PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 NOVEMBER 2017

9 november 2017

Dit vierendertigste weekverslag in 2017, aflevering 450 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij vragen stelden over het tarievenbeleid dat de RET voert, onze fractie nog even stil staat bij het besluit om wc’s te gaan plaatsen in de drie winkelcentra en duidelijk werd hoeveel gemeenten wel en hoeveel gemeenten geen afstand willen doen van hun Eneco aandelen. Het was ook de week waarin onze website in een nieuw jasje verscheen. De foto’s tonen de mooi opgeknapte Anthuriumweg, Bergschenhoek en de werkzaamheden op de Oostersingel in Berkel Noord.

WOUD AAN OV-CHIPKAART PRODUCTEN & TARIEFSVERHOGINGEN WOEKEREN VOORT

De RET kent een groot aantal reisproducten: uur & dagkaarten, maandabonnementen, Altijd Korting regelingen, op saldo reizen en achteraf betalen en natuurlijk de enkele en retour kaartjes. Het grote aanbod duizelt je. Wat precies te kiezen? De PvdA fractie vindt dan ook dat de vervoersmaatschappijen minder moeten gaan denken in termen van ‘eigen aanbod van producten’ en meer vanuit de wensen en voorkeuren van de reizigers zélf. Het huidige systeem is veel te aanbodgericht. Meer maatwerk toegespitst op de voorkeur van de individuele klant is mogelijk omdat de OV-chipkaart technisch steeds meer kan. Die kant moeten we dus op.

Al in februari 2015 stelde onze fractie hierover schriftelijke vragen aan het college van Lansingerland. Het college reageerde toen lauw: “In 2012 is onderzoek gedaan in het kader van het programma “Naar een toekomst vast openbaar vervoer naar de mogelijkheden van aantrekkelijker kaartsoorten om meer reizigers te trekken. Er is een vergelijkend onderzoek geweest in een groot aantal Europese landen. De conclusie was dat de RET zich prima kan meten met de vervoersbedrijven elders. De kansen liggen vooral op de zakelijke markt. Het college zag, geïnspireerd door de Metropoolregio, in 2015 geen kansrijke opties in een onderzoek naar nieuwe abonnementen voor reizigers die aantrekkelijker zijn en tot tenminste dezelfde kostendekkendheid leiden. “De RET is al koploper, dus er is geen behoefte aan een breed consumentenonderzoek”, aldus de Metropoolregio. De Metropoolregio wil het komende jaar wel een visie ontwikkelen op de vervoersproducten. Het ging dus om 2016.

De PvdA fractie was het hier niet mee eens. Wij eisten aan dat op korte termijn een breed consumentenonderzoek zou worden ingesteld waarin werd meegenomen dat iedereen die een bepaald bedrag met de OV-chipkaart reist, een vaste korting krijgt. Het kortingspercentage kan oplopen naar mate er meer gereisd wordt. Dit thema moest bovendien hoger op de politieke agenda van de regiogemeenten en de Metropoolregio komen. De gemeenteraden stonden ook toen te veel op afstand.

Begin september 2015 debatteerde Gerard Bovens voor de microfoon van RTV Rijnmond met toenmalig RET directeur Pedro Peters. Het gehele gesprek is nog te vinden op : http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-09-2015/scepsis-over-wildgroei-aan-ov-abonnementen Peters schoof tijdens dit debat de verantwoordelijkheid vooral naar de Metropoolregio. Gerard Bovens: ”Maar ga wel heel snel harmoniseren. En ga ook goed nadenken met de vervoerders over hoe je het gaat simplificeren voor wat betreft de ov-kaarten”. In die zelfde week besloot de Metropoolregio dat er één OV-kaart voor de regio’s Rotterdam en Den Haag moest komen. Ook moeten er voor het dagelijkse OV-verkeer gezamenlijke abonnementen komen van de betrokken vervoerders zodat met één abonnement door heel Zuid Holland kan worden gereisd.

En daarna werd het helemaal stil!

Tot vandaag, 7 november 2017. De PvdA fractie kwam er achter dat er met ingang van 1 januari 2018 in het algemeen weliswaar sprake is van een beperkte tariefverhoging op de RET reisproducten maar dat er tussen neus en lippen door toch sprake is van een aantal veranderingen die de reizigers veel extra geld kunnen gaan kosten. de Zo verdwenen per 1 januari 2017 de populaire 2 en 3 dagen kaarten. Het RET kaartje 1 uur verdwijnt vanaf januari 2018 uit het pakket. Die wordt vervangen door het RET 2 uur kaartje dat weliswaar het voordeel heeft dat je er een uurtje langer mee mag reizen maar dat wel 50 cent duurder is. Wanneer je binnen een uurtje op de plaats van bestemming kunt zijn, betaal je dus 50 cent meer. Het schrappen van de 2 en 3 dagen kaart is vooral frustrerend voor mensen die niet full time werken maar bijvoorbeeld 3 dagen of minder. Die zijn nu aangewezen op duurdere maandabonnementen die bovendien niet flexibel zijn voor mensen die niet altijd via dezelfde route willen reizen. Dat kon met de 2-3 dagen kaart wel.

Meer dan genoeg aanleiding dus om aan het college van Lansingerland de volgende vragen te stellen:

  1. Hoe staat het met de door de Metropoolregio te ontwikkelen visie op de vervoersproducten? Komt er een breed consumentenonderzoek onder reizigers naar hun vraag naar reisproducten? En zo ja, wanneer?
  2. Hoe staat het met plan van de Metropoolregio dat er één OV-kaart voor de regio’s Rotterdam en Den Haag moet komen? En met het plan dat er voor het dagelijkse OV-verkeer gezamenlijke abonnementen van de betrokken vervoerders ontwikkeld worden zodat met één abonnement door heel Zuid Holland kan worden gereisd?
  3. Waarom werden per 1 januari 2017 de RET 2 & 3 dagen kaartjes afgeschaft? Realiseert het college zich dat dit kostenverhogend werkt voor reizigers die bijvoorbeeld in deeltijd werken?
  4. Waarom wordt het RET 1 uur kaartje vanaf januari 2018 afgeschaft?
  5. Realiseert het college zich dat beide maatregelenfnuikend zijn voor de beeldvorming en ook haaks staan op de wens om het OV in onze regio zo populair en betaalbaar mogelijk te maken om onder meer de automobilist in het openbaar vervoer te krijgen?
  6. Zo ja, is het college bereid om de Vervoersautoriteit van de Vervoersregio te vragen om deze maatregelen terug te draaien?

De ironie ten top was dat juist deze week Provinciale Staten Zuid Holland op initiatief van de PvdA besloot om 2x 3,5 miljoen euro vrij te maken voor het OV. Om meer mensen met de bus en tram in Zuid-Holland te laten reizen wil de PvdA ZH al 3 jaar de tarieven voor het OV bevriezen op het prijspeil van 2015, maar kreeg daarvoor steeds geen meerderheid in de Provinciale Staten. De PvdA ZH is dan ook heel blij dat er nu 7 miljoen vrijkomt om de kaartjes voor bus en tram goedkoper te maken in 2018 en 2019. “Veel mensen reizen dagelijks met het openbaar vervoer naar hun werk en school. De PvdA vindt het belangrijk dat zij voor een betaalbare prijs kunnen reizen”, aldus PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand. Zie: https://zuidholland.pvda.nl/2017/11/08/pvda-zuid-holland-succesvol-tijdens-begrotingsdebat-2018/

De tarieven van HTM & RET gaan dus omhoog (Metropoolregio) en die in de rest van Zuid Holland omlaag (Provincie Zuid Holland). Dit leg je echt niet uit aan de reizigers!

RAAD WIL OPENBARE TOILETTEN IN DE WINKELCENTRA

Op voorstel van de ChristenUnie en de Leefbaar 3B fracties besloot de raad vorige week donderdag in meerderheid om in elk van de drie kernen in het winkelcentrum minimaal één openbaar toilet te gaan realiseren. Verder werd besloten om de bekostiging van het openbaar toilet in café ’t Vierkantje in het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs over te nemen van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum en om in de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum Berkel bij de Westersingel een openbare toiletvoorziening op te nemen. Onderzocht moet worden op welke plaats(en) in het Annie MG Schmidtpark en de Groenzoom een openbare toiletvoorziening zou moeten komen.

Dat was even slikken voor het college. Wethouder Fortuyn was er als de kippen bij om mee te delen dat het realiseren van toiletvoorzieningen in openbare ruimten toch vooral een zaak van de winkeliersverenigingen in kwestie is en geen taak van de gemeente. Een ons inziens wat wonderlijke interpretatie van de Participatie samenleving. Het is voor de PvdA-fractie de gewoonste zaak van de wereld dat het gemeentebestuur zorg draagt voor dit type collectieve voorzieningen op openbare, drukbezochte plekken. Petra Verhoef benadrukte nog dat “het plaatsen van WC’s in onze winkelcentra en recreatiegebieden deze plekken ook toegankelijker maken voor mensen die zo’n voorziening om medische redenen binnen bereik moeten hebben. Ook voor ouders met kinderen is een WC in de buurt natuurlijk ook nooit weg. Natuurlijk moeten er ook speciale gehandicapten-toiletten komen”. Goede openbare sanitaire voorzieningen zijn zelden onderdeel van discussies over aantrekkelijke binnensteden. Maar ze zijn broodnodig. De toename van ouderen en chronische buikpatiënten in onze samenleving vraagt juist om toegankelijke openbare ruimtes waar service hoog in het vaandel staat, zo lichtte de motie toe.

Voor het CDA bleek de komst van door de gemeente gefinancierde wc’s niet nodig. Deze fractie vond dit een verantwoordelijkheid van de winkeliers zelf. Wc’s in gemeentelijk beheer passen niet echt bij hun dorpsdenken. Het college moet nu een investerings- en beheerplan maken om de komst van de wc’s voor te gaan bereiden. Echt enthousiast waren ze er nog niet over maar wie weet, komt dit nog wel! Anders brengt de raad ze wel in hoge nood. Zondag 19 november is trouwens “UN World Toilet Day”. Lees erover op: http://worldtoilet.org/

MEER DAN 25% VAN HET AANDELENKAPITAAL ENECO WIL AANDELEN BEHOUDEN

De aandeelhouders van Eneco hebben in deze consultatie een principe-keuze gemaakt over de aan hen voorgelegde vraag naar behoud of afbouw van hun aandelenbelang in Eneco. 34.10% van het aandelenkapitaal (waaronder Lansingerland) kiest voor afbouw, 40.44% kiest voor afbouw met aanvullende voorwaarden, 24.78% kiest voor behoud van de aandelen en 0.68% (gemeente Amstelveen), heeft geen keuze gemaakt. Aandeelhouders die geen keuze hebben gemaakt worden volgens het consultatiedocument van de aandeelhouderscommissie beschouwd als te willen behouden. De 25% grens is van groot belang omdat een koper die over minder dan 75% van het aandelenkapitaal beschikt, niet de statuten van de NV op zijn eentje kan wijzigen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de verkoopprijs.

Volgens Eneco komt het bedrijf en haar aandeelhouders komen nu in een volgende en nieuwe fase. “Ten tijde van de splitsing van Eneco zijn hierover al afspraken tussen de onderneming en haar aandeelhouders gemaakt. Die houden in dat verkoop niet ter discretie van een van hen is en dat de Aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen samenwerking zullen zoeken om te komen tot een georganiseerd proces voor toetreding van nieuwe aandeelhouders. Het oogmerk van deze samenwerking is om te komen tot draagvlak voor een mogelijke transactie die met dit proces wordt beoogd, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van zowel aandeelhouders als de onderneming”.

Het is goed dat het verdere proces van toetreding van nieuwe aandeelhouders geen exclusieve zaak wordt van de van de Aandeelhouderscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de 53 gemeenten maar dat er een gemeenschappelijke aanpak is voorzien. Dit aspect is tot op heden onderbelicht gebleven in de informatievoorziening aan de raden. Het hele consultatie-document is trouwens nogal in één richting is geschreven.

TOT SLOT

Wat deden we in dezelfde periode in 2015? Het was toen de week waarin de commissie van het Hoogheemraadschap Delfland zich boog over het plan om de kwijtscheldingsregeling te schrappen, de gemeenteraad zich boog over de begroting 2016-2019 en wij van het college een antwoord kregen op onze schriftelijke vragen over de bouwplannen bij de RK kerken in Berkel en Rodenrijs. Lees het op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-november-2015/

Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. Maandag avond hebben we fractieoverleg hierover. De complete agenda’s van de drie raadscommissies staan op: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ Interessant zijn de agendapunten bestemmingsplannen Groenzoom en Lint Zuid (Ruimte), de evaluatie van de Metropoolregio (Algemeen Bestuur) en de businesscase over de toekomst van Huize Sint Petrus. Verder werken wij verder aan de voorbereidingen voor onze campagne.

Petra Verhoef

Op maandag 20 november om 20 uur is er een Algemene Leden Vergadering van de PvdA Lansingerland waarin de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden vastgesteld. Deze bijeenkomst is in Rehoboth in Berkel centrum en is openbaar. Dus ook niet PvdA’ers en de media zijn van harte welkom! Meer nieuws over onze prachtige kandidatenlijst en het boeiende PvdA verkiezingsprogramma is te vinden op www.lansingerland.pvda.nl

Sam de Groot

Het citaat van deze week komt uit het dagblad Trouw van zaterdag 4 november. Het gaat over ‘Fuserende gemeenten’. Het citaat: “Waren er tien jaar geleden nog 443 gemeenten, per 1 januari 2018 zijn er daar nog 380 gemeenten van over. Door herindelingen in de provincie Gelderland, Groningen en Friesland verliest Nederland op die dag opnieuw acht gemeenten. Het aantal gemeenten zal de komende jaren nog verder teruglopen. Ook voor 2019 staan verschillende fusies en herindelingen in de planning”. Een mooi overzicht van het snel verminderende aantal gemeenten is te vinden op: https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D6B519AD-B7DB-478F-BD48-87196D408B6E/0/2004k1b15p056art.pdf

Als dit tempo zo door gaat, zou Nederland in 2050 uit nog maar 200 gemeenten bestaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat de gemeenten dan allang op gegaan zijn in stadsprovincies.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 november 2017

Kerst in Berkel centrum

Oostersingel op de schop

Opgeknapte Anthuriumweg