PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 5 – 9 MAART 2018

8 maart 2018

Dit negende weekverslag in 2018, aflevering 465 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het Grote Lansingerlandse Woondebat plaatsvond, wij op Internationale Vrouwendag op bezoek gingen bij Melanchthon Bergschenhoek, wij onze Facebook serie “Wat betekent het om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien?” afrondden, wij actie voerden bij de fietsoversteek N209/Hoekeindseweg Bleiswijk, een bezoek brachten aan het bedrijf Leo Ammerlaan en er weer het nodige nieuws was over het fietstunneltje rotonde Oudelandselaan. Natuurlijk in dit weekverslag ook het actuele campagnenieuws!

ONTHULLEND GROOT LANSINGERLANDS WOONDEBAT

Afgelopen maandag organiseerde de Huurdersvereniging Lansingerland voor de eerste keer een verkiezingsdebat over wonen in Lansingerland. Een belangrijk initiatief omdat betaalbaar wonen één van de grootste uitdagingen is waar de nieuwe raad voor staat. Zo’n 80 belangstellenden woonden het debat bij. Voor de PvdA was Sam de Groot de woordvoerder. Het bestuur van de Huurdersvereniging had eer van haar werk. Het werd een onthullend debat dat duidelijkheid gaf waar iedere politieke partij in Lansingerland precies staat wanneer het om snel, betaalbaar en duurzaam wonen staat. Bovendien was het een goede vondst om het debat te laten inleiden en ook bijsturen door professor Boelhouwer, Ger Jansen van de Huurdersvereniging en corporatiedirecteur Weterings. Met onzin konden de deelnemers tijdens dit debat niet wegkomen. Er werd gefactcheckt.

Professor Boelhouwer constateerde een veel te lage woning productie terwijl de bevolking snel groeit. Er is behoefte aan 200.000 woningen in met name de randstad. De huren zijn vaak te hoog. De middeninkomens (2000-3000 netto) komen steeds meer in de knel. Eén miljoen huishoudens dreigen tussen de wal en het schip te vallen. In de komende 5 jaar loopt de woningnood alleen maar op omdat er op dit moment te weinig concrete plancapaciteit is. Hij schetste het ‘not in my backyard’ sentiment ook in Lansingerland als het gaat om sociaal bouwen voor de buurgemeenten zoals Rotterdam en Delft.

Corporatie Directeur Weterings vertelde dat het aantal sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland nog maar 18.6% is. “Het kan niet zo zijn dat in Rotterdam dit percentage 60 is en in het aanpalende Lansingerland en Barendrecht nog geen 20”. Hij hoopte dat de nieuwe raad de 20% als doelstelling serieus zal nemen. Dit brengt wel met zich dat er een forse extra inspanning zal moeten worden geleverd om deze sociaal bereikbare woningen echt te bouwen. Lansingerland moet nog zo’n 4000 huizen bouwen op een aantal locaties zoals Wilderszijde en een deel van de Westpolder dus er moeten minstens 800 extra sociaal bereikbare huurwoningen gerealiseerd worden. Op Wilderszijde moet dan ook minstens 30% sociaal gebouwd gaan worden.

Weterings schetste dat er nauwelijks vrije sector woningen worden gebouwd in de prijsklasse tot 850 euro. “Woningen die tot voor enkele jaren 1000 euro per maand kostten doen nu al 1500 euro. Zij worden voor velen onbetaalbaar! In Lansingerland loopt het aantal scheefwoners snel terug avn 30% naar nu 20%.

De analyse en aanbevelingen van Boelhouwer en Weterings komen één op één overeen met het PvdA verkiezingsprogramma. Sam de Groot had dus een makkie toen hij het spits afbeet na deze boeiende opwarmers. Hij schetste in een nutshell onze doelen: sneller & betaalbaar bouwen in de sociale huursector en voor de middeninkomens en duurzaam bouwen ook voor de niet woningeigenaren. Ook zij moeten meeprofiteren van duurzaamheidsprogramma’s.

Tijdens het debat voltrok zich een politieke waterscheiding. Aan de ene zijde VVD, ChristenUnie (20% is een streefcijfer), D66 en CDA die met de mond beleden de 20% norm te onderschrijven maar terughoudend waren als het ging om de concrete invulling (angst voor gettovorming en financiële gevolgen voor de gemeente) en aan de andere kant PvdA, GroenLinks, WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B en Partij Neeleman die vonden dat deze 20% kost wat kost moet worden gehaald. Wat GroenLinks en de PvdA betreft is de 20% een absoluut minimum. GroenLinks mikt op 30%. Ook moet er veel meer en snel gebouwd gaan worden voor de middeninkomens en jongeren die geen kant meer op kunnen. Deze partijen hebben in de huidige raad geen meerderheid. Er is op 21 maart dus heel wat te kiezen!

Dank aan het bestuur van de Huurdersvereniging voor de perfecte organisatie. Dit debat smaakt naar veel meer in de toekomst!

BONFUT NIET LANGER “BUSHALTELOS”

Er gaat eindelijk gebouwd worden op het voormalige Hordijk terrein bij de Bonfut en Rodenrijseweg, zo meldde het college op 6 maart. “Het plan bestaat uit de realisatie van circa 120 gasloze woningen met een gevarieerd aanbod van appartementen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. In deze nieuwe wijk zullen dus zo’n 400 mensen komen te wonen”. Op dit moment is deze plek nog ‘bushaltelos”. De halte Bonfut bevindt zich op grondgebied van Rotterdam zodat medewerking van dit college nodig is. De inwoners van deze nieuwe wijk zullen, net als de vele bewoners van de aanpalende Rodenrijsezoom, Bonfut en Wildersekade, voor een OV-halte naar ruim 750 meter verderop gelegen station Rodenrijs of Koegelwieckplantsoen moeten gaan. De komst van deze nieuwe wijk is een prachtig moment om de bushalte Bonfut in ere te herstellen. Zo wordt de wijk dubbel duurzaam: van gaslos en een bushalte voor de deur!

Gerard Bovens (PvdA) stelde in een reactie op dit verheugende bericht afgelopen dinsdag vervolgens zijn allerlaatste raadsvraag: “Is het college bereid om er bij de Metropoolregio en het college van Rotterdam op aan te dringen dat met ingang van de RET dienstregeling 2019 de ZoRo-bushalte Bonfut weer in ere wordt hersteld zodat de nieuwe wijk op het voormalige Hordijk terrein en de aanpalende Rodenrijsezoom, Bonfut & Wildersekade niet meer bushaltelos zullen zijn?” De PvdA-fractie hoopt van harte dat het college positief zal reageren op hun vraag.

WAT BETEKENT HET OM ALS KIND IN LANSINGERLAND IN ARMOEDE OP TE GROEIEN?

Vanaf maandag 26 februari publiceerden wij op de PvdA-Lansingerland Facebook pagina in een tijdspanne van twee weken een vijftal verhalen over wat het concreet betekent om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien. De PvdA ging de afgelopen weken in gesprek met ouders van kinderen die dit aan den lijve ondervinden. Wij hoorden hoe armoede de kinderen treft. De ouders vertelden over het gebrek aan goede informatie over voorzieningen en het ontbreken van steun van de zijde van het gemeentelijke zorgloket. Wij merkten ook hoe lastig het is om geen goed sociaal netwerk te hebben. Het werd ons duidelijk hoeveel kracht en energie er nodig is om kost wat kost te overleven, als je pech en tegenslag hebt. De complete, boeiende serie is vanaf heden te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-serie-wat-betekent-het-om-als-kind-in-lansingerland-in-armoede-op-te-groeien/

PVDA LANSINGERLAND CAMPAGNE OP DE SOCIALE MEDIA

Onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is inmiddels in volle gang. Misschien volgt u onze berichten in de media, onze weekverslagen en de sociale media Twitter en Facebook op de voet. Een enthousiast team van zo’n 20 lokale PvdA’ers werkt er keihard aan om onze partij op 21 maart winst te gaan bezorgen. Want het moet anders! Hierbij een overzicht waar u de PvdA Lansingerland zo al op de sociale media kunt vinden:

Onze website met het allerlaatste politieke en campagne nieuws: https://lansingerland.pvda.nl

Onze filmpjes:

  1. Over onze speerpunten: Animatie Verkiezingsprogramma 2018 GR2018 FINAL
  2. Over veiligheid en veilig verkeer: Animatie Veiligheid PvdA Lansingerland GR2018
  3. Over betaalbaar wonen voor jongeren: PvdA Lansingerland Meer bouwen voor jongeren
  4. Over gratis OV voor Lansingerlandse 65-plussers op metro, tram en bus, een al veel bekeken interview van Astrid Oosenbrug met een bevlogen Greet Wijs.
  5. Petra Verhoef in debat bij RTV Lansingerland met CDA en WIJ Lansingerland op 6 maart: http://rtvlansingerland.nl/2018/03/08/lokale-partijen-klaar-verkiezingen/ (deel 3)

Op Twitter zijn wij voortdurend te vinden op: @PvdA_LL Steun ons via likes & retweets!

Wij zijn actief op drie Facebook pagina’s. Like ons s.v.p.!

 Petitie voor een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Oostmeerlaan: Ons fractielid en verkiezingskandidaat Sam de Groot, die zelf in de Berkelse Westpolder woont, heeft namens de PvdA een petitie ingediend met het verzoek aan de gemeente Lansingerland om snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan (Westpolder) te verbinden met de andere (Meerpolder en Berkel centrum). Inmiddels (vrijdag 9 maart) hebben ruim 1500 inwoners getekend. Er is hierover veel media-aandacht. Doe mee aan deze petitie op internet en ga hiervoor naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/

Hulp bij het kiezen: Op 21 februari ging Kieskompas de lucht in: https://home.kieskompas.nl/nl/

Het AD-Rotterdam publiceert sinds zaterdag 24 februari een eigen Lansingerlandse kieswijzer op www.ad.nl/kieswijzer

De PvdA Lansingerland deed ook mee aan de Rainbow-vote. Zie de Lansingerlandse PvdA score op: https://www.gayvote.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2018/gemeenten-l/ Verder deden in Lansingerland alleen VVD & D66 mee aan deze bijzondere stemhulp. De overige partijen lieten het afweten!

IN 2000 WAS FIETSTUNNEL BIJ OUDELANDSELAAN TECHNISCH GEEN PROBLEEM, NU IN EENS WEL?

Op maandag 26 februari vroeg de PvdA-fractie aan het college van Lansingerland om een afschrift van het technische rapport waarin beschreven staat dat de aanleg van een tunnel bij rotonde Oudelandselaan te gecompliceerd is. Op 1 maart kregen wij de reactie van het college. Wat opvalt in de reactie van het college en uit het technische rapport is dat er géén diepgravend onderzoek is gedaan naar de civiel technische haalbaarheid van een fietstunnel. Ook de financiële consequenties zijn niet in beeld gebracht. Het college is volledig blijven hangen bij de insteek dat er ‘goede maatregelen te treffen zijn op straatniveau’. Een gerichte expertise door een gespecialiseerd ingenieursbureau over de mogelijkheid om op deze locatie een tunnel te bouwen heeft nooit plaatsgevonden. Er is alleen een rapport van Exante en een verhaal van de verkeersdeskundigen. Dit komt niet overeen met het verhaal van wethouder Fortuyn in raadscommissie en raad waarin hij bij herhaling refereerde aan de technische onhaalbaarheid van de tunnel. Deze stelligheid is niet met harde feiten onderbouwd.

PvdA woordvoerder Sam de Groot: “Het is te gek voor woorden dat het college, toen de maatschappelijke roep om de aanleg van een fietstunnel steeds sterker werd, niet heeft besloten om gerichte expertise in te huren om beide alternatieven nog eens goed onder de loep te nemen. Feit is dat er geen onderbouwde afweging heeft plaatsgevonden om niet te kiezen voor een fietstunnel maar wél voor de aanpassing van de rotonde. De PvdA vindt dit niet kunnen. Het college jokt!”

De PvdA-fractie vroeg afgelopen week de rond 2000 ontwikkelde Masterplannen voor Westpolder-Bolwerk op om na te gaan of de fietstunnel toen al in de planning zat en zo ja, of er in dat jaar technische problemen werden voorzien bij de aanleg.

Uit de Plankaarten blijkt dat er toen al een fietstunnel gepland stond tussen de Leeweg, halverwege de Oudelandselaan en de brug bij ’t Manneke.

Pagina 41 van het Masterplan Westpolder-Bolwerk van 2002 meldt: “De nog te realiseren fietstunnel onder de Klapwijkseweg (en Klapwijksevaart) door hoeft door het aanwezige hoogteverschil maar weinig te zakken en de toeritten kunnen recht blijven, maar door de combinatie van weg en water is de afstand groot. Daarom zullen als alternatief, bijvoorbeeld voor in de avonduren, ook de aansluitingen Parklaan en Oude Molendreef goed geschikt gemaakt worden voor de verwerking van fietsverkeer”. De Parklaan heet nu de Oudelandselaan en Oud Molendreef is de nieuw aan te leggen weg naar de rotonde bij ’t Manneke.

Deze tekst is glashelder: er was toen géén probleem met betrekking tot de technische constructie van een fietstunnel. Het is, mede gelet op de conclusies in het Masterplan Westpolder-Bolwerk, te gek voor woorden dat het college geen aanvullende expertise heeft ingehuurd om anno 2018 nog eens uit te zoeken of de in 2000 gedane bevindingen nog wel kloppen. Er is kennelijk helemaal niet meer door wethouder Fortuyn en zijn staf naar gekeken. Knap staaltje tunnelvisie!

PVDA WERKBEZOEK AAN LEO AMMERLAAN PLANTENKWEKERIJ BLEISWIJK

In het kader van reguliere bedrijfsbezoeken en campagne-activiteiten brachten Gerard Bovens, scheidend fractievoorzitter, Mark Kastelein, nummer 6 op de kandidatenlijst en Raymond Tans, adviseur van het bestuur, woensdag, 7 maart jl. een bezoek aan Leo Ammerlaan Plantenkwekerij voor een gesprek met Ilone Douma – Ammerlaan. Ilone is, samen met haar broer John, eigenaar/directeur. http://leoammerlaan.nl/

Leo Ammerlaan plantenkwekerij is één van die vooraanstaande internationaal werkende tuinbouwbedrijven in Lansingerland. Met 80 mensen in vaste dienst en ruim 100 tijdelijke arbeidskrachten leveren zij per jaar zo’n 50 miljoen planten aan tuinders voor verdere kweek van tomaten, komkommers, aubergines, etc. Ilone Ammerlaan benadrukte het grote belang van de beschikbaarheid goed en vakkundig personeel. Samen met VNO/NCW Oostland, waar zij voorzitter van is, zet ze zich ook in voor de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. “De kaartenbakken moeten leeg,” aldus Ilone. Dat is in het belang van de mensen, maar ook van belang voor de bedrijven. Zeker in de tuinbouw, want het verkrijgen van personeel wordt steeds moeizamer. Volgende week viert Leo Ammerlaan Plantenkwekerij het 50-jarig jubileum, samen met het personeel. In die periode heeft het bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Binnenkort zal ook de fusie met twee andere plantenkwekerijen een feit zij en zullen ze verder gaan onder de naam Plantise. Klaar voor de toekomst. Voor het goed functioneren van de bedrijvigheid in Lansingerland is, naast een uitstekende infrastructuur van wegen, sporen, bussen en ook een vliegveld, een goed luisterend en begripvol gemeentelijk bestuur en ambtenarenapparaat van groot belang. “De politiek moet weten wat er gebeurt en wat de ontwikkelingen zijn,” aldus Ilone. Bij Leo Ammerlaan staan de deuren altijd open voor een bezoek en een gesprek. De PvdA Lansingerland heeft een afspraak gemaakt voor een vervolgbezoek met de nieuwe fractie onder leiding van Petra Verhoef en het bestuur van de afdeling.

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Juist op donderdag 8 maart organiseerde Melanchthon Bergschenhoek een groots opgezet scholierendebat voor de klassen Havo 4 – Vwo 6 waaraan alle politieke partijen in Lansingerland meededen. Een bijeenkomst in drie rondes van 9.30-12.30 uur waarin de politieke partijen zich konden voorstellen waarna eer een politieke markt was. Astrid Oosenbrug, onze super-lijstduwer hield de drie presentatiepraatjes. Daarin onderstreepte zij het belang avn Internationale Vrouwendag als het om gelijke rechten gaat en vroeg zij, als enig spreker, aandacht voor jongeren die vanwege hun anders zijn, bijvoorbeeld door hun homoseksualiteit eenzaam en miskend voelen. Astrid onderstreepte de noodzaak dat lokale politici voor deze jongeren moet opkomen. Ook schetste zij aan de hand van haar eigen loopbaan hoe belangrijk het is dat jongeren échte kansen krijgen. Onderwijs is belangrijk maar wat als je het als leerling op school niet redt? Ook dan moet de lokale politiek kansen bieden. Zij vertelde over de succesvolle aanpak van de Cyberwerkplaats. De sleepwet is een actueel thema in de lessen van de leerlingen. Astrid vertelde over het Tweede Kamerdebat en over de reden waarom zij als enige van de PvdA-fractie tegen deze wet had gestemd.

Opzienbarend was opnieuw de bijdrage van het CDA. Die partij is écht overal tegen. De “Tegenpartij revisited”. D66 op hun beurt claimde tot grote hilariteit van de Twitter volgers vele onderwijssuccessen. Zo beroemde deze partij zich op de totstandkoming van de Onderwijsvisie, een visie die via een amendement van de PvdA& VVD compleet door de Raad verbouwd was.

Tijdens de politieke markt was er opvallend veel belangstelling van scholieren voor onze petitie en actie voor een tunneltje bij de rotonde Oudelandselaan. Veel leerlingen kennen deze discussie inmiddels. Ellen, Marijke, Joke, Astrid, Jan en Gerard hadden als oudere jongeren een prima en intensieve ochtend.

Om 18 uur schoven Petra Verhoef en Astrid Oosenbrug op 8 maart aan bij de microfoon van RTV Lansingerland om hun verhaal waarom Internationale Vrouwendag zo belangrijk is, ook voor Lansingerland, nog eens toe te lichten. De link naar dit programma is: http://www.rtvlansingerland.nl/gemist/itti/03-08(18)%20-%20Iedereen%20toegang%20tot%20informatie.MP3

TOT SLOT

PvdA actie bij de fietsoversteek N209 Hoekeindseweg Bleiswijk

Afgelopen woensdagmorgen waren Joke, Jan, Valmir, Hamid en Gerard te vinden bij de fietsoversteek N209 bij Bleiswijk. Honderden kinderen op weg naar school passeren dan in een lange fietsfile deze door stoplichten beschermede oversteek. Ondanks de snelheidsbeperking ter plaatse passeren auto’s bij groen licht deze plek vaak met 80-90 km. Echt ideaal is de oversteek niet. Kwestie van vaak lang wachten tot het fietslicht weer groen is. Gevaarlijk wordt het wanneer fietsers in colonne achterelkaar door fietsen wanneer het fietslicht net op oranje/rood is gesprongen. In weekverslag 8 van vorige week vertelden wij dat de PvdA in de provincie ZH hierover inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld. Een dezer dagen publiceren wij een filmpje over onze bevindingen. Wordt vervolgd!

Verkeersactie N 209 Bleiswijk

 

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/ Het was toen de week waarin wij antwoord kregen van het college op zowel onze vragen over taalcursussen in het kader van de inburgering van vluchtelingen als over onze vragen over de regionale aanpak met betrekking tot het aantal, ook in Lansingerland, te bouwen sociale huurwoningen. Het was ook de week van onze verkiezingscampagne, het indienen van PvdA vragen over ’t Web in Bleiswijk en het verschijnen van het rapport & advies van de Verkenner die de meningen over toekomst van Rotterdam The Hague Airport inventariseerde. De foto’s bij dit weekverslag toonden onze rode campagne activiteiten, het prille voorjaar in Bergschenhoek en de voortgang van de nieuwbouw van de Moskee op Wilderszijde. Thema’s die ook nu, precies 4 jaar later, nog heel vertrouwd over komen.

Wat gaan we volgende week doen? Maandag gaan wij waar nodig onze posters op de verkiezingsborden bijplakken, woensdag verschijnt de verkiezingsspecial in de Heraut met ook een terugblik op wat wij de afgelopen 4 jaar gepresteerd hebben. Donderdag om 18 uur is het RTV Rijnmond & RTV Lansingerland verkiezingsdebat. Vanaf deze datum gaan wij Lansingerland breed flyeren in de opmaat naar 21 maart. Op zaterdag 17 maart zijn wij in de winkelcentra te vinden met vele rode rozen! Volgende week zijn wij natuurlijk ook weer actief op Facebook met nieuwe filmpjes over onder meer wonen & verkeersveiligheid.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van 6 maart. Het is ontleend aan een column van Toine Heijmans met als titel “Remigratie, de grote trek terug van het Nederlandse volk”. Het citaat: “In Polen en Roemenië is wintersport voor de hoogste klasse, in Nederland was dat lang geleden zo. Nu is het in zekere zin klassenloos, gek genoeg, want het geld stroomt alle kanten op zo’n week. Over de kosten van een bedevaart praat je niet, dat zal het zijn. Bovendien zijn we een welvaartsvolk, gewend aan nieuwe wagens, een veertiende maand, aan voorjaarsvakanties tot voorbij de horizon. Aan de vrijheid om te doen wat we willen en te zeggen wat we denken”.

En: “Wij remigranten hebben pinpassen op zak en verblijfstitels en tolvignetten, wij laten nergens paspoorten zien en beantwoorden geen douanevragen. Niemand van ons denkt tijdens het rijden na over de vrijheid die hier is geschapen, over eindeloze mogelijkheden van soepele grenspassages en gelijkgeschakelde valuta. Dat zijn we gewend. Daar hebben we recht op. Daar werken we hard voor.” Nederland anno 2018 in een treffende nutshell.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 maart 2018

PvdA “duo-lijstrekkers” Petra & Anne Verhoef

 

PvdA Campagneoverleg

 

Debat RTV Lansingerland met Petra Verhoef

 

Over 4 jaar staan dit bord midden in de woonwijk Westpolder