11 december 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 12 DECEMBER 2014

Dit 40ste weekverslag in 2014, aflevering 333 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij de agendering van de toegankelijkheid van Lansingerland voor mensen met een beperking op de agenda van de commissie Ruimte van 13 januari 2015 plaatsten, wij een amendement voorbereiden voor het raadsdebat over het armoede en minimabeleid in 2015, het college ons een brief stuurde naar aanleiding van hun gedoe met de actieve informatieplicht in de commissie Algemeen Bestuur en bewoners van de wijk Rodenrijs West opgezadeld dreigen te worden met kosten vanwege een parkeervergunning in hun wijk.

SLECHTE TOEGANKELIJKHEID BERKEL CENTRUM VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (2)

In ons weekverslag 39 van vorige week berichtten wij uitvoerig over onze 90 minuten lange toer door een ijskoud Berkel centrum samen met de bewoners van het Carré, de Middin vestiging aan de Oudelandselaan waarbij onze fractie geconfronteerd werd met een reeks aan tekortkomingen die het eigenlijk voor mensen, die zelfstandig met een (elektrische) rolstoel of scootmobiel boodschappen willen gaan doen, onmogelijk maakt om dit zonder begeleiding te doen. De lokale media deden daar in hun edities allen uitvoerig verslag van. Onze fractie heeft de toegankelijkheid van Lansingerland voor mensen met een beperking inmiddels geagendeerd voor de raadscommissie Ruimte van dinsdag 13 januari 2015. In een gemeente die participeren en zelfstandig meedoen aan onze samenleving zo hoog in het vaandel heeft staan, moet de toegankelijkheid voor mensen die niet of slecht kunnen lopen top prioriteit hebben. Ongeveer 10% van onze inwoners kent immers fysieke beperkingen bij het lopen. Zij gebruiken vaak een wandelstok, rollator, scootmobiel of rolstoel.

De PvdA fractie is heel benieuwd om te dan te horen hoe ons college en de andere raadsfracties tegen het brede vraagstuk van de toegankelijkheid aankijken. Geven wij dit als raad voldoende prioriteit? Ongeveer 10% van onze inwoners kent fysieke beperkingen bij het lopen. Van wandelstok via rollator tot rolstoel.

De PvdA ziet de volgende oplossingsrichtingen:

  1. Wij zouden al een heel eind op weg zijn wanneer bij alle nieuwe gemeentelijke investeringen ten behoeve van nieuwe en bestaande openbare ruimten de toegankelijkheid voor gehandicapten top-prioriteit krijgt.
  2. Deskundig advies bij alle inrichtingsplannen voor openbare ruimten is een absolute must!
  3. Zo’n aanpak kost veel tijd. Een aantal dringende knelpunten moet snel opgelost worden via een extra inspanning. De PvdA denkt dan ook aan de verbetering van de directe route tussen de oversteek Oudelandselaan/Rivierenstraat via het Albert Schweitzerpad, het parkeerterrein naar het winkelcentrum en het verhelpen van de talrijke gevaarlijke hoogteverschillen in Berkel centrum.
  4. Overleg met andere zorgcentra in Lansingerland over de toegankelijkheid in hun directe omgeving en de route naar de winkelcentra is noodzakelijk.
  5. Natuurlijk moeten dan ook beide andere centra in Bergschenhoek en Bleiswijk op toegankelijkheid voor mensen met een beperking beoordeeld worden net als de toegang tot de Metro E stations.

Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten van het debat in deze voor mensen met een beperking zo belangrijke raadscommissievergadering. Wordt vervolgd!

foto

Politie & parkeren bij Driesprong (foto: Lodewijk Olthof)

POLITIEK COALITIE AMATEURISME TEN TOP (2)

In weekverslag 39 van vorige week ook veel nieuws met betrekking tot het felle debat in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 3 december over de wijze waarop het college was omgegaan met de actieve informatieplicht aan de raad. Een belangrijke brief van het provinciaal financieel toezicht met een aantal kritische kanttekeningen over de Kadernota 2014 bleek vlak voor de commissie en raadsdebatten over de begroting 2015-2018 geplaatst te zijn in een uithoek van ons raadsinformatiesysteem. Deze voor het debat belangrijke informatie had naar het oordeel van de oppositiepartijen direct aan de raad kenbaar gemaakt moeten worden. Deze kritiek wuifde wethouder Abee toen weg. Wij vonden het nogal amateuristisch dat wethouder niet direct toegaf dat zijn keuze om de raad eind oktober niet zelf te informeren, achteraf niet handig geweest was. Waarom geen “sorry”, vroeg Gerard Bovens toen aan deze wethouder. Dat kwam op 3 december niet over zijn lippen.

Via een aan de raad gerichte brief van 10 december 2014 kwam het college op dit standpunt terug. Het college meldt dat zij na de commissievergadering uitgebreid gesproken hebben over de daar gevoerde discussie en het proces van de actieve informatieplicht. Het college: ”Onze conclusie is dat- indien wij hadden geweten dat de commissie van het college verwachtte dat wij expliciete aandacht hadden gevestigd op deze brief van de provincie- wij de commissie uiteraard met een aparte brief hadden geïnformeerd of de bewuste brief als bijlage bij de stukken van de begroting hadden gevoegd. Het spijt ons dan ook dat het voorval heeft plaats gevonden.” Het college vervolgt de brief met: “In onze beleving ging de brief primair over het goedkeuren van de Voorjaarsnota 2014. In de toelichting op dat besluit maakt de provincie melding van haar kritische houding ten opzichte van de Kadernota 2014. De brief bevatte naar onze mening geen nieuwe feiten waarover de portefeuillehouder de raad nog niet mondeling had geïnformeerd”.

Vervolgens geeft het college aan dat het bestuurlijke overleg met de gedeputeerde van de provincie Zuid Holland niet op 11 december maar pas op woensdag 17 december zal plaatsvinden: “Wij zullen u tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 mondeling informeren over de inhoud en uitkomst van dit overleg. Daarmee geven wij invulling aan de artikel 37 raadsvraag van de fractie van de VVD en PvdA van 8 december”.

Het college ziet in deze brief “de actieve informatieplicht als een set afspraken tussen gemeenteraad en college over welke informatie het college de gemeente tijdig voorlegt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Handvest actieve informatieplicht. De invulling van deze afspraken is niet in beton gegoten en vereist naar onze mening een periodieke afstemming tussen raad en college. Naar aanleiding van dit voorval constateren wij dat er binnen de raad een verschillend verwachtingspatroon leeft. Een gesprek hierover is essentieel. Dan kunnen wij onze organisatieprocessen zo inrichten, dat we een volgende keer wel aan uw verwachtingen voldoen”.

Tot zover de vier belangrijkste elementen uit de brief van het college van 10 december. Het college laat opnieuw zien de voor het zijn van politicus essentiële politieke antenne te missen. Dat hebben wij het afgelopen half jaar al eerder geconstateerd. Zinnen als: “Indien wij hadden geweten” en “In onze beleving” maken klip en klaar helder dat de politieke scherpte ontbreekt. Het verhaal over de afspraken over de actieve informatieplicht duidt daar ook op. Omgaan met de actieve informatieplicht doe je als politicus op basis van een scherp politiek gevoel en adequaat bestuurlijk inschattingsvermogen. Niet aan de hand van een set met de raad gemaakte afspraken. Het gaat ook zeker niet om het bijsturen van organisatieprocessen, zoals het college het doet voorkomen. Dat is het beeld van technocraten en niet van ras-politici. Politiek gevoel heb je of die heb je niet, andere smaken zijn er niet. Het gemis aan gevoel van bestuurlijke sensitiviteit en het verkeerd inschatten van hun rol als bestuurder vinden wij als fractie de grootste twee makken van dit college. Het is goed dat er door het college alsnog  spijt wordt betuigd. Dat had de wethouder eigenlijk direct moeten doen..

Onze collega’s van de VVD dienden op 8 december samen met ons inderdaad een schriftelijke vraag in waarin wij aan het college vroegen om de gehele raad, na het overleg op 11 december 2014 tussen het provinciaal financieel toezicht en het college van Lansingerland over de meerjarenbegroting 2015-2018, direct schriftelijk te informeren over de resultaten van dit overleg. Nu blijkt dat dit overleg verplaatst is naar 17 december. De VVD en PvdA fracties willen wel dat de resultaten van dit bestuurlijke overleg nog op diezelfde dag per brief aan de raad worden medegedeeld. Dan kan de raad zich nog goed voorbereiden op het raadsdebat over deze kwestie dat door de collega’s van de VVD fractie voor de raadsvergadering van 18 december is geagendeerd. Wordt vervolgd!

DSC02983

Slechte toegankelijkheid station Westpolder

OPNIEUW PVDA AMENDEMENT OVER ARMOEDE EN MINIMABELEID (9)

Liefst acht keer besteedden wij sinds september 2014 in onze weekverslagen aandacht aan de manier waarop dit college handen en voeten denkt te moeten geven aan het armoede en minimabeleid. Al die aandacht (weekverslag 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38 en 39) zetten wij om in schriftelijke vragen, een motie en een amendement bij de Najaarsnota 2014. Wij zullen dit jaar afronden met een tweede amendement wanneer in de raadsvergadering van 18 december de nota Inkomensondersteuning 2015-2018 aan de orde komt.

Tijdens de raadscommissievergadering Samenleving van 4 december 2014 werd door raad en college onderkend is dat de inwoners, die op dit moment bij de gemeente voor inkomensondersteuning in beeld zijn, waarschijnlijk geen compleet beeld geven van de totale armoede problematiek in Lansingerland. Er zijn signalen dat de problematiek breder en ingrijpender is. Er zijn in onze gemeente nog geen goede instrumenten voor monitoring of analyse van de armoedeproblematiek beschikbaar. Buurgemeenten zoals Zoetermeer en Rotterdam zetten deze instrumenten al meerdere jaren wel in.

De Raad gaf tijdens de raadscommissievergadering Samenleving van 4 december 2014 te kennen voorstander te zijn van een door het college uit te voeren effectrapportage over de vraag in hoeverre het in de nota Inkomensondersteuning 2015-2018 geformuleerde maatregelenpakket voldoet aan de gestelde doelen. Om de omvang van de groep mensen die in Lansingerland in armoede leven precies in beeld te krijgen, is het bovendien nodig om ook voor de gemeente Lansingerland een Armoede monitor in te stellen die zicht geeft op precieze doelgroepen, aantallen en mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Een in 2015 te houden Ronde Tafelgesprek over het Lansingerlandse Inkomensondersteuningsbeleid die in het teken staat van het gezamenlijk signaleren van knelpunten en oplossingen kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verfijning van het beleid. Voor dit Ronde Tafelgesprek moeten de betrokken maatschappelijke organisaties en een clientenvertegenwoordiging worden uitgenodigd.

Wij willen in de raad van 18 december via het volgende amendement het besluit om de nota Inkomensondersteuning 2015-2018 vast te stellen, aanvullen:

‘De maatregelen in de nota Inkomensondersteuning 2015-2018 ‘Ondersteuning op maat’ in de tweede helft van 2015 te evalueren en waar nodig te intensiveren en het budget te verruimen op basis van de resultaten van de door het college uit te voeren ‘Effect Rapportage’, de in 2015 te organiseren brede ‘Ronde Tafelconferentie’ over knelpunten & oplossingen voor de inkomensondersteuning in Lansingerland én de op te stellen ‘Armoede Monitor 2015 Lansingerland’.

De gemeente Lansingerland schaatst volgens het college financieel gezien op dun ijs maar wij laten in Lansingerland geen enkele inwoners door dat ijs zakken. Onze fractie is zeer benieuwd hoe de andere fracties op dit constructieve amendement gaan reageren. Natuurlijk kun je hier als raad geen ‘neen’ tegen zeggen. Wat wij vragen, is om het te voeren beleid goed te evalueren, de totale doelgroep goed in kaart te brengen en dan het beleid waar nodig bij te sturen en van het noodzakelijke budget te voorzien. Dat zal volgens ons waarschijnlijk een hoger budget dan nu beschikbaar is voor inkomensondersteuning met zich gaan brengen. Laat onderzoek maar duidelijk maken of onze aannames terecht zijn! Wordt vervolgd!

DSC02950

Pontje in het Huygenspark

PARKEEROVERLAST RODENRIJS WEST

In eerdere weekverslagen berichtten wij al uitvoerig over de parkeeroverlast in de wijk Rodenrijs West. Omdat het parkeerterrein bij station elke dag overvol is, wijken parkeerders uit naar de naastgelegen wijk. Onze fractie vroeg via schriftelijke vragen aan het college of een blauwe zone, net als op de Stationsingel bij station Westpolder, misschien een oplossing is. Het college vindt dit een goed idee en start de voorbereiding voor de instelling van zo’n parkeergebied. Bovendien wordt het fietsparkeren bij het station (bewaakt) verbeterd en komen er 40 extra parkeerplaatsen voor auto’s. Een goede ontwikkeling, dus. Minpuntje is dat het college ons bericht dat de instelling van een blauwe zone “wel leidt tot kosten voor inwoners”. Wij vinden dat de huidige bewoners van deze wijk geen rekening moeten krijgen voor een aan hen te verstrekken parkeervergunning. Dat vinden de bewoners zelf ook. Eén van hen heeft dit de afgelopen week al aan wethouder Fortuyn bericht. Wij zijn benieuwd hoe hij gaat reageren. Zo nodig stellen wij aanvullende schriftelijke vragen of agenderen wij het in de commissie Ruimte. Voor ons betekent de komst van een blauwe zone het tweede politieke succesje voor de wijk Rodenrijs. Pas geleden kregen wij het na lang aandringen ook voor elkaar dat de Bonfut via een door bewoners te bedienen verkeerspaal afgesloten wordt voor doorgaand verkeer.

Laatste nieuws: Afgelopen donderdag heeft de gemeente aan een inwoner van de wijk Rodenrijs west verzekerd dat de bewoners bij het invoeren van de blauwe parkeerzone zonder kosten een vergunning op hun woonadres krijgen. Dat is dit ook gebeurd bij de Stationsbuurt in de Westpolder. Hiermee is dus de zorg van de wijkbewoners voor wat de kosten betreft weggenomen. In januari zal ten behoeve van een correcte procedure nog een keer een kentekenmeting plaatsvinden en naar verwachting zou het kunnen dat eind mei e.e.a. gerealiseerd wordt. Eind goed, al goed dus!

DSC02947

Het carillon moet  snel terug in Berkel centrum!

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING TE DUUR?

De gemeente biedt in het kader van het Inkomensondersteuningsbeleid 2015-2018 mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een collectieve zorgverzekering aan met een verplicht af te nemen aanvullend zorgpakket en een naar zeggen stevige korting. Daarmee wil het college de gevolgen van het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatieregeling Eigen Risico compenseren. De kosten per maand voor de verzekerde bedragen 114 tot 137 euro per maand. De gemeente draagt, afhangende van het pakket, financieel bij aan de maandelijkse premie tot een bedrag van 100 tot maximaal 150 euro per jaar.

Dat het college probeert om de maandelijkse kosten voor een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen probeert zo laag mogelijk te houden terwijl aan de betrokkenen, waaronder chronisch zieken met hoge zorgkosten, een zo compleet mogelijk pakket aangeboden wordt, is een goede zaak.

Wat voor de consument en ook voor ons als raadsleden moeilijk te beoordelen is, is of het aanbod dat het college écht concurrerend is en tevens aansluit aan de behoefte van de mensen die door hun chronische ziekte voor specifieke kosten komen te staan waarvoor zij van het rijk sinds kort geen algemene toeslagen meer krijgen. Momenteel doet slechts 8% van de doelgroep aan deze collectieve verzekering mee. Het college hoopt met dit pakket dit percentage te kunnen verhogen naar 25%. De PvdA fractie vindt dat het college een extra inspanning moet leveren door bij andere aanbieders na te gaan of er nog scherpere aanbiedingen mogelijk zijn. Bovendien moet er aan de mensen die aan deze collectieve zorgverzekering mee gaan doen gevraagd worden of de gevraagde dekking inderdaad aansluit bij hun vragen. De resultaten van beide onderzoeken zijn bepalend of en hoe het met deze collectieve zorgverzekering verder moet. Onze fractie is daarmee in het goede gezelschap van de CAR die zich al sinds 2007 kritisch met deze materie bezig houdt en ook dit jaar tenminste drie keer het college adviseerde. Wij zullen natuurlijk de toekomst van deze collectieve zorgverzekering in de raad aan de orde gaan stellen.

DSC02945

Kerstmis in Berkel centrum

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond is er weer een fractieoverleg. Het laatste in het bewogen jaar 2014. Aanstaande donderdagavond is de maandelijkse raadsvergadering. Daarmee sluiten wij het politieke jaar 2014 af. Het zal ongetwijfeld een raadsvergadering worden met veel debat.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van vrijdag 5 december. In haar column schrijft Sheila Sitalsing over “Vertrouwen”, een thema dat de lezers van dit weekverslag vertrouwd moet voorkomen. Sitalsing: “Het was een tijd waarin bedaard de zaken aanzien niet bestond. Opgetreden moest er worden. En vooral: aangepakt, keihard”. De Volkskrant columniste duidt hiermee op het Kabinet Rutte 1 met VVD, PPV én CDA. Zij gaat in haar verhaal verder in op de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW (waaraan onze fractie de afgelopen maanden de nodige aandacht aan heeft besteed): “Omdat daadkracht niet zelden samengaat met een plaat voor je kop, kwam de wet er toch. De nationale Ombudsman, de vorige, de oude, zag de bui al hangen. Wantrouwen vervat in wetgeving, daar komt rotzooi van. De overheid, zo betoogde hij toen al onvermoeibaar, ziet enkel fraudeurs, oplichters, kwaadwilligen en onwaardigen. Terwijl 99 procent van de burgers deugt. Die mensen willen graag als zodanig behandeld worden. Want waarom zou een mens belasting betalen en aanwijzingen van hogerhand opvolgen al van hogerhand hem minacht en wantrouwt?”. “Criminalisering van naastenliefde en vergissingen: hoe ver kan een overheid afglijden?”

Een citaat over vertrouwen dat ons volledig uit het sociaal democratische hart gegrepen is!

Volgende week het laatste, 41ste weekverslag van het jaar 2014.

Fractie PvdA Lansingerland, 12 december 2014

DSC02982

Bus 174 weer terug op de Sterrenweg!

DSC02985

Winkelcentrum Westpolder vordert gestaag!