14 september 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 15 SEPTEMBER 2017

Dit zevenentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 443 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij vragen stelden aan het college over ons plan om ZoRo-bus 170 door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport en Schiedam en over het kosten en batenplaatje dat verbonden is aan een eventuele verkoop van het Eneco aandelenpakket. Het was ook de week waarin een aantal PvdA fracties in Zuid Holland zich in een open brief uitsprak tegen de verkoop van aandelen Eneco en de raadscommissie Ruimte niet op één lijn zat in een debat over de aanleg van een nieuw fietspad langs het Berkelse dijkje. Het was bovenal de week dat het team Oosenbrug & Oosterwijk samen met Nelleke Vedelaar werd toegelaten tot de verkiezingen voor het PvdA voorzitterschap en het college, o wonder, besloot om, met financiële steun van de Metropoolregio, het fietspad langs de Landscheiding te voorzien van fietsverlichting. Een bij de PvdA-fractie al jaren lang bestaande wens!

VRAGEN OVER DOORTREKKEN BUS 170 VAN RODENRIJS NAAR ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT EN SCHIEDAM

Er ligt een plan om in de toekomst de huidige ZoRo-busverbinding Rodenrijs-Zoetermeer, die voor een groot deel over een vrij liggende busbaan loopt, te gaan vervangen door een lightrail verbinding. Het idee is om deze lightrail bij het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer te laten aansluiten op de RandstadRail/sneltram uit Zoetermeer/Den Haag en op het NS-spoor naar Gouda/Utrecht en Den Haag. Dit plan, dat ook door de gemeente Zoetermeer van harte gesteund wordt, gaat natuurlijk veel geld en tijd kosten. Een nieuwe lightrail verbinding sluit aan bij de stijgende vraag naar snel en comfortabel openbaar vervoer, maakt de bouw van nieuwe woningen en de ontwikkeling van bedrijvigheid aantrekkelijk en zorgt voor een goede verbinding tussen verschillende OV-knooppunten en belangrijke bestemmingen aan de noordrand van Rotterdam.

Het gaat nog jaren duren voordat zo’n lightrail verbinding er is. De PvdA-fractie stelt voor om vanaf december 2018, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, de bestaande ZoRo-buslijn 170, die dit nieuwe station gaat aandoen, vanaf het huidige eindpunt station Rodenrijs door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport en vervolgens via de bedrijventerreinen in Overschie & Spaansepolder naar Schiedam Centraal Station. Een belangrijk knooppunt voor de Metroverbindingen naar Spijkenisse en naar Hoek van Holland. Om dit mogelijk te maken zou in ieder geval het te lage, huidige fietstunneltje bij station Rodenrijs aangepast moeten worden. De rest van de noodzakelijke wegeninfrastructuur ligt er al goeddeels. Er moet dan gereden gaan worden met elektrische gelede bussen die veel meer capaciteit, duurzaamheid en comfort bieden dan de huidige bussen.

De PvdA-fractie stelde hierover afgelopen week aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Deelt het college het idee van de PvdA Lansingerland om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het doortrekken van ZoRo-bus 170 van Rodenrijs via Rotterdam The Hague Airport naar Schiedam, dit vooruitlopend op een mogelijke lightrail verbinding in de toekomst?
  2. Is het college bereid om dit onderzoek te agenderen bij de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio, vervoerder RET, de gemeenten Zoetermeer, Rotterdam en Schiedam en Rotterdam The Hague Airport?
  3. Is het college bereid om ook de provincie Zuid Holland bij dit onderzoek te betrekken in verband met mogelijke subsidiemogelijkheden       met betrekking tot de aanpassing van de infrastructuur?

Ook de PvdA-fractie in de raad van Zoetermeer zal samen met de VVD soortgelijke vragen aan hun college gaan stellen. Er is in Zoetermeer grote belangstelling om deze buslijn op korte termijn door te trekken. Zie ook: https://zoetermeersdagblad.nl/pvda-en-vvd-willen-zoro-buslijn-doortrekken/

De PvdA-fractie in Provinciale Staten op haar beurt vindt het ook een goed idee en vraagt zich af of het provinciebestuur kan bijdragen in de kosten van aanpassing van de infrastructuur.

HOE VOORDELIG IS HET OM AF TE LOSSEN DOOR VERKOOP VAN HET ENECO AANDELENPAKKET?

 Het leningenpakket van de gemeente Lansingerland bedraagt ongeveer 260 miljoen euro. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van de financiering van het grondbedrijf. In de Raad leeft hier en daar de overtuiging dat directe aflossing van een deel van het leningenpakket uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco aandelen profijtelijk is voor de gemeente Lansingerland. De PvdA-fractie is heel benieuwd hoe het college hier tegen aan kijkt. Exacte berekeningen ontbreken tot op heden. Feit is dat, mede op verzoek van de raad, een groot deel van het leningenpakket een zeer lange looptijd tegen een uiterst lage rente kent. Wellicht zijn er boeterentes bij voortijdige aflossing.

De PvdA-fractie stelde hierover afgelopen week aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe verhoudt het vermoedelijke bedrag aan directe incidentele opbrengsten na verkoop van het gemeentelijke Eneco aandelenpakket zich ten opzichte van de doorrekening/kapitalisatie van de jaarlijks te verwachten dividendopbrengsten met daaraan toegevoegd het exacte kosten en batenplaatje verbonden aan de (vroegtijdige) aflossing van een deel van het leningenpakket?
  2. Mocht hierover nog niets te zeggen zijn, vindt het college de aanname dat het profijtelijk is om het aandelenpakket nu te verkopen, nu niet veel te prematuur?

De PvdA-fractie is heel benieuwd naar het antwoord van het college. Te verwachten is dat het college nog geen antwoord kan geven op deze vraag omdat het zich nog niet wil uitlaten over de mogelijke hoogte van een eventuele verkoopsom van de Eneco aandelen.

Gemeentehuis Lansingerland & Eneco zijn directe buren

ZET ENECO NIET IN DE UITVERKOOP, HOU VAST AAN DUURZAAMHEID EN BANEN

Op initiatief van de PvdA Rotterdam verscheen afgelopen week een open brief in de media waarin een aantal Zuid Hollandse fracties, waaronder de PvdA in Lansingerland zich stevig uitspraken tegen de verkoop van Eneco aandelen. De tekst van deze brief die verscheen op https://joop.bnnvara.nl/opinies/eneco-niet-in-uitverkoop luidt als volgt:

Eerdere verkoop van Nuon en Essent heeft laten zien dat de buitenlandse investeerders zich niet zo veel om de lokale belangen in Nederland bekommeren

Watertandend staan de wethouders van Financiën in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht klaar om de gemeentekas aan te kunnen vullen. Er is goudkoorts. Deze stadsbesturen, samen grootaandeelhouder van Eneco, verkopen het energiebedrijf liever gisteren dan vandaag aan buitenlandse investeerders. Hun idee is dat als ze kunnen cashen, ze het nu moeten doen. Wij, de PvdA-fracties in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en de omliggende regio, zijn tegen deze wens van het snelle geld. De verkoop van Eneco gaat ten koste van lokale werkgelegenheid en de verduurzaming van ons energiegebruik. Terwijl de noodzaak om iets te doen voor een schonere planeet en bestaanszekerheid begint in ons land. De overheid moet hier stevig grip op houden, en dat kan met Eneco.

De komende maanden zullen 53 gemeenteraden moeten besluiten of zij hun Eneco-aandelen verkopen. Nu is Eneco via deze gemeenteraden nog volledig in handen van de Nederlandse belastingbetaler. Bij een verkoop van deze aandelen is het publieke belang en de invloed van gemeenteraden in één klap weg. Eerdere verkoop van Nuon en Essent heeft laten zien dat de buitenlandse investeerders zich niet zo veel om de lokale belangen in Nederland bekommeren. Na die twee verkopen is een groot aantal banen door de nieuwe bazen direct in het buitenland ondergebracht. Reden genoeg ook voor het CNV om de alarmbel te luiden voor de ruim 3.000 mensen die bij Eneco werken. Alleen in Rotterdam verzorgt Eneco al 2.271 directe arbeidsplaatsen. Bovendien moeten we grip houden op de warmtenetten onder onze steden, die nu in handen zijn van Eneco. Net als bij ons elektriciteitsnetwerk is het belangrijk dat deze nutsvoorzieningen het belang van mensen blijft dienen, niet dat van de markt.

Met het ondertekenen van het Parijse klimaatakkoord staat Nederland voor een grote verduurzamingsopgave. Deze doelen worden alleen gehaald als de markt en de overheid hier samen in investeren. De verkoop van Eneco biedt geen enkele garantie dat de nieuwe eigenaar zich wil inspannen voor duurzame investeringen. Met de gemeentes als aandeelhouders doet Eneco dit nu wel. Niet voor niets staat Eneco op plek 8 van de 34 in de lijst van groene energieleveranciers, terwijl Nuon en Essent onderaan de lijst bungelen. Het is cruciaal dat we op het moment dat de energietransitie op koers komt te liggen we die publieke zaak beschermen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dat vraagt erom dat de politiek juist de koers van Eneco moet bewaken, in plaats van alle verantwoordelijkheid over te laten aan de wispelturige energiemarkt.

Laten we elkaar bovendien niet voor de gek houden met de belofte dat de opbrengst van Eneco door de stadsbesturen in duurzame energie geïnvesteerd wordt. De opbrengst van de eerdere verkoop van Nuon en Essent door de overheid laat zien dat geld uitgegeven wordt aan andere projecten. Meer asfalt, wegen en tunnels. De nood is dus hoog om te zorgen dat rechtse partijen na de gemeenteraadsverkiezingen geen zitting nemen in de stadsbesturen. Zij hebben aantoonbaar weinig op met duurzaamheid. Het geld dat in het verleden wél is gereserveerd voor verduurzaming in investeringsfondsen, wordt opgepot. Gemeenten en provincies krijgen dit geld niet uitgegeven aan nieuwe groenen initiatieven. Het geld staat stil, terwijl de invloed van deze gemeenten door de aandelenverkoop op de duurzame koers van bestaande organisaties als Nuon en Essent voor altijd weg is.

Beste gemeentebesturen, laat je niet leiden door deze goudkoorts. Denk aan de verduurzaming van je stad, je energievoorziening en je woningen. Denk aan de mensen die nu bij Eneco werken. Zet Eneco niet in de uitverkoop.

Leo Bruijn – Fractievoorzitter PvdA Rotterdam Wimar Bolhuis – Fractievertegenwoordiger PvdA Den Haag Peter Puik – Raadslid PvdA Dordrecht Gerard Bovens – Fractievoorzitter PvdA Lansingerland Siham Berrag – Raadslid Zwijndrecht Derya Karso – Raadslid PvdA Papendrecht Maarten van den Heuvel – Raadslid PvdA Hendrik-Ido-Ambacht Haci Erdogan – Raadslid PvdA Alblasserdam

Voor onze verdere berichtgeving van de afgelopen drie weken over onze inzet om het aandelenpakket Eneco te behouden verwijzen wij naar de PvdA Lansingerland weekverslagen 24-25-26 op www.lansingerland.pvda.nl

FIETSPAD LANDSCHEIDING WORDT VERLICHT EN GAAT OOK LANGS HET BERKELSE DIJKJE LOPEN

Op 12 september behandelde de commissie Ruimte de variantenstudie voor het fietspad Berkelsedijkje. Een kostenraming voor het Berkelsedijkje geeft aan dat een variant vergelijkbaar met de voorkeursvariant die langs het huidige dijkje aan de kant van het Huygensplantsoen moet gaan lopen ongeveer € 540.000 kost. Voor het onderzoek en de uitwerking van de variant is reeds € 30.000 beschikbaar vanuit de stelpost van het Mobiliteitsplan Berkel. Omdat dit project een grote bijdrage levert aan de fietsveiligheid, en bovendien onderdeel uitmaakt van het vastgestelde Mobiliteitsplan Berkel, stelt het college voor om dit project op te nemen in de Begroting 2018. Het Berkelsedijkje is onderdeel van een regionale fietsroute tussen station Lansingerland-Zoetermeer en station Rodenrijs. Lansingerland en de Metropoolregio willen de kwaliteit van deze route versterken. Daarom wil B&W ook voorstellen om verlichting aan te brengen langs de Landscheiding. Dit is geraamd op € 530.000. Beide projecten samen versterken de regionale fietsroute en leveren een belangrijke bijdrage aan het fietscomfort en de fietsveiligheid over het hele Landscheidingspad. De Metropoolregio ondersteunt de verbetering van deze regionale fietsroute. Voor de uitvoering van deze twee projecten wil men daarom subsidie ter beschikking stellen. Dat betekent dat voor beide projecten de netto investering voor de gemeente gehalveerd wordt, respectievelijk € 270.000 en € 265.000. ook dit moet budgettair geregeld worden in de komende Meerjarenbegroting 2018-2022.

De PvdA-fractie is ontzettend blij met het collegevoorstel (ook dank aan wethouder Simon Fortuyn!) om eindelijk verlichting langs het fietspad Landscheiding te gaan aanleggen. Wij hebben er vele jaren voor gestreden en hebben nu eindelijk eer van ons werk. Goed dat de Metropoolregio ook haar verantwoordelijkheid neemt. Natuurlijk delen wij het voorstel van het college om nu snel een fietspad langs het Berkelsedijkje te gaan aanleggen. Het college kreeg voldoende steun van Leefbaar 3B, Partij Neeleman, ChristenUnie (variant), D66, GroenLinks en PvdA. De fracties van WIJ, VVD en CDA stribbelden tegen. Behalve een snelle busbaan krijgen we nu ook een veilige en snelle, kaarsrechte fietsbaan tussen Rodenrijs en Zoetermeer. Wat een feest!

UITWERKING BELEIDSACENTEN SOCIAAL DOMEIN

Donderdagavond sprak de commissie Samenleving over de door het college gepresenteerde uitwerking van twee beleidsaccenten uit het in februari 2017 door de raad vastgestelde beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022. Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-februari-2017/ Dit beleidsplan kent een tiental beleidsaccenten, zeg maar prioriteiten waaraan een budget is gekoppeld. De commissie sprak over de beleidsaccenten ‘eenzaamheid’ en ‘Intergenerationeel en passend wonen’. Petra Verhoef zei hier het volgende over.

Eenzaamheid

Goed om te zien dat er breed informatie is verzameld over de aard en omvang van eenzaamheid in Lansingerland, onder inwoners, professionals, ASD, etc. Het is duidelijk dat eenzaamheid onder ouderen en jongeren voorkomt. Confronterend om te zien dat mensen met een lagere opleiding gemiddeld 2x zo vaak eenzaam zijn als mensen met een hogere opleiding, en dat mensen die moeilijk rond kunnen komen met hun maandinkomen zelfs 4x zo vaak eenzaam zijn als mensen zonder dat soort zorgen. Echt een aandachtspunt, dat vraagt om integrale aanpak met de verschillende afdelingen en maatschappelijke partners.

De typering van eenzamen in subgroepen is nuttig. Er wordt gekeken naar oorzaak en duur van eenzaamheid aan de een kant en hoe de persoon zelf er dan mee omgaat aan de andere kant. Wil hij of zij toch proberen mee te doen of trekt de persoon zich terug? Zo’n typering, die misschien wat theoretisch aandoet, laat wel duidelijk zien dat er echt verschillende aanpakken nodig zijn, op individu, professionals en/of samenleving gericht.

Het collegevoorstel getuigt van een brede aanpak, met potentieel een breed vangnet van de eenzamen. Wat aanspreekt is het ‘gewoon doen’ (niet meer onderzoek) en zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren, zoals de maatjesprojecten. Speelvrijheid over inzet van beschikbare budget lijkt dus op z’n plaats. Kortom, goed plan.

Intergenerationeel en passend wonen:

Dit accent is breed uitgewerkt. Er is gekeken of samenwonen van ouderen en jongeren bij elkaar (in de wijk, in een collectieve voorziening, of op één adres), twee doelen kan dienen: elkaar onderling hulp bieden en samen de wijk levendig houden.

Ideaalplaatje zou zijn dat mensen bij het ouder worden, in die mix van jong en oud in de wijk, zo lang mogelijk blijven wonen in hun huis en tijdig aanpassingen doen om dit mogelijk te maken. Goed vervoer en voorzieningen vlakbij en een aantrekkelijke buurt zijn dan een vereiste, maar dat is niet nieuw voor dit accent. Dat willen we toch voor iedere buurt?

Voor passend wonen staan een aantal concrete voorstellen in het plan van aanpak, zoals

  • Mensen aansporen / voorlichten om tijdig de aanpassingen te doen
  • Pilot met Blijversregeling, deze aantrekkelijke lening maakt dat het doen van aanpassingen aan het huis echt gestimuleerd kan worden. Wel belangrijk om te volgen wat het effect is van de pilot Blijversregeling: hoe vaak wordt ervan gebruik gemaakt en pakt het naar wens uit? Dan weten we of langer houden van zo’n regeling effect heeft.

Mixen van oud en jong is een mooi streven in een wijk, maar laat zich maar heel beperkt regelen. Als projectontwikkelaars en corporatie 3B Wonen hiervoor te porren zijn, dan is het de moeite waard.

Wat aanspreekt:

  • Kwetsbare jongeren zelfstandig, maar met steun, in de wijk laten wonen en meedraaien;

Wat minder aanspreekt:

  • Studenten op zolder met rol als ondersteuner/verzorger van een oudere inwoner. Wat ons betreft zorgen we via speciale woningbouwprogramma’s dat jongeren, student of werkend, hun kleine, betaalbare woning in de wijk van oud en jong hebben, en op andere manieren de helpende hand bieden, als ze dat willen.

TOT SLOT

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse presidiumvergadering en een bijeenkomst van het afdelingsbestuur. Donderdagavond is er een beeldvormende avond over de bouwplannen voor Wilderszijde en de stand van zaken op het sociaal domein. We werken lekker verder aan ons nieuwe, enerverende verkiezingsprogramma 2018-2022 dat nu bijna in concept gereed is.

Wat deden wij in dezelfde week in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/ Er was toen veel nieuws over het sociaal domein, over de vragen die onze fractie stelde aan de Verkenner van de luchthaven, over de kwetsbaarheid van de gemeentelijke website, over de komst van een Regenboogoversteek in Berkel centrum, over het financiële toekomstperspectief van onze gemeente en over de komende nota kunst & cultuur.

Het citaat van deze week komt van www.nu.nl van 20 september en gaat over het besluit van het PvdA bestuur om het duo Oosenbrug & Oosterwijk en Nelleke Vedelaar toe te laten tot de verkiezingen voor het voorzitterschap van de PvdA. Het citaat: De strijd om het voorzitterschap van de PvdA gaat definitief tussen de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar en het duo Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk. Zij hebben groen licht gekregen van het partijbestuur en mogen de strijd aangaan om Hans Spekman op te volgen. Voormalig Tweede Kamerlid Oosenbrug en Oosterwijk, die voor de Europese PvdA-fractie werkt, trapten hun campagne al ruim voor de zomer af. Vedelaar stapte eind augustus naar voren. Tal van prominentere partijgenoten bedankten voor de eer. De opvolging van Spekman, die terugtrad na de ongekende afstraffing bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart, geldt dan ook als een zware klus.

Bij hun eerste rechtstreekse confrontatie maandagavond hadden de kandidaten moeite om zich te onderscheiden. Vedelaar wil de PvdA vooral vernieuwen door uit de lokale kracht van de partij te putten en wil onder meer gezelligheid en humor terugbrengen. Oosenbrug en Oosterwijk willen de partijcultuur openbreken en belichamen naar eigen zeggen het ‘teamwork’ dat de PvdA voortaan moet uitstralen. Vedelaar en Oosenbrug en Oosterwijk hebben tot 4 oktober de tijd om het vertrouwen van zoveel mogelijk partijgenoten te winnen. Op het partijcongres drie dagen later geeft Spekman het stokje door aan zijn opvolger of opvolgers”.

Een beeldende video van het kandidaat-duo is te vinden op: https://youtu.be/1T4WSDx50FI Alle leden van de PvdA-fractie in Lansingerland steunen de kandidatuur van Astrid & Gerard van harte!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 september 2017