8 januari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 5 – 9 JANUARI 2015

Dit eerste weekverslag in 2015, aflevering 335 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij na een rustig kerstreces weer aan het werk gingen met het indienen van schriftelijke vragen aan het college over de stand van zaken met betrekking tot de burgerparticipatie en de nog weinig klantvriendelijke OV-chipkaart in onze regio. Het was ook de week van het felle protest, ook in Lansingerland, tegen de verschrikkelijke aanslag op de vrije pers in Parijs en de week waarop wij ons voorbereidden op een nieuw politiek seizoen met daarin de wervingsprocedure voor een nieuwe burgemeester, de start van ons PvdA Lansingerland Ombudsteam en de aanstaande week vol raadscommissievergaderingen. Nu op naar ons 400ste jubileum weekverslag dat even voor het zomerreces van 2016 zal gaan verschijnen.

De foto’s bij dit weekverslag tonen beelden van het volop in ontwikkeling zijnde Bergschenhoek centrum en de protestbijeenkomst naar aanleiding van de aanslag in Parijs.

MEER CHIPKAART-MAATWERK IN 2015 VOOR DE RET-REIZIGER

Citaat uit de nieuwjaarsspeech van RET directeur Pedro Peters: “Er werd in 2014 meer en verder gereisd met de RET. Daarom is een groei in reizigerskilometers te zien van in totaal 4%. Deze groei komt voor het grootste deel door de populariteit van de metro. En dan niet alleen op lijn E, maar op alle metrolijnen. Steeds meer reizigers ontdekken de metro als hoogwaardig vervoersmiddel dankzij de hoge snelheid, de hoge frequenties en het comfort. Deze populariteit is terug te zien in de aanhoudende groei van RandstadRail. Inmiddels maken hier dagelijks 37.000 reizigers gebruik van. Frequentieverhoging op Metrolijn E is noodzakelijk, want in de ochtendspits zitten we overvol en de groei zet nog door. Ik hoop dat we met de Metropoolregio nu snel tot beslissingen kunnen komen”. De hoop van de RET directeur wordt van harte ondersteund door de PvdA fractie in Lansingerland. Begin 2014 stelde onze fractie de frequentieverhoging van Metro E tijdens de spits al aan de orde. Ook toen werd de noodzaak gedeeld door de RET directie. Het wachten is op definitief groen licht van de nieuwe vervoersautoriteit van de Metropoolregio. Voorlopig zet de RET buiten de reguliere dienstregeling in de spits waar mogelijk extra metrostellen op lijn E in.

De klanten weten ook in Lansingerland de RET dus steeds beter te vinden. Dat geldt niet alleen Metro E maar ook de Lansingerlandse buslijnen 170 (ZoRo-bus), 173 en 174. Te verwachten is dat met het doortrekken van de ZoRo-bus naar het nieuwe NS station en vervoersknooppunt Bleizo het gebruik van het OV in en om Lansingerland alleen maar zal blijven toenemen. Openbaar vervoer en de fiets (via het uitstekende regionale fietsnetwerk) zullen de komende jaren hopelijk een steeds geduchtere concurrent van de auto gaan worden.

De PvdA fractie Lansingerland is blij met de grote aandacht die het aanbod aan openbaar vervoer in onze regio krijgt. De RET en de voormalige Stadsregio verdienen grote waardering voor de manier waarop zij stap voor stap de kwaliteit van ons openbaar vervoer versterken. Natuurlijk blijven er ook wensen. Die hebben met name te maken met de ontwikkeling van de hoogte van de tarieven en het beperkt aantal keuzemogelijkheden die de chipcard biedt. Het openbaar vervoer is duurder geworden. Elke reiziger betaalt een vast instaptarief en een kilometer tarief. Dat instaptarief is sinds 2006 van 67 cent naar 88 cent gestegen. Een tariefsverhoging van 30%. De PvdA fractie wil weten hoe de instaptarieven, de kilometerprijzen, de kosten van de abonnementen en de dagkaarten zich gedurende de afgelopen 5 jaren hebben ontwikkeld.

Terwijl het aanbod aan openbaar vervoer snel vernieuwt, blijven de keuze mogelijkheden die de OV-chipkaart de reizigers biedt achter. De flexibiliteit ontbreekt. In feite heb je als consument slechts de keuze uit reizen op saldo (eventueel met korting voor de groot verbruiker), met een week, maand of jaarabonnement en met dagkaarten. Abonnementen zijn alleen geldig op een vast traject en gaan uit van een gebruik op zeven dagen. Flexibele abonnementen die reizen op bijvoorbeeld meer trajecten en/of op minder dagen mogelijk maken tegen een aangepast tarief bestaan nog niet. Het RET chipkaart aanbod oogt nogal traditioneel. In feite wordt er nog maar weinig aan productvernieuwing en maatwerk gedaan. De PvdA fractie wil dat er door de Vervoersautoriteit & RET in 2015 een breed consumentenonderzoek wordt gehouden onder de inwoners in onze regio met als vraag in hoeverre het bestaande chipkaart aanbod aansluit op de wensen van de reizigers. Voldoen prijs, kwaliteit & flexibiliteit nog wel?

Raadsleden en colleges in de gemeenten in onze regio houden zich tot op heden nauwelijks bezig met de tariefstelling en het chipkaart aanbod van ons openbaar vervoer. Hun betrokkenheid blijft veelal beperkt tot de jaarlijkse zienswijze op de nieuwe dienstregeling en het openbaar vervoeraanbod in hun gemeente. De PvdA fractie vindt dat gemeenteraden en colleges via hun officiële inbreng in de aanstaande Vervoersautoriteit in de Metropoolregio ook meer invloed moeten kunnen uitoefenen op de tariefstelling en de modernisering van de OV chipkaart. De besluitvorming in regioverband over de concept begroting van de OV aanbieders zoals de RET en hun meerjaren investeringsprogramma is daartoe het geëigende moment. Een breed onderzoek naar de vraag in hoeverre het bestaande chipkaart aanbod aansluit op de wensen van de reizigers is een mooi begin op weg naar meer flexibiliteit en een aantrekkelijkere prijsstelling voor de gelukkig nog steeds groeiende groep RET reizigers.

Wij stelden vervolgens op dinsdag 6 januari aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  • Hoe hebben de door de RET gehanteerde instaptarieven, de kilometerprijzen, de kosten van de abonnementen en de dagkaarten zich vanaf 2009 ontwikkeld? Hoe verhouden deze stijgingen zich ten opzichte van de stijging van het algemene prijspeil?
  • Is het college bereid om bij de nieuwe Vervoersautoriteit & Metropoolregio en de RET te bevorderen dat er in 2015 een breed consumentenonderzoek wordt gehouden onder de inwoners in onze regio met als vraag in hoeverre het bestaande chipkaart aanbod aansluit bij de wens van de reizigers om meer flexibiliteit in het OV-chipkaart aanbod?

DSC03242

 

VRAGEN OVER DE STAND VAN ZAKEN BURGERPARTICIPATIE

Op 29 januari 2014 nam de raad een unaniem besluit over de negen besluitpunten (zie hieronder) naar aanleiding van de evaluatienota “Jaar van de Burgerparticipatie 2013”. Tot op heden is de raad door het college nog niet schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t de stand van zaken van de uitvoering van deze besluitvorming. Vandaar deze actuele vragen van de PvdA fractie. Wel stelden wij dit bij het debat over de Meerjarenbegroting 2015-2018 in november 2014 al aan de orde. Eén van de negen genomen besluiten was dat bij alle raads- en collegevoorstellen de beslisboom burgerparticipatie en het opstellen van een paragraaf burgerparticipatie zal worden toegepast. Op onze vraag naar de stand van zaken gaf het college toen aan dat bij de B&W adviezen steeds vaker de afweging wordt gemaakt of een beleidsontwikkeling of uitvoering in aanmerking komt voor burgerparticipatie. Steeds vaker dus nog niet altijd!

Een ander belangrijk raadsbesluit was dat dat in de afdelings- en projectplannen voortaan standaard de budgettaire en personele inzet op burgerparticipatie wordt opgenomen. De stand van zaken in het najaar2014 was volgens het college dat daar “nog geen budget voor was”. Wonderlijk genoeg meldde wethouder Simon Fortuyn monter als altijd tijdens het raadsdebat over de begroting aan onze fractie dat er “niets aan de hand was. Alles verliep volgens plan”. Helemaal gerust zijn wij hier niet over. Reden om op maandag 5 januari aan het college de volgende schriftelijke vraag te stellen:

Wat is de precieze stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de negen besluiten die de raad op 29 januari 2014 heeft genomen naar aanleiding van de “Evaluatie van het jaar van de burgerparticipatie 2013”?

Het lijkt de PvdA fractie voor de hand liggen om eerst alle raadsbesluiten die in januari 2014 over dit belangrijke thema genomen zijn, goed uit te voeren voordat je als college verder gaat met het verzetten van de burgerparticipatie-bakens. Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het goed optuigen van de burgerparticipatie en de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de wijziging van bestemmingsplannen. De huidige procedures zijn op zijn zachtst gezegd nogal antiek te noemen. Het is hoog tijd om de moderne participatieladder eens goed langs deze bestemmingsplan procedures te leggen. Voordat de raad zich dit voorjaar uitgebreid gaat storten op een onderzoek naar een mogelijke andere vergaderstructuur van raadscommissies en raad waarin de inwoners een beter plekje krijgen dan nu, ligt het voor de hand of het huidige instrumentarium op papier in de praktijk al werkt. Doen we dat niet dan blijven we luchtkastelen bouwen.

DSC03255

ASTRID OOSENBRUG GEEFT STARTSEIN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND

Bij de nieuwjaarsreceptie op maandag, 26 januari zal Astrid Oosenbrug, lid van de PvdA fractie in de Tweede Kamer, het startsein geven voor het ombudsteam van de PvdA Lansingerland.

Het ombudsteam wil waar nodig een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van problemen bij de overdracht van de uitvoering per 1 januari 2015 van een aantal wettelijke regelingen van Rijk naar Gemeente. Het ombudsteam is er overigens voor alle vragen, zorgen en klachten die te maken hebben met de gemeente, rijksoverheid en andere instanties, zoals o.m. woningbouwcorporatie, UWV, etc.

Het ombudsteam van de PvdA Lansingerland, dat beschikbaar is voor alle Lansingerlanders, staat in directe verbinding met de PvdA-bestuurders in de gemeenteraad, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en Waterschappen. Op deze wijze kunnen de problemen snel, voortvarend en doeltreffend worden opgelost.

De nieuwjaarsreceptie is voor iedereen, leden en niet-leden, toegankelijk en vindt plaats op maandag, 26 januari 2015 in zalencentrum REHOBOTH, Wilhelmina straat 2, Berkel en Rodenrijs, van 20.00 – 22.00 uur

20.00 uur          Welkom en nieuwjaarstoespraak door voorzitter Naushad Boedhoe

20.05 uur          Fractievoorzitter Gerard Bovens kijkt vooruit!

20.10 uur          Officiële startsein van het ombudsteam PvdA Lansingerland door Astrid Oosenbrug, lid van de Tweede Kamer.

20.20 uur          Proost op 2015 en op het ombudsteam.

Onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten en netwerken.

DSC03289

JE SUIS CHARLIE Á LANSINGERLAND

Afgelopen donderdagavond waren wij met een groot aantal PvdA’ers waaronder ook ons Kamerlid Astrid Oosenbrug om 18 uur aanwezig tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Lansingerland om steun te betuigen en samen stil te staan bij de aanslag op Charlie Hebdo van gisteren. Een uitstekend initiatief van het college om dit in navolging van steden als Rotterdam en Amsterdam te organiseren. Mede dankzij de sociale media kwamen liefst meer dan 100 inwoners van Lansingerland op dit bijzondere protest af. Daaronder politie en brandweer mensen, vele media-mensen en vertegenwoordigers van de Lansingerlandse moskee. Er waren korte toespraken van burgemeester Coos Rijsdijk en, namens alle lokale media, van Annette Docter van De Heraut.

Burgemeester Rijsdijk: “De schok is groot. Wij voelen ons zeer betrokken bij de slachtoffers in Parijs. Wij willen steun betuigen. Er is boosheid en solidariteit met de slachtoffers. Het gaat om een aanslag op de democratie en de vrije wereld. Wij mogen niet zwijgen. Wij kunnen niet toestaan dat de totale democratische samenleving zo onder druk komt te staan”. Rijsdijk gaf aan trots te zijn op de mensen in Lansingerland vanwege de grote opkomst in het Gemeentehuis.

Annette Docter sprak van een grote aanslag op de vrijheid en de democratie. Dat roept angst op maar ook protest. “Ook de lokale media hebben een rol bij dit protest. Elk media-radertje is van belang om de kracht van de democratie inhoud te geven en te bevestigen. Geweld lost niets op. Het is de taak van de journalist om de conflicten en brandhaarden in de wereld kritisch te volgen en te beoordelen”. Annette Docter gaf aan vertrouwen te hebben in het zelfreinigend vermogen van de samenleving.

Een minuut stilte maakte een einde aan deze zeer indrukwekkende bijeenkomst.

DSC03293

TOT SLOT

Volgende week is het de maandelijkse raadscommissieweek. Die begint gewoonte getrouw met de voorbereidende fractievergadering op maandagavond. Dinsdagavond is de raadscommissie Ruimte. Op de agenda staat onze gedachtewisseling over de toegankelijkheid van in het bijzonder Berkel centrum voor mensen met een lichamelijke beperking. Over onze barre excursie op woensdag 3 december 2014 met bewoners van de Middin woningen aan de Oudelandselaan berichtten wij al uitvoerig in ons weekverslag 39 van 2014. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-december-2014/

Sam de Groot zal onze woordvoerder tijdens dit commissiedebat zijn. Er zal ook ingesproken worden door één van de deelneemsters aan onze excursie. Zij verplaatst zich zelf met een rolstoel en kan op basis van eigen ervaringen aan de leden van de raad vertellen hoe het is om je met een rolstoel in Berkel centrum te moeten verplaatsen. Burgerparticipatie die er echt toe doet!

Woensdagavond is de commissie Algemeen bestuur met onder meer de feitelijke realisering van de door ons felbegeerde vervoersknoop Bleizo op de agenda. Donderdagavond is er de commissie Samenleving. Wij staan dan stil bij de start van de drie grote decentralisaties. Hoe zijn de eerste ervaringen met de uitvoering nu de fase van grote plannenmakerij voorbij is? Onze fractie heeft daar natuurlijk een aantal vragen en ideeën over.

Alle agenda’s staan op: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-commissie-algemeen-bestuur_1678.html

Het citaat van de week komt uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bert Cremers van Waddinxveen. Het dagblad AD berichtte als volgt: In de raadsdebatten over de in dit nieuwe jaar aan de gemeente overgedragen zorgtaken heeft burgemeester Bert Cremers van Waddinxveen heldere politieke keuzes van de fracties érg gemist. “Ík vind dat verontrustend”. En verder: “Maak helder dat het iets uitmaakt welke partij je kiest. Zorg dat de politiek ergens over blijft gaan, luidde dan ook zijn dringende oproep aan de plaatselijke politiek. Alle partijen zoeken elkaar in het midden op en schurken tegen de zelfredzame burger op die wat steun nodig heeft. Maar welke partij maakt zich nu tot stem van de niet zelfredzame burger die weigert nog verder keuzes te maken, formulieren in te vullen, administratie te voeren en op gesprek te gaan?

Wij delen de zorg van burgemeester Cremers. Sinds de zomer werken wij tegen de politieke stroom in voor een fatsoenlijker armoede en minimabeleid, minder wantrouwen jegens inwoners die gebruik moeten maken van de inkomensondersteuning via de Participatiewet en meer laagdrempeligheid en invoelingsvermogen ten opzichte van inwoners die niets kunnen met de zo gepropageerde “eigen kracht”. Ook wij pleitten voor meer politieke profilering en minder grijze middelmaat bij de uitvoering van de nieuwe zorg en inkomensondersteuningsconcepten. Accepteer bovendien als samenleving dat er nog steeds heel veel mensen zijn die gewoon pech in het leven hebben en echt niet in staat zijn hun persoonlijke situatie op eigen kracht en verantwoordelijkheid te verbeteren. Daar heb je een solidaire samenleving voor nodig. Daar willen wij als PvdA Lansingerland ook in 2015 met steun van ons nieuwe Ombudsteam politiek voor blijven staan

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 januari 2015

DSC03261

DSC03249

DSC03256

DSC03246

DSC03243

DSC03255

DSC03264