10 april 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 APRIL 2015

Dit 13de weekverslag in 2015, aflevering 347 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het PvdA Ombudsteam haar eerste spreekuur hield, de A13/A16 weer de nodige aandacht vroeg, het college zeven sociaal culturele accommodaties wil gaan afstoten, de gemeentelijke financiën weer volop herstel lijken te gaan vertonen en er het nodige nieuw over de grote decentralisaties te melden viel.

WIJZIGING SPREEKUREN PVDA OMBUDSTEAM

Afgelopen maandagavond vond het eerste spreekuur van het PvdA Ombudsteam plaats in de gastvrije Bibliotheek Oostland vestiging in Berkel centrum. Vijf inwoners met vragen kwamen er op af. Een goede start! Het PvdA Ombudsteam Lansingerland is sinds april 2015 voor alle inwoners beschikbaar om vragen over uitkeringen, toeslagen, energierekeningen, zorgverlening, gemeentelijke dienstverlening en kwijtschelding van belastingen te beantwoorden.

De eerder aangekondigde spreekuurtijden zijn overigens gewijzigd! In de maand april 2015 is er nog een spreekuur op vrijdag 17 april in de Oostland Bibliotheek Bleiswijk, Dorpsstraat 7 van 18.15-19.15 uur. De spreekuren in de maand mei zijn op 12 mei in de Oostland Bibliotheek in Berkel, Nieuwstraat 25, op 22 mei in de Oostland Bibliotheek in Bleiswijk en op 29 mei in de nieuwe vestiging van de Oostland Bibliotheek in Bergschenhoek, Dorpsstraat 1. Alle spreekuren zijn van 18.15-19.15 uur. Het PvdA Ombudsteam is ook via telefoon en e-mail bereikbaar: 06-19618730 en ombudsteampvdall@gmail.com Zie voor meer informatie ook: www.lansingerland.pvda.nl/ombudsteam

Ombudsteam klaar voor het eerste spreekuur!

Ombudsteam klaar voor het eerste spreekuur!

KOMT HET NOG GOED MET DE BESTUURLIJKE REGIE ROND DE A13/A16?

Vorige week berichtten wij in ons weekverslag 12 uitvoerig over al het verse nieuws dat toen over de A13/A16 verschenen was. Wij signaleerden toen dat op alle notities waarin standpunten over de A13/A16 waren vermeld duidelijk het logo van de gemeente Lansingerland prijkte. Je mag er dus van uitgaan dat de inhoud gedeeld en onderschreven wordt door het college van Lansingerland. Bij deze notities zat ook de standpuntbepaling over het plan van de Bewonersgroep Rodenrijs West om de N471 verdiept onder de kruisende A13/A16 aan te leggen. De snelweg hoeft dan niet over een hoog viaduct maar kan op maaiveld blijven. Dit voorstel wordt afgewezen want veel te duur. Ook op deze notitie prijkt het logo van Lansingerland prominent.

Wethouder Simon Fortuyn vertelde afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering Ruimte alle notities nog niet helemaal op het netvlies te hebben omdat hij het de week er voor erg druk had gehad met de drie dorpsdialogen. Het is maar waar je de prioriteiten legt. Hij keek Sam de Groot glazig aan toen Sam doorvroeg over het gemeentelijke logo dat op alle notities prijkt.

Sam vroeg aan de vertegenwoordiger van de Bewonersgroep Rodenrijs West die kwam inspreken tijdens commissievergadering “Hoeveel zij eigenlijk sinds de start van de bewonersgroep begin 2014 waren opgeschoten?” Het antwoord was kort en ontluisterend: “Helemaal niks!”

Precies een jaar geleden, in weekverslag 13 van 2014 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/04/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-april-2014/ ) debatteerde Sam de Groot met de toenmalige Leefbaar 3B portefeuillehouder Henk de Paepe over wat er zich in de BAG (Bestuurlijke Afstemmingsgroep) precies afspeelde. Vlak daarvoor had de minister de huidige versie van het Tracéplan het licht doen zien. Toen zijn er met de BAG door haar afspraken gemaakt over de organisatie van de inspraak en de strikte kaders waarbinnen deze zich moest afspelen. Daar werd vorige week in een brief van het ministerie van I&M aan onze raad duidelijk en zonder mankeren naar verwezen. Die brief was een reactie op het protest van onze gemeenteraad op de gebrekkige inspraakprocedure en de te korte periode waarin de gebiedstafels op de veelheid aan plannen moesten reageren. Onze inschatting is dat wethouder De Paepe zich in de BAG heeft vastgelegd aan strikte en beperkende afspraken over de inspraak en de kaders waarbinnen deze plaats moesten gaan vinden. En met die afspraken werd de Bewonersgroep Rodenrijs West direct compleet stroomloos gezet.

Zijn opvolger, Simon Fortuyn, werd natuurlijk van meet af aan met deze BAG afspraken geconfronteerd en werd zo dus fors in zijn bestuurlijke regie rol beperkt. Vandaar ook dat hij, als het om actie en ingrijpen gaat, voortdurend naar de gemeenteraad verwijst. Hij zit immers compleet vast in oude afspraken waarmee de I&M en Rijkswaterstaat vertegenwoordigers hem graag confronteren. Wat voor Simon Fortuyn geldt, geldt ook voor zijn Rotterdamse collega Pex Langenberg. Ook hij zit klem tussen enerzijds de wensen van de Rotterdamse raad en boze omwonenden in Ommoord en anderzijds de afspraken die in 2012 & 2013 in BAG-verband zijn gemaakt.

Deze constatering verklaart veel maar brengt ons natuurlijk geen stap verder als het gaat om bevredigende oplossingen voor de bezorgde omwonenden van de A13/A16. Wellicht dat een persoonlijke interventie van onze PvdA Tweede Kamer vertegenwoordiger Duco Hoogland richting minister Schultz m.b.t. deze hele gang van zaken nog enig licht in deze duisternis kan brengen. Daar zetten wij nu dan onze kaarten op!

't  Web Bleiswijk dicht?

’t Web Bleiswijk dicht?

HOE GAAT HET MET DE GEMEENTELIJKE FINANCIEN?

Ook precies een jaar geleden, in ons weekverslag 12 van 2014, kwamen wij met het volgende sombere bericht: Eind februari 2014 werd duidelijk dat de tekorten op de begroting 2018 oplopen tot 14 miljoen euro structureel. Gingen wij aanvankelijk nog uit van 9 miljoen structureel tekort in 2018, inmiddels is duidelijk geworden dat ook het negatieve weerstandsvermogen van 50 miljoen moet worden ingelopen. Dat kost 5 miljoen per jaar. Onze begroting biedt nauwelijks nog ruimte voor nieuwe bezuinigingen. Sinds de begroting van 2010 is er al sprake van bezuinigingen die oplopen naar 17 miljoen in 2018. Dat is bijna 20% van onze totale begroting. Voor de PvdA is duidelijk dat er voor Lansingerland slechts een enkele oplossingsrichting is: het starten van de artikel 12 procedure. Er is in Lansingerland zozeer sprake van structureel verstorende externe factoren in onze financiële huishouding dat de financiële verdelingssystematiek in het gemeentefonds voor Lansingerland niet meer werkt”. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/04/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-31-maart-4-april-2014/

Lansingerland zat in april 2014 op het absolute financiële dieptepunt. Nu precies een jaar verder ziet de financiële toekomst er weer een heel stuk zonniger uit. Er is nog wel sprake van preventief toezicht door de provincie Zuid Holland maar er is inmiddels al wel sprake van een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2018. Ons weerstandsvermogen behoefde ten tijde van het vaststellen van de gemeentebegroting in november 2014 nog een versterking van 30 miljoen om op voldoende peil te komen. Het college achtte een extra bezuiniging van 3 miljoen euro per jaar nodig om dit te gaan bewerkstelligen. Die drie miljoen moet op tafel komen via een dialoog met de samenleving, de dorpsdialogen. Althans, dat beweerde het college in eerste aanleg. Inmiddels is dat verhaal sterk afgevlakt. Terecht, want het was een onzinplan.

De inschatting van onze fractie is dat het weerstandsvermogen dit jaar sterk zal gaan groeien. De algemene reserve stijgt bovendien minstens met 5.6 miljoen vanwege een voorspeld voordelig resultaat in de jaarrekening 2014die binnenkort verschijnt terwijl er ook een lager negatief resultaat dan de ingeboekte 40 miljoen op de grondexploitatie van de Westpolder te verwachten is. Volgens een recente maart-presentatie van collegezijde over de situatie in de Westpolder zal dit negatieve resultaat na onderhandelingen wel eens met 20 miljoen terug gebracht kunnen gaan worden. Ingrid Tuinenburg vroeg afgelopen woensdagavond tijdens de commissie Algemeen Bestuur aan wethouder Abee of er bij de presentatie van de Kadernota 2015 in juni sprake zal zijn van een sluitende meerjaren begroting en van een groei van het Weerstandsvermogen naar een voldoende niveau. Zij verwees onder meer naar de nieuwe cijfers over de Westpolder. Wethouder Abee bevestigde de sluitende meerjaren begroting 2016-2019 maar was nog voorzichtig met uitspraken over de Westpolder omdat de onderhandelingen nog niet helemaal afgerond zijn.

Wellicht wil hij de primeur van én een sluitende meerjarenbegroting én een voldoende weerstandsvermogen zélf presenteren bij het verschijnen van de Kadernota 2015. Wij gunnen dit hem van harte. Om zoiets kenbaar te maken via een antwoord op een rondvraag van de oppositionele PvdA fractie is ook zo wat!

In één jaar tijd van de artikel 12 situatie naar een sluitende meerjarenbegroting, een voldoende weerstandsvermogen en een einde van het preventief provinciale toezicht lijkt ons een prima prestatie!

Gebouw scouting Bleiswijk dicht?

Gebouw scouting Bleiswijk dicht?

PVDA ZOETERMEER STELT VRAGEN OVER SAMENWERKING MET LANSINGERLAND

Margot Kraneveldt, de fractievoorzitter van de PvdA Zoetermeer, stelde afgelopen week schriftelijke vragen aan haar college over de samenwerking tussen Zoetermeer en Lansingerland met name als het gaat om de opsporing van bijstandsfraude. Zie: http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi/action=view/id=93553

Margot Kraneveldt werd tot het stellen van deze vragen geïnspireerd door de tijdens de Lansingerlandse raadsvergadering van 26 maart door VVD, CDA en Leefbaar 3B aangenomen motie waarin uitgesproken werd dat onze gemeente de samenwerking met Investiga moest voortzetten en vooralsnog geen samenwerking met Zoetermeer aan te gaan. De PvdA fractie in Zoetermeer wil weten hoe het nu verder moet met de beoogde brede samenwerking tussen Zoetermeer en Lansingerland (en de andere gemeenten) als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet.

Wij stellen het zeer op prijs dat onze PvdA collega’s in Zoetermeer nu ook in actie komen. Het is vreemd dat Lansingerland een brede samenwerking in het kader van de Participatiewet aangaat met Zoetermeer en ook andere buurgemeenten en er nu één onderdeel uithaalt. Dat komt niet erg betrouwbaar en bestuurlijk solide over. Wethouder Ankie van Tatenhove zit in dit dossier compleet klem want een meerderheid in de Lansingerland wil dat zij het afgebroken contact met Investiga weer oppikt en de beoogde samenwerking met de Zoetermeerse sociale recherche laat lopen. Onze fractie hoopt van harte dat de vragen van onze Zoetermeerse collega’s de raad van Lansingerland en de wethouder zullen inspireren om nu direct met Investiga te stoppen. Lansingerland staat bestuurlijk in de regio nu compleet voor joker!

Petra Verhoef stelde tijdens de rondvraag van de commissie samenleving deze kwestie op haar beurt ook nog even aan de orde: “De wethouder wilde per 1 april aan de slag gaan met de Gemeente Zoetermeer. Dat kan nu niet. Wat nu? Is Investiga toch weer ingehuurd voor de complexe gevallen? Of wordt opsporing van fraude tijdelijk opgeschort? En wat vindt de betrokken wethouder van Zoetermeer er allemaal van?” Wethouder Ankie van Tatenhove’s reactie: “Wethouder Taco Kuiper van Zoetermeer vindt het jammer dat Lansingerland zich niet op 1 april bij Zoetermeer heeft aangesloten. In afwachting van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de lopende casus Lansingerland huurt de wethouder bij complexe dossiers en in incidentele gevallen toch Investiga weer in”. Het college wacht dus op een stevige tik op de bestuurlijke neus!

Eerder recent nieuws over dit onderwerp is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-maart-2015/ Deze week stortte ook de redactie van het NCRC-KRO programma ‘De Monitor’ zich op deze kwestie. http://demonitor.ncrv.nl/

Pectoes Bleiswijk dicht?

Pectoes Bleiswijk dicht?

VRAGEN OVER DE DECENTRALISATIES

Petra Verhoef stelde afgelopen donderdagavond tijdens de commissie samenleving een aantal vragen over de stand van zaken met betrekking tot de grote decentralisaties:

  1. Uit openbare stukken van de ambtenaren aan het college van B&W (B&W advies BW1401014, 29 sept 2014), maakten wij op dat de ambtenaren zelf verwachtten dat 775 mensen deel zouden gaan nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Het werden er uiteindelijk maar 298, dus iets meer dan een derde. Wat is er met de rest gebeurd? Waarom is aan de verwachting niet voldaan? Heeft het college zicht op de problematiek?
  2. Een vraag over de jeugdzorg: De transitie is inmiddels in gang gezet. Als alles goed gaat, wordt het tijd om de transformatie in te zetten. De twee-jarige overgangsperiode m.b.t. inzet van budget voor specialistische jeugdzorg maakt het nodig om al in de tweede helft van dit jaar met een plan te komen over hoe het college de inzet van de financiële middelen vanaf 2017 ziet. Hoe gaat de preventieve gemeentelijke zorg er dan uitzien? Is dat voorstel er inderdaad in de tweede helft van 2015?
  3. Heeft zich al een crisissituatie voorgedaan in het eerste kwartaal, bijv. rond jeugdzorg? Hoe verhoudt het aantal crises zich tot zelfde periode in 2014.
  4. Nu de PGB’s (nog) niet worden uitbetaald door de SVB, springen wij als Gemeente bij of niet? Geven wij voorschotten op de PGB’s?

De reacties van het college op deze vragen:

  1. Het betrof een inschatting die ondanks de naar het idee van het college intensieve informatievoorziening in de praktijk niet bewaarheid werd. Mochten er in individuele gevallen problemen ontstaan omdat er mensen in de knel komen dan zal er naar een oplossing gezocht worden, aldus het college. Opvallend is dat wethouder Van Tatenhove de doelstelling van 775 deelnemers nu wel toegaf. Vorige maand ontkende zij deze nog.
  2. Er is een budgetgarantie van 2 jaar om de specialistische en intramurale zorg ‘ambulant’ te gaan maken. Dit proces loopt momenteel. Een deel van de inkoop van de preventieve en ambulante diensten die nu door de gemeenschappelijke regeling wordt verricht, gaat naar de gemeente toe. Wat nu nog in ontwikkeling is het op gemeentelijk niveau is het leggen van een relatie tussen de al door de gemeente georganiseerde gefinancierde preventieve zorg en de zorg die nu nog via de gemeenschappelijke regeling loopt. Die ontwikkeling is nog pril en behoeft verdere invulling. Wij horen nog.
  3. Nog geen crisis, gelukkig.
  4. Er zijn nog zeven dossiers in behandeling waarin de gemeente ten behoeve van PGB ontvangers bij de SVB bemiddelt. Mochten er schrijnende gevallen ontstaan dan is het college bereidmensen in PGB nood te bevoorschotten.
Nieuwbouw winkelcentrum Bergschenhoek

Nieuwbouw winkelcentrum Bergschenhoek

COLLEGE WIL ZEVEN SOCIAAL CULTURELE ACCOMMODATIESAFSTOTEN

Het voorstel van het college om op termijn zeven maatschappelijke organisaties af te stoten is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-commissie-samenleving_1726.html

Het werd donderdagavond in de raadscommissie Samenleving een woelig en soms ook chaotisch debat. Het college lag onder vuur, ook door coalitiepartijen. Sam de Groot gaf ten aanzien van dit voorstel namens onze fractie aan zowel een visie als een blik op de toekomst te missen terwijl het nota bene om een toekomst visie met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed gaat. “Dit voorstel is politieke waanzin omdat zowel het moment als de inhoud niet kloppen. Het moment niet omdat er momenteel dorpsdialogen plaatsvinden waaruit enerzijds tal van ideeën en initiatieven ontspruiten terwijl anderzijds het college daarvoor wellicht noodzakelijke accommodaties nu al wil wegdoen. De inhoud niet omdat het college alleen maar spreekt over behouden of verkopen. Van alternatieven in de zin van om niet afstoten en overdragen aan maatschappelijke organisaties wordt niet gerept. Waarom niet om niet overdragen inclusief de verdere exploitatie door de organisaties zelf? Het is ook financieel onverstandig want nu verkopen van dit vastgoed levert weinig geld op terwijl er veel maatschappelijke waarde wordt ingeleverd. Er is sprake van een enorme kapitaalvernietiging van zowel maatschappelijke als van financiële aard”.

Het PvdA voorstel was om dit voorstel in te trekken en met een échte toekomstvisie te komen. Weliswaar is er sprake van de mogelijkheid om een aantal accommodaties af te stoten zoals de notaris Kruytstraat in Bergschenhoek maar dat laat onverlet dat er in brede zin geen maatschappelijk verhaal ontwikkeld is over wat er maatschappelijk gezien aan accommodaties nodig is om aan maatschappelijke vragen te voldoen die wij als raad van belang vinden voor de ontwikkeling van onze samenleving. Dit voorstel is vooral vanuit het perspectief van de gemeente geformuleerd. Daar wees ook de verwijzing van wethouder Abee naar de Kadernota naar.

Voor het voorstel van het college is geen raadsmeerderheid te vinden. Leefbaar 3B, VVD, GroenLinks en PvdA gingen het verst in hun afwijzing van het voorstel. Dat is een raadsmeerderheid. Voor Leefbaar 3B zat Kees Heugens zeer geharnast en strijdbaar in dit debat. Kees Heugens bleek, net als Sam de Groot, VVD en GroenLinks (‘boekhoudersvisie’), niet aan bespreking in de raad toe te zijn en stelde voor om het voorstel terug te nemen. Hij zei geschrokken te zijn over de houding van het college. Een meerderheid verwees de notitie terug naar het college met de vraag om het voorstel zodanig aan te passen dat het gevoelen van de raad in meerderheid wordt gevolgd. Het wordt dus van de agenda van de raad afgevoerd. Niet een echt vrolijke avond voor het college en de coalitie dus. Regie van hun zijde werd node gemist. Hoe het college verder wil met hun voorstel en hoe de coalitie de ontstane scherven wil gaan ruimen, zullen de komende dagen gaan leren.

"Rampen" op de gevel nieuwbouw bij station Westpolder"

“Rampen” op de gevel nieuwbouw bij station Westpolder”

NOG STEEDS GEEN ANTWOORD OP VRAGEN OVER OV-CHIPKAART MAATWERK

In het antwoord op onze vragen van 6 januari 2015 waarin wij verzochten naar een breed onderzoek over de vraag in hoeverre het OV-chipkaart aanbod aansluit bij de wens van de reiziger naar meer flexibiliteit in het OV aanbod, antwoordde het college op 16 februari 2015 dat er al in 2012 onderzoek is gedaan door een internationaal specialist. Het college: “Dit onderzoek bracht geen kansrijke opties naar voren met nieuwe abonnementen voor reizigers die zowel aantrekkelijker zijn (en dus tot meer OV gebruik leiden) als de kostendekkingsgraad in stand houden”. Volgens de RET zijn de antwoorden op onze vragen niet door hen geleverd, zo meldde de RET vorige week aan de PvdA fractie.

Wij stelden dus aan het college begin maart 2015 een paar aanvullende vragen: Klopt dit? Zo ja, waarom is er aan de RET niet om een reactie gevraagd c.q. bij de beantwoording betrokken? Zo ja, waarom heeft het college de PvdA fractie in deze niet volledig en juist geïnformeerd? Desgevraagd vertelde de RET toen aan de PvdA fractie ook dat zij voorstander zijn van nieuwe OV-chipkaart producten. Zij gaven aan graag bereid te zijn om mee te werken aan nieuwe klantproposities die door de nieuwe technische mogelijkheden van de OV-chipkaart mogelijk zijn geworden. Onze vraag: Is uw college hiervan op de hoogte? Is het college bereid om alsnog samen met de Vervoersautoriteit/Metropoolregio en in goed overleg met de regionale vervoersbedrijven een onderzoek te (laten) doen bij de bij reizigers mogelijk levende vraag naar meer flexibiliteit in het OV-chipkaart aanbod?

Tot op heden kregen wij van collegezijde helaas nog geen reactie alhoewel de beantwoordingstermijn van 30 dagen inmiddels verstreken is. Wel kregen wij afgelopen donderdag van RET directeur Pedro Peters een Tweet-bericht. Dit naar aanleiding van een Tweet van ons: RET geeft vandaag impuls aan ‘Aardig op Weg’. Maar waar blijft ‘Meer Maatwerk bij OV-chipkaart? Onze grote PvdA wens!” De onmiddellijke reactie van Pedro Peters: “RET heeft al OV- Miles en volledig “op rekening” reizen (ABC). Metropoolregio komt met alle vervoerders zo spoedig mogelijk met een leuk nieuw “product”.

De spanning stijgt nu ten top. Waar gaan de RET en ook het college mee komen? Wordt snel vervolgd!

Groenzoom

Groenzoom

TOT SLOT

Wethouder Simon Fortuyn volhardde, onze bewaren te spijt (zie weekverslag 12-2015) in zijn idee om een zestal varianten voor de verkeerscirculatie in Berkel centrum aan de inwoners voor te leggen zonder vooraf aan te geven wat deze varianten precies gaan kosten en ook zonder dat de verkeersstomen per variant doorgerekend zijn. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-maart-3-april-2015/ Deze week berichtte de gemeenteadvertentie dat inwoners te kennen kunnen geven via een gemeentelijke enquête aan welke variant zij de voorkeur willen geven. Pas daarna worden de financiële plaatjes gemaakt en de verkeersstromen doorgerekend. De wethouder loopt nu het risico dat door de inwoners aangewezen voorkeursvarianten onbetaalbaar zijn of verkeerstechnisch niet wenselijk. Dat kan weer een bak aan frustraties gaan opleveren, teleurstellingen die ongetwijfeld weer op het bordje van de commissie Ruimte zullen gaan terecht komen. Wethouder Fortuyn is een gedreven en enthousiaste man maar van bestuurlijke regie heeft hij te weinig kaas gegeten.

De fractie van GroenLinks kwam deze week met het goede idee om het parkeerterrein in de Berkelse Herenstraat permanent autovrij te maken en in te richten als evenementen en terrassenplein. Dat sluit prima aan bij de in 2013 door de raad aangenomen Horecanota en het besluit om parkeren in Berkel centrum in de toekomst te concentreren aan de buitenzijden van het prachtige en pas geleden uitgebreide winkelcentrum. De PvdA fractie steunt de plannen van GroenLinks natuurlijk zeer. Opvallend was dat Leefbaar 3B vraagtekens stelde bij nut en noodzaak van zo’n plein: “Geeft dat niet te veel overlast en wat vinden de winkeliers er van?” Je kunt er bij deze fractie de klok op gelijk zetten!

Volgende week maandag is er weer een fractieoverleg, dinsdag vergadert het maandelijkse presidium van de raad en vrijdag bezoekt de raad onze luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Maar eerst doet onze fractiegenote Petra Verhoef aanstaande zondag mee aan de Rotterdam Marathon 2015. Heel veel succes en plezier, Petra!

Dieptepunt in de afgelopen week was het verhaal van wethouder Heuvelink (nota bene van D66) in de commissie Samenleving waarin hij de raadsleden voorhield hoe de raad het beste door het college geïnformeerd kan worden over de actualiteiten rond de drie decentralisaties. Dat is niet één keer per maand tijdens de raadscommissievergadering zoals de PvdA voorstaat met natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen vanuit de raad maar één keer per kwartaal tijdens een presentatieavond. Wil een fractie meer dan moeten ze maar schriftelijke vragen stellen (doorlooptijd een maand) of de rondvraag gebruiken (geen debat) of hun vragen formeel agenderen (een maand van te voren). Bizar was dat een meerderheid in de raad (Leefbaar 3B, CU, GL, WIJ, D66) hier met open ogen in tippelde. Dat je dit als college op een bevoogdend toontje voorstelt is één maar dat je dit als raad pikt, is twee. Realiseert de raad zich wel dat de wethouders in de commissie te gast zijn en dat de raad de orde bepaalt?

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van dinsdag 7 april. Gemeenten krijgen in de nieuwe woningwet een belangrijke taak om het evenwicht op de woningmarkt te herstellen, zo stelt de Volkskrant. Het redactionele commentaar: “Nu de economie en ook de woningmarkt zich lijken te herstellen, staat de corporaties niets in de weg om weer te investeren in nieuwe woningen. Nieuwbouw is nodig omdat de druk op de krimpende sociale woningvoorraad toeneemt door nieuwe doelgroepen, zoals langer thuiswonende ouderen of vluchtelingen. Die toestroom kan alleen worden opgevangen wanneer zittende huurders kunnen doorstromen naar betaalbare woningen in de vrije sector of op de koopmarkt. In die gewenste doorstroming spelen gemeenten een belangrijke rol: zij zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van bouwlocaties en het bepalen van de grondprijzen. De nieuwe Woonwet die op 1 juli in moet gaan, vereist van de woningcorporaties dat zij zich weer toeleggen op hun kerntaak: zorgen voor betaalbare woningen. Dit moet gebeuren in goed overleg met gemeenten, bewoners en in samenhang met de bouwplannen van commerciële ontwikkelaars. De sleutel tot succes van de nieuwe wet ligt daarom bij gemeenten. Een evenwichtige woningmarkt vraagt bovenal om visie en sterk lokaal beleid”.

Over een paar maanden verschijnt de nieuwe gemeentelijke woonvisie die gebaseerd moet zijn op de Woonwet en die de nieuwe verordening op de woonruimteverdeling vorm en inhoud moet gaan geven. Lansingerland telt nauwelijks 20% sociaal bereikbare huurwoningen. In de nieuwe wijk Westpolder dreigt een aantal sociaal bereikbare huurwoningen geschrapt te worden. De krapte wordt steeds groter. Gelukkig kent Lansingerland een heel sterke en sociale woningcorporatie 3B-Wonen. Maar hun mogelijkheid om te investeren in nieuwe woningen is zeer beperkt. De PvdA fractie is heel benieuwd naar de manier waarop het college de nieuwe Woonwet zal gaan vormgeven. Een goede visie en een sterk lokaal beleid zijn hard nodig. Wij hopen dat dit college zich daarvan bewust is!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 april 2015

Berkelseweg in het voorjaar

Berkelseweg in het voorjaar