10 maart 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 MAART 2016

Dit negende weekverslag in 2016, aflevering 384 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het college reageerde op onze vragen over een vroegere opening van winkels op zondag, het college een inloopbijeenkomst hield over het beschikbaar stellen van Hergerborch in Berkel voor bewoning door onder meer statushouders, code oranje voor het sociale domein ons bezig blijft houden en de fractie nadacht over onze inbreng bij de commissiedebatten over het Mobiliteitsplan Berkel en de versnelde huisvesting van asielgerechtigden.

COLLEGE: GEEN VERRUIMING OPENINGSTIJDEN WINKELS OP ZONDAG

Het college voelt niet voor een verdere verruiming van de openingstijden van winkels op zondag. Dat was de reactie op onze schriftelijke vragen van 3 februari 2016. Zie de volledige vragen & antwoorden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201605-pvda-over-openingstijden-supermarkten-op-zondagmorgen_73027.html De PvdA fractie is teleurgesteld over de reactie van het college. Wat te denken van zinnen als “Het college is van mening dat het beperkte verschil in openingstijden niet resulteert in grote afvloeiing van koopkracht” of “Een bruisende stationsomgeving zou niet afhankelijk moeten zijn van hoe laat winkels open gaan”. Dit neigt volgens ons naar bestuurlijke ‘camp’ en roept de vraag op wat er gebeurd is met de uitspraak in het coalitieakkoord dat “de kwaliteitseisen van de beantwoording van raadsvragen verbeterd moet worden”. Zie daarvoor pagina 20 van het Coalitieakkoord: http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/documenten_43902/item/coalitieakkoord_59527.html

Eind deze maand komt een aantal raadsfracties op uitnodiging van de PvdA fractie bijeen om zich over vervolgstappen te beraden. Wat de PvdA fractie betreft komt er een nieuw initiatiefvoorstel vanuit de Raad waarin uiteraard ook de inbreng van onze inwoners en ondernemers via burgerparticipatie gewaarborgd wordt. Eind oktober 2013 nam de raad in meerderheid het geamendeerde initiatiefvoorstel van D66 aan om de winkels toe te staan om op zondag tussen 12-19 uur open te zijn. Het oorspronkelijke initiatiefvoorstel bood winkeliers de volledige vrije hand. Zie: initiatiefvoorstel zondagsopening winkels 31.10.2013 Onze woordvoerder van toen, Don van Doorn, steunde deze optie zeer en ging tenslotte met gemengde gevoelens met het amendement akkoord. Wellicht kan een nieuwe raadsmeerderheid dit weeffoutje van toen alsnog ongedaan maken. Toen hadden we immers nog geen winkelcentrum als buurman van een OV-station. Winkelcentrum Westpolder moest toen nog gebouwd worden en de raadsvergadering op 31.10.2013 duurde tot 1.40 uur. Kom daar nu nog maar eens om! De raad nam toen in meerderheid ook nog een Leefbaar 3B motie aan met als uitspraak dat de winkels op zondag niet bevoorraad mochten worden. Daar hebben we nooit meer iets over vernomen. Kennelijk is dit een zeer dode letter gebleven. Zie het oorspronkelijke initiatiefvoorstel in de website versie van ons weekverslag 9.

Minister Plasterk heeft inmiddels besloten om ook de Zondagswet af te schaffen:http://www.nu.nl/algemeen/4228109/plasterk-wil-wet-zondagsrust-alsnog-intrekken.html

Wordt dus vervolgd!

Winkelcentrum Westpolder op zondag vanaf 10.00 uur open?

Winkelcentrum Westpolder op zondag vanaf 10.00 uur open?

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

M.Maij

PVDA KAMERLID MARIT MAIJ SPREEKT IN BERKEL OVER VLUCHTELINGEN, OEKRAINE EN BREXIT

Marit Maij, lid van de Tweede kamer voor de PvdA, houdt maandag, 14 maart bij de openbare Algemene Leden Vergadering van de PvdA Lansingerland een lezing over de politieke actualiteiten van Europa. Zij gaat o.m. in op een aantal vragen over de vluchtelingenproblematiek. Zoals: wat zijn de gevolgen voor de stabiliteit en veiligheid van Europa? Is het vrije grensoverschrijdende verkeer van mensen en goederen nog wel houdbaar? Waarom moet Turkije helpen? Is dit een opstap voor het lidmaatschap van de EU? Heeft de Duitse Bondskanselier Merkel gelijk als zij zegt: “Wir Schaffen Das.”

Natuurlijk zal zij ook uitvoerig stilstaan bij het associatieakkoord van de EU met Oekraïne. Wat is ons belang daarvan en waarom is dit belangrijk voor de ontwikkeling van Oekraïne? Kunnen we niet beter afzien van dit verdrag en dan de heer Poetin te vriend houden? Het op 6 april te houden referendum over het associatieverdrag komt ook aan de orde. Marit zal de vraag beantwoorden waarom de PvdA fractie in de Tweede Kamer voor het akkoord is en waarom zij dus voor zal stemmen. Een mogelijk opzeggen van het EU lidmaatschap van de Britten, een zgn. BREXIT, kan op een avond over Europese politiek natuurlijk niet ontbreken. Waarom laten we de Britten niet gewoon gaan? Marit Maij zal uitleggen waarom dat niet zo goed is voor ons land en de hele EU.

Deze punten en veel meer komen aan de orde. Uiteraard is er volop gelegenheid voor discussie. Iedereen is welkom: Leden en niet-leden.

De Algemene ledenvergadering van de PvdA Lansingerland vindt plaats op 14 maart 2016 in zalencentrum REHOBOTH, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs van 19.30 tot 21.30 uur. Van 19.30 – 20.00 uur is gereserveerd voor het formele deel van de ledenvergadering (met jaarrekening, jaarverslag en bestuurssamenstelling). Iedereen is van harte welkom!

Klokken-woning Rodenrijseweg

Klokkenwoning Rodenrijseweg

KLOKKENWONING RODENRIJS LIJKT GERED

De monumentale Klokkenwoning aan de Rodenrijseweg/Anjerdreef lijkt gered. Het college berichtte afgelopen week dat het perceel waarop deze monumentale boerderij staat en die in een ernstige staat van verval verkeert, herontwikkeld zal gaan worden. Daarover is een principebesluit genomen. Hierdoor kan de waarde van de boerderij behouden blijven dan wel in oude luister hersteld worden, aangezien niet alleen de boerderij gerestaureerd zal worden maar ook worden, volgens het college, de aanvullende bebouwing op en inrichting van het perceel zodanig vormgegeven dat ze de monumentale kwaliteit van het hoofdgebouw zullen ondersteunen. Om dit mogelijk te maken zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden.

De PvdA fractie vindt dit een goede ontwikkeling. Vorig jaar maakten wij ons ernstige zorgen over de slechte staat waarin deze monumentale boerderij verkeerde. Cultureel erfgoed in Lansingerland is betrekkelijk dun gezaaid. De trieste uitstraling van deze boerderij op zo’n mooie plek in Rodenrijs is ons een doorn in het oog. Over ons betrokkenheid in het recente verleden, zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-november-2015/

Hergerborch Berkel centrum

Hergerborch Berkel centrum

HUISVESTING VLUCHTELINGEN IN HERGERBORCH BERKEL

Het college wil het leegstaande zorgcentrum Hergerborch -mede- inzetten voor de huisvesting van verblijfsgerechtigde vluchtelingen. Het gebouw aan de Berkelse raadhuislaan telt 48 kamers waarin maximaal 52 bewoners huisvesting kunnen vinden. Daarmee wil het college het mogelijk maken om in 2016 meer dan de door het rijk verplichte 140 verblijfsgerechtigden in Lansingerland op te vangen. Het college denkt aan het bieden van extra huisvesting in 2016 van zo’n 60 verblijfsgerechtigden door een voorschot te nemen op het voor 2017 door het rijk vast te stellen aantal. Het complete raadsvoorstel is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=6c6df19b-a766-4bd8-a1f2-ff90084f949d&FoundIDs=&year=2016 De PvdA fractie steunt de intentie van het college om een extra inspanning te verrichten. Of dit via de inzet van Hergerborch moet gebeuren of door het beschikbaar stellen van ‘gewone’ sociaal bereikbare huurwoningen is voor ons nog geen uitgemaakte zaak. Dat vraagt om de nodige extra informatie & debat om alle voor en tegens goed tegen elkaar te kunnen afwegen. Dit is op basis van het door het college gepresenteerde raadsvoorstel niet goed mogelijk. Het college hield afgelopen woensdag van 17-19 uur een inloopavond om omwonenden bij te praten en om hun mening te vragen. Vele honderden uitnodigingen werden huis aan huis verspreid maar er kwamen slechts zo’n 20 mensen op de inloopbijeenkomst af. Ook de PvdA fractie ging een kijkje nemen en kon, ondanks de matige opkomst, toch ook even bijpraten met vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk en 3B-Wonen. Over wat er in Hergerborch precies te gebeuren staat, is enige mist ontstaan. Zie het verhaal van Leefbaar 3B: http://leefbaar3b.nl/2016/03/asielgerechtigde-vluchtelingen-in-hergerborch/

Het lijkt de PvdA fractie juist dat de raadscommissie Samenleving in het kader van hun ‘beeldvorming’ ook zelf gezamenlijk in overleg treedt met de inwoners en de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de opvang & begeleiding van de statushoudende vluchtelingen in Lansingerland. Dat kan bijvoorbeeld via een te houden openbaar Rondetafelgesprek. Mocht de meerderheid van de raad dit een goed plan vinden dan wordt de beraadslaging in de commissie Samenleving, die nu gepland staat voor donderdag 17 maart wordt, opgeschort. Er vindt dan geen besluitvorming plaats in de raad van 31 maart. Dan kan wel eens twee maanden later worden. Begin volgende week moet hier helderheid over zijn.

Parkeerterrein Herenstraat Berkel centrum (20 plekken)

Parkeerterrein Herenstraat Berkel centrum (20 plekken)

TOT SLOT

Wat deden wij in week 9 in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-maart-2015/ Wij gingen toen vanwege de aanstaande Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen naar de tuinders, het college liep een blauwtje bij de fraudebestrijding WWB en het sluiten van de Mauritsschool in Berkel Noord stond toen op de agenda van de raadscommissie Samenleving.

Petra Verhoef werkt momenteel aan een notitie ten behoeve van de raadscommissie Samenleving van 7 april. Haar verhaal betreft onze waarneming dat het code oranje geblazen is voor het sociaal domein in Lansingerland. Zie weekverslag 8: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/03/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-februari-4-maart-2016/ Via een gedachtewisseling met de andere fracties in de raad willen wij te weten komen of ook andere politieke partijen onze zorgen delen en wat wij hier aan gaan doen.

Aanstaande maandag vanaf 19.30 uur is onze Algemene Ledenvergadering. Zie hierboven in dit verslag.

Dinsdag is de raadscommissie Ruimte met een debat over het Mobiliteitsplan. Sam de Groot is onze woordvoerder. Zijn inbreng zal vooral in het teken staan van wat het college in haar voorstel allemaal niet aansnijdt. Dat is heel veel. Veel van wat het college wél aansnijdt (Noordeindseweg in eenrichting weer open) lost eigenlijk niets op behalve een verkiezingsbelofte van Leefbaar 3B en het CDA. Over de inbreng van Sam volgende week veel meer.

De PvdA fractie is heel blij met de visie van de winkeliersvereniging Berkel centrum over de inrichting van het parkeerterrein aan de Herenstraat en de toekomst van de bekende paal ter plekke. Dit verhaal sluit aan bij het door Sam de Groot te houden pleidooi. De Winkeliersvereniging in een memo aan de raad: “Als winkeliersvereniging zijn wij in gesprek met de gemeente over de verdere ontwikkeling van het centrum van Berkel. De komende tijd zullen wij in gezamenlijkheid daar verdere plannen over uitwerken. Een van de onderdelen is het plein gelegen aan de Kerkstraat. Een van de gezamenlijke doelstellingen is om van dit plein een centrale ontmoetingsplek te maken, waar burgers en consumenten elkaar kunnen treffen, afspreken en zitten, waar bankjes, bomen e.d. staan, waar evenementen en horeca kunnen komen. Hiermee streven wij naar een autovrij/luw centrum rondom het plein, geen parkeerplaatsen meer op het plein en ook de aangrenzende parkeerplaatsen langs de Herenstraat laten vervallen. De Herenstraat wordt dan aan 2 kanten definitief afgesloten voor doorgaand verkeer. De paal die er nu staat zou dan vervangen kunnen worden door een definitieve afsluiting, en een afsluiting aan de andere zijde ter hoogte van de Terpstraat. Uiteraard zal dit in combinatie moeten gebeuren met een goede bewegwijzering naar andere parkeergelegenheden rondom het centrum”.

Woensdag is de raadscommissie Algemeen Bestuur en donderdag de raadscommissie Samenleving. Zie voor de agenda’s: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/

Het citaat van deze week komt uit het AD/RD van 9 maart 2016. “Gratis parkeren utopie”, kopt deze krant. Het citaat gaat over onze PvdA collega Barbara Kathmann in de raad van Rotterdam: “Wat bijna niemand begrijpt , is de invoering van betaald parkeren op P+R’s zoals Kralingse Zoom en Slinge. Een maatregel die in schril contrast staat met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, vindt PvdA-raadslid Barbara Kathmann. Want als je auto’s uit de binnenstad wilt weren, moet je de P+R’s aan de rand van de stad juist aantrekkelijker maken”. Zo is het, Barbara, ook voor de P+R Meijersplein, die ook onder het betaalde parkeerregime dreigt te gaan vallen. Volgens wethouder Pex Langenberg gebeurt dit alleen wanneer de raad van Rotterdam de nota Parkeren vaststelt. Daar is, ook door de PvdA, het laatste woord nog lang niet gezegd. Er is dus nog hoop!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 maart 2016

DSC06294

Ruime parkeergarage Westpolder

Ruime parkeergarage Westpolder

Foto Raymond Tans Rottemeren

Foto Raymond Tans Rottemeren

Overstap Metro E bij de Laan van NOI

Overstap Metro E bij de Laan van NOI

 

Optimistische wegwijzer bij P+R Westpolder

Optimistische wegwijzer bij P+R Westpolder