13 juni 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 13 JUNI 2014

Dit 21ste weekverslag in 2014 aflevering 314 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de afscheidsreceptie van het ‘oude’ college plaatsvond, de Voorjaarsnota 2014 op de agenda van de raadscommissie stond, de verkeerscirculatie in Berkel de gemoederen nog steeds bezig houdt en de onzekerheid over de startdatum van de nieuwe Metropoolregio nog wel even blijft voortduren.

GOEDE START VAN WETHOUDER ABEE

Afgelopen donderdagavond sprak de raadscommissie Algemeen Bestuur over de Voorjaarsnota 2014. De voorjaarsnota geeft inzicht in hoe de begroting zich in de praktijk ontwikkelt. Wat is de stand van zaken in de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid over de hele linie en welke (financiële) plussen, minnen en afwijkingen doen zich in de praktijk voor nu het jaar alweer 5 maanden gevorderd is. Petra Verhoef, onze woordvoerster: “Het oude college heeft in de afgelopen maanden keihard gewerkt aan het op gang krijgen van financieel herstel. Het is dus goed om te zien dat het verwachte resultaat voor 2014 op dit moment bijna 4.4 miljoen euro positief is. Een overschot van enkele miljoenen is inmiddels een traditie op de jaarrekening en kan volgens de PvdA gebruikt worden om het negatieve weerstandsvermogen te versterken. Een bedrag van 3 tot 4 miljoen per jaar is noodzakelijk voor het aanzuiveren van het weerstandsvermogen (tot wenselijke peil van 50 miljoen in 2025) , zoals ook aanbevolen door de provincie. De PvdA geeft er de voorkeur aan om dergelijke overschotten op de jaarrekening te gebruiken om weerstandsvermogen te versterken en laat dit liever niet structureel via de begroting lopen. Met dit geactualiseerde financiële beeld en het vooruitzicht dat een klein deel van de positieve mutaties structureel zal doorwerken in de meerjarenbegroting van 2014-2017 kunnen we voorzichtig optimistisch zijn. Hoewel de jaarschijven 2015-2018 nu nog niet sluitend zijn, wordt duidelijk dat financieel herstel in zicht komt en provinciaal toezicht dus al in 2014 zou kunnen vervallen. Hiermee is zeker ook de artikel 12 procedure van de baan. Het zal hopelijk ook voor de coalitie een duidelijk signaal zijn dat besluiten tot financieel herstel niet hoeven te wachten tot 2016.

Wethouder Albert Abee (Financiën, CDA) pikte het slotakkoord van Petra Verhoef uitstekend op: “Wij moeten zeker niet wachten tot 2016 met het proberen om het herstel in te zetten. Wij moeten doorgaan met de lijn die ingezet is en die versterken met concrete maatregelen”. Voor de PvdA klonk deze uitspraak als muziek in de oren. Petra Verhoef onderstreepte op haar beurt de uitspraak van de wethouder dat het financieel herstel niet hoeft te wachten tot 2016 maar constateerde wel dat zijn uitspraak op gespannen voet staat met het coalitieakkoord dat een concreet financieel maatregelen pakket eerst per 2016 voorziet. Daar zijn wij van de PvdA het absoluut mee oneens. Wij willen (en dat zal ook onze lijn in het debat over de Kadernota zijn) al in 2015 een begroting die meerjarig sluitend is. Het vorige college heeft daartoe volgens ons voldoende bruikbare bouwstenen aangereikt.

Petra Verhoef vroeg ook nog naar de gevolgen van de Mei circulaire voor Lansingerland daar waar het de financiering van de drie decentralisaties op het sociale domein betreft. Het college meldde dat de WMO/zorg component het met 8 ton minder moet doen in vergelijking met het nu beschikbare rijksbudget mar dat het budget ten behoeve van de jeugdzorg ongeveer 1 miljoen hoger uitvalt. Wat dt precies behelst moet nog geanalyseerd worden.

Afscheid oude college

Afscheid oude college

MOBILITEITSPLAN BERKEL NOORD

Sinds de verkiezingen van maart 2014 is het even stil rond het mobiliteitsplan in Berkel Noord & Centrum. In onze weekverslagen 6 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/14/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-februari-2014-2/ ) 7 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/03/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-maart-2014/ ) en 8 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/03/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-maart-2014/ ) besteedden wij er de nodige aandacht aan.

Een dezer dagen zullen wij de resultaten ontvangen van een brede studie die het college de afgelopen periode heeft gedaan naar de verkeerscirculatie na de ingebruikstelling van de rotonde Noordeindseweg/Planetenweg, de komst van de brug bij de Naardermeerstraat en het effect van de tijdelijke afsluiting van de Sterrenweg. Dit onderzoek moet de basis gaan vormen voor de definitieve besluitvorming over de verkeerscirculatie in Berkel Noord en Centrum. Komt er toch eenrichtingverkeer op de Noordeindseweg tussen de Wilgenlaan en Planetenweg? Verrijst er een knip in de Sterrenweg? Blijft de verkeerspaal in de Herenstraat gehandhaafd?

Het zal nog een hele bevlogen discussie gaan worden want de stellingen zijn inmiddels al lang en breed ingenomen. De meningen zijn even divers als de concrete persoonlijke belangen die er mee gemoeid zijn. Het kan bij wijze van spreken van huisnummer tot huisnummer verschillen. Bovendien liggen er juridische beletselen want aan de afsluiting van bijvoorbeeld de Noordeindseweg ligt een officieel verkeersbesluit ten grondslag. Aan de raad de opdracht om al die belangen af te wegen tegen het algemeen belang. Daarvoor is een goed onderzoek nodig en past ook een grondige peiling van de meningen op basis van de resultaten van dit onderzoek.

Op voorhand stellingen betrekken zoals de nieuwe coalitie deed ten aanzien van de uitspraak in het coalitieakkoord om eenrichtingsverkeer te introduceren op de Noordeindseweg is onverstandig. Eerst onderzoek, dan vervolgens een brede en representatieve evaluatie en tenslotte een raadsbesluit.

Ten behoeve van de evaluatie van het mobiliteitsplan Berkel Noord is er door het college een Klankbordgroep ingesteld die bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van de Sterrenweg, Planetenweg/Oostersingel, Noordeindseweg midden, Noordeindseweg zuid, Rodenrijseweg, scholen rond de Sterrenweg, Wilgenlaan en de Wijkvereniging Berkel dorp. In september wordt het raadsvoorstel verwacht waarna definitieve besluitvorming door de raad zal plaatsvinden. Feit is dat er voor de nieuwe wethouder Simon Fortuyn een forse uitdaging in het verschiet ligt. Het zoeken is naar een goed compromis dat breed draagvlak heeft en het algemeen belang (goede verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers) zal dienen. Bovendien zal rekening moeten worden gehouden met een eindsituatie die er nu nog niet is. Denk maar aan de voltooiing van het nieuwe winkelcentrum bij de oude kerk en de uitbreiding van het winkelcentrum bij de Westersingel.

Wij van de PvdA zijn heel benieuwd of deze Klankbordgroep op basis van de onderzoeksresultaten tot gelijkluidende voorstellen kan komen. Wordt op korte termijn vervolgd met Sam de Groot als onze woordvoerder.

Afscheid oude college van Lansingerland!

Afscheid oude college van Lansingerland!

ZIJN DE HUURCONTRACTEN AL GETEKEND?

Sam de Groot stelde tijdens de vergadering van de raadscommissie samenleving van donderdag 12 juni vragen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het raadsbesluit over de huurtarieven van de buitensport.

In weekverslag 19: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-mei-2014/ berichtten wij over het raadsdebat van eind mei waarin de nieuwe coalitie compleet overstag ging en de buitensport stevig ten dienste was.

De nieuwe coalitie zat toen in een eufore droom van ‘samenwerken en er samen uit komen’. De vraag werd toen vanuit de raad gesteld aan de vertegenwoordigers van de VLL welke garanties er nu zijn dat de sportverenigingen nu allemaal stante pede de huurcontracten tekenen, of zij afzien van de gang naar de rechter en of zij nu ook de achterstallige huurpenningen daadwerkelijk gaan betalen. Hun reactie was toen niet echt bemoedigend. In juridische zin was hun verhaal niet hard. Goede wil, dat wel maar garanties? Van een formeel mandaat was geen sprake.

Sam de Groot wilde er afgelopen donderdag dus meer van weten. Hij stelde de volgende vragen:

1. Wat is de stand van m.b.t de buitensport?  Is er inmiddels overeenstemming bereikt met de verenigingen? Zijn de publiekrechtelijke besluiten van de raad inmiddels vertaald naar privaatrechtelijke overeenkomsten en zijn deze inmiddels afgesloten? Zo nee, waarom nog niet en wanneer is te verwachten dat dit wel gebeurt?

2. Is er zicht op de wijze waarop de benodigde extra gelden worden vrijgespeeld binnen de begroting als gevolg van de besluitvorming m.b.t de tarieven buitensport? Is hier al overeenstemming over bereikt met de buitensport? Zo nee, wanneer zijn de voorstellen van het college te verwachten?

3. Ziet de buitensport nu af van verdere juridische stappen? Zo nee, waarom niet?

4. Worden de voorgenomen werkzaamheden (vervanging, renovatie) nu uitgevoerd?

5. Hoe staat het met het onderzoek naar het sportbedrijf waarbij privaatrecht en publiek recht gescheiden worden en discussies als afgelopen maand gevoerd tot het verleden behoren.

Wethouder Sport Jeroen Heuvelink (D66) meldde dat hij op 25 juni een afspraak heeft met de VLL. Dan worden procesafspraken gemaakt over hoe gemeente en VLL samen de financiële taakstelling gaan invullen. De VLL zal intussen de achterban informeren over het recente raadsbesluit. De raad zal door wethouder Heuvelink schriftelijk geïnformeerd worden over de resultaten van dit overleg. De voorbereiding van de renovatie van de velden is in volle gang. Het is de VLL en de verenigingen duidelijk dat de datum van de feitelijke start onderdeel is van de te tekenen overeenkomst die VLL en gemeente nog met elkaar moeten sluiten.

Momenteel worden ambtelijk de bouwstenen verzameld voor het onderzoek naar het op te richten sportbedrijf. Dat is de volgende fase. Het treft dat wethouder Heuvelink juist op 25 juni een afspraak met de VLL heeft. Los van de beloofde brief kan hij dan die avond (raadscommissie vergadering over de Kadernota 2014) de raad direct mondeling informeren over het resultaat van het overleg VLL-gemeente. De dag er op (donderdag 26 juni) is er de maandelijkse raadsvergadering. De PvdA gaat er van uit dat een de wethouder aansporende motie dan niet nodig zal zijn. Voor het zomerreces moet de zaak natuurlijk helemaal beklonken zijn.

Nieuwe fietspad vanaf Provinciale weg door Vlinderstrik Rodenrijs

Nieuwe fietspad vanaf Provinciale weg door Vlinderstrik Rodenrijs

METROPOOLREGIO SORES

Het is nog onzeker of de nieuwe Metropoolregio daadwerkelijk per 1 januari 2015 van start kan gaan. Tweede en eerste Kamer moeten zich eerst nog achter het besluit stellen om de WGR+ regio’s Rotterdam & Haaglanden op te heffen waardoor er ruimte ontstaat voor de Metropoolregio. Die moet zich dan in hoofdzaak gaan ontwikkelen tot een brede vervoersregio en zich in gaan zetten voor de economische ontwikkeling in de oude stadsregio’s Rotterdam & Haaglanden.

Het besluit om de WGR+ regio’s op te heffen, is gekoppeld aan de totstandkoming van de nieuwe fusie provincie Noord Holland, Utrecht en Flevoland. De regering houdt voet bij stuk maar met name in de Eerste Kamer moet er nog een meerderheid gevonden worden. Minister Plasterk die dit hoofdpijndossier onder zijn hoede heeft, verklaarde afgelopen woensdag dat het Kabinet nog voor deze zomer duidelijkheid zal geven of de fusie doorgaat. Dan moeten wel D66 & GroenLinks over de brug komen anders mist het kabinet de bekende meerderheid in de Eerste Kamer.

Stel dat er vertraging optreedt en de WGR+ regio’s niet voor 2015 worden opgeheven dan zal er een noodscenario in werking moeten treden. Het idee is dat onze beide stadsregio’s voor zolang als nodig is in gezamenlijkheid zorg gaan dragen voor zowel de vervoersregio taken als voor de economische ontwikkeling.

Nieuwbouw terrein De Haas Berkelseweg Bergschenhoek

Nieuwbouw terrein De Haas Berkelseweg Bergschenhoek

TOT SLOT

Volgende week is er strategisch fractieoverleg over onze speerpunten voor de komende vier jaren en over de vraag hoe wij deze zullen gaan realiseren. Woensdag is er de maandelijkse presidiumvergadering. Wij werken volgende week verder aan de voorbereiding van de Kadernota 2014. Voor de rest lijkt het een politiek rustige week te worden. Maar voordat het zomerreces over 5 weken uitbreekt, hebben wij nog ongeveer 20 overleggen te gaan. Weekverslag 26 is de laatste voor de vakantie. Het verschijnt op vrijdag 18 juli.

Het citaat van de week komt uit een persbericht van het Openbaar Ministerie van afgelopen woensdag:

“Er is geen bewijs dat een voormalig wethouder van de gemeente Lansingerland zich schuldig zou hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie. Van een daadwerkelijke beïnvloeding bij de bouw van een gezondheidscentrum in de gemeente is niet gebleken. Deze conclusie trekt de officier van justitie die het onderzoek van de Rijksrecherche naar de voormalig wethouder heeft geleid. De zaak tegen de man wordt om die reden geseponeerd”. www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@162766/bewijs-corruptie

Wij zijn blij met dit voor voormalig wethouder Jan den Uil verheugende bericht. Het zal hem terecht goed doen. Feit is dat Jan den Uil in het najaar van 2012 besloot om af te treden vanwege de conclusies in het zogenaamde Bing rapport. Het verzoek door de raad en Jan den Uil zelf om Bing in te schakelen was in 2011/2012 in belangrijke mate gebaseerd op de aangifte die raadslid Neeleman had gedaan vanwege zijn vermoeden van corruptie bij de realisatie van het Medisch centrum Parkzoom. Die aangifte blijkt nu op drijfzand te hebben berust. Net als Neeleman zijn klacht bij de Europese commissie over vermeende staatssteun bij de ontwikkeling van Bergschenhoek centrum. Met dit drijfzand is met terugwerkende kracht ook de basis onder het (overigens kwalitatief slechte) Bing rapport verdwenen. Het is de ironie ten top. Net zo ironisch trouwens als de omstandigheid dat CDA & D66, die in november 2012 de grote supporters van het Bing rapport waren, nu een coalitie met, ja wel, de ChristenUnie vormen.

Tijdens het recente debat over het coalitieakkoord heeft de PvdA de raad opgeroepen om nu eindelijk eens te stoppen met het krampachtig omgaan met het integriteitsvraagstuk. Dat pakt in de praktijk als je niet oppast contraproductief uit. De paradox ligt op de loer. Sterker nog het is koren op de molen voor de enkeling in de raad die integriteitsbeleid als instrument gebruikt voor de eigen weinig frisse ambities. De raad pikte dit signaal goed op. Eddy Neeleman was toen afwezig. Dat weer wel!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 juni 2014

Centraler wonen dan in Lansingerland kun je niet!

Centraler wonen dan in Lansingerland kun je niet!

Rodenrijsezoom Landscheidingsfietspad

Rodenrijsezoom Landscheidingsfietspad

DSC01068

Klaprozen in Rodenrijs

Klaprozen in Rodenrijs