Door op 12 april 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 12 APRIL 2013

Dit dertiende weekverslag in 2013, aflevering 264 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse commissieweek met op de agenda het bestuurskrachtonderzoek dat recent in en over Lansingerland is gehouden, de evaluatie van het Mobiliteitsplan 2008 en de komst van onze nieuwe raadsgriffier. Het was ook de week waarin de deelnemers van onze PvdA Leergang leerden omgaan met interviews voor een camera en onze nieuwe website na ruim een maand en veel improviseren eindelijk weer direct zichtbaar werd op internet. Geniet er van via www.lansingerland.pvda.nl

BESTUURSKRACHT ONDERZOEK

Het moest er eens van komen, het Bestuurskracht onderzoek (BKO) in Lansingerland. Het is gebruikelijk dat gemeenten, vaak op verzoek van de toezicht houdende provincie van tijd tot tijd een extern onderzoek laten doen naar de staat van de lokale staat om te bezien of en in hoeverre de gemeente de uitdagingen voor de toekomst aan kan. Nu Lansingerland als gemeente ruim 5 jaar bestaat was het de hoogste tijd om ook hier de bestuurlijke kas eens op te maken. Alle documenten over dit BKO zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-commissie-algemeen-bestuur_1059.html

Don van Doorn is onze woordvoerder in dit dossier. Volgens hem is het, gezien de huidige financiële stand van zaken, belangrijk om te focussen op de hoogste prioriteiten. Dus: een oplossing vinden voor onze financiële meerjaren problematiek en ons noodlijdend grondbedrijf en ook nadruk blijven leggen op de Burgerparticipatie & Burgerinitiatieven en onze Klant oriëntatie. Juist in een crisistijd als deze is voeling met wat er in onze samenleving speelt en aan creatieve ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan een sterk en sociaal Lansingerland van heel groot belang. De PvdA fractie vindt dat het raadsvoorstel deze beide aspecten goed benadrukt en dat het voorstel overeenkomt met de wat er in het “Opgaven Kompas” in het BKO als noodzakelijke opgave voor de toekomst wordt geschetst. Het proces rond het BKO is zorgvuldig en planmatig verlopen. De raad en de samenleving hebben tijdens diverse bijeenkomsten hun zegje goed kunnen doen. Die zijn goed verwerkt in de rapportage. De resultaten van de brede slotbijeenkomst van begin maart in de raadszaal zijn in lijn met het raadsvoorstel.

Wat voor ons te meer helder werd, is dat Lansingerland hinkt op twee gedachten. Enerzijds het “Kernen beleid” (speerpunt vanaf de herindeling in 2007) en anderzijds de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Lansingerland tot een volwaardige bestuurlijke eenheid. Dit laatste is heel belangrijk in verband met onze centrale ligging en de bestuurlijke positionering in onze regio en ook onze grote economische kracht & ontwikkelingsmogelijkheden maar is voor onze inwoners veel minder helder en zichtbaar dan het vanouds bestaande “Kernen beleid” en het daarmee verband houdende voorzieningen pakket. Hier ligt dus nog een belangrijke communicatie opdracht waarbij, zoals het BKO terecht stelt, spanningen en dus keuzes niet te vermijden zijn. Maar, zo stelt het rapport, daar kan Lansingerland gezien haar kwaliteiten best tegen.

In het BKO wordt ook aangegeven dat Lansingerland inzichtelijker moet maken “op welke manier een besluit impact heeft op de kernkwaliteiten van Lansingerland (natuurkwaliteit, kernenkwaliteit en knooppuntkwaliteit) en dat daarbij helder is dat die kernkwaliteiten vaak op gespannen voet met elkaar staan (meer nadruk op de ene kwaliteit betekent immers minder nadruk op andere kwaliteiten)”. De PvdA fractie ondersteunt deze analyse van harte. Omdat wij zoveel tegelijk willen en zoveel oppakken, zien toeschouwers vaak door de bestuurlijke bomen het Lansingerlandse bos niet meer. Het is dan ook van belang dat wij, via een herijking van onze Lansingerlandse Toekomstvisie 2040 (een mooie uitdaging voor de nieuwe raad) die kernkwaliteiten opnieuw definiëren, uitwerken en van een goed communicatieplan voorzien. Daar past ook een heldere uitwerking van het in gang gezette traject “Lansingerland als Regie gemeente” prima bij. Voor ons raadsleden is het fenomeen Lansingerland immers een “appeltje-eitje” maar voor heel burgers nog echt niet. Dat maakt ons kwetsbaar bij het maken van onze politieke keuzes. Soms lopen onze werkelijkheden niet parallel.

NIEUWE RAADSGRIFFIER

De werkgeverscommissie Griffie vraagt de gemeenteraad om in haar raadsvergadering van 25 april in te stemmen met het benoemingsvoorstel om Marijke Walhout per 1 mei 2013 te benoemen tot plaatsvervangend raadsgriffier. Marijke Walhout is al werkzaam bij de gemeente Lansingerland. Met deze benoeming voorziet de werkgeverscommissie in de vacature die is ontstaan omdat raadsgriffier Kees van ’t Hart om gezondheidsredenen zijn griffierswerkzaamheden heeft neergelegd. Kees Van ’t Hart blijft nog wel werkzaam binnen de griffie. Gerard Bovens is door de raad benoemd als lid van deze nieuwe werkgeverscommissie die als eerste daad zorg droeg voor de werving en selectie. Andere leden zijn: Jan Pieter Blonk L3B (voorzitter), Claudia Fuss (CDA) en Jeroen Heuvelink (D66).

Wij danken Kees van ’t Hart van harte voor de goede samenwerking en de plezierige persoonlijke contacten die wij de afgelopen jaren hebben gehad. Wij vinden het verdrietig dat hij om gezondheidsredenen zijn werk als onze griffier moest neerleggen maar zijn blij dat hij toch met raad en daad betrokken blijft bij het werk van onze raad. Marijke Walhout, die haar sporen in ons gemeentelijke apparaat als directielid ruimschoots heeft verdiend, heten wij van harte welkom. Wij wensen haar veel succes en zijn overtuigd van een goede samenwerking.

FIETSTOER “ACHT VAN LANSINGERLAND EN PIJNACKER-NOOTDORP” STOPT

Er komt in september 2013 geen vijfde aflevering van de fietstoer “Acht van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp”. Dat hebben de organisatoren Piet Mazure, Ies Krijtenburg, Herman Pruisken en Gerard Bovens besloten. De Fietstoer “Acht van Lansingerland” is in 2009 vanwege Burendag ontstaan. Het idee was dat deze fietstoer een verbinding zou kunnen leggen tussen de vele evenementen die Burendag telt. Deze gedachte is de basis van de fietstoer. Sinds twee jaar is evenwel op de zondag na Burendag de jaarlijkse sponsor fietstoer van de Rabobank gepland. Twee fietsfestijnen in een en hetzelfde weekend blijken in de praktijk teveel van het goede. Uitwijken naar een andere datum in de nazomer is lastig gezien de veelheid aan evenementen in onze regio in die periode en past ook niet bij de oorspronkelijke opzet van de fietstoer.

De vorige vier afleveringen, waaraan in 2012 ook Pijnacker-Nootdorp meedeed, waren succesvol maar de vier initiatiefnemers vinden dat een vijfde editie op Burendag -die dit jaar op 22 september gehouden wordt- ook teveel een herhaling van zetten zou gaan worden. In de enorme veranderingen die ons gebied tijdens de afgelopen jaren telkens liet zien, is inmiddels een zekere rustpauze opgetreden waardoor het voor de organisatie lastig is om steeds weer een gevarieerd en prikkelend parcours aan te bieden. De organisatoren van de fietstoer bedanken alle deelnemers, de gemeente Lansingerland, sponsor 3B-Wonen en de vele bezoekadressen die de afgelopen vier jaren enthousiast meededen.

Piet Mazure: “Wij zullen in overleg met de gemeenten Lansingerland & Pijnacker-Nootdorp wel bekijken of de route van de “Acht van Lansingerland & Pijnacker-Nootdorp” via een handige routebeschrijving kan worden vereeuwigd en ook op internet kan worden gezet zodat iedereen op elk mooi moment de route nog eens kan fietsen”. Herman Pruisken: “Mijn wielervereniging ‘De Pedaalridders’ bekijkt of deze fietstoer in de toekomst als wielerkoers kan worden verreden. Zo blijft deze jonge traditie in een andere vorm toch bestaan!”

STATION BLEIZO INPASBAAR

Uit onderzoek van een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau blijkt dat een nieuw station Bleizo (nabij de A12 tussen Zoetermeer en Lansingerland) technisch en veilig is in te passen. Zo’n station heeft een enorme meerwaarde voor de Ov-reizigers in de regio. De gemeenten Zoetermeer en Lansingerland vinden de conclusies van NS en ProRail over het niet haalbaar zijn van een station Bleizo dan ook voorbarig. Ook de vervoerswaarde en financiering vormen geen belemmering voor het station.

Het onafhankelijke bureau trekt de conclusie dat inpassing van de halte Bleizo met beperkte maatregelen veilig én robuust mogelijk is, zonder vertraging van de Intercity tussen Gouda en Den Haag. Wethouder Hans Haring van Zoetermeer: “Gezien deze uitkomsten heb ik er vertrouwen in dat een verdere constructieve samenwerking met NS en ProRail mogelijk is. In de nabije toekomst spreken we hier verder over.” Het station heeft volgens de wethouder grote meerwaarde voor de reizigers in de regio: “De vervoersknoop Bleizo, waar trein, RandstadRail, bus, fiets en auto straks samenkomen, maakt reizen comfortabeler en sneller. De reistijdwinst voor Ov-reizigers naar bijvoorbeeld Utrecht kan oplopen tot maar liefst 25 minuten. Voor alleen al de ruim 20.000 inwoners van de Zoetermeerse wijk Oosterheem is dat heel waardevol. Ook wordt de druk op de A12 met de komst van een station minder. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu (I&M) beslist uiteindelijk over de komst van nieuwe stations en de vaststelling van de hoofdrailnet concessie. Zij kan gezien het maatschappelijke belang van het station Bleizo zo nodig ervoor kiezen de kaders aan te passen, waardoor inpassing mogelijk wordt. NS en ProRail adviseren haar, maar nemen die eindbeslissing niet.”

De potentiële vervoerswaarde van station Bleizo is al onderzocht en bedraagt, ook zonder nieuwe ontwikkelingen in het Bleizo-gebied, circa 4.400 reizigers per dag. Dit aantal in- en uitstappers is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een station als Voorburg (cijfers 2006). Gezien de ligging aan de rand van Zoetermeer en Lansingerland, zorgen de inwoners en huidige bedrijven van deze gemeenten al voor een grote stroom in- en uitstappers.

Overigens doen NS en ProRail nog steeds moeilijk en betwisten zij de resultaten van het onderzoek. Zo zou de punctualiteit en de robuustheid van de dienstregeling op het traject Den Haag en Gouda in gevaar gebracht kunnen worden. Dat is volgens hen een te groot risico waarbij verwezen wordt naar een recent spoorwegongeval bij Amsterdam CS en de problemen met de winterdienstregeling. De minister gaat er dus nog een stevige dobber aan krijgen. Wellicht kan in de afweging meegenomen worden dat zeker Lansingerland een bonus verdient vanwege de al sinds 2009 durende geluidsproblematiek die door de HSL veroorzaakt wordt. Politiek Den Haag is onze regio en onze gemeente zeker wel wat verplicht. Ook de Provincie Zuid Holland mag, na de nare afloop van het FOC plan op Bleizo, zeker een handje komen helpen om dit vitale station toch mogelijk te maken!

EN VERDER VANUIT DE RAADSCOMMISSIES

Minister Schultz van I&M ziet niets in het alternatief van de A13/A16 zo bleek ook woensdagavond tijdens de raadscommissie Ruimte. De zogenaamde Portway variant die door veel bewonersorganisaties wordt voorgestaan en die diverse malen is aangepast, wordt door haar niet als een praktisch alternatief gezien. Tijdens de commissie Ruimte bleek de raad het proces voorstel van wethouder De Paepe met betrekking tot het Mobiliteitsplan 2009 te onderschrijven. In mei komt het Mobiliteitsplan weer op de agenda. In weekverslag 11 berichtten wij over de precieze inhoud van dit procesvoorstel. Het kwam naadloos overeen met een eerdere suggestie van Sam de Groot. De raadscommissie nam ook met waardering kennis van een notitie over de verkeersveiligheid rond de scholen aan de Boterdorpseweg. In deze notitie werden een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt. De raad moet een definitieve keuze maken bij de besluitvorming over de Kadernota 2013 in juni. Zeker is dat de dure variant die zo’n 150.000 euro moet gaan kosten, het niet gaat halen. Een goedkopere variant (kost zo’n 20.000 euro en zorgt voor een rechtstreekse verbinding vanaf de Berkelseweg via de Maria Enzendorflaan, de Astertuin en de tunnel onder de Boterdorpseweg naar de scholen) blijft in beeld. Hopelijk is er voor het nieuwe schoolseizoen een veilige oplossing. Feit is wel dat kinderen, als het even kan de meest rechte weg kiezen en dus een omweg van 100 meter erg lastig vinden en daarom toch de rotonde nemen. Voorlichting op de scholen zelf kan daarbij helpen net als misschien de komst van een team verkeersbrigadiers bij de rotonde oversteek die gerekruteerd worden uit de leerlingen zelf.

TOT SLOT

De derde bijeenkomst van onze PvdA Lansingerland Leergang stond in het teken van omgaan met de media. De deelnemers kregen een echte camera en interview training van voormalig RTV Rijnmond presentatrice Karin Ingelse. Zie foto. De volgende keer gaat de Leergang naar de Tweede Kamer waar zij door Astrid Oosenbrug rondgeleid zullen worden. Een commissievergadering en een raadsvergadering van de gemeente Westerrotte sluiten onze Leergang eind mei af. Alle 17 deelnemers doen nog enthousiast mee!

Wij zijn heel benieuwd hoe het Sociaal Akkoord dat de regering en de sociale partners donderdag overeenkwamen gaat uitpakken voor de gemeenten. Zowel voor wat betreft de financiële trap op trap af systematiek als de gevolgen van de beoogde decentralisaties. Interessant is de vraag of de oproep van premier Rutte om meer vertrouwen in de toekomst om de economie en de binnenlandse bestedingen weer op gang te helpen ook naar de financiële meerjarenbeelden in gemeenteland wordt vertaald. Minder voorzieningen en grote lastenverhogingen dragen daar immers niet aan bij. Bovendien is het ook voor de regeringspartijen in 2014 een verkiezingsjaar en dus een belangrijke politieke lakmoesproef.

Maandagavond is er weer een bijeenkomst van het netwerk “Lansingerland Leeft”. Dit keer komen wij bijeen in het Gemeentehuis. Dinsdag is de maandelijkse Presidium vergadering, donderdagavond waarschijnlijk weer een informatiebijeenkomst over de aanstaande Kadernota 2013 en vrijdag trekken wij er de hele dag met de raad op uit.

Het citaat van de week komt uit de Groene Amsterdammer van 4 april. Het komt uit een artikel van Marcel ten Hooven dat gaat over het gevaar voor de democratie als de burgers niet meer weten wie hen regeert: politici of de financiële markten.”Een politiek project dat onderweg de steun van de burgers verliest, komt onherroepelijk in het schootsveld te liggen. De onlangs overleden politiek filosoof Jos de Beus zei dat ‘we’ in zulke omstandigheden niet iets ‘nieuws’ nodig hebben maar iets ‘ouds’: Politiek met een ‘ziel’ , bedreven door politici die de Haagse binnen wereld van ministeries en spindoctors verlaten en de dagelijkse verzuchtingen, noden en behoeften van mensen weer inzet van hun optreden maken. Dat mag best met wat meer theater gepaard gaan zoals in de tijd van Joop den Uyl, dat zijn bestaan afsloot met verkiezingen met een record opkomst van 88%.”

“Politiek met een Lansingerlandse ziel”, dat lijkt ons een mooie uitdaging voor de komende gemeenteraadsverkiezingen!

 Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 12 april 2013