PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 5 – 9 FEBRUARI 2018

8 februari 2018

Dit vijfde weekverslag in 2018, aflevering 461 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin er twee verkiezingsdebatten waren (Fietsersbond & Ondernemend Lansingerland), de commissie Ruimte debatteerde over de noodzaak van een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg, de commissie Algemeen Bestuur weigerde te debatteren over passages in een aantal verkiezingsprogramma’s over de bedreigingen van de Islam, wij vragen stelden over het nakomen van saldo nul als het gaat om de luchtkwaliteit bij de A16 Rotterdam en de commissie Samenleving zich boog over de weigering van het college om op ons verzoek een kerstextraatje te verstrekken aan inwoners met een bijstandsuitkering.

TUNNEL ROTONDE OUDELANDSELAAN BELANGRIJK THEMA BIJ VERKIEZINGSDEBAT FIETSERSBOND

Op maandag 5 februari organiseerde de Fietsersbond, afdeling Lansingerland haar vierjaarlijks politiek debat. Bijna alle Lansingerlandse fracties waren vertegenwoordigd. Alleen partij Neeleman ontbrak. Namens de PvdA nam Sam de Groot deel aan het debat. Erik Visser maakte dit verhaal.

Na de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de afdeling, waarin de voorzittershamer door Ton van der Burg werd overgedragen aan Sander van Herwaarden, kregen de vertegenwoordigers van de politieke partijen de gelegenheid om in drie minuten te vertellen hoe zij aankijken tegen fietsveiligheid en wat zij op dat vlak de komende vier jaar willen realiseren.

Alle partijen vinden fietsen belangrijk: het is gezond, duurzaam en je ziet nog eens wat! Inzet van vrijwel alle partijen richt zich op het stimuleren van het fietsverkeer, o.a. door de beschikbare stallingsruimte bij de stations van de RandstadRail te vergroten, verbindingen met OV-knooppunten te verbeteren. Verkeersveiligheid denken de meeste partijen te vergroten middels educatie. Daarnaast willen de meeste partijen graag gevaarlijke verkeerssituaties verbeteren. Maar, zo betoogden de meesten, dat kost heel veel geld en er zullen dus prioriteiten gesteld moeten worden. Men wilde ook niet echt met elkaar in debat. Enkele vertegenwoordigers gaven ook aan hun kruit nog een beetje droog te willen houden voor de behandeling van het langverwachte fietsveiligheidsplan van het college in de Commissie Ruimte op 6 februari.

Sam de Groot lichtte het standpunt en de plannen van de PvdA toe:

 • De PvdA neemt het plan van de Fietsersbond ‘Meer fiets, meer ruimte’ als leidraad voor de komende vier jaar
 • De PvdA wil dat alle fietspaden worden voorzien van verlichting
 • De PvdA wil dat de stalling bij Station Rodenrijs wordt uitgebreid en dat ook daar wordt voorzien in een bewaakte fietsenstalling
 • De PvdA is voortstander van de aanleg van een fietssnelweg tussen Rotterdam en Den Haag

Zorg heeft de PvdA bij de inrichting van de centra in de kernen en de veiligheid op de historische linten. Grootste punt van zorg blijft voor de PvdA het achterwege blijven van échte stevige en concrete maatregelen. De PvdA vindt het fietsveiligheidsplan van het college dan ook veel te gematigd. Het ontbreekt aan echte ambitie. De PvdA wil echte maatregelen, met name daar waar kinderen, een heel kwetsbare groep verkeersdeelnemers, onnodig veel gevaar lopen. Kinderen moeten vanaf een jaar of 9 a 10 zelfstandig naar school, sport of bibliotheek kunnen. Dat vraagt om serieuze maatregelen en niet alleen educatie. Naast educatie moet de gemeente vooral investeren in concrete maatregelen. Een zeer gevaarlijke en drukke verkeerssituatie is de rotonde die de verbinding vormt tussen de N472 en de Oudelandselaan. De PvdA is een petitie gestart om die oversteek te ondertunnelen. Binnen 24 uur hebben 1.100 inwoners die petitie ondertekend. Dat geeft wel aan dat dit echt leeft. En laten we wel wezen, onze inwoners weten toch het beste welke verkeerssituaties onveilig zijn!

Sam de Groot tijdens het debat van de Fietsersbond

 

COALITIEPARTIJEN & WIJ LANSINGERLAND FEL TEGEN KOMST FIETSTUNNEL ROTONDE OUDELANDSELAAN

Dinsdagavond stond het fietsveiligheidsplan van het college op de agenda van de commissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder. Zoals te verwachten, was ons voorstel om de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg te ondertunnelen, een voorstel dat van harte gesteund wordt door VVD en GroenLinks, het belangrijkste thema tijdens dit debat. De coalitiepartijen Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie, gesteund door WIJ Lansingerland, bleken tegenstander van zo’n tunneltje. “Te duur, technisch te ingewikkeld en het lost maar de helft van de problemen op”. Met dit laatste wordt bedoeld dat ook de andere oversteek bij de rotonde (over de Klapwijkseweg van en naar Pijnacker) een gevaarlijke is. D66 verwijt ons op Twitter “populisme”. Wethouder Simon Fortuyn vertelde tijdens de commissievergadering dat de provincie binnenkort de Klapwijkseweg zal overdragen aan de gemeente. De bouw van zo’n tunneltje wordt dus louter een gemeentelijke zaak.

Het CDA kwam met het idee om de complete rotonde op te heffen en te vervangen door een gewone kruising met verkeerslichten. Een ons inziens wat erg simpel idee gelet op de gigantisch grote verkeersstromen die deze plek passeren. Dat wordt heel, heel lang wachten, elke dag!

Met steun van VVD en GroenLinks bereiden wij nu een amendement of motie voor om het voorstel voor de fietstunnel in het fietsveiligheidsplan te krijgen. Het finale debat wordt gevoerd in de raadsvergadering van 22 februari. In afwachting hiervan gaan onze acties gewoon door. Inmiddels hebben al 1200 mensen de petitie op https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/ getekend. Aanstaande maandagmorgen van 8.00-8.45 uur gaat de PvdA actie voeren bij de rotonde om aandacht te vragen voor onze voorstellen. De lokale en regionale media AD Rotterdam, Hart van Holland Lansingerland en 3B-Krant berichtten intussen ook over onze acties.

Het debat over het tunneltje staat symbool voor de grote uitdagingen waar Lansingerland voor staat. Onze gemeente is één van de snelst groeiende gemeenten in Nederland en bovendien één met de meeste jonge inwoners. Daar hoort een passende, veilige infrastructuur bij en ook de voorzieningen die bij zo’n bijzondere gemeente horen. Zoals veel chill-plekken, sportvoorzieningen, veilig verkeer en mooie scholen. De huidige coalitie in Lansingerland is duidelijk nog niet aan deze snelle ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande consequenties gewend. Zij wentelen zich nog in dorpse oplossingen voor groei-stedelijke vraagstukken. Voor de PvdA moet het investeringstempo van onze gemeente de komende jaren fors omhoog. Die ruimte is er zeker wanneer wij sneller gaan bouwen dan nu toe het geval is. Snellere groei betekent meer inwoners dus een grotere bijdrage uit het gemeentefonds en minder aflossing op leningen die op onze grondexploitaties drukken. Het moet echt anders in Lansingerland!

POLITIEK CAFE ONDERNEMEND LANSINGERLAND

Woensdag, 7 februari jl. organiseerde Ondernemend Lansingerland het inmiddels traditionele verkiezingsdebat waaraan acht Lansingerlandse partijen deelnamen. Het politieke café werd gehouden in de schitterend aan de Rotte gelegen Retraiterie. De zaal zat bomvol ondernemers en vertegenwoordigers uit de politiek. Raymond Tans zorgde voor dit verslag.

Namens de PvdA Lansingerland deed onze lijsttrekker Petra Verhoef mee. De debatten werden ingedeeld rond een aantal voor de Lansingerlandse ondernemers belangrijke thema’s. Petra Verhoef mocht optreden bij de thema’s “Samen werken aan een beter ondernemersklimaat ”en “Wat kunnen de ondernemers bijdragen aan een beter imago van onze gemeente?”

Petra onderstreepte het grote belang dat de PvdA hecht aan een grotere zeggenschap en betrokkenheid van de ondernemers bij de plannen en besluiten van de gemeente. De bedrijven moeten volgens de PvdA veel eerder en beter worden gehoord en betrokken bij de planontwikkeling. Voor de PvdA is de Metropoolregio essentieel voor de verdere ontwikkeling van onze regio. De sociaaldemocraten zullen zich krachtig inzetten voor de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning, zowel in kwalitatieve zin als in kwantitatieve zin. Alleen zo kan uitvoering worden gegeven aan de plannen en aan het investeringsprogramma. De PvdA vindt dat de gemeente er naar moet streven dat Lansingerland in de top 5 van de economisch sterkste gemeenten van het land komt. Dit betekent meer en betere infrastructuur, samenwerking (ook internationaal), etc. In dat kader benadrukte zij ook het grote belang van het hebben van een goed functionerende luchthaven. Het is het totale plaatje van de bereikbaarheid van weg, bus, spoor, metro en vliegtuig dat onze gemeente aantrekkelijk maakt voor het vestigen van bedrijven en bewoners. De winkelkernen moeten aantrekkelijker worden, door bijvoorbeeld het tegengaan van leegstand. Er moet een betere en steviger band komen tussen gemeente, politieke partijen en de winkeliersvereniging. Tot slot benadrukte Petra Verhoef het belang van de ZZP’ers in Lansingerland en de noodzaak van een goed georganiseerd sociaal netwerk.

Bij het verbeteren van het imago van onze gemeente benadrukte onze lijsttrekker dat daarbij een goed en daadkrachtig gemeentebestuur hoort dat ook voor de muziek uit durft te lopen en van aanpakken weet. Lansingerland, zowel gemeente als bedrijven en inwoners moeten zich profileren als centrale gemeente in de Metropoolregio. Een sterke ligging met een voortreffelijk economisch klimaat.

De ondernemers moeten, samen met de gemeente werken aan een duurzaam imago. Lansingerland en de ondernemers moeten wat dat betreft koploper durven te zijn. Samen met het bedrijfsleven moet een transitieaanpak worden ontwikkeld, moeten er lokale corporaties komen voor groene energie en moet de duurzame mobiliteit worden verbeterd. Het groene imago kan samen met de ondernemers worden verbeterd door de komst van een hotel en stadscamping nabij het Rottemerengebied. Tot slot , aldus Petra Verhoef, kan het culturele klimaat verbeterd worden wat ook van belang is voor het algemene imago van Lansingerland. De ondernemers hebben ook hier een taak te vervullen.

“SALDO NUL LUCHTKWALITEIT A16 ROTTERDAM WORDT NIET GEHAALD”

De officiële website A16 Rotterdam meldt dat de “Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland samen werken met Rijkswaterstaat om Saldo Nul te realiseren op gebied van luchtkwaliteit. Dat betekent: geen verslechtering van de luchtkwaliteit in vergelijking met 2012, de situatie zonder A16 Rotterdam. Onderzoek laat zien dat de concentraties stikstofdioxide gaan afnemen en dat op slechts enkele locaties de concentraties fijnstof met een fractie toenemen. Daarom is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren”.

Het AD Rotterdam berichtte echter op 5 februari 2018 dat het college van Rotterdam aan de raad heeft bericht dat “Het behalen van saldo nul voor lucht niet wordt gehaald”. De raad van Lansingerland moest dit echter uit de krant vernemen. Zie: https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-mag-deze-a13-16-niet-accepteren~ada221cb/

Pas geleden, tijdens de Bestuurlijke Afstemgroep van 24 januari, heeft wethouder Fortuyn namens de gemeente Lansingerland de Uitvoeringsovereenkomst en Bilaterale Overeenkomst getekend. Met geen woord werd in het begeleidende persbericht gerept over mogelijke problemen met betrekking tot saldo nul.

Ook eind augustus 2017, toen de PvdA-fractie schriftelijk informeerde naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van een zevental moties die te maken hadden met de uitvoering van de A16 Rotterdam, werd door het college met geen woord gesproken over mogelijke problemen rond saldo nul. Kortom wat is hier aan de hand?

De PvdA-fractie stelde daarom op 5 februari aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college het bericht in het AD-Rotterdam dd. 5 februari 2018 dat het college van Rotterdam de raad van Rotterdam heeft geïnformeerd dat saldo nul m.b.t. de luchtkwaliteit niet wordt gehaald?
 2. Zo ja, waarom is ook de raad van Lansingerland hierover niet direct geïnformeerd?
 3. Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte?
 4. Indien dit al vóór 24 januari 2018 bij het college bekend was, waarom heeft het college dan toch besloten om de Uitvoeringsovereenkomst en Bilaterale Overeenkomst te tekenen?
 5. Welke maatregelen gaat het college in overleg met de Bestuurlijke Afstemmingsgroep/BAG en Rijkswaterstaat nemen om er voor te zorgen dat saldo nul voor de luchtkwaliteit alsnog wordt gerealiseerd?
 6. Graag een schriftelijke reactie van het college vóór de komende raadsvergadering van 22 februari 2018.

Het AD Rotterdam besteedde op 7 februari prompt aandacht aan onze vragen: https://www.ad.nl/rotterdam/ook-lansingerland-verrast-door-extra-luchtvervuiling-a13-16~afbb0247/

Tijdens de raadscommissie Ruimte van afgelopen dinsdagavond reageerde wethouder Fortuyn, daarbij geassisteerd door zijn gealarmeerde partijgenoot Jan Pieter Blonk, alvast op het artikel in het AD en op onze vragen. Volgens hen is er niets aan de hand. Er zou sprake zijn van een verslechtering van de luchtkwaliteit die niet wordt veroorzaakt door de A16 Rotterdam zélf maar door andere bronnen zoals de uitstoot vanuit de Maasvlakte. Met het saldo nul voor de A16 Rotterdam op zich is niet aan de hand, zo bezwoer hij met klem. Fortuyn zegde ons toe de brief die de Rotterdamse raad hierover kreeg ook toe te sturen aan de raad van Lansingerland. Wij zijn reuze benieuwd. Ook benieuwd waren wij naar de afloop van het debat in de raadscommissie van Rotterdam dat afgelopen woensdag plaatsvond. Een verslag hierover staat op: https://www.ad.nl/rotterdam/minder-fijnstof-met-een-snelweg-dat-geloof-je-toch-niet~ad084812/ & op: https://www.rijnmond.nl/nieuws/164618/Toch-meer-vervuiling-nieuwe-snelweg-A13-A16 Beluister het geluidsfragment van RTV Rijnmond, in het bijzonder het interview met wethouder Langenberg. Die is heel wat minder uitgesproken over de toekomstige luchtkwaliteit dan wethouder Fortuyn. Feitelijk speculeert Langenberg volledig op de komst van schonere auto’s in 2022 en voor de rest vindt hij het zinloos om terug naar de minister te gaan. De race is gelopen!

Wordt vervolgd na beantwoording van onze raadsvragen!

Petra bij de Leo Ammerlaan loop

 

RAAD WEIGERT DEBAT OVER PASSAGES IN VERKIEZINGSPROGRAMMA’S OVER BESTRIJDEN RADICALE ISLAM

Afgelopen woensdagavond stond op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur een door de PvdA geïnitieerd debat over passages in verschillende verkiezingsprogramma’s die het bestrijden van de radicale islam betreffen. Vooral de uitgesproken taal van de CDA-fractie viel op. Zie ons eerdere verhaal op https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-januari-2018/

De PvdA-fractie wilde van de CDA-fractie, en in hun kielzog van Leefbaar 3B & VVD, weten waarom zij deze uitspraken in het verkiezingsprogramma hadden opgenomen. Welke concrete omstandigheden in de Lansingerlandse situatie gaven aanleiding om deze harde uitspraken te doen? In een tweetal interviews in lokale kranten deed de CDA lijstrekker er nog een schepje bovenop. Zo meldde de 3B-Krant op 24 januari de volgende uitspraak van CDA lijsttrekker Matthijs Ruitenberg; ”Radicalisering of Salafisme in de Moskee op de Zijde willen we niet. Van sommige sprekers in de moskee kreeg ik buikpijn”.

Aan het begin van de raadscommissievergadering sprak een bestuurslid van de moskeevereniging El Fath in.

Het bestuurslid gaf aan “dat El Fath een vereniging is die open staat naar de samenleving en die mensen uit alle lagen van de samenleving en die allerlei verschillende geloofsovertuigingen en levensvisies beleven uitnodigt om ons te bezoeken en om met ons in gesprek te gaan over een veelvoud van kwesties. Wij staan voor een open dialoog en zijn altijd bereid om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en in het bijzonder in de gemeente Lansingerland. Dit zien wij ook als onderdeel van onze doelstellingen als moskeevereniging en staat o.a. ook op onze website vermeld. We vinden het als bestuur en met ons onze achterban jammer dat een politieke partij zo ongenuanceerd programmapunten in haar verkiezingsprogramma opneemt zonder in gesprek te zijn geweest ons. Daar wij de enige moskee in Lansingerland zijn voelen wij ons aangesproken.

Er wordt geïnsinueerd dat er in de gemeente en in de moskee broedplaatsen van radicalisering zijn en dat culturele minderheden zich afkeren van de samenleving. Wij vragen ons af waarop deze insinuaties zijn gebaseerd.

Burgers die het partijprogramma lezen kunnen deze punten als waarheid beschouwen. Na meerdere incidenten zoals het varkenskop incident maar ook ingegooide ruiten van de moskee maken wij ons grote zorgen om onze veiligheid en wat voor vervelende situaties deze ongefundeerde verdenkingen kunnen hebben. Voelt het CDA zich wel verantwoordelijk genoeg voor de veiligheid van al haar burgers in Lansingerland!

Wij vinden het ook jammer dat een politieke partij een vereniging en haar achterban zo demoniseert door ons in verband te brengen met radicale stromingen en predikers en/of invloeden. Wij zijn een vereniging die in Lansingerland al jarenlang een goede reputatie heeft en veel initiatieven neemt om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving,

Het CDA geeft in haar programma zelf aan dat de verschillende bevolkingsgroepen en religieuze instellingen een belangrijke rol spelen bij het werken aan verbinding en samenhang in de samenleving. In plaats van met het spreekwoordelijke “vingertje” te wijzen en weinig tot geen constructieve oplossingen aan te dragen, steken wij wel onze hand uit en gaan we graag de dialoog aan”.

Het bestuurslid beëindigde zijn inspraak als volgt: “Wij gaan graag met alle partijen in dialoog om deze punten bespreekbaar te maken. Wij denken graag mee. Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd voor onze open dagen op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari. De burgemeester komt de nieuwe moskee 16 februari officieel openen en iedereen is uitgenodigd om een kijkje te nemen en om vragen te stellen”.

Bij de vaststelling van de agenda van de commissievergadering stelde Leon Hoek van WIJ Lansingerland voor om het door de PvdA geagendeerde bespreekpunt van de agenda te schrappen. Hij vond dit bespreekpunt niet passen in een commissievergadering maar meer iets voor een verkiezingsdebat. De meerderheid van de raad viel hem bij. Michiel Muis, lijstrekker van D66 zei “Geen aanleiding te zien om mee te doen aan een potje onnodig polariseren”. Voor hem ging het om: “Het onnodig veroorzaken van conflicten en tegenstellingen tussen groepen bewoners”. Hij gaf niet aan wie hij hierbij als de veroorzakers zag. Alleen de fracties van GroenLinks en Partij Neeleman gingen niet met het ordevoorstel van WIJ Lansingerland mee. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Lansingerland weigerde de raad in debat te gaan met een fractie die een bespreekstuk indiende. En dit ook nog in aanwezigheid van de mensen waar het om ging en bij zo’n maatschappelijk gevoelige kwestie. De CDA fractie gaf aan wel een radiodebat te willen met de PvdA over deze kwestie. Een mooie uitdaging dus voor RTV Lansingerland en/of RTV Rijnmond. Zoals deze hele gang van zaken sowieso politiek-bestuurlijk & journalistiek gezien een interessante casus is.

COMMISSIEDEBAT OVER AFWIJZING KERSTEXTRAATJE VOOR MENSEN IN DE BIJSTAND

Op 23 december 2017 stelde de PvdA fractie de volgende vraag over een extra kerstuitkering voor huishoudens in de bijstand: Is het college bereid om, in aanvulling op de “Veel voor een beetje kalender 2018”, aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro? Op donderdag 18 januari kreeg de PvdA fractie antwoord op de vraag: “Nee, het college wil geen dergelijke kerstuitkering verstrekken. We mogen de door u voorgestelde extra uitkering namelijk niet als zodanig verstrekken. De Participatiewet biedt deze ruimte niet. U stelt namelijk een vorm van categoriale bijzondere bijstand voor en met de invoering van de Participatiewet is die vorm van verstrekking ingeperkt tot enkel een bijdrage in de zorgkosten. Wij bieden deze bijdrage via onze collectieve zorgverzekering. Wij mogen hiernaast dus niet een extra uitkering toekennen aan alle huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit zijn er overigens ongeveer zeshonderd. Wij zijn daarnaast overigens ook van mening dat de extra kerstuitkering ingaat tegen een van de uitgangspunten van ons inkomensondersteuningsbeleid. Door enkel gezinnen met bijstand deze bijdrage te geven, creëren we namelijk een armoedeval. Inwoners met een inkomen uit arbeid op het minimumniveau krijgen deze bijdrage dan immers niet. Wij zijn van mening dat iemand die (vanuit een bijstandsuitkering) aan het werk gaat, er financieel op vooruit moet gaan. De door u voorgestelde extra uitkering ondermijnt dit principe”, aldus het college.

De PvdA fractie agendeerde het antwoord van het college op de raadsvragen als bespreekstuk in de raadscommissie Samenleving van donderdag 8 februari 2018. De fractie wil weten wat de rest van de raad hiervan vindt. Het college verschuilt zich achter de bepalingen van de Participatiewet. Categorale bijstand is niet toegestaan. Dit laat natuurlijk onverlet dat het college zo’n extraatje kan verstrekken uit de eigen algemene financiële middelen, dus niet via de rijksvergoeding van de Participatiewet. Op dezelfde manier waarop de uitgave van “Veel voor een beetje kalender 2018” is gefinancierd.

Het argument met betrekking tot de armoedeval is er door het college met de haren bijgesleept. Die klapt echt niet open bij een eenmalige uitgave van 250 euro. Bovendien zijn de bijstandsnormen een stuk lager dan het wettelijk minimumloon. Petra Verhoef stelde daarom tijdens de commissie Samenleving vergadering van afgelopen donderdag de volgende vragen aan de leden van deze commissie:

 1. Deelt de raadscommissie het standpunt van de PvdA dat een kerstextraatje voor mensen in de bijstand gefinancierd mag worden uit de algemene middelen van de gemeente?
 2. Zo ja, deelt de raadscommissie de mening van de PvdA dat het argument “armoedeval” hier, gezien de beperktheid van het te verstrekken bedrag” er met de haren bijgesleept is?
 3. Steunt de raadscommissie de wens van de PvdA om dit kerstextraatje alsnog te verstrekken.

Het resultaat van dit debat was te verwachten. Een meerderheid van de raad (CDA, Leefbaar 3B, ChristenUnie, D66, VVD, WIJ) deelden het standpunt van het college. De fracties van GroenLinks en Neeleman waren afwezig. Zij vonden dat de gemeente geen inkomenspolitiek moest bedrijven, voelden niet voor de inzet van eigen gemeentelijke middelen en irriteerden zich over het feit dat de PvdA naar hun mening met de verkiezingen bezig was (“verkiezingsretoriek”). Profileren als politieke partij in verkiezingstijd is natuurlijk overal doodnormaal maar zover is de raad van Lansingerland nog niet. Daar heerst de grijze consensus die verstikkend werkt. De luiken moeten echt open. De PvdA gaat het verschil maken! Het is nu of nooit!

Onze confrontatiepolitiek maakte opnieuw duidelijk hoe de verhoudingen in Lansingerland liggen. Met het woord wordt de solidariteit volop verkondigd maar als het om concrete daden gaat, geeft men geen thuis. Dan wordt er over procedures gedebiteerd en over de PvdA die moeilijk doet. Kaders zijn belangrijker dan de uitvoering in de praktijk. Ook dit moet echt anders!

Misschien dat de verkiezingen van 21 maart uitkomst kunnen gaan bieden voor onze inwoners met een inkomen op het bestaansminimum. Van de huidige raad is voor hen niets te verwachten!

Trotse foto!

 

TOT SLOT

OV-Visie raad Rotterdam. Leuk! Het raadsvoorstel over de OV-visie Rotterdam bevat ook ons PvdA voorstel met betrekking tot een onderzoek naar het doortrekken van buslijn 170 vanaf station Lansingerland-Zoetermeer via station Rodenrijs, Rotterdam The Hague Airport, Overschie en Schiedam. Zie: https://rotterdam.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/433890 Zie tevens het raadsvoorstel voor de raad van Rotterdam. Bekijk ook ons weekverslag van 6 oktober 2017: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-oktober-2017/ waarin het college van Lansingerland (en trouwens ook van Zoetermeer) zich achter dit voorstel schaarde.

Slot. Afgelopen donderdag zat Gerard Bovens voor de allerlaatste keer de raadscommissie Samenleving voor. Het was een boeiende periode met prominent op de agenda ingewikkelde vraagstukken als de huisvesting van de Syrische asielzoekers, de toekomst van Huize Sint Petrus in Berkel en, bovenal, het complete transitie en transformatieproces in het sociaal domein. Nog één beeldvormende avond te gaan dan zit het voorzitten er voor hem helemaal op!

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-februari-2014/ Het was toen de week waarin het eerste verkiezingsdebat plaatsvond, de nieuwe provinciale structuurvisie onze aandacht opeiste, eind februari duidelijk moet worden hoe het verder gaat met de HSL-pilot en de gemeentefinanciën opnieuw onze aandacht vroegen. Aardig om terug te lezen wat toen de thema’s in het debat van de Fietsersbond waren en hoe Lansingerland er op dat moment financieel bij stond.

Onze agenda. Volgende week maandagavond is het Derde Grote PvdA Campagneoverleg waarin wij met zijn allen de voortgang bespreken en afspraken maken over de activiteiten tijdens de komende weken. Afgelopen week verscheen ons filmpje over ‘Veilig Lansingerland”. Kijk maar op: Animatie Veiligheid PvdA Lansingerland GR2018 Woensdagavond zijn de laatste beeldvormende bijeenkomsten in het gemeentehuis. Donderdagavond vergadert het bestuur van de PvdA Lansingerland. Nu alleen de raadsvergadering van 22 februari nog en de daaraan voorafgaande fractievergadering en dan zit deze raadsperiode erop.

Het citaat van deze week komt uit Hart van Holland Lansingerland van deze week. Het citaat komt uit een interview met Simon Fortuyn met als kop “Het duurt soms zo lang en dat irriteert me mateloos”. Het citaat: “Fortuyn is zeker geen raspoliticus. “Ik kom uit het bedrijfsleven”. En dat wringt soms. “Het duurt soms zo lang en dat irriteert me mateloos. De besluitvorming in de gemeenteraad gaat vaak wel snel maar de uitvoering blijft wel eens achter. Er zijn zo veel bezwaarmogelijkheden, dat noem ik gewoon geen democratie meer. Vier jaar gelden werd vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om geluidsschermen langs de N209 te plaatsen en ze staan er nog steeds niet. Ik snap dat het zorgvuldig moet maar ik ben een doener. Als er een besluit wordt genomen, wil ik ook wat doen. Dat duurt allemaal, vind ik echt frustrerend”. Tot zover het citaat. Inderdaad erg lastig, onze rechtsstaat, Simon!

O ja, nog even over de geluidsschermen langs de N209 bij de Kruisweg, waar Fortuyn het hiervoor over had. Daar is de PvdA maar achteraan gegaan. Vorige week berichtten wij ook over de noodzaak van snelle realisatie van geluidschermen langs de N209 ter hoogte van de Kruisweg aan. De ooit rustige buurtschap Kruisweg gelegen langs de A12 ter hoogte van Bleiswijk (gemeente Lansingerland) werd de afgelopen jaren het middelpunt van talrijke ruimtelijke ontwikkelingen. De komst van het bedrijventerrein Bleizo met horecacluster, de aanleg van de KV 380 hoogspanningsleidingen en, binnenkort, van windmolens en vervolgens ook de verbreding van de Provincialeweg N209 die vlak langs de Kruisweg loopt, hebben de ooit zo rustige leefomgeving dramatisch veranderd. De bewoners van de Kruisweg wachten al vele jaren op de komst van een geluidsscherm dat de geluidsoverlast van de N209 en de aanpalende horecacluster langs de A12 moet doen verminderen. De daartoe noodzakelijke provinciale budgetten zijn volgens onze informatie beschikbaar. Het wachten is nu op de uitvoering. De PvdA-fractie in Provinciale Staten zal tijdens de komende Statencommissievergadering vragen wanneer er wordt gestart met de aanleg van deze geluidsschermen langs de N209 bij de Kruisweg in Lansingerland en wanneer deze geluidsschermen klaar zijn, aldus weekverslag 4 van vorige week.

Afgelopen woensdag stelde PvdA Statenlid Metin Celik deze kwestie aan de orde in de Statencommissie. Gedeputeerde Floor Vermeulen reageerde als volgt: Ik vind zelf ook dat het te lang duurt. Ik zeg toe dat er op korte termijn een realistische planning van de uitvoering komt”. Zie ook het nieuwsbericht van de PvdA Zuid-Holland hierover: https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/geluidsschermen-kruisweg-laten-lang-op-zich-wachten/

Toch handig onze partijpolitieke contacten in de Staten, niet waar, Simon?

Tot de volgende week!

Fractie PvdA-Lansingerland, 9 februari 2018

Leo Ammerlaan met Petra!

 

Officiële overhandiging van onze kandidatenlijst bij de gemeente. Alles okay!