12 februari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 13 FEBRUARI 2015

Dit 6de weekverslag in 2015, aflevering 340 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raden van Rotterdam en Lansingerland werden bijgepraat door Rijkswaterstaat en Stadsregio over de stand van zaken met betrekking tot de A13/A16, onze fractie een raadsvoorstel voorbereidt voor een visie nota over de toekomst van het onderwijs in Lansingerland, de gemeente Lansingerland een thema avond hield over de tuinbouw en wij ons voorbereiden op onze rode rozen Valentijnsdagactie van aanstaande zaterdag in onze drie winkelcentra.

BURGERPARTICIPATIE GLASTUINBOUW

Afgelopen woensdagavond nam Raymond Tans, secretaris van de PvdA Lansingerland en onze expert op het terrein van de tuinbouw, deel aan een bijeenkomst over het te vormen gemeentelijke glastuinbouwbeleid. Er waren zo’n twintig deelnemers, waaronder een groot aantal tuinbouwondernemers en een vertegenwoordiger van de pers, die intensief met elkaar hebben gediscussieerd.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de gemeentelijke burgerparticipatie. Over dit onderwerp hadden gemeentelijke vertegenwoordigers al eerder overleg gevoerd met vertegenwoordigers van LTO Glaskracht, enkele grote bedrijven (de “voorlopers”) en werkgeversverenigingen.

Namens de PvdA onderstreepte Raymond Tans het grote belang van de glastuinbouw voor onze gemeente. Met ruim één derde van de arbeidsplaatsen is de tuinbouw onze grootste werkgever die zorgt voor economische ontwikkeling en welvaart. Het tuinbouwgebied van Lansingerland is het meest innovatieve en duurzame kassengebied van Europa met vooraanstaande bedrijven die aan de top van de wereld meedraaien. Het is het “Silicon Valley” van de glastuinbouw.

Het is van groot belang dat de gemeente alles in het werk stelt om de koploperspositie te handhaven, waardoor onze gemeente interessant blijft als vestigingslocatie, ook voor niet direct tuinbouw gerelateerde bedrijven.

Bij bedrijven die in financiële moeilijkheden kome, kan de gemeente een belangrijke faciliterende rol vervullen. Ook is het van belang dat de gemeente PR-initiatieven ondersteunt om de inwoners van Lansingerland te informeren over wat er in onze gemeente op het gebied van de glastuinbouw gebeurt en wat die tuinbouw voor onze gemeente betekent.

“Als Rotterdam trots is op zijn haven, mogen wij in Lansingerland toch ook trots zijn op onze Greenport,” aldus Raymond Tans.

Bijeenkomst tuinbouw Lansingerland

Bijeenkomst tuinbouw Lansingerland

 VISIE OP TOEKOMST ONDER WIJS BROODNODIG

Vorige week donderdag 5 februari debatteerde de raadscommissie Onderwijs uitvoerig over een rapport dat het college had laten maken over het gevoerde financiële beleid met betrekking tot de onderhuisvesting. Gebleken is dat Lansingerland hieraan op jaarbasis 2.2 miljoen euro meer uitgeeft dan onze gemeente in het kader van het gemeentefonds ontvangt. Lansingerland is daarmee landelijk koploper. De meeste gemeenten geven minder aan onderwijs uit dan van het rijk wordt verkregen. Zo veel minder zelfs dat CDA fractievoorzitter Buma de Tweede Kamer een motie liet aannemen waarin het landelijk bedrag dat door de gemeenten niet aan onderwijs wordt uitgegeven voortaan jaarlijks zal worden afgeroomd. Dat zou voor Lansingerland nog eens een extra tegenvaller bovenop de 2.2 miljoen gaan betekenen. Jammer dat de Lansingerlandse CDA fractie hun eigen Kamerfractie hierover niet (tijdig) op de hoogte stelde.

Op de Leefbaar 3B fractie na zag de raadscommissie weinig in extra onderzoek om precies boven water te krijgen hoe het gekomen is dat Lansingerland meer uitgeeft dan elders. Feit is dat er sinds de groei van de voormalige 3B-gemeenten en de nieuwe gemeente Lansingerland in een hoog tempo in onderwijshuisvesting moest worden geïnvesteerd. Lansingerland is één van de jongste gemeenten van Nederland. Feit is ook dat er vooral pragmatisch en stap voor stap is gewerkt en dat het aanbod aan onderwijsvoorzieningen goed op peil is. Doelstellingen en ambities ten aanzien van onderwijs(huisvesting), de kwaliteit & kwantiteit, de financiën en de samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen zoals de buitenschoolse opvang, jeugdzorg, jongerenwerk, sport en kindercentra werden in het verleden echter nooit zodanig geformuleerd dat zij nu toetsbaar zijn. Een aanpak uit het verleden evalueren en controleren zonder toetsbare kaders leek de raadscommissie weinig zinvol. Nu geld besparen zit er ook niet in. Dat was wel duidelijk omdat veel is vastgelegd in financiële overeenkomsten die in tijd nog doorlopen.

Sam de Groot stelde dan ook voor om de blik vooral op de toekomst te richten. Lansingerland vraagt om een visienota Onderwijs waarin heldere en toetsbare kaders worden geformuleerd met betrekking tot de onderwijshuisvesting en aanpalende maatschappelijke sectoren. Uiteraard zit daar een financieel plaatje aan vast. De meeste fracties in de raad gaven aan te voelen voor zo’n visienota. Wethouder Heuvelink riep zelfs zo’n nota “Hartstikke goed te vinden”. De PvdA fractie bereidt momenteel een amendement van deze strekking voor die aan de orde zal komen tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 februari.

Stadhuis Rotterdam was deze week de plek voor regionaal A13/A16 overleg

Stadhuis Rotterdam was deze week de plek voor regionaal A13/A16 overleg

SALDO NUL A13/A16 KOST ZEKER 50 MILJOEN EXTRA

Afgelopen woensdagavond was er in het Rotterdamse Stadhuis een grote informatiebijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot de planvorming van de nieuwe A13/A16. De informatie werd verzorgd door mensen van Rijkswaterstaat en de Metropoolregio. De toehoorders, zo’n 50 man sterk, waren vertegenwoordigers van de Rotterdamse & Lansingerlandse gemeenteraad, leden van de Rotterdamse Gebiedscommissies en van Provinciale Staten. Daaronder natuurlijk ook onze Sam de Groot en de Rotterdamse PvdA’ers Barbara Kathmann en Leo Bruijn.

Rijkswaterstaat presenteerde woensdagavond de voorlopige gegevens want zij zijn nog niet helemaal klaar met hun berekeningen. De A13/16, tussen Rotterdam Airport en het Terbregseplein, mag voor de ruim 100.000 omwonenden geen verslechtering van geluid of lucht inhouden in verhouding met de situatie zoals die nu is. Met het zogenoemde ‘saldo nul’ werd dat uitgangspunt door de twee gemeenteraden in moties vastgelegd. Maar die doelstelling kan op het gebied van lucht en ,vooral, van geluid nog niet worden gehaald, gaven Rijkswaterstaat en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, woensdagavond aan. Bij het huidige Ontwerp Tracébesluit wordt bij circa tachtig procent van de referentiepunten langs de nieuwe weg saldo nul niet bereikt.. Het geluid gaat zo’n 3 -6 dba omhoog in vergelijking met de situatie van nu. Om ‘saldo nul’ och te bereiken zijn aanvullende maatregelen nodig die zo’n 50 miljoen extra zullen gaan kosten bovenop de 1 miljard die het rijk nu beschikbaar stelt. Daarnaast zijn er vanuit de bewoners via de gebiedstafels wensen neergelegd die bij elkaar ook zo`n 70 miljoen euro kosten. Deze voorstellen variëren van het verlagen van de snelweg tot aan het aanleggen van fietspaden.

De Stadsregio en de stad Rotterdam hebben eerder 100 miljoen ter beschikking gesteld voor een betere inpassing van de nieuwe snelweg. Een belangrijk deel van dit geld is nodig voor het aanleggen van een tunnel door het Bergsche Bos, extra geluidsmaatregelen aan de kant van Bergschenhoek en een Recreaduct. Deze extra investeringen maken inmiddels onderdeel uit van het Ontwerp Tracé Besluit. Na deze investeringen blijft er nog zo`n 30 miljoen euro over voor het realiseren van Saldo Nul en bewonerswensen.

Het gaat bij die 50 miljoen extra om voorlopige bedragen omdat nog niet alle berekeningen helemaal klaar zijn. Beloofd werd dat half maart de meer definitieve berekeningen & plannen voor de raden beschikbaar komen. Omdat de besluitvorming door de beide raden voorzien is voor eind mei 2015 wordt dat kort dag. Zeker wanneer ook medio maart er nog geen definitief plaatje op tafel ligt. Daar moet de minister I&M en Rijkswaterstaat natuurlijk rekening mee gaan houden. Een voorbereidings- en besluittermijn van minder dan twee maanden is voor de raden van Lansingerland en Rotterdam, mede gezien de te verwachten en noodzakelijke inspraak, natuurlijk niet aanvaardbaar.

Gaan wij nu maar even uit van 50 miljoen extra om ‘saldo nul’ en een aantal van de bewonerswensen toch te realiseren dan zien wij zeker perspectief. Hier moet bestuurlijk absoluut samen uit te komen zijn. De verkeersbelangen van I&M zijn groot, net als die van Rotterdam en Lansingerland waar het gaat om de leefbaarheid voor hun inwoners, het evidente verkeersbelang, de duurzame inpassing en de grote economische belangen. De PvdA fractie van Lansingerland gaat nu verder in gesprek met de Rotterdamse PvdA fractie en onze woordvoerder in de Tweede Kamer Duco Hoogland om te bezien hoe wij als partij in dit financiële probleem kunnen voorzien. Wellicht kan er ook nog wat bespaard worden binnen de beschikbare budget van 1 miljard of kan er anderszins aan slimme oplossingen worden gewerkt die bijdragen aan ‘saldo nul’. Wij staan er zeker open voor als ‘saldo nul’ maar gerealiseerd gaat worden. Dat is een blijft de absolute randvoorwaarde.

Gerard Bovens mocht dit verhaal afgelopen donderdagavond nog eens uitleggen voor de camera van RTV Rijnmond Nieuws: http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-02-2015/verbinding-a13-a16-niet-volledig-geluidstil De wethouders Fortuyn & Langenberg weten nu wat hun bestuurlijke opdracht is: extra geld binnen halen om aan de ‘saldo nul’ eis en de verlangens van bewonersgroepen te voldoen. Onze fractie zal hen daar graag behulpzaam bij zijn! Wordt snel vervolgd.

Nieuw fietspad Oostmeerlaan-Oudelandselaan

Nieuw fietspad Oostmeerlaan-Oudelandselaan

TOT SLOT

Zaterdag 14 februari is het Valentijnsdag. Samen met ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en onze lokale kandidaten voor de waterschappen Schieland en Delfland, Anneke Heinecke en Naushad Boedhoe, gaan wij met rode rozen & flyers de drie winkelcentra van Lansingerland in. Vanaf 11 uur zijn wij in Bleiswijk centrum, vanaf 12 uur in Bergschenhoek centrum en wij eindigen om 13 uur in Berkel centrum. Kom vooral even bij ons buurten!

Aanstaande maandag gaan afdelingssecretaris Raymond Tans & fractielid Gerard Bovens de tien verkiezingsborden die Lansingerland rijk is, voorzien van prachtige PvdA posters vanwege de aanstaande Provinciale en Waterschapsverkiezingen.

Dinsdagavond praten wij verder met de bewoners van het Carré aan de Oudelandselaan in Berkel over de toegankelijkheid van Berkel centrum. Daarbij zal ook wethouder Simon Fortuyn aanwezig zijn. Wij hopen die avond gezamenlijk te kunnen werken aan oplossingen voor de korte en langere termijn. Dan kunnen alle rolstoelers zonder problemen en obstakels weer gaan winkelen in het steeds aantrekkelijker wordende winkelcentrum.

Donderdagavond is de maandelijkse raadsvergadering. Dan komen wij met een amendement dat in het teken staat van de toekomstige visie op het onderwijs. Wij zullen tegen het coalitievoorstel stemmen om jaarlijks 3 ton extra uit te trekken voor nieuw beleid. “Laten wij als raad niet al in februari ons kruit verschieten, wellicht zijn er meer urgente begrotingswijzigingen aan de orde later dit jaar. Daarnaast vindt de PvdA fractie het überhaupt nog te vroeg in het lopende jaar om nu al deze extra verplichtingen aan te gaan. In de komende maanden kunnen er nog op verschillende terreinen, denk bijvoorbeeld aan het sociale domein, niet voorziene overschrijdingen op de begroting ontstaan. Als we vervolgens lezen waar de 300.000 euro aan besteed zal moeten gaan worden dan valt ons op dat een aanzienlijk deel van de investeringen gericht zijn op het proces en in mindere mate op concrete activiteiten”, aldus Ingrid Tuinenburg tijdens het debat in de raadscommissie Algemeen Bestuur.

Het citaat van deze week komt uit het dagblad Trouw van 2 februari. In de column “Mijn veiligheid” schrijft Leonie Breevaart het volgende: “Het kan best hoor, dat burgers zelf aan de slag willen om problemen met veiligheid, zorg of vervoer op hun eigen manier te tackelen. Maar de vraag is toch: moeten we dat willen? Ik denk het niet. Tenzij we écht verlangen naar een verdeelde samenleving zoals die in de Verenigde Staten allang realiteit is. Een maatschappij waar burgers die dat zelf ‘willen en kunnen’ hun eigen veiligheid wel even regelen en waar de gated community een volkomen geaccepteerd verschijnsel is. Ieder zijn eigen veiligheid, ieder zijn eigen knokploegjes, en niemand die zich bekommert om het geheel. Naar zo’n maatschappij wil de PvdA toch ook niet toe? Dan moeten we de verantwoordelijkheid voor een veilige straat, fatsoenlijke zorg en een herkenbaar openbaar vervoer wel blijven leggen bij onze overheid. Want als burgers die dat ‘willen en kunnen’ met de publieke zaak ‘aan de slag gaan’ zullen ze allereerst aan hun eigen beperkte belangen denken, aan hún veiligheid, aan hún geld. De minder assertieve types mogen het dan met de kruimeltjes doen”.

Daar hebben wij niets aan toe te voegen of af te dingen. Het sluit aan bij onze visie op burgerparticipatie. Wil die slagen dan heb je een sterke overheid nodig om te garanderen dat er iemand hoedt over ons aller algemeen belang.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 februari 2015

Nieuwe brug Meerpolder ter hoogte van sportvelden

Nieuwe brug Meerpolder ter hoogte van sportvelden

 

Nieuwbouw Meerpolder

Nieuwbouw Meerpolder

Nieuwbouw "de Eilanden", hoek Klapwijkseweg-Oostmeerlaan

Nieuwbouw “de Eilanden”, hoek Klapwijkseweg-Oostmeerlaan

 

Zilvergracht in Westpolder Berkel

Zilvergracht in Westpolder Berkel

 

Sporthonk bij sportpark Berkel

Sporthonk bij sportpark Berkel