10 april 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 APRIL 2014

Dit 13de weekverslag in 2014 aflevering 306 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het aan het front van de coalitieonderhandelingen muisstil bleef, de gemeente Lansingerland zijn strategische aanpak met betrekking tot de A13/A16 en de HSL geluidsoverlast nodig moet gaan wijzigen, Petra Verhoef actief was tijdens haar eerste twee raadscommissievergaderingen, er weer nieuwe betaalbare starterswoningen in de pijplijn zitten en onze provinciale Statenfractie bereid bleek de komst van het Bleizo beconcurrerende bedrijventerrein Glasparel langs de A12 te agenderen voor de Statencommissie van mei. De foto’s van deze week tonen het vele moois bij onze Metropoolregio buren Rotterdam & Delft.

OVERLAST HSL AANPAK MOET ANDERS

Lansingerland tobt inmiddels 5 jaar met de HSL overlast en wacht al 2.5 jaar op de pilot maatregelen die deze hinder moet gaan wegnemen. Was er volgens onze woordvoerder Sam de Groot 2.5 jaar geleden nog hoop dat met het in het kader van de pilot aangekondigde maatregelenpakket er op korte termijn eindelijk soelaas zou gaan komen, intussen is wel duidelijk geworden dat wij met zijn allen (college, ministerie I&M, Tweede Kamer, Gemeenteraad, Pro-Rail en NS) in een stroperig proces zijn terecht gekomen dat vooral tot onderzoeken, heronderzoeken, nieuwe plannen, over en weer valideren van onderzoeken en boosheid is gaan leiden. Staatssecretaris Mansveld heeft deze week haar besluit over het door het ministerie van I&M voorgenomen maatregelen pakket uitgesteld omdat het college van Lansingerland niet betrokken is geweest bij de beoordeling van dit pakket. Er is ook nog geen overleg geweest tussen de stichting ‘Stop de Herrie HSL’ en het departement over de onderbouwing van hun besluit niet te kiezen voor een kap op de bak.

Wat het huidige proces kenmerkt, is dat wij met zijn allen de ene oplossing op de andere stapelen, ons storten in voortdurende debatten over techniek en technische beoordelingen, en daarmee dus onbewust meewerken aan een voortdurend uitstel van definitieve besluitvorming. Alle spelers rennen achter elkaar aan en bijten elkaar voortdurend in elkaars staart. Dat schiet niet op. Lansingerland is zo gemanoeuvreerd in de positie van ‘volger’ in plaats van ‘regisseur’. Terwijl de inzet in feite helder is. De wettelijke norm is 57 dba die geldt voor alle bebouwing rond het HSL tracé. Hoe deze norm in de praktijk kan worden bewerkstelligd, is een kwestie van technische maatregelen. Daar gaan I&M, Pro-Rail en hun adviseurs over. Dat is geen zaak van de Tweede Kamer en de Gemeenteraad. Wat het voor de vastgestelde 57 dba norm betekent wanneer er andere treinen komen te rijden dan oorspronkelijk bedoeld idem. Wat Tweede Kamer en Gemeenteraad moeten doen is het strategische heft in handen nemen door een overzichtelijk aantal kaders te stellen: wat is de te handhaven norm (is duidelijk), voor welke omliggende bebouwing geldt die (is nog onduidelijk), hoe worden de metingen en evaluaties geregeld (is onduidelijk) en hoe regel je een goed gestructureerd overleg, burgerparticipatie en evaluatie (niet geregeld). Dan heb je formele kaders en de rest is aan de uitvoerders. Nu zit er geen kop of staart meer aan. Dus worden we geregeerd door ingenieurs en niet door politici. Het is volgens onze woordvoerder Sam de Groot dus hoog tijd om een strategische pas op de plaats te maken: ‘Doen we de dingen goed en, vooral, doen we de goede dingen? Wij willen daarover binnenkort ook gaan praten met onze woordvoerder in de Tweede Kamer Duco Hoogland. Hij zit immers met het zelfde dilemma als wij.

Juist nu is het een mooi moment om dit debat te voeren. De huidige Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe is momenteel demissionair. Het zou goed zijn wanneer in het nieuwe college een andere dagelijks bestuurder dit dossier (en het vergelijkbare dossier van de A13/A16) gaat overnemen en met alle stake holders een nieuwe start maakt. Volgens ons zijn er dan snelle resultaten te boeken. Dat lukt alleen als de raad zich tot doelstellingen en kaders beperkt en de dagelijks bestuurders de ruimte geeft om voor een snelle en gerichte uitvoering zorg te dragen. Anders gaat het nooit lukken!

Rottterdam 011

BESTUURLIJKE MIST ROND A13/A16

De bewonersgroep Rodenrijs West die zich sinds begin 2014 inzet voor een goede inpassing van de A13/A16 in het gebied tussen de A13 en de Bergweg Noord is niet blij met het standpunt van de Bestuurlijke Afstemmingsgroep Groep A13/A16 (BAG) om de N471 op de plek waar deze weg de A13/A16 gaat snijden niet verdiept aan te gaan leggen. Wanneer de N471 ter plaatse naar beneden gaat, kan de A13/A16 op maaiveld hoogte blijven en hoeft er geen hoog viaduct te worden aangelegd over de zowel HSL, RandstadRail als de N471 heen. De in april 2012 door de raad uitgesproken eis (bevestigd in een unanieme motie van 19 december 2013) dat er sprake moet zijn van een saldo 0 wanneer de nu bestaande geluidshinder en luchtkwaliteit vergeleken wordt met de situatie na de komst van de A13/A16 komt dan in gevaar.

Lid van deze BAG is ook wethouder Henk de Paepe die de A13/A16 in zijn portefeuille heeft. De bewonersgroep Rodenrijs West vertelde tijdens de raadscommissie Ruimte van 8 april ‘niet blij’ te zijn over het overleg dat zij met deze wethouder pas geleden hadden. Reden te meer voor onze woordvoerder Sam de Groot om tijdens de raadscommissie Ruimte aan wethouder de Paepe te vragen wat er nu precies in de BAG afgesproken is, wat zijn rol daarbij was en hoe het besprokene zich verhoudt ten opzichte van de heldere kaders die de raad het college in 2012 en eind 2013 heeft meegegeven. Zie voor het standpunt van de BAG: http://www.a13a16rotterdam.nl/255699.aspx?t=Gebiedstafels%20A13/A16%20gaan%20tweede%20ronde%20in onder het kopje ‘keuzes’.

Sam de Groot: ‘Ik heb het gevoel dat wij er net als ten aanzien van de HSL overlast weer in tuinen. Dit gaat zo zeker niet goed komen. De opdracht die wij als raad aan het college gegeven hebben, is helder. Onze verwachting is dat de wethouder daarmee aan de gang gaat. Het betreft een strikt mandaat. Mocht de wethouder daarmee in het gedrang komen dan verwachten wij daarover met kerende post informatie. Mijn vraag gaan de wethouder is of er in de BAG besluiten genomen zijn die de uitvoering van de motie van december 2013 beperken of belemmeren?’

Wethouder De Paepe: ‘De brief van april 2012 en de motie van december 2013 zijn leidend in het proces. Ik heb de motie ter kennis gebracht van de minister I&M’.

Sam de Groot: ‘Zijn er in de BAG besluiten genomen die de uitvoering van de motie belemmeren?’

Wethouder De Paepe: Ik zie geen belemmeringen. Onderzoeken lopen nog. De uitgangspunten van de raad van Lansingerland zijn bekend’.

Dit interessante debatje is te vinden op http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20140408_1/nl/Player vanaf moment 2 uur 33 minuten.

Dat was het. Meer meldde de wethouder niet. Over zijn eigen precieze rol en zijn standpunt in de BAG besprekingen sprak hij tijdens de commissievergadering met geen woord. Hoe het precies is gegaan met de discussie en de besluitvorming in de BAG toen door hen besloten werd om niet in te gaan op de suggesties van de vertegenwoordigster van Rodenrijs West in het ‘Gebiedstafel’ overleg werd niet duidelijk. Waarom hij de commissie zo beperkt geïnformeerd heeft over wat er de afgelopen weken en maanden precies allemaal speelde ook niet. De raad werd vooral geïnformeerd via de media, de bewonersgroep Rodenrijs West en de informatievoorziening van I&M.

Hoe de Gebiedstafels precies werken, is te lezen op: http://stadsregio.nl/sites/stadsregio.nl/files/files/Opzet_Gebiedstafels_A13-A16%2C%20december%202013.pdf

Sam de Groot heeft direct aan onze griffie gevraagd om de gespreksverslagen van de relevante BAG vergaderingen op te vragen. De PvdA fractie is heel benieuwd wat er nu precies in de BAG besproken is. Centrale vraag is wat het standpunt van de college vertegenwoordiger van Lansingerland was toen de BAG zich boog over het voorstel van de bewonersgroep Rodenrijs om de N471 te laten zakken. Meer over deze bewonersgroep is te vinden op: www.rodenrijst-west.nl Daarmee heeft onze fractie op 16 april verder overleg. Wordt natuurlijk vervolgd!

Rottterdam 003

START VAN PETRA VERHOEF

Afgelopen woensdagavond ging Petra Verhoef aan de slag als ons nieuwe raadslid in de commissie Algemeen Bestuur. Ze viel al gelijk met haar neus in de boter. Petra was onze woordvoerster in de raadsvoorstellen over de markttarieven, het aankoopprogramma gronden 2014 en de Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Lansingerland 2014.

Petra vroeg zich af of de markt in Berkel en Rodenrijs misschien een nieuwe impuls nodig heeft. Uit het raadsvoorstel blijkt dat er sprake is van 20% leegstand. Wellicht kan er ingespeeld worden op een veranderende vraag van consumenten. De vraag naar streek- & biologische producten neemt snel toe. Daar liggen kansen. Wethouder Economische Zaken Ruud Braak gaf aan dat de informatie waarop het raadsvoorstel gebaseerd is, inmiddels goeddeels achterhaald is. “De bezettingsgraad ligt nu al weer op 98% en er zitten nog wachtenden in de pijplijn”. Hij beloofde Petra het idee om op de markt extra aandacht te besteden aan de vestiging van verkopers van streek- en biologische producten aan de orde te stellen in het periodieke beleidsoverleg tussen gemeente en houders van marktkramen.

Verrassend was de opstelling van Leefbaar 3B, CDA, D66 en Christen Unie over het raadsvoorstel over het aankoopprogramma gronden 2014. Elk jaar presenteert het college zo’n programma. Het betreft vooral het ruilen van grond, grondcorrecties en kleine aankopen om ontwikkelingen zoals de aanleg van een fietspad of een waterbassin mogelijk te maken. Geen groot geld, wel belangrijk. De vier partijen vonden dat de besluitvorming uitgesteld moest worden om de nieuwe coalitie de kans te geven nog een bredere heroverweging te laten maken. Daar was wethouder Marc van Dijk niet blij mee want het legt belangrijke ontwikkelingen stil. Zo is er een grondruil tussen hoogheemraadschap en de gemeente nodig om het Annie MG Schmidtpark af te bouwen en het hoogheemraadschap de kans te geven om een waterberging aan te leggen. Petra steunde de wethouder in zijn pleidooi. Zij constateerde dat de coalitie onderhandelaars beginnen met ‘uitstellen terwijl het vooral aan de slag moet gaan!’

Petra vroeg wethouder Van Dijk welke risico’s de gemeente loopt wanneer dit voorstel op sterk water wordt gezet. Van Dijk: “sommige ontwikkelingen lopen al, er zijn contractuele verplichtingen met projectontwikkelaars, waterbergingen zijn broodnodig, het gaat om rare puzzelstukjes die herverkaveld moeten worden. Veel is vorig jaar door de raad al besloten maar komt nu pas aan de beurt. Dit is niet verstandig. Ik ontraad het ten zeerste!” De raad praat er op 24 april verder over.

Mooi was de grote waardering die onze wethouder Ruud Braak van de nieuwe raadscommissie Samenleving kreeg voor al zijn voorbereidingswerk ten behoeve van de komende decentralisatie van de (jeugd)zorg. De kwaliteit van zijn werk is onbetwist. GroenLinks zei er naar uit te zien om met deze wethouder te gaan samenwerken’. Een uitspraak die Ruud Braak natuurlijk van harte onderstreepte.

8 april 2014 012

EN VERDER

Het maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur publiceerde in het april nummer een artikel geschreven door Gerard Bovens over Buurttoezicht Lansingerland. Het artikel is te vinden op http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/t/jaargang_38_nr_4/artikel/ogen_en_oren_van_de_buurt

In februari 2014 publiceerde Lokaal Bestuur een prachtig verhaal over Rinus van de Hoek die vele jaren als raadslid en wethouder actief was voor de PvdA in Bergschenhoek. Zie: http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/t/jaargang_38_nr_2/artikel/rinus_van_den_hoek_83

Vorige week in weekverslag 12 berichtten wij over de mogelijke komst van het bedrijventerrein Glasparel langs de A12 op nauwelijks 7 kilometer van Bleizo gelegen. De provincie wil dit mogelijk maken. Wij hebben de woordvoerder Ruimte, Siebe Keulen, van de PvdA Statenfractie in Zuid Holland gevraagd deze kwestie te agenderen voor de Statencommissie R&L in mei 2014. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Daarvoor zijn wij Siebe Keulen zeer erkentelijk. Wij houden met hem contact over de visie van onze Statenfractie op dit dossier in het debat van mei in de Statencommissie.

Het college zal natuurlijk nog een zienswijze indienen en gaan inspreken. Ook GroenLinks heeft inmiddels ook om agendering gevraagd. Daarmee is aan de voorwaarde voldaan om het voorstel van GS te kunnen bespreken in commissieverband. Dat gaat dus nu definitief door.

De lokale pers in Waddinxveen blijkt dit bericht in ons weekverslag ook opgepikt te hebben. Zij berichtten deze week dat het gemeentebestuur van Waddinxveen overleg wil hebben met Lansingerland over de vervelende kwestie.

Gerard Bovens vroeg in de raadscommissie Ruimte hoe het staat met de verdere ontwikkeling van starterswoningen van 140.000 euro. De eerste tranche in de Julianastraat van 12 woningen is nu in aanbouw. Wethouder Tymon de Weger: ‘Nog deze maand hoop ik een contract te kunnen tekenen voor de volgende serie en dan zitten er nog twee projecten in de pijplijn’.

In 2013 zijn verder 47 koopwoningen opgeleverd met een koopprijs van €151.000 tot ca  €180.000,- waaronder met Koopgarant of Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
Het gaat om:
31 appartementen in project Rodenrijse Zoom (Juffers), Berkel en Rodenrijs (Koopgarant)
7 grondgebonden woningen in project De Tuinen, Bleiswijk (MGE)
9 boven/benedenwoningen in project De Rozenhoek, Bergschenhoek.

Over de coalitievorming is deze week opnieuw niets te melden. Wij hoorden dat de vier partijen die nu om de tafel zitten op zoek zijn naar een gespreksleider voor hun overleg over de inhoud van een mogelijk akkoord.

Wethouder de Paepe liet in een brief van 1 april weten dat de raadscommissie zich in september 2014 zal gaan buigen over de evaluatie van het Mobiliteitsplan waaronder ook de poller in de Berkelse Herenstraat en de knip op de Noordeindseweg. De actuele en historische verkeerstellingen zijn dan beschikbaar,  er is inzicht in de verkeersveiligheid en de verkeersongevallen en er heeft dan op 4 fronten burgerparticipatie plaats gevonden. Hij kiest de koninklijke weg, zoals het hoort. Eerst de complete informatie vergaren, dan zorgvuldig alle belangen afwegen, het kostenplaatje inzichtelijk maken en dan pas besluiten.

De wijze waarop wethouder Van Dijk de problematiek rond de wp2 en wp3 scholen heeft opgepakt is een schoolvoorbeeld van goed bestuur. Een gedegen aanpak, goede financiele onderbouwing, zeer intensief en goed overleg met alle betrokkenen en gebruik maken van een stevig bestuurlijk netwerk. Hulde aan de wethouder en zijn ambtenaren.

Alle seinen staan op groen, ook vanuit de provincie. Wat betreft de PvdA is er geen enkele onderwijskundige twijfel over de noodzaak van de bouw van beide scholen. De financiele onderbouwing is wat ons betreft voor de bouw van deze beide scholen voldoende. Zeer verrassend was donderdagavond de opstelling van Leefbaar 3B. Zij geven aan ook geen twijfels te hebben over de onderwijskundige noodzaak maar wel over de financiele dekking. Het is onduidelijk waar de bespreking in de raad wat betreft leefbaar 3B naartoe zal gaan. Wij hebben geen twijfels, de scholen moeten er komen.

De PvdA kijkt uit naar de bredere analyse van de onderwijs financiën. Ten opzichte van andere gemeenten geven wij namelijk substantieel meer geld uit aan onderwijs. Dit in het achterhoofd hebbende en rekening houdend met de demografische opbouw, zou je verwachten dat het in Lansingerland grossiert in excellente scholen. Niets van dit alles echter. Excellente scholen zijn in Lansingerland niet te vinden en sterker nog, alle basisscholen van Lansingerland scoren wat betreft niveau (CITO scores) onder het gemiddelde van de gehele provincie. Het extra geld levert dus geen goed kwalitatief onderwijs op. Tijd voor een goed debat.

In het debat over de decentralisaties geven Leefbaar 3B en D66 aan bang te zijn wat de financiele situatie van Lansingerland zal betekenen voor de inwoners met een hulpvraag. Het antwoord van onze demissionaire wethouder Ruud Braak past de daadkrachtige bestuurder die hij is. Wethouder Ruud Braak is niet bang, hij geeft aan te staan, en te blijven staan voor de inwoners van Lansingerland met een hulpvraag. ‘als de hulp nodig is, dan komt de hulp’.

8 april 2014 019

TOT SLOT

Volgende week maandagavond is er een algemene ledenvergadering van de PvdA Lansingerland met een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen. Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug zal ons bijpraten over de actuele Haagse politiek en er staan een aantal huishoudelijke zaken op de agenda. Dinsdag is er een presidium vergadering en woensdag de presentatie van het feitenonderzoek over de geschiedenis van het bouwen in Lansingerland. Een heel belangrijk document waaruit duidelijk zal moeten worden hoe het met de Vinex en opvolgende programma’s precies is gegaan. Wij hebben er vertrouwen in dat onze inschatting ook feitelijk de waarheid zal blijken te zijn. Die avond is er ook overleg door ons met de Bewonersgroep Rodenrijs West over de A13/A16. En dan is het alweer bijna Pasen 2014.

Het citaat van de week komt uit De Heraut van afgelopen woensdag. Verslaggever Jelle Marchand geeft een correct verslag van een interview met Gerard Bovens en komt aan het slot tot de volgende afronding: “Getalsmatig lijkt deze coalitie met 20 van de 31 raadszetels een goede keuze. Drie van de vier partijen bevinden zich in het conservatieve rechter speelveld van de lokale politiek en opmerkelijk genoeg is er ook een confessionele meerderheid in de aankomende coalitie gelet op het stemgedrag bij het debat over de koopzondag. Waarschijnlijk ligt hierin een gezamenlijke band”.

 Ironie of realiteit? In ieder geval een slimme waarneming. Mooi om de komende week en tijdens de komende paasdagen over na te denken!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 april 2014

8 april 2014 017

8 april 2014 027