11 september 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 12 SEPTEMBER 2014

Dit 28ste weekverslag in 2014 aflevering 321 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie Ruimte debatteerde over het plan van het college om de verkeerscirculatie in Berkel en Rodenrijs via een formele procedure te gaan herzien, station Westpolder eind 2015 een parkeergarage rijker zal zijn en de raadscommissie Samenleving zich op initiatief van de PvdA fractie boog over het collegebesluit om de extragelden voor minima niet in te zetten voor een uitbreiding van de door de raad in november 2013 vastgestelde armoede en minima aanpak. Het was ook de week waarin de Tweede Kamer zich voor de zoveelste keer boog over de HSL problematiek.

COALITIE KIEST VOOR BELANGENBEHARTIGING BOVEN GOED BESTUUR

Dinsdagavond sprak de raadscommissie Ruimte langdurig over het collegevoorstel om het verkeerscirculatie in Berkel centrum via een formele procedure te gaan herzien. Het afgelopen half jaar is er door het college gewerkt aan de evaluatie van het in 2009 door de raad vastgestelde Mobiliteitsplan. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-commissie-ruimte_1637.html

Anders dan tijdens de presentatieavond van vorige week donderdagavond over de collegeplannen zat de publieke tribune lang niet vol met voor- en tegenstanders van de plannen. Het aantal insprekers beperkte zich tot twee personen. Wij hadden er, gezien de veelheid aan meningen en belangen en de intensieve debatten op de sociale media, veel meer verwacht.

Sam de Groot is onze woordvoerder in dit dossier. Zijn bijdrage aan het debat luidde als volgt: “De PVDA fractie is niet voor of tegen de openstelling van de Noordeindse weg, de PvdA is tegen ondoordachte besluiten zonder argumenten en goede belangenafweging. Vanaf het begin hebben wij de actualiteit en juistheid van het mobiliteitsplan in twijfel getrokken. Het plan is uit 2005, de informatie waarop deze is gebaseerd is nog veel ouder. Bovendien zijn er in 2005 prioriteiten gesteld in de maatregelen die wel en die niet uitgevoerd worden en de volgorde waarin. De wereld is enorm veranderd op regionaal en locaal niveau. Wegen zijn aangelegd, wijken gebouwd, nieuwe bedrijven, winkels en inwoners om nog maar niet te spreken van de A13/A16 die ook enorme impact zal hebben op het regionale en lokale verkeer.

Een mobiliteitsplan is ingewikkeld. Het gaat om een complex van wegen op regionaal en locaal niveau maar ook om een complex van belangen van verschillende verkeersdeelnemers (auto’s, fietsers, voetgangers) en belangen van inwoners die gebruik willen maken van wegen als ook de inwoners die wonen langs die wegen. Ruimte voor auto’s betekent minder ruimte voor fietsers, minder auto’s door mijn straat betekent meer auto’s door jouw straat. Alles moet meegenomen worden en alle belangen moeten zorgvuldig afwogen worden. Ondanks dat het voorstel om het mobiliteitsplan te herzien er circa 2 jaar geleden al had moeten liggen naar onze mening, steunen wij het college om dit alsnog te doen. Op basis van de herziening kunnen de belangen gehoord en afgewogen worden en kan de raad besluiten.

Waar wij het college niet in steunen is de beperkingen die zij zichzelf oplegt. Er staat een lijst in het raadsvoorstel van zaken waar in ieder geval naar gekeken wordt en hier kunnen wij ons niet in vinden. Waarom er wel naar deze zaken gekeken wordt en niet naar andere is volstrekt discutabel en zonder argumenten.

Waarom wordt er ook niet gekeken naar bijvoorbeeld de impact van de A13/A16 en de N209 en alle gevolgen die deze zullen hebben voor de bereikbaarheid van de drie kernen. Waarom wordt er überhaupt niet gekeken naar Bleiswijk en Bergschenhoek. Waarom wordt er voorgesteld om de Noordeindseweg in de richting van Zoetermeer open te stellen en waarom niet andersom of in beide richtingen? Hoe zit het met alle maatregelen die in het huidige mobiliteitsplan stonden en niet zijn uitgevoerd, deugt de priortering nog, zijn die maatregelen überhaupt nog up to date. Wat ons betreft gaat dit beperkende lijstje er uit, of zoals onze collega’s van Leefbaar 3B eerder verwoordden: “Wouter Hoppenbrouwer roept de collega politieke partijen op om samen de voorstellen van het college te beoordelen op inhoud en niet op emotie”. Collega Hoppenbrouwer sloeg hiermee de spijker op zijn kop!

Sam de Groot vroeg aan wethouder Fortuyn of hij bereid is het volgens de PvdA niet beargumenteerde en onnodig beperkende lijstje van aandachtspunten uit het raadsvoorstel te schrappen. Dit beperkende lijstje ziet er als volgt uit:

De start van een formele procedure tot herziening van het mobiliteitsplan die in elk geval  betrekking heeft op:

-de wegcategorisering van het Berkelsedijkje;

-de heropening van de Noordeindseweg nabij de rotonde in noordelijke richting, zoals opgenomen in het coalitieakkoord;

-de realisatie van een knip (bussluis) in de Sterrenweg;

-de realisatie van een wegverbinding tussen de Oostmeerlaan en de Oudelandselaan;

-de functie en de locatie van de poller in de Herenstraat;

-het vaststellen van een netwerk van wegen voor (bevoorradend) vrachtverkeer in Lansingerland.

Het Raadsvoorstel en de onderliggende stukken bevatten nauwelijks nieuws. In feite gaat het om een procedurevoorstel na jarenlange vertraging. Waarom deed het college op 22 juli zo krampachtig over direct publiceren van het raadsvoorstel, vroeg Sam de Groot aan de wethouder. Realiseerde het college zich niet dat openbaarmaking van dit collegebesluit met zich bracht dat alle stukken ter zake direct openbaar zijn?

De fracties van Leefbaar 3B en CDA gingen in het debat vol voor de belangenbehartiging. Leefbaar 3B wil af van het paaltje in de Herenstraat (‘poller moet naar beneden’) en kiest voor één richtingverkeer op de Noordeindseweg richting Zoetermeer. “Geen knip & paal meer maar wel verkeersbelemmerende maatregelen” , zo luidde hun parool. De eigen wethouder werd met zoveel woorden gesommeerd om het verkeersbesluit om deze openstelling mogelijk te maken ‘morgen’ te nemen. Dat de rotonde technisch gezien absoluut niet geëquipeerd is om het fiets en auto verkeer komende vanaf de Noordeindseweg veilig af te handelen, nam deze fractie voor lief. Enige onderbouwing van deze standpunten, anders dan de algemene uitspraak dat er ook elders in Berkel sprake was van verkeersonveilige situaties, ontbrak.

Ook de CDA fractie ging vol op het orgel van de belangenbehartiging. Zij deelden het verhaal van Leefbaar 3B. Van enige bestuurlijke insteek, in de zin van dat hun concrete voorstellen werden onderbouwd of enig respect toonden voor de bestuurlijke en juridische haken en ogen waar hun wethouder mee geconfronteerd wordt, was geen sprake. CDA en Leefbaar 3B plaatsten dinsdagavond hun politieke bestellingen bij het college en daarmee was voor hen de kous af. Het algemeen belang was dinsdagavond ver weg in Lansingerland.

Wethouder Simon Fortuyn leed zichtbaar onder deze gang van zaken. Voor hem staat de verkeersveiligheid voorop als het om een aanpassing van de rotonde Noordeindseweg/Planetenweg gaat. “Daar wordt niet mee gesjoemeld”, voegde hij de Leefbaar 3B fractie toe. “Het zorgvuldig nemen van een verkeersbesluit kost veel tijd. Er is gedegen onderzoek nodig anders dreigt er onbehoorlijk bestuur”. Het college zelf gaf eerder aan dat de procedure om daadwerkelijk de rotonde aan te passen 3-5 jaren kan gaan duren. Dan staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al weer voor de deur!

Opvallend was dat de gehele oppositie (op de fractie Neeleman na) op zich het raadsvoorstel wel wilde steunen maar wel de voorwaarde stellen dat het lijstje van aandachtspunten (zie boven) uit het raadsvoorstel zou worden geschrapt. Wethouder Fortuyn probeerde de betekenis van dit lijstje te relativeren door ze “ideeën en bouwstenen” te noemen. Wat oppositie en wethouder beslist wel delen, is een goed onderbouwde aanpak met beredeneerde conclusies en een koestering van het algemeen belang.

De PvdA fractie zal tijdens het raadsdebat op 25 september een amendement indienen waarin voorgesteld wordt om in het raadsbesluit de passage met de aandachtspunten te schrappen zodat het college zonder een hypotheek vooraf met de herziening van het Mobiliteitsplan aan de slag kan gaan. Wellicht komt er ook nog een motie van treurnis naar aanleiding van het vasthouden voor publicatie van het collegebesluit van 22 juli over de evaluatie van het Mobiliteitsplan. Daar beraden wij ons nog even op.

Hopelijk realiseren de fracties van Leefbaar 3B en CDA zich na dit debat nu eindelijk dat, wanneer zij op dezelfde manier richting college blijven acteren als zij dinsdagavond deden, zij een stevige bom leggen onder het voortbestaan van dit college. Dit houdt geen wethouder lang vol!

DSC02160

UITGLIJDER COLLEGE BIJ MINIMABELEID AAN DE KAAK GESTELD

Vorig jaar stelde het Rijk extra middelen beschikbaar voor armoedebestrijding en schuldpreventie. Deze middelen bedragen landelijk € 80 miljoen voor 2014 oplopend tot structureel € 100 miljoen.

Voor Lansingerland betekent dit voor 2014 een bedrag van € 90.000,-. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar op initiatief van de PvdA fractie € 15.000,- hiervan bestemd voor het terugdraaien van de korting op de langdurigheidstoeslag. Daarnaast heeft de raad € 22.500,- bestemd voor het uitbreiden van de collectieve zorgverzekering met een extra keuzeoptie. Over de inzet van het restant ter hoogte van € 42.500,- heeft de Cliëntenadviesraad WWB (CAR) een advies uitgebracht., De CAR adviseerde raad en college dit restant bedrag in te zetten ten behoeve van een computerregeling voor minima. Daarnaast adviseert de CAR om meer in te zetten op de zogenaamde ‘nieuwe armen’. Hierbij richt de CAR zich specifiek op ZZP’ers die door de financiële crisis in financiële problemen komen. Over dit besluit berichtten wij uitvoerig in onze weekverslagen van november 2013. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2013/11/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-29-november-2013/

In een brief van het college aan de raad dd. 3 juli bleek echter dat het college besloten heeft om de extra middelen vooralsnog niet in te zetten voor het invoeren van nieuwe regelingen of initiatieven op het gebied van inkomensondersteuning maar om het geld te reserveren om tekorten binnen het bestaande beleid inkomensondersteuning op te vangen. Er dreigt volgens het college namelijk een tekort te ontstaan op de middelen voor individuele bijzondere bijstand. Dit komt enerzijds door een groter beroep op de bijzondere bijstand en anderzijds door een groeiende doelgroep, zo berichtte het college aan de raad.

Het college heeft dit besluit genomen zonder vooraf de raad hierover te consulteren en frustreert hiermede dan ook de besluitvorming van de raad die eind 2013 juist beoogd had om het inkomensbeleid van Lansingerland een extra impuls te geven. De PvdA fractie vindt dat dit écht niet kan: “Dit deugt niet. Precies de reden waarom wij zowel amendement en motie hebben ingediend, namelijk dat het probleem nu al groot is en nog groter wordt, is voor het college het argument om tegen onze inwoners te zeggen u bekijkt het maar.”

Mensen met een laag inkomen moeten nu hun extraatjes gaan inleveren ten behoeve van anderemensen in de financiële knel waarvoor vanwege de aanhoudende crisis en de groei van de bestanden nu plotseling geen geld meer beschikbaar is. Een soort solidariteit tussen de armen. Dit kan echt niet!

Sam de Groot vroeg zich afgelopen donderdagavond in het door hem aangekaarte debat ondermeer het volgende af:

– Wat heeft het college bewogen om een unaniem door de raad aangenomen motie niet uit te voeren zonder dit opnieuw voor besluitvorming voor te leggen aan de raad?

– Is het college het met de PvdA eens dat anders bestemmen van specifiek door de raad geoormerkte gelden met zich brengt dat het college hiermee buiten haar mandaat treedt?

– Heeft het college bij het besluit om de extra armoede en minimagelden te verrekenen met de overschrijding van het budget bijzondere bijstand de in het coalitieakkoord afgesproken bezuinigingsdialoog’ toegepast?

– En de politieke hamvraag: Is het college bereid deze brief en het besluit in te trekken en een andere oplossing te zoeken?

In het debat daarop volgde gaven vrijwel alle fracties te kennen dat de procedurele gang van zaken de schoonheidsprijs niet verdiende. Het had voor de hand gelegen dat het college, in plaats van per brief de raad te informeren, de raad via een concreet bestedingsvoorstel betrokken had bij de invulling van het resterende budget van 42.500 euro dat via het raadsbrede amendement van begin november 2913 door de raad beschikbaar was gesteld. Het college constateerde in de brief dd. 3 juli aan de raad dat zij niet kon voldoen aan de kaders die de Raad en de CAR in een bij meerderheid aangenomen motie van eind november 2013 had geschetst. Het extra geld had naar computers voor mensen in de financiele knel en naar ondersteuning van ZZP’ers met problemen moeten gaan volgens de raad en de CAR.

Wethouder Van Tatenhove zag echter geen noodzaak om dit te herstellen en gaf aan dat het college zich zelf wel bij de raad zou melden wanneer er mogelijk bij de bijzondere bijstandsverlening geld overbleef en het college aanleiding zag voor nieuw aanvullend armoede en minimabeleid.

Het was de wereld op zijn kop dus voldoende aanleiding om in de raad van september met een toegespitste motie te komen. Deze discussie is wat ons betreft nog lang niet af. De terechte kanttekeningen van de fractie van GroenLinks bieden daartoe de nodige aanknopingspunten. De fracties van VVD, GroenLinks, Partij Neeleman, Wij Lansingerland en de PvdA wezen het door de wethouder gevoerde beleid af. CDA, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie steunden de wethouder die, ironisch genoeg, in november 2013 met ons mede-indiener was van zowel het amendement als de motie. Het kan verkeren in de Lansingerlandse politiek!

Wethouder Van Tatenhove gaf in haar betoog een breed overzicht van de wijze waarop de PvdA fractie de afgelopen maanden aandacht heeft gevraagd voor de PvdA interpretatie van de daden of het gemis aan daden van het college. Dat overzicht klopte als een bus. Zij volgt ons kennelijk op de voet. Anno 2014 beklaagde ze zich over het feit dat onze fractie voortdurend zo actief was op radio, TV en krant en in vele sociale media als het ging om de beeldvorming en het framen van het collegebeleid. Dat was voor haar niet het juiste plek want dat was de raadszaal. De media werkten daaraan mee door ons een podium te geven, zo gaf zij aan.

DSC02157

Idyllisch Huygenspark Berkel

EN VERDER

HSL

Donderdag was er in de Tweede Kamer weer een Algemeen Overleg over de HSL. De PvdA woordvoerder is Duco Hoogland met wie wij dit overleg zoals gebruikelijk voorbespraken. Het is deze maand precies 3 jaar geleden dat minister Melanie Schultz enthousiast en vol goede moed de HSL pilot in Lansingerland aankondigde. Eind 2012 zou volgens haar alles okay moeten zijn. Inmiddels zijn wij geen spat verder. Duidelijk is dat de aangekondigde minischermen tussen de rails niet geplaatst kunnen worden vanwege de veiligheid en de kosten. Helder is ook dat het ministerie I&M niet in staat is om voor alle woningen de afgesproken 57 dba te garanderen. Bij meer dan 600 huizen langs de hele HSL in Nederland wordt de 57 dba overschreden, zo meldt de staatssecretaris op 10 september aan de Tweede Kamer. Een bestuurlijke afgang van jewelste. Volgens de staatsecretaris gaat het daarbij om ruim 100 woningen waarbij de overschrijding van 1 tot 6 dba oploopt. I&M komt er technisch niet uit. Alle knelpunten oplossen kost volgens I&M tussen de 150 en 200 miljoen. Geld dat volgens hen ontbreekt. De staatssecretaris (brief 10.09) wil goed overleg met de betrokken gemeenten en de bewoners om een voor haar financieel behapbaar maatregelen pakket op te zetten. Dat wil ze nog dit jaar regelen. Maar aan welk type maatregelen moet je dan denken?

Een dak op de bak ziet het ministerie vanwege de kostenefficiëntie en technische problemen bij de uitvoerbaarheid niet zitten. De stichting Stop Herrie HSL is daar boos over omdat zij vindt dat I&M hun voorstel niet juist beoordeeld hebben. De Kamer staat dus voor een groot dilemma. Wat nu te doen nu alle bestuurlijke toezeggingen niet nagekomen kunnen worden en de staatssecretaris plotseling niet zegt te kunnen voldoen aan de 57 dba norm?

Onze Lansingerlandse PvdA fractie denkt dat voor die inwoners die in huizen wonen of komen te wonen waar de 57 dba met technische maatregelen niet gerealiseerd kan worden, een alternatief kan zijn dat er door het ministerie I&M in samenwerking met de gemeente Lansingerland (en andere gemeenten langs de HSL) een individuele financiele compensatieregeling op maat voor deze gevallen wordt gecreëerd. Daarbij zorgt het rijk bijvoorbeeld via de opzet van een speciaal fonds voor het geld en werken rijk en gemeente samen bij de voorlichting en afhandeling van de aanvragen voor compensatie. Deze suggestie pikte ons Kamerlid Duco Hoogland tijdens het AO van afgelopen donderdag direct op. Zie hieronder.

Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 11 september was er bij alle Kamerfracties grote onvrede over de manier waarop er met de belangen van de inwoners van Lansingerland wordt omgesprongen. Sander de Rouwe: “Ik wil een commissie van wijzen en kom hierover met een motie in de Kamer”. Betty de Boer (VVD): “Ik schaam mij over de overlast voor de mensen in Lansingerland”. Duco Hoogland van de PvdA: “De brief van de staatssecretaris van gisteren heeft de inwoners onaangenaam verrast. Te veel het werk van juristen en te zeer procesmatig van aard en te weinig gericht op inhoud en concrete maatregelen op korte termijn. Ik constateer dat de toezegging van 57 dba nog volledig overeind staat. Staatssecretaris, wees helder en kom in goed overleg met Lansingerland met maatregelen die redelijk zijn. Die redelijkheid constateer ik ook In Lansingerland dus daar moet in goed overleg uit te komen zijn. Ik wil dat de staatsecretaris beziet of er voor die mensen die nu tussen wal en schip dreigen te vallen er een vorm van compensatie komt. Dat kan geld zijn maar ook iets anders. Een gebaar om te laten zien dat je meeleeft en laat zien dat je doet wat je kunt als Rijk. Ik heb daar zelf ideeën over maar nu is de staatsecretaris aan zet. Ik kom daar in het komende VAO nog op terug!” .

Staatsecretaris Mansveld: “Ik wil zorgvuldig stap voor stap verder gaan. Ik zit nu in de fase welke maatregelen precies genomen kunnen worden. Ik zal de voorkeurswaarde 57 dba naleven. Ook in 2010 en 2011 is aangegeven dat de maatregelen die genomen moeten worden doelmatig moeten zijn. Ik wil absoluut niets afdoen aan de ervaren overlast en de grootte van de geluidsproblematiek. 633 woningen langs de hele HSL tobben met een geluidsoverlast door een overschrijding van 1-6 dba. Voor alle woningen een oplossing vinden, levert gigantische kosten op. Is een bedrag tot 200 miljoen euro dan nog doelmatig? Het gaat inderdaad om een proces maar het moet vooral om een zorgvuldig proces gaan. Ik ga persoonlijk met Lansingerland in gesprek. Binnen een half jaar wil ik dit karwei afmaken”. Op de vraag van D66 voor hoeveel woningen er geen oplossing is om een geluidsoverschrijding van meer dan 2 dba op te vangen, gaf de staatsecretaris aan dit nog te moeten inventariseren.

De eerste conclusies:

  1. Tweede Kamer stond op scherp. De staatsecretaris moet echt wat laten zien!
  2. Staatssecretaris doet niets af aan 57 dba maar maatregelen moeten wel kosten efficiënt zijn
  3. Duco Hoogland van de PvdA doet een suggestie voor al dan niet financiele compensatieregeling voor inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen.
  4. Er komt nog een VAO waarin in ieder geval CDA motie over “comité wijze mannen” wil indienen. Misschien PvdA motie voor een compensatieregeling?
  5. Over 6 maanden moet maatregelenpakket rond zijn.
  6. Staatsecretaris zal zich persoonlijk met dit dossier bemoeien.

DSC02149

Het leegste park van Lansingerland: Polderpark Schiebroekseweg

Metropoolregio

Tijdens de commissie Algemeen Bestuur van afgelopen woensdag kwamen ook de laatste voorbereidingen voor de Metropoolregio aan de orde. Petra Verhoef was onze woordvoerster. De PvdA-fractie steunt natuurlijk de samenwerking tussen de 24 Gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ten behoeve van economische ontwikkeling in de regio. De fractie kan zich grotendeels vinden in de reactie aan het bestuursforum van Metropoolregio.

Wat er echter opvallend ontbreekt in de geschetste plannen van de Metropoolregio is de verdere ontwikkeling en economische betekenis van Rotterdam The Hague Airport. Wij zijn beide documenten over ‘Economisch vestigingsklimaat’ en de ‘Strategische bereikbaarheid’ nog eens langs gelopen. 
Op pagina 24 van het document over de Vervoersautoriteit wordt gesproken over : ‘verbeteren van (internationale) bereikbaarheid van het hoogstedelijk kerngebied in een concurrerende economie’ en iets verder over de ‘strategische bereikbaarheidsagenda’.

In deze passage en ook elders in het document wordt niets gezegd over de rol en het belang van RtHA. Ook in het stuk over economisch belang van de Metropoolregio rept men niet of nauwelijks over nut en noodzaak van een goed geëquipeerde regionale luchthaven. Toch wonderlijk voor een ‘Metropoolregio’!

Voor de PvdA is de luchthaven meer dan een ‘herriedossier’. Het gaat om een unieke bron van werkgelegenheid, een magneet voor internationale bedrijven en voor inwoners die graag reizen. Biedt de Metropoolregio Lansingerland de kansen om RtHA optimaal te benutten?

DSC02134

Roeibaan Zevenhuizen

Parkeergarage Westpolder

De raad gaat op 25 september waarschijnlijk akkoord met de bouw van een parkeergarage bij station Westpolder. Vanaf 2016 kunnen daar dan 200 auto’s gratis gestald worden. Nu zijn er nog slechts zo’n 100 plekken beschikbaar die in de toekomst moeten gaan verdwijnen omdat de eigenaar daar wil bouwen. Oorspronkelijk waren bij Westpolder slechts 40 parkeerplekken voorzien. De kosten van de parkeergarage komen voor liefst 75% voor rekening van de Stadsregio. De gemeente Lansingerland wordt voor 25% aangeslagen. De totale bouwkosten bedragen 2.35 miljoen euro. Onze financiele toezichthouder, de provincie Zuid Holland, heeft inmiddels informeel te kennen gegeven de financiele dekking (fonds Bovenwijks) goed te zullen keuren. Binnenkort wordt er ook gewerkt aan de komst van een bewaakte fietsenstalling ter plaatse. RandstadRail vervoert op dit moment evenveel reizigers als oorspronkelijk voor 2020 voorzien!

DSC02129

Bestuurslid Greet Wijs op de Braderie te Berkel

TOT SLOT

Volgende week dinsdag is de eerste presidiumvergadering na het zomerreces. Donderdag is er een excursie van de Rotterdamse en Lansingerlandse raden langs het tracé van de A13/A16.

Het citaat van de week komt van de website van de correspondent. Het gaat om de zorgen die er zijn over de bescherming van de privacy in het kader van de op ons afkomende drie decentralisaties en de zes vragen die de gemeenteraden zich moeten stellen om de privacy veilig te stellen. Volgens de correspondent zijn privacy en gegevens bescherming de stiefkinderen van de drie decentralisaties. De privacy risico’s worden onderschat. De gemeenten hebben de privacybescherming vaak nog niet op orde. Daar kunnen wij ons wel wat bij voorstellen. Voor ons wordt het een speerpunt. Doe er uw voordeel mee: decorrespondent.nl/1714/6-vragen-die-de-gemeenteraad-zou-moeten-stellen-over-onze-privacy/45682619818-c2dacf2b

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 12 september 2014

 DSC02141

DSC02137

 De oorsprong van de Rotte op de Wereldhavendagen!