8 september 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 5 – 9 SEPTEMBER 2016

Dit zevenentwintigste weekverslag in 2016, aflevering 402 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een uitermate politiek rustige week. Het nieuwe politieke seizoen moet duidelijk nog op gang komen. Het belangrijkste nieuws van deze week is het dempen van het MBO-gat door minister Jet Bussemaker. Verder een overzicht van de agenda voor de komende weken.

FINANCIELE PROBLEMEN VOOR MINIMAHUISHOUDENS MET KINDEREN OP MBO-ONDERWIJS OPGELOST

In weekverslag 26 van vorige week berichtten wij dat er financiële problemen voor minimagezinnen met MBO leerlingen zijn ontstaan door het wegvallen van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS) per start van het studiejaar 2015/2016. Voor een MBO leerling tussen de 16 en 18 jaar was de bijdrage maximaal €690 per jaar via de WTOS regeling. Nu is dat maximaal €116 euro via een kindgebonden budget. MBO-leerlingen hebben vaak veel hogere kosten dan kinderen in Voortgezet Onderwijs, omdat zij niet alleen studieboeken moeten aanschaffen, maar ook beschermende kleding, gereedschap, koksmessen, kappersscharen et cetera. In sommige gevallen kunnen ouders hun kinderen niet meer verder laten leren. De Adviesraad Sociaal Domein van Lansingerland (ASD) diende op 16 mei 2016 een ongevraagd advies in bij het college van B&W, met het voorstel om bijzondere bijstand te verlenen aan betreffende gezinnen.

Zie hiervoor: http://www.asd-lansingerland.nl/upload/docs/ongevraagd_advies_2016_-_004_-_financiele_ondersteuning_mbo_leerlingen.pdf

Het college van B&W heeft dit advies niet overgenomen (reactie 14 juni 2016), met als argumenten dat de gemeente per 1 januari 2015 niet langer categoriale bijzondere bijstand mag verlenen en er ook geen budget voor is. In individuele schrijnende situaties zal de Gemeente bekijken wat ze kan doen.

De PvdA-fractie met Petra Verhoef als woordvoerder heeft daarom deze kwestie drie weken geleden geagendeerd voor de raadscommissie Samenleving van donderdag 15 september en wil van de raad horen of ze ons voorstel willen steunen: de Gemeente maakt het mogelijk om individuele bijzondere bijstand te verstrekken voor noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten voor verplichte schoolmaterialen van minderjarige MBO leerlingen. Iedere leerling krijgt zijn eigen kosten vergoed en niet het gemiddelde van alle kosten van de hele groep.

Afgelopen dinsdagavond werden wij er door onze collega’s van Leefbaar 3B op geattendeerd dat PvdA minister Jet Bussemaker van Onderwijs het besluit heeft genomen om dit MBO-gat te repareren. De signalen van onze fractie en die van anderen in ons land hebben de minister kennelijk bereikt en daar zijn wij heel blij mee.

Minister Bussemaker liet op maandag 5 september het volgende bericht uitgaan: “Ouders met een laag inkomen, die een minderjarig kind hebben op een bol-opleiding in het mbo  hoeven zich geen zorgen te maken of zij de schoolkosten wel kunnen betalen. Mbo-scholen mogen deze kosten voorschieten of overnemen. Ze kunnen de leermiddelen aanschaffen om ze vervolgens in bruikleen aan de studenten te geven. Ook als ouders al kosten voor dit schooljaar hebben gemaakt, kunnen zij bij de school aankloppen. Met de MBO Raad en de Stichting Leergeld is afgesproken dat de scholen kosten ook met terugwerkende kracht mogen betalen. Dat heeft minister Bussemaker de scholen in een brief laten weten. Bussemaker stelt dit jaar €5 miljoen beschikbaar om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. “Kinderen mogen niet tot een andere schoolkeuze gedwongen worden omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen”, aldus de bewindsvrouw.

Het geld is nadrukkelijk bedoeld voor ouders met lage inkomens die de schoolkosten echt niet kunnen betalen. Het kan daarbij gaan om studieboeken, speciale kleding, een laptop, of andere benodigdheden zoals materialen. De scholen krijgen het geld en moeten ervoor zorgen dat het goed terecht komt, zo berichtte minister Bussemaker.

Met de mededeling van de minister is de aanleiding voor onze agendering in de commissie Samenleving weggevallen. Petra Verhoef zal dit tijdens de commissievergadering melden. Natuurlijk zullen wij alert blijven op de vraag of de regeling die de minister aangeeft in de praktijk zal voldoen.

Donderdag 8 september werd er hard gewerkt op het dak van de parkeergarage station Westpolder. Het was dan ook prachtig weer!

Donderdag 8 september werd er hard gewerkt op het dak van de parkeergarage station Westpolder. Het was dan ook prachtig weer!

 EFFECTIVITEIT BURGERPARTICIPATIE

 In ons weekverslag 20 van begin juni 2016 berichtten wij over het antwoord dat wij van het college kregen op onze vragen over de effectiviteit van de talrijke programma’s die het college inzet op het gebied van burgerparticipatie en initiatieven uit de samenleving. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juni-2016/ Onze fractie gaf aan grote vragen te hebben bij de effectiviteit van deze op zich goedbedoelde participatie-carrousel. De Rekenkamer Rotterdam die, behalve voor Lansingerland, ook actief is in de gemeente Capelle a/d IJssel, analyseerde de burgerparticipatie in deze gemeente en bracht hierover een interessante rapportage uit: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/van-inspraak-naar-invloed/

Uit onderzoek van de rekenkamer in Capelle a/d IJssel blijkt onder meer dat de door de gemeente ontwikkelde instrumenten van burgerparticipatie zich vooral richten op het informeren, raadplegen en laten adviseren door inwoners. Ruimte om daadwerkelijk mee te beslissen is er vrijwel niet. Het college heeft bovendien geen afwegingskader op- of vastgesteld waarmee kan worden bepaald welk instrument voor burgerparticipatie het meest effectief is. De rekenkamer heeft het college onder meer aanbevolen om aanpakken voor burgerparticipatie te ontwikkelen die beter aansluiten bij de ambitie van het college om burgers en bedrijven meer eigen regie en eigen verantwoordelijkheid te geven, dus die echt ruimte geven om mee te beslissen of zelf initiatieven te ontplooien. Ook beveelt de rekenkamer aan om een afwegingskader vast te stellen. Daarmee kan worden bepaald welk instrument voor burgerparticipatie het meest effectief is, bijvoorbeeld binnen de context van een specifiek beleidsdomein of doelgroep.

Heel herkenbaar, ook voor de praktijk in Lansingerland. Het is aan te bevelen dat de Rekenkamer ook een soortgelijk onderzoek houdt in Lansingerland. De uitkomst lijkt onze fractie voorspelbaar: Hoe zet je goede bedoelingen om in een effectieve aanpak en hoe meet je vervolgens de resultaten. Wordt zeker vervolgd!

Voorbereiding bouw station Bleizo

Voorbereiding bouw station Bleizo

PVDA TOP 20 ACTIELIJST VOOR PERIODE SEPTEMBER – DECEMBER 2016

Wat staat er op ons actuele prioriteitenlijstje?

 1. Betaalbaar (veel meer sociaal bereikbare huurwoningen) & heel veel bouwen op weg naar 2021. Dan moet Lansingerland klaar met bouwen zijn exclusief Wilderszijde. Visieontwikkeling over bouwen op Wilderszijde;
 2. Verschijnen Integrale visie nota Onderwijs;
 3. Uitvoeringsprogramma Realistisch Duurzaam (windmolens & betrokkenheid gemeente) en voltooiing van onze groengebieden (Vlinderstrik);
 4. Versterken van openbaar vervoer, economie, werkgelegenheid & innovatie & Greenport in Lansingerland & Metropoolregio;
 5. Secure & brede belangenafweging met betrekking tot de ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport;
 6. Uitbreiding P+R’s bij de metrostations;
 7. Komst van vroege nachtvervoer via metro’s in het weekend;
 8. Bushalte Bonfut/Wildersekade in Rotterdam moet snel terug;
 9. Start station Bleizo in december 2018 en studie naar metro/tram verbinding station Rodenrijs-Bleizo;
 10. Transformatieproces sociaal domein (armoedebeleid hoger op de agenda);
 11. Meer kunst & cultuur;
 12. Opvang en huisvesting van asielgerechtigden;
 13. Burgerparticipatie behoeft nieuwe impuls met heldere toetsbare doelen en een meer sturende & regie-voerende rol van het college;
 14. Veilige, voor hackers niet doordringbare gemeentelijke website;
 15. Inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking (‘Vanzelfsprekend samen’), organiseren van een PvdA Lansingerland debatavond in de ‘Week van de Toegankelijkheid’ (maandag 10 oktober) en ook de maand waarin het betreffende VN toegankelijkheidsverdrag waarschijnlijk geratificeerd wordt;
 16. PvdA top-10 verkeersveiligheid uitvoeren. Optimale inpassing A13/A16;
 17. OZB moet snel omlaag van 120% naar 110%;
 18. Snel glasvezel internet op bedrijventerreinen & tuinbouwlocaties;
 19. Bleiswijk centrum moet écht gaan bruisen! (versterking van relatie met Rottemeren gebied);
 20. Campagnes ten behoeve van verkiezingen maart 2017 & maart 2018;

En een college dat voortaan veel minder angstig bestuurt, natuurlijk!

Suggesties voor deze top 20? Laat het de PvdA fractie weten!

Minister Stef Blok (VVD) met gevolg op bezoek in bouwend Lansingerland

Minister Stef Blok (VVD) met gevolg op bezoek in bouwend Lansingerland

MINISTER BLOK (WONEN) OP BEZOEK IN LANSINGERLAND

Minister Stef Blok, die wonen in zijn portefeuille heeft, bracht deze week een werkbezoek aan bouwend Lansingerland. Het college leidde hem rond in een aantal nieuwbouwprojecten. Onze verslaggever Raymond Tans spotte de minister in Berkel centrum (zie foto). Onze fractie is er van overtuigd dat het college de minister heeft bijgepraat over de noodzaak om in een hoog tempo meer betaalbare sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen omdat dit aantal in Lansingerland binnenkort onder de 20% daalt. Ook zal het college de minister er zeker op geattendeerd hebben dat het broodnodig is om veel meer koopwoningen met een prijs tussen de 140.000 en 180.000 euro te bouwen. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar trekken nu immers weg uit Lansingerland omdat er voor hen geen betaalbare woning te vinden is. Dat is naar voor deze jongeren en slecht voor de evenwichtige leeftijdsopbouw in onze gemeente. Tenslotte zal het college de minister ongetwijfeld duidelijk hebben gemaakt dat Lansingerland er met 70.000 inwoners tussen nu en 5 jaar zeker niet is. Gezien de enorme vraag naar nieuwe woningen in onze regio ligt het voor de hand dat de gemeente stap voor stap doorgroeit naar 100.000 inwoners. Daar past wel perfect openbaar vervoer bij zoals een nachtmetro in het weekend en een ZoRo-metro die langs station Bleizo rijdt in plaats van de huidige ZoRo-bus. Ook wees het college de minister misschien op het steeds beter lopende gemeentelijke grondbedrijf waardoor de OZB, die nu 120% bedraagt, snel weer naar een acceptabel niveau zal gaan dalen. Wellicht vroeg minister Blok zich op zijn beurt af of voortaan altijd alle vrijkomende huurwoningen van 3B-Wonen opgeknapt gaan worden door vrijwilligers. Mogelijk zag hij zo nieuwe kansen om de verhuurdersheffing nog verder te verhogen. De minister ging dus ongetwijfeld zeer geïnspireerd en diep onder de indruk van zoveel bestuurlijke slagkracht weer in de richting van zijn departement Den Haag!

Langs de Landscheiding bij Laan van Mathenesse

Langs de Landscheiding bij Laan van Mathenesse

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-september-2015/ Wij gingen toen voor de microfoon van RTV Rijnmond in gesprek met de RET directie over de chipkaart op maat, de raad besloot in die week om het debat over de inpassingsplannen voor de A13/A16 uit te stellen, de bushalte Bonfut/Wildersekade vroeg opnieuw onze aandacht en burgemeester Coos Rijsdijk nam afscheid van de gemeenteraad.

Aanleg Bijen-Idylle Offenbachplantsoen

Aanleg Bijen-Idylle Offenbachplantsoen

Bijen-Idylle in Offenbachplantsoen is op 8 september ingezaaid. Het bloemen & bijtjes feest kan beginnen!

Bijen-Idylle in Offenbachplantsoen is op 8 september ingezaaid. Het bloemen & bijtjes feest kan beginnen!

De gemeente is begonnen met de aanleg van de prachtige ‘Bijen Idylle’ in het Offenbachplantsoen in Berkel Noord. Het ontwerp staat gepubliceerd op de website van de gemeente www.lansingerland.nl/idylles Initiatiefnemer Jan Greeve en de Natuur- en Vogelwacht Rotta roepen vrijwilligers op om een handje te komen helpen bij het onderhoud. Meer over ‘Idylles scheppen’ is te vinden in ons weekverslag 13-2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/  Afgelopen week werd het grondwerk voltooid en werd de grond ingezaaid!

Aanstaande maandagavond praten wij bij met het Platform Gehandicapten Lansingerland, dinsdag is de commissie Ruimte met onder meer de toekomst van Rotterdam The Hague Airport en een mooi voorstel van de GroenLinks fractie om een regenboog-zebrapad aan te leggen in de Berkelse Herenstraat (we zijn reuze benieuwd naar de reacties) op de agenda, woensdag is de commissie Algemeen Bestuur met op de agenda onze gedachtewisseling over de kwetsbaarheid voor hackers van onze gemeentelijke website en donderdagavond de commissie Samenleving met op de agenda de evaluatie Sociaal Domein voor het eerste half jaar van 2016 (onze zorgen zoals geformuleerd in ‘Code Oranje’ worden ambtelijk nu echt opgepakt) en een eerste debat over de Kunst & Cultuurnota. Hoe gaan we vorm geven aan het BOB-model? Vrijdag gaan we samen met Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug op bezoek bij de zorgboerderij Van Oldenbarnevelthoeve op het Berkelse Oudeland. Aanleiding is het ontbreken van snel internet op deze locatie. De glasvezelkabels hebben deze zorgboerderij nog niet bereikt en dat is heel lastig voor de zorgverleners.

Op maandag 10 oktober vanaf 20 uur organiseert de PvdA Lansingerland de thema-avond “Vanzelfsprekend samen!” Deze bijeenkomst is de afsluiting van de ‘Week van de Toegankelijkheid’. De PvdA wil meer aandacht voor de inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking. Ingrid Tuinenburg is de gespreksleider. Binnenkort meer details!

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

Het citaat van deze week komt van de voorpagina van de Heraut van deze week. Zie pagina 1 & 3 op

https://issuu.com/deheraut/docs/heraut_week_36_2016 Verkenner Joost Schrijnen wordt geïnterviewd door Freek J. Zijlstra over zijn rol met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport: “Veel mensen denken dat ik ga onderzoeken of de luchthaven mag uitbreiden. Dat is niet mijn taak. Ik zal een feitenrelaas opstellen over alles wat ik aantref. Door veranderende Europese wetgeving moet de huidige situatie in kaart gebracht worden. En dat zal leiden tot een nieuw besluit over de luchthaven. Of er dan nog ruimte is om uit te breiden, is een tweede vraag. Uiteindelijk zal de knoop doorgehakt worden door staatssecretaris Sharon Dijksma maar waarschijnlijker is dat het door een opvolger zal gebeuren. Haar voorgangster Wilma Mansveld heeft al in 2013 over dit onderwerp een brief aan de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam gestuurd”.

 Een prima interview dat helderheid geeft over de precieze reden om een verkenner aan te stellen. De primaire aanleiding blijkt dus veranderende Europese regelgeving te zijn. Het is goed om de brief van 2013 weer eens op te zoeken!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 september 2016

IMG_3819

Langs de Landscheiding

Langs de Landscheiding

Langs de Landscheiding

Langs de Landscheiding

Langs de Landscheiding

Langs de Landscheiding

Start bouw Parkzoom Bergschenhoek

Start bouw Parkzoom Bergschenhoek