedro de Haas stemden tegen de meerjarenbegroting. De coalitie en ook D66 stemde voor.(22 tegen 8).

Al met al was het sober maar ook ontspannen debat. De zorgen worden vrijwel collectief gedeeld, de plannen voor herstel zijn in de maak. In de nieuwe wethouder financiën Marc van Dijk hebben wij veel vertrouwen. Maar of onze boodschap dat ‘het grootste probleem voor het Lansingerland van nu niet zozeer de financiele situatie is maar de voortdurend dreigende politieke instabiliteit’ echt bij een ieder in de raad echt overkwam is maar de vraag. Wat ons betreft is het vooral daarom ‘vijf voor twaalf’ in Lansingerland.

RTV Lansingerland zond vrijdagavond 8 november naar aanleiding van het begrotingsdebat een radiodebat uit met onze eigen Sam de Groot, CDA’er Matthijs Ruitenberg en Leefbaar 3B’s Jan Pieter Blonk. Het is te beluisteren via: http://www.rtvlansingerland.nl/raadsleden-lansingerland-in-debat-over-begroting/

Laatste begrotingsdebat van burgemeester Ewald van Vliet

Laatste begrotingsdebat van burgemeester Ewald van Vliet

Twee tweets naar aanleiding van dit debat: “Leefbaar 3B sluit aan bij gestrekt been strategie van CDA naar Rijk via 171 mio claim. Kabinet Rutte komt in crisisvergadering bijeen! ” en “Het komt er dus op neer dat @VVD_LL & @PvdA_LL de onderhandeling met het rijk moeten doen & @CDALansingerlnd & L3B van de zijlijn roepen!”.

EN VERDER

Voortgang HSL pilot

De metingen van de absorberende beplating en de raildempers waren niet gelukt in augustus en worden november opnieuw gedaan. Metingen zijn afhankelijk van de juiste weersomstandigheden. De minischermen hebben inmiddels de veiligheidstoets van de certificerende instellingen doorstaan. De schermen worden in december gefabriceerd en in  februari 2014 aangebracht. Data voor de gevoeligheidsanalyse is inmiddels meerdere malen besproken door TNO en de DCMR. De DCMR verwacht de tweede week van november de concept gevoeligheidsanalyse. Het programma voor het werkbezoek van staatssecretaris Mansveld is momenteel in voorbereiding. De woordvoerders worden daarbij betrokken.

 P+R Westpolder

Vorige week, in weekverslag 35, berichtten wij over onze zorgen over het niet van de grond komen van een definitieve autoparkeervoorziening bij station Westpolder. Lansingerland dreigt een grote stadsregionale subsidie mis te lopen als dit project niet voor eind 2015 wordt gerealiseerd. In de raad van eind oktober dreigde een impasse omdat een meerderheid van de raad er of niets in zag of meer informatie wilde. Het college heeft afgelopen week besloten om met een aangepast voorstel naar de commissie Ruimte van 13 november en de Raad van 28 november te komen. In dit voorstel wordt de besluitvorming gesplitst.. Eerst vraagt het college een onderzoekskrediet voor de parkeerexploitatie (een businessplan dus) en een daarmee samenhangend een stedenbouwkundig plan. Vervolgens kan de raad medio februari 2014 op basis van het onderzoek is er voor de raad een go/no-go-moment voor de rest van het voorbereidingskrediet. Dan kunnen de raad de discussie voeren over alle argumenten voor en tegen hoe het parkeerprobleem in de Westpolder op te lossen en kan Lansingerland nog (net) op tijd zijn om aan de subsidievoorwaarde van het rijk te voldoen (eind 2015 gereed). Wij vinden dit een goed plan!

Lokale journaille aan de slag tijdens raadsvergadering over begroting 2014

Lokale journaille aan de slag tijdens raadsvergadering over begroting 2014

TOT SLOT

Het houdt maar niet op: volgende week is het alweer de maandelijkse raadscommissieweek. De agenda’s zijn te vinden op http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-commissie-algemeen-bestuur_1315.html

In het oog springen de kennismaking met de WMO-raad en de nota inkomensondersteuning (dinsdag), de beheervisie Groenzoom (woensdag), de Najaarsnota en de bestuurlijke samenwerkingsagenda met Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer (donderdag). Maandagavond is er weer een fractievergadering.

Zaterdag  9 november van 11-14 uur is de feestelijke aftrap voor de verkoop van ‘onze’ 12 starterswoningen in de Berkelse Oranjebuurt van 140.000 euro. Plaats van handeling: ons Gemeentehuis. Natuurlijk gaan wij daar als fractie even een kijkje nemen! Wij hopen op dranghekken en politie te paard om alles en iedereen in goede banen te leiden!

zaterdag i9 november in lansingerland 007 zaterdag i9 november in lansingerland 008

Drukbezochte verkoopbeurs van 140.000 euro starterswoningen. PvdA Wethouder Ruud Braak opende de verkoopbeurs op zaterdag 9 november

Het citaat van de week stond in Trouw van zaterdag 2 november. Het komt uit een boekrecensie door Beatrice de Graaf over een boek geschreven door Rudiger Safranski over het leven van Goethe. Het citaat: ‘Zijn volgelingen in verwarring achterlatend ( hij was de Curt Cobain van zijn tijd), accepteerde hij in 1775 het aanbod van de hertog van Weimar om ambtenaar te worden aan diens hof. De Sturm und Drang schrijver werd minister en toezichthouder op landbouw, mijnen en allerlei andere aardse, concrete projecten. Ook liet hij zich omarmen door de goedburgerlijke en adellijke elite van Weimar.  Zo zwengelde Goethe, samen met Friedrich Schiller, een nieuwe periode aan, die van de Weimarer Klassik’. Wat zou het mooi zijn wanneer Goethe ook nog eens in Lansingerland zou kunnen langskomen voor de start van ‘Lansingerlander Klassik’. Voorlopig moeten we het nog even zelf doen!

 Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 8 november 2013