12 juli 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 –12 JULI 2013

Dit alweer 25ste weekverslag in 2013, aflevering 276 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een tamelijk nieuwsarme week waarin het zomerreces zijn schaduw al een beetje vooruit wierp. Nieuws is er over de geschatte bijdrage die onze gemeente volgend jaar uit het gemeentefonds gaat ontvangen, over de presentatie van de resultaten van de enquête over de horeca visie Lansingerland, de aansluiting van de rotonde Planetenweg- Oostmeerlaan aan de Noordeindseweg en de druk die de Tweede Kamer op de komst van station Bleizo legt. Het was ook de week waarin wij het droeve bericht kregen dat onze dierbare voormalig collega in de Raad Anton Dolle is overleden.

GEEN LASTENVERHOGING IN 2014

De hoop dat er in 2014 geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven nodig zal zijn om onze begroting voor dat jaar sluitend te maken neemt toe. Dat valt voorzichtig op te maken uit de analyse van het college van de onlangs verschenen mei-circulaire van het ministerie van BZK. In deze circulaire geeft het ministerie aan welke ontwikkelingen er vanaf 2014 te verwachten zijn ten aanzien van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het betreft een tussenstand. De definitieve kas kan pas worden opgemaakt na het verschijnen van de september circulaire die de definitieve input zal gaan leveren voor de Programmabegroting 2014-2018 die in oktober verschijnt en begin november door de raad zal worden vastgesteld.

Ten tijde van de besluitvorming over de Kadernota 2013, eind juni, bleek dat van het totale maatregelenpakket van 4.8 miljoen euro voor 2014 nog een bedrag van 1.7 miljoen via lastenverhoging of extra bezuinigingen moet worden ingevuld. Wij zijn op voorhand geen voorstander van lastenverhoging in 2014. Die is wat ons betreft alleen maar aan de orde als het echt niet anders kan. In de analyse van de mei-circulaire houdt ons college terecht rekening met nieuwe rijksbezuinigingen op het gemeentefonds. Er is rekening gehouden met een extra bezuiniging van 4.3 miljard. Dat bedrag speelde in dit voorjaar ten tijde van de onderhandelingen over het akkoord met de sociale partners en werd daarom door de regering niet geëffectueerd. Inmiddels is er sprake van nieuwe bezuinigingen in 2014 van 6 miljard euro. Daarover zal de regering in augustus meer helderheid geven. Die bezuinigingen zullen ongetwijfeld invloed hebben op de hoogte van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Volgens het college zal er, op basis van wat er nu bekend is en rekening houdend met een extra bezuiniging van 4.3 miljard euro in 2014, sprake zijn van een uitkering uit het gemeentefonds die een kleine 2 miljoen euro hoger zal uitvallen dan ten tijde van de Kadernota 2013 verwacht werd. Ook in de periode 2015-2017 zijn nu op basis van de mei circulaire hogere bijdragen te verwachten. Voor 2017 wordt zelfs voorlopig ruim 3 miljoen euro extra inkomsten uit het gemeentefonds ingeboekt. Uiteraard moet er nog rekening gehouden worden met het feit dat de extra rijksbezuinigingen niet bij 4.3 miljard zullen blijven maar zullen oplopen naar 6 miljard maar een belangrijk deel van het effect van de bezuinigingen op het gemeentefonds in 2014 voor Lansingerland lijken nu wel redelijk in beeld. Het gevolg lijkt nu te zijn dat door de verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds voor 2014 de Programmabegroting van Lansingerland zonder extra bezuinigingen en lastenverhogingen opnieuw sluitend zal zijn. Dat zou een prestatie van formaat zijn! Hoe het allemaal definitief gaat uitpakken voor Lansingerland zal in september moeten blijken wanneer de circulaire met dezelfde naam zal verschijnen. Maar de financiele toon lijkt nu gezet!

De NRC van afgelopen donderdag kopte: ‘Pakket 6 miljard in hoofdlijnen rond’. In dit bericht is er sprake van een aanvullend pakket op de 4.14 miljard van 1 maart 2013. Iets lager dan door ons is aangehouden. Het aanvullende pakket zou 2.6 – 2.8 miljard bedragen. Dat is samen meer dan de beoogde 6 miljard maar dat komt omdat het kabinet ook nog nieuwe investeringen wil tussen de 700-900 miljoen euro. In het pakket van 1 maart was sprake van een bezuiniging van 200 miljoen op het Gemeentefonds. In het extra pakket komt die niet voor. Wel is er sprake van een ‘kaasschaaf bezuiniging’ op ministeries die natuurlijk ook mogelijk kan doorwerken naar gemeenten. Maar dat doet aan ons bovenstaande verhaal volgens ons niets af.

Oudelandselaan in zomer kleuren

Oudelandselaan in zomer kleuren

EN VERDER

Horeca Visie. Eind januari 2013 stelde de raad de eerste versie van de Horeca Visie Lansingerland vast. Het idee was om vervolgens via een enquête onder de  inwoners  en een speciale discussieavond met horeca exploitanten en inwoners de resultaten van deze enquête te bespreken en te bezien in hoeverre hun meningen aansluiten bij de ideeën die in de Horeca Visie zijn geventileerd. Deze discussieavond vond afgelopen woensdagavond in de raadszaal plaats. Alhoewel het die avond uitgesproken terrassen weer was, kwamen er toch nog zo’n 40 belangstellenden op deze bijeenkomst af. De nimmer versagende raadsleden niet meegerekend.

De enquête over de Horeca Visie werd door 170 inwoners van Lansingerland ingevuld. Een betrekkelijk kleine respons over een thema wat toch breed leeft in de gesprekken van alledag in Lansingerland. De respondenten is naar hun mening over de kwaliteit en diversiteit van het horeca-aanbod gevraagd. De kwaliteit van de horeca in Lansingerland wordt met een kleine voldoende (6,1) gewaardeerd. Dat houdt zeker niet over. De respondenten uit Bergschenhoek zijn met een beoordeling van 6,5 verhoudingsgewijs meer tevreden over de kwaliteit dan de respondenten uit de andere kernen. De diversiteit van de horeca wordt als onvoldoende (5,2) beoordeeld door de respondenten. Met een 5,8 wordt de diversiteit in Berkel en Rodenrijs het best gewaardeerd. Lansingerland heeft duidelijk behoefte aan kwalitatief betere horeca, een grotere diversiteit in het aanbod en zit te smachten op de komst van grand cafés en vooral terrassen. Voor horeca exploitanten met kwaliteitsambities ligt er overduidelijk een prima markt in het verschiet. Opvallend is het enquête resultaat uit Bleiswijk als het om de komst van een coffeeshop gaat: “Van de respondenten uit Bleiswijk geeft 30 procent aan voorstander te zijn van de komst van een coffeeshop, al is een groot deel (57%) hier geen voorstander van. In vergelijking met de andere kernen is hiermee in Bleiswijk de animo het grootst”.

Afgelopen woensdagavond werden de enquête resultaten officieel gepresenteerd en was er voor inwoners en horeca ondernemers de mogelijkheid om met elkaar en de portefeuillehouder economie hierover van gedachten te wisselen.  Er waren ongeveer 40 belangstellenden waarvan zo’n 25 bewoners van de Kruisweg in een groen actieshirt. Verder een aantal horeca ondernemers en ontwikkelaars van het Prisma gebied. De hele bijeenkomst stond dan ook in het teken van de horeca cluster die voorzien is nabij de Kruisweg. De bewoners zijn bang voor overlast door dag en nacht verkeer, stank en lawaai. Omdat de Horeca Visie ook rept over horeca vestigingsmogelijkheden op bedrijven terreinen als Prisma namen zij de kans te baat om voor hun belangen op te komen.

Wat tijdens de discussie bleek, was dat de projectontwikkelaars met de bewoners snel om de tafel willen gaan zitten om te bezien hoe de cluster toch ingepast kan gaan worden. Dat is een goede stap die weliswaar de ontwikkeling in de praktijk kan vertragen maar ook voor meer draagvlak kan gaan zorgen. Een aangepast bestemmingsplan waarbij de horeca cluster opnieuw in de formele inspraak zal worden gebracht (zie hieronder de agenda van de raad) kan daarbij een steuntje in de rug zijn. Voor de bewoners geldt nu dat de komst van de horeca cluster een open zaak is waarbij zij uitdrukkelijk betrokken zullen zijn. En nu maar hopen dat partijen bereid zijn elkaar te gaan ontmoeten in hun wensen want anders wordt het zeker een zaak voor de Raad van State. Aan het college de schone taak om dit overleg te faciliteren en waar nodig bemiddelend op te treden of goede voorwaarden te scheppen voor een bevredigende afloop.

Fietspad station Rodenrijs - Kasteel in aanleg

Fietspad station Rodenrijs – Kasteel in aanleg

Rotonde Noordeindseweg. Het college heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de Noordeindseweg in de richting van de rotonde Noordeindseweg-Planetenweg-Oostmeerlaan ook voor auto verkeer open te stellen. Dit naar aanleiding van vragen van een aantal raadsleden in de commissie Ruimte van begin juni. Het idee was toen om zowel eenrichtingsverkeer toe te staan op de Noordeindseweg als op de daaraan parallel lopende Sterrenweg. Het college komt nu tot de conclusie dat het openstellen van dit deel van de Noordeindseweg voor auto’s tot onveilige situaties zal leiden en daarom onverantwoord en ongewenst is. Volgens het college kan er in de huidige vormgeving van de rotonde geen verkeersveilige aansluiting voor personenauto’s op de rotonde gerealiseerd worden vanwege het ontbreken van opstelruimte voor de rotonde en de onoverzichtelijke aansluiting. Bovendien gaat openstelling in tegen het beleid om de verkeersdruk op de linten te beperken. Om toch een verbinding te realiseren zijn relatief dure infrastructurele ingrepen zoals een brug noodzakelijk. Die conclusie delen wij, zoals wij ook al eerder in de commissie Ruimet aangaven. Met het college zijn wij van mening dat de verkeerstromen richting Berkel centrum en het doorgaande verkeer geleid moeten worden over de nieuwe ruit die gevormd wordt door de Oudelandselaan, Oostmeerlaan, Planetenweg, Oostersingel, Boterdorpseweg, Rondweg Bergschenhoek en de Klapwijkseweg en, in de toekomst, via een opgeknapt Berkels dijkje. En dus niet meer dwars door het Berkelse dorp heen over het Noordeindse lint. Dat zal voor velen wel even wennen zijn in hun gang naar huis, werk of Berkel centrum en misschien een beetje omrijden met zich meebrengen maar is zowel uit oogpunt van verkeersveiligheid, een aantrekkelijk winkelcentrum en goede verkeersdoorstroming heel wenselijk. Blijft wel de vraag waarom de sluis in de Herenstraat-Noordeindseweg ter hoogte van de Nieuwstraat in Berkel centrum die vanaf 1 juli van 12- 19 uur gesloten zou zijn toch nog steeds gewoon open staat. Zie foto’s.

Spreekt voor zich! Of toch niet?

Spreekt voor zich! Of toch niet?

Toch niet! De Herenstraat is nog gewoon open!

Geen kleinere gemeenteraden. Er wordt niet getornd aan het aantal gemeenteraadsleden, zo meldt Binnenlands Bestuur afgelopen dinsdag.  De Eerste Kamer heeft dinsdag het initiatiefvoorstel Heijnen (PvdA) hiertoe met ruime meerderheid verworpen. Ook de PvdA-senaatsfractie ziet er geen heil in. Alleen VVD en 50plus stemden voor. Belangrijkste redenen voor de PvdA om tegen te stemmen, is de taakverzwaring die de komende jaren met de decentralisaties werk, langdurige zorg en jeugd op gemeenten afkomt. Daarnaast neemt door gemeentelijke herindeling het aantal raadsleden als vanzelf af.

Station Bleizo. Tijdens een Procedure vergadering van de  vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op 4 juli over de stand van zaken ten aanzien van een mogelijk nieuw station Bleizo is afgesproken om dit te agenderen voor het notaoverleg MIRT van 25 november 2013. Uiterlijk een week eerder moet de staatssecretaris de Kamer informeren over de stand van zaken van haar onderzoek naar de haalbaarheid van dit station. Uiterlijk eind 2013 moet er definitieve helderheid zijn. De Tweede Kamer is in grote meerderheid een voorstander van de komst van dit station.

Opvolging wethouder Ten Kate. Vrijdagmorgen 12 juli was er nog geen duidelijkheid van de zijde van de VVD fractie wie wethouder Werner ten Kate gaat opvolgen als wethouder Financiën, Onderwijs en Jeugd. Dinsdag 2 juli maakte hij bekend op 8 juli het ambt van waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden op zich te zullen nemen. Inmiddels zijn wij ruim anderhalve week verder maar er is nog geen witte rook van VVD zijde.

Lege vlakte van het voormalige gemeentehuis Berkel en Rodenrijs

Lege vlakte van het voormalige gemeentehuis Berkel en Rodenrijs

Werkbezoek staatssecretaris Mansveld. Het college heeft staatsecretaris Mansveld van I&M afgelopen week uitgenodigd voor een werkbezoek wanneer de pilotmaatregelen dit najaar zijn aangebracht en de effect metingen van start gaan. Het begin van de definitieve oplossingen om het geluidsniveau op maximaal 57 dba te gaan brengen. Het sluitstuk van jarenlange inspanningen. Een passage uit de uitnodigingsbrief: “Gezien het grote maatschappelijk belang van de pilot in Lansingerland en de inzet die uw ministerie levert om het pilotproces tot een goed einde te brengen, willen wij het moment van de start van effectmetingen aangrijpen om u uit te nodigen voor een bezoek aan de HSL-pilot en een starthandeling te verrichten voor de eerste effectmetingen. Tijdens het werkbezoek informeren wij u, samen met onze adviseur van de DCMR over de problemen die wij ondervinden van de HSL-Zuid en leiden wij u rond langs het HSL-tracé door onze gemeente, zodat u de locatie van de pilot in ogenschouw kunt nemen. Wij stellen het op prijs als u tijdens het werkbezoek ook in gesprek wilt gaan met inwoners van Lansingerland, die overlast ondervinden van de HSL. Het werkbezoek heeft daarmee een openbaar karakter. Het programma en de datum voor het werkbezoek in het najaar zullen wij in overleg met uw staf nader bepalen”. Wij hopen dat de staatsecretaris op deze uitnodiging in zal gaan!

Nieuwe brug Wilgenlaan-Naardermeerstraat is bijna klaar!

Nieuwe brug Wilgenlaan-Naardermeerstraat is bijna klaar!

TOT SLOT

Afgelopen donderdag kregen wij het verdrietige bericht dat onze oud VVD collega in de Raad Anton Dolle is overleden. Wij kijken met veel respect en vriendschap op onze samenwerking met Anton in de raad en daarbuiten terug. Anton was een eerlijke, belezen, zeer maatschappelijk betrokken man, altijd vriendelijk en geïnteresseerd in zijn collega’s. Een prima raadslid bovendien met vele contacten in de wereld van cultuur, onderwijs en sport. Een man die het opkomen voor het algemeen belang op het lijf geschreven stond. Een enthousiast deelnemer ook aan ons netwerk Lansingerland Leeft. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familieleden veel kracht toe om hun verlies te dragen. Lansingerland heeft met het overlijden van Anton Dolle een groot burger verloren! 

Volgende week is onze laatste, drukke week voor het zomerreces. Maandagavond is er nog een fractie overleg, dinsdag namiddag is het officiële afscheid van Werner ten Kate, dinsdagavond werken wij in afdelingsverband verder aan ons verkiezingsprogramma, woensdagmorgen is er een bijeenkomst van onze campagnecommissie, woensdagavond is er de vierde bijeenkomst over de toekomst van Bleiswijk centrum, het gezamenlijke project van de Bleiswijkse ondernemers en de VVD & PvdA fractie en donderdagavond tenslotte is er de afsluitende raadsvergadering met op de agenda vooral hamerstukken en ook het bestemmingsplan Hoefweg. Het college heeft een gewijzigd raadsvoorstel geproduceerd dat in belangrijke mate overeenkomst vertoond met het door ons en de VVD fractie eerder ingediende amendement. Eind goed, al goed. Zie het nieuwe raadsvoorstel: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=105309&f=92cd0429b4c8a5239cde0d6f0abcb49e&attachment=0&a=1279

Tijdens de vorige raad staakten de stemmen bij een door Sam de Groot & VVD fractie ingediende motie. Dus er moet aanstaande donderdag opnieuw gestemd gaan worden. Die motie gaat volgens weekverslag 23 over het volgende: Een door Sam de Groot, mede door de VVD ondersteunde motie, om inwoners, belangenbehartigers en bedrijven als gemeente vooraf te betrekken bij de gemeentelijke reactie op de nieuwe provinciale structuurvisie (PSV) -waarvan de voorbereiding inmiddels van start is gegaan- zorgde voor het staken van de stemmen. De raad was niet compleet. In de raad van 18 juli vindt er dus een herstemming plaats. Het idee van Sam was te voorkomen dat in de toekomst bij het opstellen van bestemmingsplannen de raad iedere keer opnieuw zou worden geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij een gewenste oplossing wordt gefrustreerd door het PSV zonder dat de raad zich daar vooraf bewust van was. Zorg er voor dat van meet af aan alle knelpunten goed in beeld zijn, zo luidde ons parool”. Wij zijn benieuwd hoe de herstemming nu gaat uitpakken! Zie voor de motie: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=105115&f=3a161f802c26b4f555dcbfa88dd96c9b&attachment=0&a=1279

Het citaat van deze week komt van Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant. Hij citeert in de krant van zaterdag 6 juli een vraaggesprek met bestuurskundige Paul ’t Hart. Die wees daarin op het zorg-premie-oproer: “Het is toch raar dat een kabinet er niet langer dan twee weken in slaagt zijn mandaat overeind te houden? Hoe kunnen ze op die manier ook maar een begin maken met besturen? ’t Hart spreekt van een ongelooflijke verantwoordingsdruk en een afrekencultuur, duizendvoudig versterkt door Twitter en Facebook. Macht moet worden uitgebalanceerd door tegenmacht maar dit is een uit de hand gelopen controlemechanisme”. Ik ben dat met hem eens. We staren ons blind op de almachtige staat en spionerende Amerikanen. De werkelijkheid is een krachteloze overheid die vastloopt in aanhoudend trommelvuur”. En verder in zijn artikel: “Het onderscheid tussen wat wezenlijk is en waar, hoe vervelend ook, is onderwijl ver achter de horizon verdwenen”. Of achter een Pruttel tank, om in nieuwe Lansingerlandse begrippen te spreken!

Tot de volgende week!

 Fractie PvdA Lansingerland, 12 juli 2013