11 juli 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 JULI 2014

Dit 25ste weekverslag in 2014, aflevering 318 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de gemeenteraad van Lansingerland debatteerde over de Kadernota 2014, staatsecretaris Mansveld reageerde op de collegebrief van begin april over de HSL en wij ons voorzichtig gingen opmaken voor het zomerreces dat precies over een week ingaat. De foto’s bij dit weekverslag tonen Bergschenhoek op zo maar een zonnige maandagmorgen.

LANSINGERLANDSE METAMORFOSE

Afgelopen donderdagmiddag debatteerde de raad over de Kadernota 2014. In ons weekverslag 23 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/06/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-juni-2014/) berichtten wij al over de discussie in de raadscommissie over dit belangrijke onderwerp. Gerard Bovens voerde namens de PvdA fractie het woord. Hieronder volgt zijn relaas.

In het begin van onze jaartelling schreef de dichter Ovidius zijn Metamorfoses. Een 16 delen tellende verhalenreeks in dichtvorm waarin hij de schepping en geschiedenis van de wereld vertelt en ons deelgenoot maakt van plotselinge gedaanteveranderingen zoals die van de nimf Daphne in een Laurierboom en van de jager Actaeon in een hert.

Had de dichter Ovidius nu nog geleefd dan had hij hoogstwaarschijnlijk aan zijn “Metamorfoses” een deel 17 toegevoegd: de wonderbaarlijke metamorfose van Lansingerland van een artikel 12 gemeente naar een sluitend meerjarenbeeld. En dat in koud twee maanden. Daar hadden de goden van toen niet van terug.

Tijdens het commissiedebat over de Kadernota 2014 kondigde onze PvdA fractie een tweetal amendementen aan om deze Lansingerlandse Metamorfose nog eens extra luister bij te zetten.

Ons eerste amendement betreft het intrekken vanaf 2015 van het gemeentelijke budget dat voor fractieondersteuning beschikbaar is. Het gaat om een totaal bedrag van € 21.930. Per fractie is een basisbedrag van 1000 euro plus 400 euro per fractielid beschikbaar voor bijvoorbeeld organisatiekosten en ondersteuning van het fractiewerk. Daar waar het gehele gemeentelijke apparaat moet bezuinigen, ligt het voor de hand dat ook de raadsfracties een bijdrage leveren. De politieke partijen moeten wat de PvdA betreft voortaan dus zelf uit eigen middelen zorg gaan dragen voor de dekking van deze kosten.

Ons tweede wijzigingsvoorstel betreft het plan van de coalitie om al vanaf 2015 een post van 3 ton structureel voor nieuw beleid op te nemen. Wij vinden dat het beter is om dit plan tenminste met een jaar op te schorten. Het is voor de PvdA nog te vroeg om al in 2015 over te gaan tot het opnemen van een stelpost nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2015-2018.

Het is goed om in het komende jaar precies in beeld te brengen hoe onze grondexploitaties zich in de praktijk gaan ontwikkelen, wat de precieze budgettaire gevolgen zullen zijn van de drie grote decentralisaties en hoe onze schuldenpositie en het weerstandsvermogen feitelijk vorm gaan krijgen. Ook met betrekking tot het minima en armoedebeleid is nog veel te doen. De gevolgen van de financiële crisis gaan ook aan Lansingerland voor vele inwoners helaas niet voorbij. Solidariteit & naastenliefde moeten ons binden omdat pech in het leven een ieder kan overkomen. Eigen kracht als panacee voor alle maatschappelijke kwalen is een illusie.

Het is ook goed om nog eens precies te bezien wat verdere bezuinigingen voor gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van het gemeentelijke apparaat. Bovendien is het noodzakelijk om ook de ‘buitenwacht’ stap voor stap mee te nemen in het verhaal dat de financiële condities er in Lansingerland intussen een stuk beter uitzien dan precies twee maanden geleden. Het startmoment van de Lansingerlandse metamorfose. Toen waren wij van de PvdA in ieder geval nog stevig in de ban van een noodzakelijke artikel 12 aanvraagprocedure.

Voor 2015 is een verhoging van de OZB naar 120% van het landelijke gemiddelde voorzien die voor dat jaar niet geheel gecompenseerd kan gaan worden door een voordeliger nieuw contract voor de afvalstoffeninzameling. Dat contract gaat immers pas per 1 juli 2015 in. Het amendement behelst tevens om het negatieve effect voor de inwoners (ca. 8 ton OZB verhoging voor het jaar 2015) te matigen met een bedrag van 300.000 euro. Daarmee wordt per saldo de OZB-stijging voor een belangrijk deel van de belastingbetalers meer gecompenseerd dan in het raadsvoorstel Kadernota 2014 wordt beoogd.

De noodzaak van beide amendementen wordt nog eens extra onderstreept door een recente collegebrief waarin het college aangeeft een deel van de extra rijksgelden ten behoeve van armoedebestrijding in te willen zetten om de budgetoverschrijding van de bijzondere bijstand te compenseren. Los van de vraag of het college wel gerechtigd is om op zo’n manier met een raadsbesluit om te gaan, ligt het voor de hand deze overschrijding van de post bijzondere bijstand als extra last in het meerjarenbeeld te verwerken. Ook deze ontwikkeling tast de ruimte voor nieuw beleid voor een deel aan, zij het dat de beoogde extra bezuiniging op het budget fractieondersteuning en op mogelijke andere besparingen op het raadsbudget soelaas kunnen bieden om de armoedebestrijding op peil te houden. Wij komen hier in commissieverband en wellicht in raadsverband vlak na het zomerreces uiteraard nog op terug.

Tijdens het debat in commissieverband over de Kadernota was er al enige belangstelling in deze raad om de komst van nieuw financieel beleid in onze begroting te verdagen naar 2016. Wij zijn reuze benieuwd hoe de rest van de coalitie en de rest van de raad er op dit moment tegen aankijkt

Het dictum van beide amendementen luidt als volgt

Intrekken budget fractieondersteuning vanaf 2015:

“Besluit 2, eerste gedachtestreepje van het raadsbesluit BR1400283 als volgt te wijzigen:

– Een in dit raadsvoorstel opgenomen pakket aan aanvullende bezuinigingsmaatregelen, onder toevoeging van een extra bezuinigingsmaatregel zijnde het met ingang van 2015 schrappen van het budget fractieondersteuning (€21.930)””

Schrappen stelpost nieuw beleid coalitieakkoord voor het jaar 2015

“Besluit 2, derde gedachtestreep als volgt te wijzigen:

– het met ingang van het begrotingsjaar 2016 opnemen van een stelpost van €300.000 structureel voor nieuw beleid. De in de financiële vertaling van het raadsvoorstel Kadernota 2014 (uitgangspositie begroting 2015) vermelde ‘Stelpost nieuw beleid coalitieakkoord’ voor het jaar 2015 te schrappen en het vrijkomende bedrag ad 300.000 euro voor dat jaar in mindering te brengen op de voorgenomen verhoging OZB tot 120% voor het jaar 2015.”

Wij van de PvdA Lansingerland spraken vorige week met onze PvdA Tweede Kamerfractie af om op korte termijn overleg te hebben over de vraag wat Kamer en Regering mogelijk nog voor Lansingerland zouden kunnen betekenen. Wij spraken elkaar voor het laatst vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 toen het financieel perspectief van Lansingerland er een stuk somberder uitzag dan nu. De bereidwilligheid van de zijde van de Tweede Kamer om met Lansingerland mee te willen denken over oplossingen was toen groot.

De PvdA wil deze draad nu weer gaan oppakken, zij het onder de uitdrukkelijke conditie dat de gemeenteraad in meerderheid vandaag akkoord gaat met ons amendement om de komst van nieuw beleid uit te stellen tot tenminste 2016. Daarmee wordt nog eens onderstreept dat Lansingerland zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor de oplossing van de financiële problematiek.

Iets anders. Het rapport “Twintig jaar Vinex geschiedenis” van april 2014 zegt dat er in 1996 met de stadsregio is afgesproken dat, indien zich majeure afwijkingen zouden voordoen op regionaal en/of landelijk niveau, er zou worden bezien welke gevolgen dit zou hebben voor de gemaakte (lumpsum) afspraken. Die afwijkingen deden zich vanaf 2009 volop voor. Gaat het college nog een beroep doen op deze afspraak van 1996? Wij stelden deze vraag al tijdens de commissiebehandeling maar kregen toen geen antwoord van collegezijde. Daarom alsnog deze vraag.

Tot slot. In deel 10 van de Metamorfoses vertelt Ovidius over Orpheus en Euridice. Over het droeve lot van twee geliefden die elkaar willen bevrijden uit het rijk van de doden en daarvoor op last van de goden maar één ding behoeven te doen: niet omkijken voor zij weer terug zijn in het land der levenden. Misschien zou Ovidius dit beeld ook gebruikt hebben als het gaat om de metamorfose van Lansingerland. Onze gemeente heeft juist nu een krachtige blik vooruit nodig. Voortdurend blijven terugkijken is de dood in de bestuurlijke pot. Dat had Ovidius goed begrepen. Nú de raad van Lansingerland nog!

Laat de coalitie trouwens niet trappen in de val van Narcissus, een andere held van Ovidius. Hij werd verliefd op zich zelf terwijl hij zich spiegelde in het kristal heldere water en dat in de overtuiging dat hij een mooie schim zag. Waarbij het water natuurlijk staat als metafoor voor het coalitieakkoord.

Tot zover de bijdrage van Gerard Bovens in eerste termijn aan het debat over de Kadernota 2014.

DSC01286

Onze beide amendementen haalden het niet. De complete oppositie stemde bovendien tegen het raadsvoorstel Kadernota 2014. Dat is tamelijk uniek in de prille geschiedenis van Lansingerland. “Samen aan de slag”, de strijdkreet van de coalitie, bleek een illusie. Dat moet de coalitie zich zeker aantrekken. De nieuwe coalitie koos donderdagmiddag voor een politiek isolement en confrontatie. De door de PvdA fractie via een amendement uitgestoken hand werd volledig genegeerd.

De coalitiepartijen namen het ons kwalijk dat wij dan ook niet van plan zijn om ons overleg met de Tweede Kamerfractie van de PvdA over landelijke steun voor de problematiek van Lansingerland voort te zetten. Daar waar de nieuwe coalitie compleet voorbij gaat aan de negatieve beeldvorming en het bestuurlijke onbegrip die het nu al direct overgaan tot nieuw financieel beleid bij hogere overheden en toezichthouders oproept, die begrijpen nu echt niets meer van de manier waarop Lansingerland zijn verantwoordelijkheid meent in te kunnen vullen, zien wij voor ons geen ruimte om faciliterend in de richting van Tweede Kamer en Regering op te treden. Wij zouden ons in politiek Den Haag straal belachelijk maken.

Natuurlijk zijn wij bereid om wethouder Albert Abee (CDA, financiën) die wij als persoon hoog hebben zitten, volledig bij te praten over de vele acties die wij sinds de zomer van vorig jaar in de richting van de Tweede Kamer hebben ondernomen. Een telefoontje van zijn kant in onze richting volstaat. Dan weet hij gelijk welke kansen de coalitie voor de toekomst van Lansingerland laat liggen. Aan hem tevens de barre taak om onze financiële toezichthouders bij de provincie ZH en de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken te informeren over de onverantwoordelijke manier waarop de coalitie het prille financiële herstel van Lansingerland nu al omzet in klinkende munt. Die zullen hem zeker niet vreugdevol ontvangen. Donderdag 10 juli 2014 werd een dramatische dag voor het toekomstige bestuurlijke evenwicht van Lansingerland. Zoveel is wel zeker.

Daar komt nog eens bij dat de spanning tussen de Leefbaar 3B fractie en hun nieuwe wethouder Simon Fortuyn, die in onze ogen een frisse, eerlijke en enthousiaste start maakte, afgelopen donderdag in de raad al stevig voelbaar was. Ging het vorige week over zijn onconventionele aanpak van de HSL problematiek, afgelopen donderdag kreeg hij de Leefbaar 3B fractie over zich heen vanwege zijn (terechte) plannen om de openingstijden van de Spil in Bleiswijk terug te brengen. Met het raadsdebat over de afsluiting van de Noordeindseweg en de knip Herenstraat in het verschiet, heeft wethouder Fortuyn binnenkort als het om de coalitie gaat nog een uitdagende klus te klaren. Ons vertrouwen heeft hij, zeker op dit moment, beslist.

DSC01296

STAATSSECRETARIS BLIJ MET MEEDENKEN VAN COLLEGE OVER HSL

Begin juli reageerde staatsecretaris Mansveld op een brief van ons college van begin april over haar plan om toen op korte termijn een besluit te nemen over het door haar voorgestane maatregelenpakket om de geluidsoverlast van de HSL te verminderen. Het college van Lansingerland vond toen bij monde van wethouder De Paepe dat Lansingerland te weinig tijd kreeg om de onderliggende informatie op deugdelijkheid te toetsen en vroeg om uitstel.

Staatsecretaris Mansveld schrijft nu aan het college dat haar oorspronkelijke plan om al op 4 april een besluit te nemen over het maatregelenpakket in Lansingerland vooral ingegeven was door de overweging om al in 2014 in dit deel van het HSL-tracé geluidsmaatregelen aan te leggen. ‘Daarmee zou de geluidsoverlast nog dit jaar voor een aanzienlijk deel gereduceerd zijn’. De staatssecretaris: ‘In uw brief van 2 april 2014 geeft u aan dat een zorgvuldige afweging beter past in een doelmatige besteding van middelen. U wilt ook liever tijd nemen voor een goede toekomstbestendige beslissing. Dit ben ik grondig met u eens. Onder andere op grond van uw brief heb ik daarom besloten om nog geen besluit te nemen over de geluidsmaatregelen in Lansingerland. Dit heeft helaas tot gevolg dat in het derde kwartaal van dit jaar niet gestart kan worden met de aanleg van de maatregelen en ik dus helaas moet constateren dat we de geluidsreductie dit jaar niet kunnen realiseren. Ik ben van plan deze zomer een besluit te nemen over de maatregelen op het gehele tracé van de HSL Zuid, op basis van een gedegen onderzoek dat recent is afgerond’.

Kortom, de staatsecretaris schuift de verantwoordelijkheid voor het alsmaar uitblijven van definitieve oplossingen behendig op het bordje van het Lansingerlandse college. Feitelijk voor wat haar oorspronkelijk geplande besluit van 4 april 2014 betreft niet onjuist maar er ging natuurlijk een heel lang verhaal aan vooraf. Dat begon al met de aankondiging van de pilot in september 2011 door minister Melanie Schultz. Het venijn zit in de staart van het citaat. Was het de oorspronkelijke bedoeling van Mansveld om prioriteit te geven aan het treffen van maatregelen in Lansingerland, nu spreekt zij over ‘maatregelen op het gehele tracé van de HSL’.

Zie ook weekverslag 24: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-juni-4-juli-2014/ In weekverslag 23 berichtten wij: ‘De gemeente Lansingerland (wethouder Fortuyn) heeft op 4 juni een brief aan staatssecretaris Mansveld gezonden waarin de gemeente haar zorg uitspreekt over het voorgenomen besluit van de staatssecretaris. Naar aanleiding van deze brief wil hij spoedoverleg met de staatsecretaris. Nu, vier weken later, is de raad nog niets bekend over de datum van dit overleg. Het ligt voor de hand dat de staatssecretaris eerst een besluit neemt en dan alle gemeenten die geluidsproblemen met de HSL hebben voor een gezamenlijk overleg uitnodigt om haar besluit toe te lichten. Het slotwoord is dan vervolgens aan de Tweede Kamer. Maar dan is het al najaar 2014’.

Wij sloegen toen al de HSL spijker op de bestuurlijke kop. Lansingerland heeft zijn unieke bestuurlijke positie in dit dossier compleet verspeeld.

Ronduit zorgelijk is de volgende mededeling van de staatsecretaris in haar brief van 3 juli: ‘Voor ten tijde van het Tracébesluit bestaande woningen maar ook voor bestaande nieuwbouw zal ik de geluidsoverschrijdingen in kaart brengen evenals het effect van maatregelen. Bij mijn besluit zal ik ook de doelmatigheid van deze maatregelen beoordelen. Voor de nog niet bestaande maar in het bestemmingsplan geprojecteerde woningen zijn wij desgewenst bereid om de geluidsbelasting daarop in de rapportages op te nemen. Het treffen van geluidsmaatregelen hiervoor, is onderdeel van politieke afweging’.

Kortom, de staatssecretaris wil definitief volstaan met de aanleg van raildempers en bodemplaten vanwege de doelmatigheid en wil bovendien een uitspraak van de Tweede Kamer of er ook extra maatregelen genomen moeten worden ten behoeve van nog te bouwen woningen. Daar ligt haar politieke wisselgeld. Het ligt voor de hand dat de Tweede Kamer, na enige aandrang vanuit politiek Lansingerland, ook extra maatregelen wil voor nog te bouwen woningen. Dat wordt dan politiek geregeld en vervolgens zal in Den Haag het dossier HSL Lansingerland dit najaar gesloten worden. Tenzij Lansingerland snel een nieuwe strategie bedenkt. Met het vertrek van wethouder De Paepe is daar nu eindelijk ruimte voor. Daarover willen wij best wel eens met wethouder Fortuyn informeel van gedachten wisselen.

De staatssecretaris dankt aan het slot van haar brief het college van Lansingerland overigens ‘hartelijk voor uw meedenken met de besluitvorming’.

DSC01281

TOT SLOT

De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2014 de intrekkingswet Wgr-plus aangenomen. Hiermee komt een einde aan de wettelijke verplichte samenwerking van de gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuw samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag waar de nieuwe vervoerregio onderdeel van uitmaakt.

De 24 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben de handen ineen geslagen op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Deze wetswijziging versterkt de bestuurlijke slagkracht in de Randstad en draagt bij aan de groei van de economische kracht en een betere bereikbaarheid in en van de regio. Wij van de PvdA Lansingerland zijn heel blij met de komst van de Metropoolregio. In de lange voorbereiding hebben wij heel wat uurtjes inzet gestoken. Wij zijn ook blij dat de raad van Rotterdam burgemeester Aboutaleb een tweede ambtstermijn gunt. Ahmed Aboutaleb zal goud waard zijn voor de nieuwe Metropoolregio.

Volgende week is onze laatste werkweek voor het zomerreces. Maandagavond is er fractieoverleg en donderdagavond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Petra Verhoef zal dan bij het agendapunt ‘Hoogwaardige handhaving WWB’ een tweetal moties indienen. Zie ook ons weekverslag 24. Volgende week vrijdag 18 juli verschijnt ons weekverslag 26. PvdA weekverslag 27 verschijnt op vrijdag 5 september of zoveel eerder als er politiek nieuws te melden is.

Wij zullen de brief van het college over de wijze waarop zij meent om te kunnen gaan met de uitvoering van het raadsbesluit over de inzet van de extra armoede en minimagelden, ter bespreking agenderen in de raadscommissie Samenleving van september. Zo nodig rolt daar nog een motie uit. Sam de Groot zal dit namens onze fractie voorbereiden. Zie ook ons weekverslag 24 hierover.

Het citaat van deze week. De “Fietsflits”, de periodieke informatiebrief van de Fietsersbond Lansingerland van juli 2014 meldde het volgende bericht: ‘Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen ‘Knippen in de Herenstraat en de Noordeindseweg’. Om de effecten van deze maatregel inzichtelijk te maken is de Fietsersbond uitgenodigd om zijn mening daarover te geven. Dit vond plaats door het bijeenroepen van de Klankbordgroep Mobiliteit waarin de Fietsersbond vertegenwoordigd is. De uitkomsten van dat overleg waarbij ook andere belangenbehartigers zijn gehoord, zijn inmiddels bekend en openbaar. Wij zijn tegen het veranderen van de huidige situatie Noordeindseweg, dus tegen eenrichtingsverkeer van zuid naar noord. Ons motief daarbij is: de veiligheid van de fietser en de realisatie van een directe verbinding voor de fietser vanuit het Rodenrijs naar Zoetermeer. Verder hebben wij voorgesteld het hele centrum (omgeving Kerkstraat, Herenstraat en het nieuw te realiseren winkelcentrum) volledig af te sluiten voor het autoverkeer’.

Een kritisch tegengeluid van onze immer actieve Fietsersbond Lansingerland!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 juli 2014

DSC01278

DSC01291

DSC01287

DSC01293

DSC01297