9 oktober 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 OKTOBER 2014

Dit 32ste weekverslag in 2014, aflevering 325 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van de maandelijkse raadscommissie waarin wij opnieuw veel aandacht besteedden aan de komende decentralisaties en de opsporing van bijstandsfraude door commerciële bedrijven, de verkeerssituatie in Berkel centrum de nodige aandacht vroeg, ons grondbedrijf weer een beetje opkrabbelde en het college probeerde grip te krijgen op het gemeentelijke vastgoed.

SLECHTE VOORLICHTING OVER VERKEER IN BERKEL CENTRUM

In weekverslag 31 van de vorige week besteedden wij veel aandacht aan de verkeersproblemen op de Berkelse Kerksingel. Die leverde een hoop ergernis op bij onze inwoners. Wat opviel, was de slechte informatievoorziening over nut en noodzaak van de verkeerslichten en de precieze planning van de werkzaamheden. Sam de Groot vroeg er tijdens de commissie Ruimte opnieuw aandacht voor. Pas deze week verscheen er een bericht op de website van de gemeente. Daarin wordt aangegeven dat het verkeer op de Kerksingel tot en met zondag 12 oktober via stoplichten zal worden geregeld. Dan gaat de Kerksingel definitief voor het autoverkeer dicht en gaat de nieuwe rondweg om het centrum, de Molenwerfstraat open. Dit is voortaan de doorgaande route door het centrum, zij het voorlopig voor slechts één week. Want in de week van 20-24 oktober gaat de Molenwerfstraat weer dicht voor het doorgaande verkeer omdat de kruising Molenwerfstraat/Raadhuislaan opnieuw moet worden ingericht. Op woensdag 22 oktober is de weg wel één dag open omdat het dan de drukke marktdag is.

Afgelopen dinsdag kregen wij ook de collegereactie op onze raadsvragen van 26 september. Zie ons weekverslag 31 van vorige week. In deze reactie bevestigde het college het bovenstaande bericht. Het college realiseert zich dat zij overlast veroorzaakt. Alternatieve routeringsmogelijkheden inclusief het tijdelijk openstellen van de poller in de Herenstraat zijn overwogen maar leverden meer overlast op. De week van 20-24 oktober is een vakantieweek dus dan is het minder druk. Bovendien is er dan een omleiding via de Oudelandselaan mogelijk. De scholen daar zijn dan dicht. Het college hoopt dat de overlast dan beperkt zal zijn. Winkeliers en omwonenden in Berkel centrum zijn vooraf geïnformeerd.

Blijft de vraag waarom het college ruim van te voren alleen de omwonenden op de hoogte heeft gesteld en niet ook de andere inwoners van Lansingerland. Die zijn ook belanghebbenden. Waarom moet de aansluiting een week duren en waarom is er niet gewacht met de werkzaamheden aan de stellingen van de nieuwbouw totdat de Molenwerfstraat helemaal beschikbaar is?

Drie vragen die Sam de Groot aan wethouder Fortuyn stelde tijdens de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag. Volgens de wethouder waren de inwoners voldoende op de hoogte gesteld, is er echt een week nodig om de aansluiting Raadhuislaan & Molenwerfstraat te realiseren en is er bewust gekozen voor de week van 20-24 oktober omdat er dan minder verkeer wordt verwacht vanwege de herfstvakantie. Bij nader inzien is inmiddels ook besloten om in de week van 20-24 oktober de poller in de Herenstraat-Noordeindseweg naar beneden te doen. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Verkeer vanuit het centrum van Berkel kan dan ook via de Noordeindseweg en Herenstraat Berkel in & uit.

Wij zijn heel benieuwd wat er in de week van 20-24 oktober gaat gebeuren. Wij gaan het natuurlijk intensief volgen.

Ingrid Tuinenburg voor het eerst in de raadscommissie Algemeen Bestuur

Ingrid Tuinenburg voor het eerst in de raadscommissie Algemeen Bestuur

GRONDBEDRIJF KRABBELT WEER WAT OP

Was het verlies op het grondbedrijf in 2013 nog meer dan 100 miljoen, in 2014 ziet het verlies er met 8 ton een stuk minder heftig uit. Oorspronkelijk was uitgegaan van een verlies van 3.2 miljoen euro dus er is bij de Najaarsnota die de financiële tussenstand van 2014 becijfert een ‘voordeel’ van 2.3 miljoen euro in te boeken, Voor de komende jaren wordt voorzichtig herstel voorzien. Er worden tussen de 400 en 450 huizen gebouwd. Met nog ongeveer 5000 huizen in de planning gaat het met dit tempo nog vele jaren duren voordat Lansingerland het lek weer helemaal boven heeft. Met een schuldenlast van 260 miljoen en een rekenrente van 3.5% is elk extra huis de komende jaren een stap dichter bij de financiële verlossing. De provincie Zuid Holland becijfert dat er tot 2025 jaarlijks 15.000-20.000 extra huizen nodig zijn om aan de vraag in de provincie te voldoen. Ook in Lansingerland zien wij dat er vraag is naar nieuwbouw in de prijscategorie van 140.000-250.000 euro. Voorzichtig stelde Gerard Bovens tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur de vraag of er vanaf 2016 niet rekening moet worden gehouden met de bouw van 600 in plaats van 400 nieuwe huizen. Wanneer je dat doet, moet je nu al met de voorbereidingen beginnen. Wat ons betreft gaat het dan ook om meer starterswoningen vanaf 140.000 euro, sociaal bereikbare huurwoningen en huurwoningen in de prijsklasse van 700-900 euro. Ons pleidooi voor meer starterswoningen van 140.000 euro kreeg nu ook steun van de CDA fractie. Zij tekenden aan dat die woningen wél gereserveerd moeten blijven voor de doelgroep dus bijvoorbeeld geen uitbreidingsmogelijkheden moeten kennen. Dat vindt de PvdA ook. Er is dus een ruime meerderheid in de raad om meer van dit type gevraagde huizen te gaan bouwen.

Wethouder Abee wil als het even kan ook meer huizen gaan bouwen dan de gelande 400-450 per jaar. Ons pleidooi om de extra bouwplannen nu al panklaar te gaan maken om snel in te kunnen gaan spelen op een snellere groei dan nu misschien voorzien kreeg brede steun uit de raad. Dat is een echte doorbraak op de dag dat de gemeente Almere breaking news was vanwege hun verliesneming op het grondbedrijf van 100 miljoen. Precies een jaar later dan Lansingerland dat in het najaar van 2013 liefst 123 miljoen euro afboekte en nu weer opkrabbelt.

Nieuwbouw Meerpolder Berkel bij Oostmeerlaan bijna gereed.

Nieuwbouw Meerpolder Berkel bij Oostmeerlaan bijna gereed.

OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE DOOR COMMERCIËLE BEDRIJVEN

De Gemeente Lansingerland huurt een externe partij in, bureau Investiga, om inkomensfraude op te sporen. Wij meldden dit al in onze weekverslagen 29 & 30.

Volgens onze fractie moet de uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot de sociale zekerheid door de gemeente zelf worden gedaan en niet door een commerciële partij. Daarom dienden wij tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 17 juli 2014 een motie in met het verzoek aan het college om na 2014 de fraudeopsporing volledig door de Gemeente zelf te laten doen. Deze motie kreeg nauwelijks steun.

Op 16 september 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de Gemeente Amstelveen de controle op bijstandsfraude niet had mogen uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Door deze uitspraak is er voor het college in Lansingerland een nieuwe situatie ontstaan en op 19 september agendeerde wij dit punt voor de commissie Samenleving. Tijdens de raadsvergadering van 25 september vroeg ook Partij Neeleman aan wethouder Van Tatenhove de inschakeling van bureau Investiga direct stop te zetten. Wethouder Van Tatenhove deelde toen mee dat zij voorlopig geen nieuwe opdrachten meer verstrekt aan dit bureau. Zij gaf aan eerst de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep te willen onderzoeken op de precieze gevolgen.

Tijdens de commissie Samenleving van afgelopen donderdag stelde Petra Verhoef het volgende aan de orde:

  1. De PvdA vraagt nogmaals om stopzetting van de samenwerking met het commerciële bureau Investiga per 1 januari 2014 in het kader van opsporing van de WWB fraude op no cure no pay basis.
  2. Verder vraagt de PvdA aan wethouder Van Tatenhove of zij al verslag kan doen van de precieze gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Is de uitspraak ook van toepassing op de situatie in Lansingerland? En geldt het ook voor fraude-opsporingszaken die al opgestart of zelfs afgerond zijn?

Wethouder Van Tatenhove gaf aan alle lopende opdrachten aan Investiga stopgezet te hebben. Ook worden er geen nieuwe opdrachten meer verleend. De wethouder zegde toe begin 2015 met een definitieve analyse van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep te komen. Zij wilde op dit moment nog geen conclusies trekken over de vraag of de situatie in Amstelveen één op één dezelfde is als die in Lansingerland. Daar moeten juristen nog naar kijken. De PvdA gunt de wethouder haar poging om op een voor haar acceptabele manier uit deze voor haar niet plezierige situatie te komen door wat tijd te winnen van harte. Voor ons staat de uitslag van haar onderzoek op voorhand vast.

Nieuwbouw station Westpolder Berkel

Nieuwbouw station Westpolder Berkel

NIEUWE VERORDENING SOCIAAL DOMEIN MOET INTEGRALER

De grote decentralisaties maken een nieuwe verordening voor het gehele sociale domein noodzakelijk. Het college wil deze verordening zo integraal als mogelijk maken. Maar is dat in de praktijk wel het geval? Petra Verhoef signaleerde tijdens de raadscommissie Samenleving de volgende verschillen:

  1. Waarom is er wel een klachtenregeling voor de WMO (zie paragraaf 4.15) en de Jeugdwet (5.10) en niet voor de Participatiewet (hoofdstuk 6) en rondom inkomen (hoofdstuk 7)? Ons voorstel is om dit te harmoniseren. Het college zou ook klachten moeten behandelen van cliënten die een beroep doen op de Participatiewet. .
  2. Alleen het deel over inkomen (hoofdstuk 7) bevat een apart artikel over misdragingen ten opzichte van Gemeentemedewerkers (artikel 7.24 over ‘Zeer ernstige misdragingen’). Waarom bevatten de delen over WMO & Jeugdwet dit artikel niet? Het PvdA voorstel is om ook deze bepaling te harmoniseren. Petra Verhoef gaf aan nog graag te willen herinneren aan onze motie van 3 juli 2014. over ‘Hoogwaardige handhaving WWB’, waarbij de PvdA vroeg om een positievere benadering c.q. minder stigmatiserende bewoordingen in beleidsdocumenten voor inwoners die een aanvraag doen voor inkomensondersteuning.

Petra stipte in haar verhaal ook onze zorgen over de tegenprestatie aan. Hier wordt volgens de PvdA te bureaucratisch mee om gegaan. Er is bijvoorbeeld onder artikel 6.20 een gedetailleerde lijst van eisen waaraan de tegenprestatie moet voldoen. En er wordt een beleidsplan aangekondigd waarin wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden. Onder artikel 6.21 wordt gesproken over ‘een tegenprestatie opdragen’, en ook worden er allerlei gedetailleerde redenen gegeven wie er dan niet zo’n tegenprestatie hoeft te leveren.

Hoe gaat het gemeentelijk apparaat dit nu allemaal volgen, sturen, controleren? Gaat men er niet (onterecht!) van uit dat mensen met een uitkering geen tegenprestatie willen leveren? Waar blijkt dat dan uit? Kan men niet een eenvoudiger, pragmatischer beleid voeren op basis van lokale afspraken, waarbij men uitgaat van welwillendheid tegenover tegenprestatie van de inwoners met inkomensondersteuning?

Wethouder Heuvelink steunde ons voorstel om het artikel over misdragingen ook van toepassing te verklaren op het WMO en participatiedeel. Maar even later trok hij die toezegging weer in. Want de rechtsgrond zou ontbreken, zo werd hem ingefluisterd. Hij vergaloppeerde zich dus tijdens dit debat, zo gaf hij deemoedig toe. Daarmee is voor ons de kous zeker niet af.

Wethouder Van Tatenhove wimpelde ons verhaal over de tegenprestatie weg. Ze zag die bureaucratisering niet zo. Op de harmonisering van de klachtenregeling ging ze in eerste termijn niet in. In tweede termijn zei zij dat de brede gemeentelijke klachtenregeling met betrekking tot de Participatiewet reeds van toepassing is.

Onze fractie zal zich beraden op verdere stappen tijdens het afrondende debat in de raad.

Plaats zat voor het Berkelse carillon

Plaats zat voor het Berkelse carillon

ROL COLLEGE IN DE NIEUWE JEUGDWET

Tijdens de raadsvergadering van 17 juli 2014 heeft onze fractie aan het college gevraagd hoe de bevoegdheden van het Bureau Jeugdzorg zijn geregeld, wanneer per 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet van kracht wordt. Het college van B&W heeft op deze vragen op 29 augustus jl. uitgebreid gereageerd en dat waardeert de PvdA-fractie. De antwoorden geven uitleg over de bevoegdheidsverdeling tussen college, rechter en de Gecertificeerde Instelling (GI). In geval van Lansingerland betreft de GI de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulp Rijnmond. Onze fractie plaatste dit onderwerp opnieuw op de agenda van de commissie samenleving omdat wij bezorgd zijn dat de genoemde bevoegdheidsverdeling onvoldoende garantie biedt voor de veiligheid van het kind en voor tijdige, dichtbij georganiseerde jeugdhulp die past binnen de gezinssituatie.

Sam de Groot signaleerde een wereld van verschil tussen de uitgebreide & heldere bevoegdhedenregeling die de gemeente Rotterdam in haar verordening heeft opgenomen en de beperkte versie in die van Lansingerland als het gaat om de sturende & controleerbare rol van het college. Een groot deel van de raad ging met hem mee. Leefbaar 3B: “functioneert de gemeente bij de uitvoering van de Jeugdwet als doorgeefluik of is er echt sprake van integrale uitvoering?” D66: “Goed om een vergelijking te maken met de Rotterdamse regeling”. Wethouder Jeroen Heuvelink zal zich, zo gaf hij aan, niet verzetten om de Rotterdamse regeling van collegebevoegdheden in de Lansingerlandse verordening opnemen. Of het college regelt dit zelf of wij komen met een amendement ter zake in de raadsvergadering van oktober.

De PvdA fractie is blij met deze gang van zaken. De rol van het college ten aanzien van de nieuwe Jeugdzorg is daarmee veel helderder geworden. Dat is een forse stap vooruit. En daarmee is het college veel betere aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden jegens de samenleving en de raad.

Klapwijkse Pier in aanbouw. Meerpolder Berkel

Klapwijkse Pier in aanbouw. Meerpolder Berkel

TOT SLOT

Ook de wijk Rodenrijs West heeft last van langparkeerders die in deze wijk een parkeerplekje zoeken wanneer het parkeerterrein bij het station vol is. Dat is dagelijkse kost. Een inwoner van deze wijk meldde het ons naar aanleiding van onze berichtgeving over het parkeren bij station Westpolder. Wij gaan daar binnenkort dus even een kijkje nemen. Volgende week worden de raden van Zoetermeer en Lansingerland weer bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de bedrijventerreinen en station Bleizo.

De raad moet over 14 dagen een besluit nemen over de gemeentelijke vastgoednota. In die nota wordt onderscheid gemaakt tussen in het gemeentelijk eigendom zijnde commercieel vastgoed, maatschappelijk vastgoed, door de gemeente zelf gebruikt vastgoed, onderwijs vastgoed en sportvastgoed. De nota gaat in het bijzonder over het commerciële, maatschappelijke en door de gemeente gebruikte vastgoed. Voor het commerciële vastgoed gelden voortaan marktconforme prijzen. Voor de ongeveer 10 gebouwen die door al dan niet gesubsidieerde instellingen gebruikt worden geldt een aangepast tarief dat in overeenstemming is met de doelstellingen van de gebouwen. Onze fractie betwist dit onderscheid. Waarom wordt er niet alleen een marktconform commercieel tarief gehanteerd dat gecompenseerd kan worden door subsidies? In de raad van eind oktober praten wij daarover verder.

Het citaat van de week komt van de gemeentelijke websitepagina http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/zoek-een-product-of-dienst_43279/product/groen-zelf-onderhouden-zelfbeheer_1285.html

Hier kunt u precies lezen op welke plekken het groenonderhoud door burgers zelf mag worden gedaan en welke voorwaarden daarvoor zijn: Niet alle stukken openbaar groen mag u zelf onderhouden. De stukken openbaar groen in de hoofd- en nevenstructuren komen niet in aanmerking, omdat deze de groenstructuur en het karakter van Lansingerland bepalen. Ook de bomen onderhoudt de gemeente zelf. Als u een stuk groen zelf gaat onderhouden, dan blijft de gemeente eigenaar van de grond. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting”.

Kortom, burgerparticipatie is mooi maar het moet niet teveel op al te zichtbare plekken gebeuren. En er zijn ‘maar’ 21 spelregels waar u zich aan te houden heeft.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 oktober 2014

Locatie Huis de Haas Bergschenhoek in aanbouw

Locatie Huis de Haas Bergschenhoek in aanbouw

 

Parkzoom 4 in Bergschenhoek nadert haar voltooiing

Parkzoom 4 in Bergschenhoek nadert haar voltooiing

 

Nieuwe scholen in de nog lege Westpolder Berkel

Nieuwe scholen in de nog lege Westpolder Berkel

 

De lege vlakte van Wilderszijde Bergschenhoek

De lege vlakte van Wilderszijde Bergschenhoek