9 juni 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 JUNI 2016

Dit twintigste weekverslag in 2016, aflevering 395 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij de financiële situatie van de gemeente Lansingerland nog eens goed op een rijtje zetten, de noordelijke rondweg van Lansingerland officieel werd geopend, code oranje toch wel lijkt aan te slaan en de raad werd bijgepraat over de aanleg van glasvezel in onze gemeente. De meeste foto’s bij dit weekverslag tonen beelden van Bergschenhoek. Het betreft in het bijzonder de wijken Wilderszijde, Dorp, de Ackers en Boterdorp, op de foto’s rustige buurten die onder de vliegroutes van Rotterdam The Hague Airport liggen. Het is zaak dat er juist met de inwoners van deze wijken op initiatief van de luchthaven zelf overleg wordt gevoerd over de uitbreidingsplannen van de luchthaven. De luchthaven is daarbij aan zet. Wat kan wel en wat kan niet, welke voorwaarden worden er door bewoners gesteld, zijn er aanpassingen en compensaties mogelijk? Laat daarover snel een open dialoog ontstaan. Andere foto’s tonen de officiële opening van de nieuwe verbinding N209-N470.

DELEN, DURVEN, DOEN?

“Delen, durven, doen” is de titel van het collegeprogramma 2014-2018. Juist deze week zit deze collegeperiode op de helft. Het college viert dit met een videoboodschap over wat er de afgelopen twee jaar door hen gepresteerd is. Het aanstaande debat over de Kadernota is een mooi moment om te bezien wat er in de praktijk van dit “Delen, durven, doen” is terecht gekomen. Heeft het college deze boodschap waargemaakt of maakt het college goede sier met het “Delen, durven, doen” dat allang gemeengoed is voor de vele initiatieven en maatschappelijke organisaties die Lansingerland telt. De Kadernota is ook een prachtige aanleiding om te bezien welke concrete plannen het college heeft voor de tweede helft. Lansingerland groeit snel naar 70.000 inwoners dus de centrale vraag is: “zijn wij daar helemaal klaar voor?” Deze thema’s zal de PvdA fractie tijdens het debat over de Kadernota aan de orde gaan stellen. Daar gaat een belangrijke vraag aan vooraf: Waar staan wij nu? Is de gemeente Lansingerland in staat om, na de financiële crisis, weer te gaan investeren in de toekomst? Het volgende verhaal probeert daarop een antwoord te geven.

Waar staan wij nu? Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 en de algemene reserve is volgens de inzichten van nu voldoende om risico’s in ons grondbedrijf op te vangen. De algemene reserve groeit de komende jaren nog waardoor de weerstandsratio op een mooie 1.2 komt te staan. De negatieve grondexploitaties omvatten in de jaarrekening 2014 nog een bedrag van 91 miljoen. Bij de actualisatie 2016 is dit bedrag teruggelopen tot 51 miljoen negatief. Er wordt weer volop gebouwd dus er is perspectief op een verdere terugloop. In 2015 werden er 461 huizen opgeleverd, in 2016 naar verwachting slechts 280 waarna het weer fors aantrekt naar zo’n 500 huizen per jaar. Het college geeft aan dat er nog 4800 woningen inclusief Wilderszijde gebouwd moeten worden. Exclusief Wilderszijde zijn dat er 2550 . Daar komen nog zo’n 500 huizen bij die op basis van particuliere initiatieven gepland zijn. Volgens de PvdA kan Lansingerland dus al in 2021 klaar kan zijn met bouwen, dit exclusief Wilderszijde. Dit heeft natuurlijk een positieve invloed op ons meerjarenbeeld (meer inwoners), onze risico’s t.a.v. de grondexploitaties en onze schuldenlast. De huidige leningenportefeuille bedraagt 325 miljoen. In 2021 zal dit bedrag door grondverkopen aanzienlijk lager zijn. Bovendien zal Lansingerland dan ruim 65000 inwoners tellen. Ook de inkomsten uit het gemeentefonds en OZB zullen dus stijgen.

Over kansen & risico’s. De Kadernota telt 33 x het woord ‘risico’ en slechts 1 x het woord ‘kans’. ‘De uitdaging” schijnt hier niet te spelen. De PvdA fractie vraagt zich af waarom, indien deze risico’s reëel zijn, deze niet in de risicoanalyse zijn meegenomen en vertaald werden naar een nog hoger noodzakelijk weerstandsvermogen. De antwoorden op onze vragen hierover aan het college geven geen duidelijkheid. Wat de PvdA fractie betreft is de risicoanalyse in de Kadernota met de daaraan gekoppelde uitspraken over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve het bindende referentiekader. Niet de voortdurende mantra’s over ‘dun ijs’ die onze wethouders, inmiddels door ons omgedoopt tot rayonhoofden, voortdurend laten horen. Zij trappen in de val dat zij het recente verleden als de waarschijnlijke toekomst zien.

Wat het college betreft kan er pas over nieuw beleid of terugbrengen van de OZB lasten gesproken worden wanneer de bouw van de laatste 1000 woningen in zicht is. Dit meldde wethouder Abee tijdens het debat over de Jaarrekening 2015. Dat is veel te laat. Lansingerland is een ontwikkelgemeente. Wij groeien binnen 10 jaar naar zo’n 70.000 inwoners. Dat vraagt om een visie over wat er dan nodig is aan voorzieningen. Dat moet de komende twee jaar gebeuren. Doen we het niet dan lopen we het -echte- risico dat wij de komende generatie inwoners een middelgrote stad nalaten die niet voor haar publieke taken is toegerust. Kortom, we moeten nu formuleren waar wij over 10 jaar willen staan en wat daar voor nodig is.

DSC06807

De OZB kan nu al omlaag. Onze inzet is het snel terugbrengen van de huidige 120% OZB naar 110%. Wat ons betreft kan dit best. Het grootste risico van Lansingerland is de torenhoge OZB. We prijzen ons zelf uit de markt en onze buurgemeenten lachen in hun vuistje. Het betekent dat de OZB inkomsten jaarlijks met 1.3 miljoen zullen afnemen. Dit brengt met zich dat het te verwachten jaarresultaat structureel jaarlijks met 1.3 miljoen naar beneden bijgesteld moet worden. Cumulatief gaat het dan om een bedrag van 5.2 miljoen tot en met 2020. Het college geeft aan dat dit een negatieve invloed zal hebben op het weerstandsvermogen en de weerstandsratio. Pas bij de begroting 2017-2020 kan het college volgens eigen zeggen de precieze effecten aangeven. Op dit moment durft het college een verlaging nog niet aan: ‘Bij een geringe rentestijging of bij een terugvallende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen dreigt al snel de gevarenzone’. Wethouder Abee: “De gemeente geeft niet meer uit dan er binnenkomt, we vermijden risico’s zoveel mogelijk, want onze gemeentefinanciën blijven kwetsbaar. We hebben nog steeds een schuld van ca. € 270 miljoen. Daar staat echter wel grondbezit tegenover. Bij een geringe rentestijging of bij een terugvallende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen dreigt al snel de gevarenzone.” Maar deze week kopt Hart van Holland: Wethouder Abee: “We zitten financieel lekker in ons vel. En dat betekent dat de woonlasten gestaag omlaag kunnen”. En verder: “Wethouder Abee slaat de ene paal na de andere. Het gaat erg goed met de woningbouw in Lansingerland. Er gaat geen week voorbij, of wethouder Abee kan de witte valhelm omzette om ergens een eerste paal te slaan”. Die palen slaat hij echt niet in dun ijs!

De PvdA fractie vindt dat het perspectief er voor de komende 4 jaar er intussen zo positief uitziet dat er vanaf 2017 sprake moet zijn van een verlaging van de OZB met 10%. Wij zijn van plan om hierover in de raad met een amendement te komen. Bovendien is er ruimte om in de komende 4 jaar jaarlijks 30 extra sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen bovenop de al geplande 30. Dat betekent op basis van de cijfers van nu weliswaar een cumulatief extra verlies van ruim 4 miljoen op onze grondexploitaties. Wat van groot belang is, is dat het aantal sociaal bereikbare huurwoningen gelijke tred houdt met het totale woningvolume en de groei van het aantal inwoners. Ook hierover overweegt de PvdA, wat ons betreft met andere fracties, een motie of amendement in te dienen. Sam de Groot is onze woordvoerder over de Kadernota in de raadscommissie en Petra Verhoef in de raadsvergadering. Zij zullen het verhaal vertellen over ‘Delen, durven en doen’ er de komende twee jaar precies uit moet gaan zien! Wordt vervolgd!

DSC06808

PVDA VRAGEN OVER MIDTERM REVIEW VAN HET COLLEGE

Afgelopen week publiceerde het college in de lokale media en op de gemeentelijke website een info-grafic en een aantal filmpjes over hun prestaties in de periode juni 2014-juni 2016 en hun plannen voor het resterende deel van deze bestuursperiode. De raad ontving tot op heden geen evaluatie over het verleden en de plannen voor de toekomst op papier. De PvdA fractie vraagt zich af of de raad de controlerende taak kan waarmaken op basis van alleen het gepubliceerde materiaal en stelt daarom een aantal vragen. Van belang is ook hoe het college in deze de burgerparticipatie ziet. Houdt die op bij het aanklikken van persoonlijke video’s van wethouders of wordt aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ook om hun mening en ideeën gevraagd.

De PvdA fractie stelde afgelopen donderdag de volgende vragen aan het college:

  1. Publiceert het college binnenkort, behalve een info-grafic & een reeks persoonlijke filmpjes, ook een evaluatie op papier met betrekking tot de prestaties in de periode juni 2014-juni 2016 en de plannen voor de periode juni 2016-maart 2018?
  2. Zo neen, waarom niet?
  3. Ingeval van een ‘neen’ op vraag 2: hoe ziet het college de controlerende rol van de raad in deze? Gaat het college er vanuit dat de raad voldoende geïnformeerd is door het publiceren van de info-grafic en de set persoonlijke filmpjes?
  4. Is het college van plan om de ‘Midterm review’ voorwerp van burgerparticipatie te laten zijn waarbij aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven gevraagd wordt van wat zij van de college prestaties & plannen vinden?
  5. Zo neen, waarom niet?

Het college moet binnen 30 dagen reageren. Eerder mag natuurlijk ook!

DSC06816

SNEL INTERNET IN DE BUITENGEBIEDEN

In weekverslag 19 van vorige week berichtten wij over de acties die Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug onderneemt om de komst van snel internet in buitengebieden op de politieke agenda te krijgen. Een daartoe door haar ingediende motie kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer. Zie voor de motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z08808&did=2016D18181

Haar inzet is om snel internet een nutsvoorziening te laten worden, net zo gewoon als de aanwezigheid van elektriciteit, gas en riolering. Afgelopen woensdagavond was er een presentatie ten behoeve van de raad die ook over dit thema ging. De bedrijventerreinen in Lansingerland zijn nog niet allemaal van glasvezel voorzien. De Berkelse Poort, Oudeland (gedeeltelijk), Bedrijventerrein Rodenrijs en Spoorhaven hebben een glasvezelaansluiting. Ook in Bleiswijk ziet het plaatje er gunstig uit: Greenparc Bleiswijk en De Hoefslag zijn voorzien terwijl de directie van Bleizo de aanleg van glasvezel in de ontwikkeling meeneemt. Voor Prisma geldt dat er nog overleg gaande is met een aanbieder. In Bergschenhoek ligt het wat ingewikkelder: Weg en Land heeft een eigen netwerk in beheer terwijl de bedrijventerreinen Leeuwenhoekweg, Warmoezier en Bergweg nog geen glasvezel bezitten. In de buitengebieden investeert een bedrijf aan de Anthuriumweg zelf in glasvezel. Aan de Albert ’t Hartweg in Bleiswijk is een glasvezelaanbieder bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Voor een internationaal bedrijf dat zich wil vestigen aan de Albert ’t Hartweg is de aanwezigheid van glasvezel belangrijk. Ook zorgorganisaties kampen, net als vele tuinbouwbedrijven, met te langzaam internet. De woonzorgboerderij De Oldenbarnevelthoeve op Oudeland mist een glasvezel aansluiting node. Bovendien, zo bleek, woensdagavond is nog 10% van de woningen in Lansingerland nog niet op glasvezel aangesloten. Zo ontberen ook de bewoners van het westelijk deel van de Rodenrijseweg snel internet.

De gemeente mag in principe niet investeren in de aanleg van glasvezel. Dit mag alleen wanneer de markt faalt. Zolang er potentiele aanbieders zijn, faalt de markt niet, zo zegt de wet. Wat wel kan is zorgen voor vraagbundeling, faciliteren van ondernemersinitiatieven, informatievoorziening aan ondernemers en parkmanagement-organisaties. Voor Lansingerland is de brede aanwezigheid van glasvezel van economisch en sociaal levensbelang. De PvdA fractie verwacht van het college dat zij zich in dit dossier zeer pro-actief opstelt, aan de bel trekt in Den Haag en in Metropoolregio verband optrekt om dit gapende gat in de infrastructuur snel te dichten. De OESO constateerde eerder dit jaar dat de Metropoolregio niet zonder een overal beschikbaar snel internet kan. Dit zet een rem op de economische groei. Wonen over het spoor in Rodenrijs is minder aantrekkelijk vanwege gemis aan snel internet. Zorginstellingen kunnen niet zonder. Het is goed wanneer Lansingerlandse raadsleden druk zetten bij hun Tweede Kamerfracties om aan deze misstand snel een einde te gaan maken. De Wet Markt & Overheid zit in de weg. Juist de Lansingerlandse fracties van VVD en CDA toonden zich ongelukkig met de huidige stand van zaken. Pikant is dat hun Tweede Kamerfracties tégen de motie van PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug stemden.

Voormalige ZoRo-bushalte Bonfut staat in Rotterdam en niet in Lansingerland

Voormalige ZoRo-bushalte Bonfut staat in Rotterdam en niet in Lansingerland

BUSHALTE BONFUT STAAT IN ROTTERDAM EN NIET IN LANSINGERLAND

Een attente volger van onze berichtgeving meldde ons dat de opgeheven ZoRo-bushalte Bonfut niet staat op het grondgebied van Lansingerland maar dat van Rotterdam. De plattegrond van Lansingerland laat dit duidelijk zien. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij dit ook niet wisten. Het college van Lansingerland op hun beurt ook niet gelet op de talloze discussies die onze fractie met wethouder Fortuyn hierover voerde. Hij heeft dus in het verleden allerlei uitspraken gedaan over een kwestie waar hij helemaal niet over gaat. Recent vonden de ChristenUnie en Leefbaar 3B fracties dat de PvdA maar eens moesten stoppen met zeuren over de terugkomst van deze halte. Die vinden het doodnormaal dat er in de grote, jonge wijk Rodenrijsezoom ruim 1.5 km tussen twee bushaltes zit. Pas geleden werd duidelijk geworden dat er in 2018 gebouwd gaat worden op het al jaren braak liggende en zowel op Lansingerlands als op Rotterdams grondgebied gelegen voormalige Hordijk terrein tussen de Rodenrijseweg en de Landscheiding. Daar worden 120 woningen gebouwd waarvan 30 sociaal bereikbare huurwoningen. Er komen dus vlakbij halte Bonfut nog zo’n 500 mensen extra te wonen. De PvdA fractie gaat nu contact zoeken met het college van Rotterdam (wethouder Pex Langenberg) om te bevorderen dat deze halte weer snel terug komt. Want ook aan de Wilderskade wonen immers Rotterdammers!

DSC06819

CODE ORANJE WORDT OPGEPIKT

Petra Verhoef, onze woordvoerder Sociaal Domein, is blij dat de signalen die die de PvdA fractie met het debat over ‘code oranje’ heeft afgegeven toch opgepikt zijn. Dit bleek afgelopen woensdagavond tijdens een presentatie over de jaarrapportage sociaal domein 2015. Zo liet de evaluatie zien dat er een drietal verbeterpunten naar voren kwamen die ook in onze notitie code oranje speelden. Er zijn zorgen over de hoogte van de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp en begeleiding, de samenhangende uitvoering tussen de drie domeinen is nog in wording, de ontschotting is complex terwijl er ook nog geworsteld wordt met de outcome metingen. Het is nog intensief zoeken naar de juiste vorm. De presentatie van de evaluatie was eerlijk en de kwetsbare opstelling door de presentatoren was terecht. Het kan immers echt niet zo zijn dat een half jaar na de start van zo’n gigantische operatie alles als een zonnetje loopt. Dit beeld werd van bestuurlijke zijde eerder wel gewekt. Op 23 juni wordt de evaluatie besproken in de raadscommissie Samenleving. Wat opviel, was dat vele raadsleden zeer geïnteresseerd waren hoe het precies met de uitvoering gaat. Daar moet meer informatie over komen. Het is nu teveel beleid wat de klok slaat. Petra Verhoef zal dan verder ingaan op de verbeterpunten die de notitie stelt. Wordt dus op 23 juni vervolgd!

Opening nieuwe Laan van Mathenesse door Bleizo bestuurders Marc Rosier en Albert Abee

Opening nieuwe Laan van Mathenesse door Bleizo bestuurders Marc Rosier en Albert Abee

VERBINDINGSWEG N209-N470 OFFICIEEL GEOPEND

Afgelopen donderdagmiddag was de officiële opening van de verlengde Laan van Mathenesse, de nieuwe rondweg Noord van Lansingerland die de N209 bij Bleiswijk verbindt met de N470 bij Zoetermeer. De aansluiting van de Bleiswijkse Laan van Mathenesse op de Lansinghageweg in Zoetermeer. De opening werd verricht door de Bleizo bestuurders Marc Rosier en Albert Abee. Deze weg is van groot belang voor de ontsluiting van de tuinbouwbedrijven in Bleiswijk en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg. Natuurlijk ging onze fractie via Gerard Bovens een kijkje nemen bij de opening. De plannenmakerij voor deze weg startte al in 2008. Het volgende Bleizo feest is eind 2018 wanneer station Bleizo in gebruik genomen gaat worden. Er zijn inmiddels serieuze plannen om de succesvolle ZoRo-buslijn om te gaan bouwen tot een metrolijn die vanaf station Bleizo aansluit op Metro E. Er ligt dan een perfecte infrastructuur. Bleizo gaat lukken! Zie de foto’s. Een nieuwe andere belangrijke ontwikkeling is de nieuwe aansluiting-in-de-pen voor het grote tuinbouwgebied rond de Pastoor Verburgweg en de Kleihoogt in Berkel Noord op de N470. Deze provinciale weg krijgt een extra rotonde waarop ook het bedrijventerrein De Boezem wordt aangesloten. In de Kadernota 2017 is daartoe een investering voorzien. De belangrijkste verkeersknelpunten in Bleiswijk Noord en Berkel Noord zijn hiermee van de baan. Maandag 13 juni is de nieuwe weg op voor het autoverkeer. Er is nog geen fietspad dus fietsen langs de Laan van Mathenesse kan jammer genoeg nog niet!

Nieuwe Laan van Mathenesse, verbinding N209-N470

Nieuwe Laan van Mathenesse, verbinding N209-N470

COLLEGE ANTWOORDT OP PVDA VRAGEN OVER BURGERPARTICIPATIE

Afgelopen week kregen wij een antwoord op de schriftelijke vragen die wij stelden over de stand van zaken met betrekking tot de regierol van het college op burgerparticipatie, maatschappelijke initiatieven, allianties en dialogen. Het hele communicatiecircus dat nu opgetuigd wordt en waar de PvdA fractie zo haar vraagtekens bij stelt. De complete set vragen en antwoorden is te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201621-van-pvda-betr-over-verhouding-van-oa-burgerparticipatie-met-de-regierol-van-de-gemeente_75299.html en is het lezen dik waard. Het geeft een aardig kijkje in het denken & doen van dit college. Wat volstrekt niet duidelijk wordt, is de effectiviteit van, wat wij, de opbouwwerkersaanpak van het college noemen. En ook niet hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de rol van die van bestuurder. Die dreigt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Een goed voorbeeld zijn de grote veranderingen op het sociale domein. Daarbij zijn de verantwoordelijke wethouders politiek-bestuurlijk nauwelijks zichtbaar terwijl zij op de eerste rij staan wanneer maatschappelijke organisaties gezamenlijk met nieuwe initiatieven komen. Het door het college voorgestane ‘Anders besturen’ is in feite een verhullende term voor ‘niet-besturen’. De verhouding tussen bestuur en opbouwwerk zit volgens de PvdA fractie compleet scheef. Daar komen wij natuurlijk zeker nog op terug.

DSC06814

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

DSC06815

TOT SLOT

De Tweede Kamer stemde deze week tegen een VVD voorstel om het elektronisch stemmen bij wijze van experiment weer in te voeren. Astrid Oosenbrug trok de kar namens de PvdA fractie. Zie voor meer informatie: http://www.nu.nl/internet/4274099/tweede-kamer-stemt-herinvoering-stemcomputer.html en http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/07/tweede-kamer-verwerpt-experiment-met-elektronisch-stemmen

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-juni-2015/ Het was toen de week waarin staatssecretaris Klijnsma van SZW aan gemeenten verbood om bijstandsfraude op te laten sporen door commerciële bedrijven die op no cure no pay basis werken en de raadscommissie debatteerde over de Kadernota 2015. Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg, dinsdagavond is er het commissiedebat over de Kadernota, woensdag staat er een Metropoolregio-bijeenkomst over het investeringsprogramma op de agenda en donderdagavond is er een extra raad in verband met de besluitvorming over de jaarrekeningen en begrotingen van een aantal gemeenschappelijke regelingen. Daarover moet voor 1 juli beslist zijn, vandaar. Wij voorzien de nodige hamerstukken. Op de rol staan ook het jaaroverzicht sociaal domein 2015 waar wij zeker nog op terug zullen komen. Dat geldt ook de Armoedemonitor die deze maand ook op de agenda van de commissie Samenleving staat. Interessant is de brief die Staatssecretaris Van Rijn deze week aan de gemeenten stuurde over hoe om te gaan met de huishoudelijke hulp in het kader van de nieuwe WMO. Hoe pakt dit voor Lansingerland uit? Je mag er vanuit gaan dat het college de raad hierover snel informeert.

Het citaat van deze week komt uit Hart van Holland van deze week. Het betreft een artikel over de tussenbalans die het college nu het halverwege de bestuursperiode zit, heeft opgemaakt. Die tussenbalans wordt opgesierd met een prachtige kleurplaat die midden in Hart van Holland en De Heraut prijkt. Het citaat uit Hart van Holland: “Veel van het verhaal van wethouder Van Tatenhove is feitelijk een pluim voor de zevenduizend vrijwilligers die zich in Lansingerland op allerlei gebieden inzetten. Zonder hen zou er van het sociale gezicht van de gemeente weinig overblijven”. De journalistieke spijker op zijn kop!

Een mooi verhaal over de ontwikkelingen in de Participatiesamenleving in relatie met onze verzorgingsstaat is te vinden op: http://stukroodvlees.nl/participatiesamenleving-het-einde-van-de-nederlandse-verzorgingsstaat/

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 juni 2016

DSC06811

DSC06801

DSC06803

DSC06796

DSC06791

DSC06809

DSC06812