8 december 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 5 – 9 DECEMBER 2016

Dit negenendertigste weekverslag in 2016, aflevering 414 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin coalitiepartijen hun wethouders zwaar frustreerden in de dossiers over de uitbreiding van het winkelcentrum Berkel en het gedeeltelijk terugbrengen van de bezuinigingen op groen & onderhoud van de buitenruimten, onze fractie schriftelijke vragen stelde aan het college over de noodzaak van meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet om chronische armoede tegen te gaan, ook de burgemeester aangaf onder voorwaarden wel te voelen voor vuurwerkvrije zones en onze fractie zich verzette tegen een raadsvoorstel om het Burgerinitiatief in een nieuw jasje te steken.

LEEFBAAR 3B IN DE CLINCH MET WETHOUDER ABEE OVER CENTRUMPLAN BERKEL

Op dinsdag 29 november presenteerde een team van projectontwikkelaars en architecten hun plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel aan de Gemeenteraad. Het derde deel van een plan waaraan al in 2003 door de raad van Berkel en Rodenrijs groen licht was gegeven. In ons weekverslag van 18 november berichtten wij over een eerdere informatieavond ten behoeve van de inwoners en over de noodzaak om een goed evenwicht te houden met de ontwikkelingen in het winkelcentrum in Bergschenhoek: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-november-2016/

Naar aanleiding van de presentatieavond in de raad ging de fractie van Leefbaar 3B vol in de aanval tegen wethouder Albert Abee die economische zaken en deze gebiedsontwikkeling in zijn portefeuille heeft. Op hun website en in het AD Rotterdam van dinsdag 6 december betichtten zij hem ervan de raad op een zijspoor te zetten bij de planontwikkeling voor centrum Berkel. “Het is kwalijk dat het college en Abee al een heel eind op weg zijn met de invulling van de ontwikkelingen zonder de raad te informeren. In plaats daarvan lezen de raadslezen plannen in de krant”. Abee dendert volgens Leefbaar 3B met een sneltrein door: “En passant vergeet hij dat er nog een gemeenteraad is die hij moet informeren. Raadsleden hebben zeker een mening over de uitbreiding maar daar is hij kennelijk niet in geïnteresseerd”.

Eind november ventileerde Leefbaar 3B naar aanleiding van een grote grondaankoop in de Westpolder hun ongenoegen over dit raadsvoorstel: “het ongemakkelijke gevoel wordt mede gevoed door het feit, dat de gemeenteraad veel moeite heeft moeten doen om een enigszins acceptabele toelichting van wethouder Abee los te peuteren, maar dat is bij brief aan de raad van 15 november uiteindelijk gebeurd”. Ook toen dus een gestrekt been van de coalitieleider richting wethouder Abee.

Wat is hier allemaal politiek aan de hand, vroeg de PvdA fractie zich af. Gaat deze coalitie het nog wel redden?

Bij het begin van de commissievergadering Algemeen Bestuur van afgelopen woensdag meldde Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer dat ‘achteraf blijkt dat de raad wel degelijk door het college is geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Berkel centrum. De fractie had wethouder Abee zo niet mogen aanspreken. Het had zakelijker gemoeten. De plank is misgeslagen’. Leefbaar 3B zal hun ootmoedige, publieke verklaring ook op hun website plaatsen, zo verklaarde fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer in het daarop volgende debatje aan onze woordvoerder Sam de Groot. De PvdA fractie is blij met deze verklaring, ook voor wethouder Abee persoonlijk, zo gaf Sam aan.

Sam de Groot kwam bij de rondvraag van de commissie Algemeen Bestuur nog even terug op de verklaring van Wouter Hoppenbrouwer en stelde de volgende vragen aan wethouder Albert Abee: hij vroeg aan de wethouder, die tot op dat moment hierover nog niet aan het woord was geweest.

 1. Deelt u de mening van de fractie van Leefbaar 3B zoals geformuleerd op hun site en in het AD-Rotterdam?
 2. Kunt u vanavond een overzicht geven van de momenten en de wijze waarop de raad in 2016 geïnformeerd is over de stand van zaken met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum van Berkel?

De wethouder gaf aan dat ook Leefbaar 3B op de hoogte had moeten zijn van de eerdere informatie van het college. ‘Er is bijna geen onderwerp dat zoveel aandacht heeft gekregen. Ik herken mij niet in de eerdere berichtgeving van Leefbaar 3B’.

Wethouder Abee presenteerde donderdag aan de commissie een uitgebreid overzicht over de informatievoorziening aan de raad met daarin in 2016 het aantal van liefst 7 informatiemomenten in de periode februari-november. Het totale overzicht gaat terug tot de centrumvisie die in 2003 door de raad van Berkel en Rodenrijs is vastgesteld. Ook de Economische visie 2011, Structuurvisie 2010, Bestemmingsplan Berkel centrum 2013, Horecavisie 2014 en het Berkelse Mobiliteitsplan 2016 wijzen dezelfde richting uit. Ook in 2014 en 2015 waren er drie informatiemomenten van de zijde van de gemeente. Wat de PvdA fractie betreft wordt dit overzicht op de website van de gemeente geplaatst. Het is een publiek stuk en het is goed dat iedereen hier van kennis kan nemen. Het overzicht is als bijlage meegestuurd aan de abonnees van ons weekverslag.

Afgelopen vrijdagmorgen bleek Leefbaar 3B hun website nog niet gerectificeerd te hebben. “Wij publiceren altijd op zondag”, meldde fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer donderdagavond op Twitter. De PvdA fractie vindt dit erg pijnlijk richting wethouder Albert Abee, het college en de leden van de raad. Zo’n onjuist bericht wijzig je toch onmiddellijk? Dat laat je toch niet op internet staan?

Westpolder

Westpolder

DEEL COALITIE FRUSTREERT VOORSTEL COLLEGE OM BEZUINIGING GROEN FORS TERUG TE DRAAIEN

Afgelopen dinsdag prijkte op de agenda van de commissie Ruimte een door het college ingebracht bespreekpunt over het terugbrengen van de bezuinigingen op het groenonderhoud en het beheer van de openbare ruimten. Onze lezers herinneren zich ongetwijfeld ons recente amendement op de begroting 2017 waarin werd voorgesteld om de bezuinigingen met 6 ton terug te brengen. De coalitie vond dit te vroeg en ook te veel en droeg het college via een motie op om snel onderzoek te doen naar mogelijkheden om een verdergaande teloorgang van beheer en onderhoud te voorkomen.

De coalitie wilde ook weten wat dit dan zal gaan kosten. Het college reageerde vorige week met het volgende scenario om de openbare ruimte te versterken: “Op basis van bovenstaande en de motie hebben wij een scenario door laten rekenen dat ons inziens het beste aansluit bij de huidige omstandigheden. Het scenario betreft een kwaliteitsverhoging naar beeldkwaliteit B, voor het areaal exclusief het buitengebied, voor de producten; onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien. Deze kwaliteitsimpuls wordt op basis van de huidige contracten gecalculeerd op € 235.000. Dit betreft de jaarlijkse exploitatiekosten. Contractueel is vastgelegd dat een ‘nul-beurt’ noodzakelijkerwijs voorafgaand aan een kwaliteitsverhoging moet plaatsvinden. Het uitvoeren van een ‘nul-beurt’ in de winter is goedkoper dan in het voorjaar. Een nul-beurt op een later moment brengt dus hogere éénmalige kosten met zich mee. Uitgaande van een ingangsdatum van 1 januari 2017 bedragen de éénmalige kosten contractueel € 74.250”.

Kortom, het college wil de voor 2017 geplande bezuiniging van 1.2 miljoen met ruim 3 ton terugbrengen. Dit bedrag werkt de komende jaren door. Het college stelt voor om dit bij de Kadernota 2017 te regelen. Tot grote verbazing van onze woordvoerder Sam de Groot, die zich daarbij in het goede gezelschap van wethouder Simon Fortuyn wist, vond een groot deel van de raad dit voorstel tijdens het commissiedebat van afgelopen dinsdag maar niks. Zij, met de ChristenUnie en D66 voorop, hadden verwacht dat de wethouder met een aantal scenario’s zou komen waaruit de raad op hun gemak had kunnen kiezen. En dus niet met één scenario. Dit is hun interpretatie van de door de raad in november aangenomen motie (PvdA was tegen want wilde 6 ton bezuinigingen schrappen): “Het college aan de gemeenteraad in december 2016 scenario’s (inclusief financiële onderbouwing) aan te bieden om te komen tot versterking van de buitenruimte, door met name te kijken naar het maaibeleid, het vegen, onkruidbestrijding op verharding en het verwijderen van het zwerfafval”.

Sam de Groot gaf aan dat zo’n aanpak veel tijd en debat kost en dat het zwerfvuil en het onkruid hier echt niet op gaan wachten. “Inwoners van Lansingerland betalen al de hoofdprijs als het gaat om de gemeentelijke lasten en zij krijgen daar dus dankzij deze partijen een zwaar verwaarloosde woonomgeving voor terug. Het is nu écht groot alarm geblazen want in 2017 wordt het onderhoudsbudget nog eens met 6 ton extra gekort. In het voorjaar van 2017 ga je de effecten van deze bezuinigingen pas écht goed zien!” Wethouder Fortuyn telde vertwijfeld de koppen in de raad en nam zijn voorstel terug. Hoe het verder moet? Simon Fortuyn stelde voor om dan maar weer met de raad om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk te bezien hoe die scenario’s er uit moeten gaan zien. Bizar natuurlijk, zo’n raad die voortdurend op de stoel van het college gaat zitten. Bizar ook omdat dit voorjaar het onkruid in Lansingerland huizenhoog zal komen te staan en het zwerfafval een ieder een doorn in het oog zal worden. Wedden dat wethouder Fortuyn hier dan door de raad op aangesproken zal gaan worden? De stoel van de PvdA zal dan ook onbezet blijven!

Westpolder

Westpolder

PVDA VRAGEN AAN COLLEGE OVER MEER MAATWERK BIJ DE UITVOERING VAN DE PARTICIPATIEWET

De eerste halfjaarrapportage voor het sociaal domein in 2016 laat zien dat het aantal inwoners dat een uitkering via de Participatiewet ontvangt hard stijgt. Te verwachten is dat eind december 2016 het aantal uitkeringen gestegen is tot boven de 600. De begroting 2017 gaat uit van liefst 700 uitkeringsgerechtigden. In januari 2016 waren dit er nog 539. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat in het eerste halfjaar aan het werk ging was 21. Voor 2016 worden 80 uitstromers verwacht, zo stelt de begroting 2016. Bijna de helft van het uitkeringsbestand heeft al 3 jaar of langer een uitkering. Een kwart van de uitkeringsgerechtigden zit al langer dan 5 jaar in het Participatiebestand. Het huidige beleid lijkt compleet op slot te zitten. Een nieuwe aanpak is nodig.

Er zijn workshops ten behoeve van de re-integratie waaraan in de eerste helft van 2016 zo’n 85 mensen meededen. In regionaal verband werkt Lansingerland samen met het UWV, met andere gemeenten en met bedrijven in het Werkgeversservicepunt Zoetermeer (http://wgsp-zoetermeer.nl/over-ons/ ) en ZHC Werkt (https://zhcwerkt.nl/ ). De raad mist periodieke informatie over hoe effectief deze aanpak precies is. Er is geen periodieke rapportage over de aanpak en resultaten zoals ten aanzien van bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regelingen wel het geval is.

Landelijk is er een ontwikkeling waarin wat de maatwerk-aanpak betreft er een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds werkwaardige mensen of mensen die met wat hulp werkwaardig kunnen worden en anderzijds mensen die met de beste wil van de wereld nimmer meer betaald werk zullen kunnen verrichten. Voor hen is het moderne leven soms te complex geworden en zijn ze daarom niet meer instaat om aan te haken aan de arbeidsmarkt. Voor de eerste groep zijn er direct sollicitatietrainingen en koppelingen met potentiele werkgevers en zal er mogelijk soms ook sprake kunnen zijn van financiële en/of problemen die opgelost moeten worden voordat er weer gewerkt kan worden. Vaak zal gebruik gemaakt worden van het algemeen beschikbare aanbod en soms zal er sprake moeten zijn van maatwerk.

Voor de ook in Lansingerland grote groep mensen in de Participatiewet die waarschijnlijk nooit meer aan de slag kan, moet er een ander traject zijn. Naarmate de duur van de uitkering op minimumniveau wordt het risico op schulden groter, groeit de kans op vernederende, chronische armoede, ook voor de kinderen in het gezin en verdwijnt het perspectief dat men er op eigen kracht weer uit kan komen. Voorkomen moet worden dat mensen wegzakken in verdere sociale ellende. Een speciale bijverdienregeling kan daarbij behulpzaam zijn.

Het kabinet heeft dit najaar aan 4 gemeenten een bescheiden vrijheid gegeven om te experimenteren met bijverdienmogelijkheden voor mensen die nog wél kans op werk hebben: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/30/plan-voor-experimenten-in-de-bijstand-naar-de-tweede-kamer De regering wil dit experiment na evaluatie gaan uitbreiden tot 25 gemeenten.

Dit experiment zou volgens de PvdA-fractie moeten worden verruimd tot de groep mensen waarvan te verwachten is dat zij nog maar moeilijk structureel aan de slag zullen gaan. Die extra inkomsten via kleine baantjes geeft hen ook de mogelijkheid om maatschappelijk actief te blijven en daarmee een sociaal isolement te voorkomen. Bovendien kan de vooral voor de uitkeringsgerechtigden zo belastende regelgeving fors worden teruggebracht. Voor deze benadering is in alle gevallen een maatwerkaanpak nodig die tot stand moet komen in goed overleg tussen de consulenten van de gemeente en de uitkeringsgerechtigden. Een aanpak die vergelijkbaar is met de aanpak in het kader van de WMO en Jeugdzorg. Een integrale benadering moet er zorg voor dragen dat ook instrumenten die in het kader van de WMO en Jeugdzorg beschikbaar zijn onderdeel gaan uitmaken van het Participatie-maatwerkpakket. Zo zorgen we er voor dat de decentralisaties niet zullen verzanden in een administratieve herordening maar tot echte verbeteringen voor mensen zullen gaan leiden.

De PvdA-fractie is er een groot voorstander van dat er bij de uitvoering van de Participatiewet een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds kandidaten die direct of met een steuntje in de rug weer aan het werk kunnen en anderzijds cliënten voor wie dit niet mogelijk zal zijn. En daarvoor maatwerk-arrangementen te ontwikkelen.

Hierover hebben Petra Verhoef en Gerard Bovens afgelopen dinsdag aan het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

 1. Is het college bereid om de raad halfjaarlijks te informeren over de concrete resultaten (aantal aangemelde kandidaten & geslaagde bemiddelingen) van het samenwerkingsverband Zuid-Holland Centraal?
 2. Onderschrijft het college het standpunt van de PvdA-fractie dat er een verschillende aanpak nodig is voor enerzijds uitkeringsgerechtigden die direct of na enige ondersteuning kans op werk hebben en anderzijds uitkeringsgerechtigden die dit waarschijnlijk niet (meer) zullen hebben?
 3. Is het college bereid om de gemeente Lansingerland bij de staatssecretaris SZW aan te melden als gemeente die bereid is om te gaan experimenteren met integrale maatwerkarrangementen (waaronder bijverdienregelingen) voor mensen die langdurig aangewezen zijn op de Participatiewet?
 4. Welke concrete maatregelen wil het college zélf gaan nemen om de uitstroom van mensen met een uitkering te verhogen, naast de al bestaande cursussen en deelnemen aan het Samenwerkingsverband Zuid-Holland centraal?
Westpolder

Westpolder

BURGERINITIATIEVEN IN EEN NIEUW JASJE IS EEN SLECHT IDEE

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2016 unaniem een motie (M2016-2) aangenomen, waarin ze het college uitnodigt in samenwerking met de raad met een voorstel te komen om kaders voor burgerinitiatieven op te stellen en dit voor te bereiden met een delegatie vanuit de raad. Een wijziging is volgens een meerderheid in de raad wenselijk om indieners van burgerinitiatieven gelijke kansen te geven om initiatieven te realiseren, bewoners van Lansingerland bij burgerinitiatieven te betrekken en draagvlak voor burgerinitiatieven te meten. De PvdA-fractie twijfelde toen al over de zinvolheid hiervan maar wilde de indieners een eerlijke kans bieden om hun idee uit te werken tot een concreet voorstel.

Hoe ziet de nieuwe procedure om burgerinitiatieven in te dienen er precies uit? Jaarlijks in maart krijgen indieners van een burgerinitiatief de gelegenheid hun plannen en ideeën toe te lichten voor de raad tijdens een presentatie van vijf à tien minuten. Tussen maart en augustus vindt een (wettelijke) toetsing van het burgerinitiatief plaats op haalbaarheid, uitvoerbaarheid juridische aspecten en kosten. Burgerinitiatieven die niet aan de gestelde eisen voldoen, vallen na besluitvorming in de raad af. In september wordt een publiekscampagne ‘Het Lansingerlands Initiatief’ georganiseerd, waarbij alle initiatieven op de website worden geëtaleerd. Inwoners kunnen de initiatieven beoordelen, er op stemmen en eventueel (mee)financieren. In oktober beslist de gemeenteraad na de bestudering van de initiatieven en de reacties van de inwoners welke initiatieven een aanmoedigingsbedrag ontvangen en maakt deze bij een openbare bijeenkomst bekend.

Nieuw budget: De raad stelt een apart budget van € 1 euro per inwoner per jaar beschikbaar voor het Lansingerlands initiatief. Het jaarlijkse budget is dan ongeveer € 60.000,- waarvan € 10.000 beschikbaar voor de campagne en ICT. € 50.000 blijft beschikbaar voor de aanmoedigingspremies. Het budget voor burgerinitiatieven wordt jaarlijks bij de vaststelling van de Kadernota bepaald.

Extern draagvlak & burgerparticipatie: Dit voorstel is voorbereid door een werkgroep bestaande uit raadsleden en vertegenwoordigers van het team communicatie en de griffie.

Wat vindt de PvdA-fractie van dit raadsvoorstel?

 1. De huidige verordening op de Burgerinitiatieven is een simpele. Iedere inwoner kan bij de raad een burgerinitiatief indienen. Dit voorstel moet aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen en wordt op eigen merites beoordeeld. De procedure is laagdrempelig. Er is geen toereikend structureel budget geregeld. Noodzakelijke budgetten moeten incidenteel of structureel bij de vaststelling van de Kadernota geregeld worden.
 2. De nieuwe verordening maakt er een publiekscampagne en ook een wedstrijd van. Inwoners mogen over de ingediende burgerinitiatieven stemmen en de raad krijgt vervolgens het laatste woord. Er is een budget van 60.000 euro per jaar beschikbaar om het gekozen initiatief (mede) te financieren.
 3. Over dit raadsvoorstel heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden. Aan de inwoners is niet gevraagd of zij het een goed idee vinden om de oorspronkelijk laagdrempelige procedure te vervangen door een publiekscampagne & wedstrijd. De PvdA fractie vindt dat dit niet kan!
 4. Hoe kun je als raad burgerinitiatieven afwegen die meestal zeer verschillend van aard zijn. Een blik op de zeven al ingediende initiatieven: verplaatsen Berkelse bruggetje, stimulering plezierrivier Rotte, Idylles scheppen, Lansingerwind, realiseren van Overtooms in binnenwateren, Noordeindseweg en ZoRo-bushalte Bonfut weer in gebruik. Uitstraling wordt belangrijker dan inhoud, vernieuwing en maatschappelijke relevantie. De nieuwe procedure kan met zich brengen dat op zich waardevolle initiatieven in de la verdwijnen.
 5. De gemeenteraad is geen jury maar de hoeder van het algemeen belang.
 6. Lansingerland verzuipt inmiddels in de goed bedoelde burgerparticipatie: burgerparticipatie, burgerinitiatieven, zelfbeheer, Dorpsdialogen & Alliantiefabriek, de Uitdaging en de publieksactie ‘Gewoon doen’. Heldere doelen en effectrapportages ontbreken. Inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Een goede evaluatie van wat er is en of het écht werkt, ontbreekt. Deze evaluatie heeft voor de PvdA-fractie prioriteit.

De PvdA-fractie zal dit raadsvoorstel dan ook niet steunen tijdens de finale besluitvorming in de raad van 22 december.

Westpolder

Westpolder

VUURWERKOVERLAST & VUURWERKVRIJE ZONES OOK IN LANSINGERLAND

Tijdens het debat over de gemeentebegroting 2017 kwam de fractie van GroenLinks met een motie om ook in Lansingerland een Meldpunt Vuurwerkoverlast in te stellen. De motie verzocht het college om zo’n meldpunt in te stellen of aan te sluiten bij een bestaand meldpunt voor de periode rond oud en nieuw en de resultaten met de raad te delen. Voorts vroeg de motie om het beleid ten aanzien van vuurwerkvrije zones uit te werken. Een prima motie die een meerderheid van de raad kreeg. Alleen de fracties van Leefbaar 3B, VVD en Partij Neeleman stemden tegen. Wat op zich wonderlijk was want met name Leefbaar 3B en VVD zijn erg tegen overlast en zeer voor handhaven. Kennelijk is de ene vorm van overlast de andere niet!

De PvdA-fractie vindt het een goed idee om de mogelijkheid om ook in Lansingerland vuurwerkvrije zones in te stellen een goed idee. Het AD schetste een paar weken geleden de dilemma’s waar gemeenten voor staan. Vuurwerkvrije zones zijn voor politie en toezichthouders lastig te handhaven. Juist in de periode tussen oud & nieuw hebben zij het heel druk met andere prioriteiten. Wel geven gemeenten (Leiden, Dordrecht, Den Haag, Tilburg) aan dat het instellen van deze zones vooral een preventieve werking hebben: “Wat in bijvoorbeeld Leiden, Dordrecht en Den Haag al onbedoeld zo werkt (geen gerichte handhaving, wel minder overlast) wordt in Tilburg officieel: we verbieden niet, we vragen het netjes. Met borden, is de bedoeling: ‘hier liever niet”. “We weten niet of het werkt, we hebben geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, het is gut feeling, zegt projectleider Berry Simons van de gemeente Tilburg. Een poging om zo de overlast verder terug te dringen. Omdat handhaven gewoon niet kan. En bovendien: als je net één meter buiten een vuurwerkvrije zone vuurwerk afsteekt, ben je niet in overtreding, maar heeft dat bejaardenhuis er nog steeds last van, hoor”. Het AD vraagt zich af of de toekomst dus zit in vrijwillige vuurwerkvrije zones.

De GroenLinks en PvdA fracties legden dit idee voor aan burgemeester Pieter van de Stadt. Zijn eerdere positieve reactie: “De landelijke discussie in gemeenten gaat inderdaad de kant op die mij ook logisch lijkt. Zo heb ik het in ieder geval voor ogen: vrijwillige zones, alleen aangewezen op aanvraag met ‘objectieve’ reden (kwetsbare bewoners, dieren, gebouwen, etc.) en met duidelijke bebording, die de gemeente verzorgt in verband met de eenduidigheid. In principe proberen we in ieder geval de eerste twee punten dit jaar al na te komen (en zo staat het ook in de lokale krant). Of we nog in staat zijn binnen een week of drie ook standaard borden te verkrijgen wordt nagegaan. Als ik dat laatste weet, zal ik ook met de afdeling Communicatie overleggen om het op de gemeentelijke informatievoorzieningen te publiceren”. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze borden op, in eerste instantie beperkte schaal, zullen worden geplaatst.

De PvdA fractie is blij met deze snelle reactie van de burgemeester en is benieuwd hoe het vuurwerkvrije plan er voor de komende jaarwisseling uit gaat zien.

Westpolder

Westpolder

 TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in december 2014? Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-december-2014/ Het was toen de week waarin wij de agendering van de toegankelijkheid van Lansingerland voor mensen met een beperking op de agenda van de commissie Ruimte van 13 januari 2015 plaatsten, wij een amendement voorbereidden voor het raadsdebat over het armoede en minimabeleid in 2015 en bewoners van de wijk Rodenrijs West opgezadeld dreigen te worden met kosten vanwege een parkeervergunning in hun wijk. Thema’s die nu nog vertrouwd overkomen!

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse vergadering van het presidium van de raad en woensdag is er een bijeenkomst met de Rekenkamer over hun jaarlijkse onderzoeksprogramma in 2017.

Het citaat van deze week komt uit het VNG-Magazine van 2 december 2016. André Krouwel schrijft daarin met als titel de ‘vertrumping van de democratie” het volgende: “Er is geen politiek medicijn tegen verwoestend populisme. Onder het mom van representatie van de ‘gewone man’ worden door populisten de rechtsstaat en beschaafde omgangsvormen aan de kant gezet. Wat dit populismevirus wel kan vernietigen, is kennis en opleiding. Laten zien hoe dingen werken. Burgers laten het bestuur graag aan politici en bestuurders, als ze maar duidelijk maken waarom ze dingen doen- dus een duidelijke moraal hebben. En ophouden continu te proberen om burgers overal over mee te laten praten. Gewoon ervoor zorgen dat de uitkomsten ook passen bij wat burgers verwachten en wensen. Dan kun je ook goed uitleggen waarom sommige dingen niet kunnen. Stop de vertrumping van de lokale democratie”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 december 2016

Waarom verplaatsen we het trekpontje in het Berkelse Huijgensplantsoen niet naar de nieuwe bushalte bij het gemeentehuis? Dan ben je in 10 stappen van bus naar draaideur?

Waarom verplaatsen we het trekpontje in het Berkelse Huijgensplantsoen niet naar de nieuwe bushalte bij het gemeentehuis? Dan ben je in tien stappen van bus naar draaideur?

dsc08138

De nieuwe bushalte bij het Gemeentehuis

Volle onbewaakte fietsenrekken bij station Westpolder

Volle onbewaakte fietsenrekken bij station Westpolder

Halfvolle bewaakte fietsenstalling bij station Westpolder

Halfvolle bewaakte fietsenstalling bij station Westpolder

dsc08126

75% bezette parkeergarage Westpolder

Westpolder

Westpolder

Meerpolder

Meerpolder

Meerpolder

Meerpolder

Meerpolder

Meerpolder

Uitbreidingslocatie winkelcentrum Berkel

Uitbreidingslocatie winkelcentrum Berkel

Denkend aan Holland zie ik een tobbende Lansingerlandse coalitie wankelend naar de eindstreep gaan....

Denkend aan Holland zie ik nog 5000 te bouwen huisjes in Lansingerland!

Westpolder

Westpolder