8 juni 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 9 JUNI 2017

Dit negentiende weekverslag in 2017, aflevering 435 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was, in de opmaat naar de debatten over de Voorjaars- & Kadernota opnieuw een politiek gezien rustige de week waarin wij op pad gingen in het centrum van Bergschenhoek en ons lieten bijpraten over de zorgen & uitdagingen. Het was ook de week waarin wij informatie kregen over het maaien van het Olifantsgras op Wilderszijde midden in het broedseizoen en de aanpak van het gevaarlijke fietstunneltje bij de Bergweg Noord & Zuid in Bergschenhoek.

AAN DE SLAG IN BERGSCHENHOEK CENTRUM

Afgelopen maandagmorgen maakten wij een rondje door Bergschenhoek centrum en lieten wij ons ter plaatse bijpraten door een lid van de winkeliersvereniging. In november 2016 schreven wij al in ons weekverslag dat het centrum van Bergschenhoek een eerlijke kans moet krijgen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-november-2016/ Inmiddels zijn we een ruim een half jaar verder en is er het nodige gebeurd. In maart 2017 meldde het college aan de raad dat zij advies heeft ingewonnen bij het bureau DTNP (Droogh Trommelen en Partners) over de functie en positie van de drie kernen. Ook heeft het college aan DTNP gevraagd het college te begeleiden in een proces met belanghebbenden om te komen tot een verbetering van de vitaliteit van de centra van Bergschenhoek en Bleiswijk. DTNP adviseerde het college om een concreet en uitvoeringsgericht actieplan op te stellen voor de centra van Bergschenhoek en Bleiswijk, gericht op het behouden van leefbare dorpen en economisch vitale centra. “Het zijn vooral ondernemers en eigenaren die een centrum maken tot wat het is, de gemeente heeft daarin een faciliterende rol. Een hoge mate van betrokkenheid van deze partijen bij het opstellen van dit actieplan is gewenst. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: – Juiste omvang en branchering (met gebruik van het Randstad Koopstromenonderzoek 2016) – Korte termijn-ingrepen – Leegkomende panden – Verbeteringen openbare ruimte”.

Nog voor de zomervakantie zal er een eerste overleg tussen het college, DTNP en de winkeliersvereniging Bergschenhoek plaatsvinden om een start te maken met de uitvoering van dit actieplan. De PvdA-fractie juicht de ondersteuning van de winkeliersvereniging via een vorm van professioneel ‘centrummanagement’ van harte toe

Het is de winkeliers een doorn in het oog hoe de buitenruimten er in Bergschenhoek er op dit moment uitzien. Nu de woningen & winkels er staan is het de hoogste tijd om de straten en pleinen in het centrum stevig aan te gaan pakken. De vergelijking met de aanpak van het plein bij de Herenstraat en de Nieuwstraat in Berkel centrum ligt voor de hand. Ook Bergschenhoek verdient zo’n (dure) impuls. De PvdA-fractie zal dit zeker steunen!

Het is raar dat college en winkeliers frontaal tegenover elkaar zijn komen te staan als het gaat om de vraag of fietsen toegestaan zal gaan worden in de smalle Dorpsstraat. Tot op heden is fietsen in de Dorpsstraat verboden. Het college geeft aan dat handhaven van dit fietsverbod onmogelijk is en vindt dat fietsen ter plaatse toegestaan moet worden. Een verkeersbesluit is inmiddels gepubliceerd. Wonderlijk dat de raad hierover niet is geïnformeerd. De winkeliers zijn mordicus tegen. Zij zijn bang dat het winkelende publiek bij bijvoorbeeld bij het verlaten van de aanpalende winkels aangereden wordt door voorbij snellende fietsers. Het college wil dit oplossen door twee witte lijnen te trekken waarbinnen gefietst mag worden. De winkeliers krijgen steun van hun klanten die fietsen in de Dorpsstraat ook niks vinden. Zij zijn van plan om bezwaar te gaan maken tegen het verkeersbesluit. Winkeliers vinden het optreden van het college en hun ambtelijke ondersteuning vaak traag en hun aanpak te weinig integraal. Als het om ‘Delen, Durven, Doen’ gaat, kan er nog wel een stapje worden gemaakt!

Wat wij als PvdA-fractie niet begrijpen, is waarom het college, scherp als het zegt te zijn als het gaat om burgerparticipatie, er in deze met de winkeliersvereniging niet uitgekomen is. College en winkeliersvereniging staan nu tegen over elkaar terwijl de goede toekomst van dit winkelcentrum er juist bij gebaat is dat er samen opgetrokken wordt. Waarom is de raad niet geïnformeerd over het ophanden zijnde verkeersbesluit? Zie voor het verkeersbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-29847.html

Bergschenhoek telt nogal wat leegstaande winkels. Het winkelcentrum verkeert duidelijk in een transitiefase. Voor een leegstaande winkel van 252 m2 in de Vlashoeck vraagt de vastgoedeigenaar een huur van 66.250 euro per jaar. Niet direct een huurprijs die startende ondernemers met een goed idee snel zal verleiden om zich daar te gaan vestigen. De PvdA-fractie zou graag zien dat wethouder Abee in overleg gaat met vastgoed eigenaren om te bezien of er (tijdelijk) wat aan deze hoge huurprijzen gedaan kan worden. Wellicht kunnen ook pop-up winkels tijdelijk de levendigheid versterken. Goed is dat de winkeliersvereniging samen met het college werkt aan de oprichting van een BIZ (bedrijven investeringszone). Jammer genoeg zijn nog niet alle winkeliers lid van de winkeliersvereniging. Mogelijk kan de komst van de BIZ de samenwerking verder versterken. Bestuurskracht en samen optrekken is hard nodig want de kansen & uitdagingen zijn groot.

De komst van meer goede horeca met terrassen, zoals in Berkel centrum, wordt ook voor Bergschenhoek als een belangrijke trekker gezien. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking is een groot probleem. Na een gezamenlijke inventarisatie door winkeliers, mensen met een beperking en de gemeente werd helaas niets meer vernomen over de follow-up. Sterk voor Bergschenhoek centrum zijn de goede, gratis parkeervoorzieningen en een bushalte voor de deur van het winkelcentrum.

De PvdA-fractie wil, zoals bekend, een nieuw debat over de openingstijden van winkels op zon en feestdagen. Nu mogen ze vanaf 12 uur open zijn. Supermarkten zijn er een voorstander van om deze openingstijden te verruimen van 9-20 uur om ook het ‘ontbijtmoment’ mee te kunnen nemen. Winkelen op zondag wordt ook in Lansingerland steeds belangrijker. Dit wordt een belangrijk thema in de komende verkiezingscampagnes.

MAAIEN IN HET BROEDSEIZOEN OP WILDERSZIJDE

In ons weekverslag 17 berichtten wij dat Wilderszijde midden in het broedseizoen deels kaal is gemaaid. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/05/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-24-mei-2017/ Het college informeerde ons naar aanleiding van onze vragen als volgt: “Er is gemaaid op een perceel met olifantsgras, welke onderdeel is van meerdere gronden in Wilderszijde die zijn verpacht aan een boer. In de pachtovereenkomst die de gemeente met deze boer heeft gesloten is toegestaan dat een gedeelte van het verpachte geëxploiteerd mag worden voor het telen van olifantsgras. Navraag door de gemeente bij deze exploitant leert inderdaad dat er is gemaaid in opdracht van exploitant door de bovengenoemde boer.

In de pachtovereenkomst is tevens opgenomen dat de pachter verantwoordelijk is voor het zich houden aan de publiekrechtelijke wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van het verpachte. Specifiek is hierbij benoemd dat de pachter dient te handelen naar de Flora- en Faunawet.

De gemeente heeft dus geen directe verantwoordelijkheid. Niettemin is de gemeente niet gelukkig met het maaien in het broedseizoen en de schade die daarvan het gevolg is. Kort nadat gemaaid is is contact gezocht met de boer en de exploitant van het olifantsgras met de bedoeling om te komen tot zodanige afspraken dat in de toekomst geen schade meer wordt aangericht aan flora en fauna”.

Tot zover het verhaal van het college. Ironisch is dat het betreffende terrein op Wilderszijde is verpacht aan een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en van dit Olifantsgras papier produceert. Het bedrijf is een paar jaar geleden via de Lansingerlandse D66-fractie op Wilderszijde terecht gekomen. Daar maken zij in de media nog steeds goede sier mee!

PROVINCIE GAAT STEVIGER STUREN OP BESCHIKBAARHEID SOCIALE HUURWONINGEN

In weekverslag 8 van dit jaar ( https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/ ) berichtten wij uitvoerig over de zorgen van onder meer de PvdA fractie in de provincie Zuid Holland over de sloopplannen van de gemeente Rotterdam van 20.000 sociaal bereikbare huurwoningen. Dit kan ook grote gevolgen krijgen voor de kans om een sociale huurwoning in Lansingerland. Omdat wij nu jaarlijks veel minder sociaal bereikbare huurwoningen bouwen dan de 20% die in het verleden gangbaar was (we bouwen momenteel nauwelijks 10% sociale huur) zal in 2020 het totale volume aan sociaal bereikbare huurwoningen fors onder de oorspronkelijk beoogde 20% gedaald zijn. Het ligt voor de hand dat de mensen in Lansingerland die aangewezen zijn op een sociale huurwoning dan forse concurrentie gaan krijgen uit Rotterdam waar stevig gesloopt gaat worden. Het kost jaren voordat dit tekort weer is bijgebouwd. Het ligt dus voor de hand om ook in de periode 2017-2019 het aantal te bouwen sociale huurwoningen op tenminste 20% te houden. Dit zullen we ook weer inbrengen in het debat over de Kadernota 2017. Dit blijft nodig omdat ons college vindt dat er niets aan de hand is. We bouwen genoeg sociaal voor onze eigen woningmarkt en dat doet Rotterdam (naar eigen zeggen) ook.

Gelukkig ziet ook Gedeputeerde Staten in dat er hier wat moet gebeuren. Dit blijkt uit hun bericht van 8 juni 2017. ‘Om de woningbouwontwikkeling per Zuid-Hollandse regio te kunnen volgen, moeten regio’s periodiek woonvisies bij de provincie inleveren. Aan de hand van die visies controleert de provincie in hoeverre vraag en aanbod van woningen – zowel koop als huur – nog in evenwicht zijn. De provincie wil nu ook meer gaan kijken naar het aandeel sociale woningbouw en huurwoningen in de plannen, en ook hoe die over de gemeenten zijn verdeeld. Mocht dit te ver uit balans zijn dan kan de provincie in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma. De Staten en gedeputeerde hebben afgesproken dat dit middel als ‘ultimum remedium’ ingezet kan worden’. Het hele bericht is te vinden op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@17483/provincie-woningen/

TOT SLOT

Onder de kop “Leo is overal” meldden wij onze zorgen over het gevaarlijke fietstunneltje onder de N209 bij de die Bergweg Noord & Bergweg Zuid in Bergschenhoek. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/06/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-mei-2-juni-2017/ Wij vroegen aan de afdeling Beheer & Onderhoud of de plaatsing van verkeersborden die op de gevaarlijke bocht wijzen mogelijk soelaas zouden kunnen bieden. Afgelopen week liet deze afdeling prompt weten dat ook de gemeente niet blij is met de manier waarop deze tunnel destijds is ingepast. Met name in de beginperiode waren er veel klachten van fietsers die plotseling geconfronteerd werden met tegemoet komend fietsverkeer dat niet voldoende rechts hield. Daartoe werden een spiegel en strepen & pijlen op het fietspad aangebracht. Dat fietsers ook uit de bocht vliegen, was de gemeente nog niet eerder ter ore gekomen. Maar in het plaatsen van waarschuwingsborden ter plaatse ziet de gemeente geen échte oplossing. Het is maar de vraag of daar acht op wordt geslagen en bovendien is het beleid om aan minder en niet aan meer verkeersborden te werken. Kortom, veel meer dan de oproep om daar vooral heel voorzichtig te zijn, zit er voorlopig niet in!

Fietstunnel Bergweg Noord-Zuid met een dubbele bocht

Wat deden wij precies een jaar geleden? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juni-2016/ Het was toen de week waarin wij de financiële situatie van de gemeente Lansingerland nog eens goed op een rijtje zetten, de noordelijke rondweg van Lansingerland officieel werd geopend, code oranje in het sociale domein toch bleek aan te slaan en de raad werd bijgepraat over de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Thema’s die ons ook nu nog vertrouwd over komen!

Ons programma. Aanstaande zaterdag is er in Rotterdam een PvdA Zuid Holland bijeenkomst ‘Kies voor de Toekomst” waarin onder meer Astrid Oosenbrug zal optreden. Zie: https://zuidholland.pvda.nl/2017/06/04/kiesvoordetoekomst-in-actie-op-vergadering-pvda-zuid-holland/

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg. We bereiden dan het debat in de commissie van woensdagavond voor dat in het teken staat van de Voorjaars- & Kadernota. Sam de Groot is dan onze woordvoerder en Petra Verhoef de co-equipier/side-kick. Donderdagavond is er een raadsvergadering over de stand van zaken met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen. Vrijdag gaan wij in commissie Samenlevingsverband op bezoek in de Oudelandsehof.

Het citaat van deze week komt uit het AD Zoetermeer dd.4 juni 2017 : http://www.ad.nl/zoetermeer/bleizo-een-grazige-weide-van-57-miljoen~a1030537/ Het artikel sluit naadloos aan bij ons verhaal in weekverslag 18 met als titel “Wordt Bleizo een woonwijk?” Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/06/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-mei-2-juni-2017/ Interessant is het citaat van PvdA collega Margot Kraneveldt  in de raad van Zoetermeer waarmee wij in dit dossier intensief samenwerken: “Op zich kan Kraneveldt zich wel vinden in het idee. In Zoetermeer is immers een schrijnend gebrek aan woonruimte. De gemeente wil de komende 15 jaar doorgroeien naar een stad van 150.000 inwoners en zoekt grond om tussen de 10.000 en 16.000 woningen te bouwen. Het nu nog lege bedrijventerrein Bleizo zou mooi in het plaatje passen. Kraneveldt: ,,Als je een schaalsprong wilt maken, moet je goede locaties vinden waar je extra woningen neer kunt zetten. Bleizo zou een optie kunnen zijn.”

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 juni 2017

Smetje op Bergschenhoek winkelcentrum

Beetje te smal voor fietsers & voetgangers

Te veel leegstand

Bus voor de deur!

Old meets new!