13 maart 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 13 MAART 2015

Dit 9de weekverslag in 2015, aflevering 343 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij vanwege de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen naar de tuinders gingen, het college een blauwtje liep bij de fraudebestrijding WWB en het sluiten van de Mauritsschool in Berkel Noord op de agenda van de raadscommissie Samenleving stond. Het was ook de week waarin er voor het eerst sinds maanden weinig of geen nieuws te melden was over de HSL en de A13/A16.

PVDA KIEST VOOR EEN STERKE, INNOVATIEVE EN DUURZAME TUINBOUW

Glastuinbouw is van groot belang voor Lansingerland en is een onmisbaar deel van onze Nederlandse economie. Innovatie en verdere verduurzaming bieden deze sector een gezonde toekomst. De PvdA wil een verdere verduurzaming van de glastuinbouwsector stimuleren. Dat is nodig voor het milieu, maar is ook goed voor de concurrentiepositie van de sector.

Dit is de conclusie van het werkbezoek dat een breed samengestelde delegatie van de PvdA aan het glastuinbouwgebied van Lansingerland bracht. Het bezoek vond maandag 9 maart jl. plaats op uitnodiging van de PvdA Lansingerland en stond in het teken van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart. Bezocht werden rozenkweker Meewisse Roses en GreenQ.

Het tuinbouwgebied van Lansingerland is toonaangevend in Europa met vooraanstaande bedrijven die aan de top van de wereld meedraaien. De PvdA vindt het van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld om die koploperspositie te verstevigen. Dat is nodig voor de tuinbouw, maar ook voor Lansingerland als vestigingsplaats voor bedrijven. De tuinbouw en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid zorgen voor een derde van de Lansingerlandse werkgelegenheid.

Energie, water, werkgelegenheid en duurzaamheid waren de hoofdthema’s van het bezoek. De PvdA’ers hebben zich uitvoerig laten informeren over deze thema’s en hebben hierover uitgebreid met de praktijkmensen van gedachten kunnen wisselen.

Aad Meewisse vertelde met passie hoe hij zijn rozen teelt en wat er allemaal bij komt kijken om een topproduct te produceren.

Marc Grootscholte, die de delegatie rondleidde bij GreenQ, vertelde over de praktijkproeven op het gebied van o.m. waterzuivering en LED-verlichting. Ook gaf hij aan dat GreenQ wereldwijd telers adviseert en met raad en daad terzijde staat om een optimale productie te realiseren. GreenQ speelt ook een belangrijke rol bij het praktijkonderwijs. Met Nico van Ruiten, voorzitter van LTO/Glaskracht, werd de nationale en internationale tuinbouwproblematiek besproken.

De delegatie bestond uit de lijstrekker voor de Provinciale Staten, Ron Hillebrand; de lijsttrekker voor het Hoogheemraadschap Delfland, Leon Hombergen; de Lansingerlandse kandidaat voor het Hoogheemraadschap Delfland, Naushad Boedhoe en de Lansingerlandse kandidaat voor het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Anneke Heinecke.

Ook Astrid Oosenbrug, inwoner van Lansingerland en lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer nam deel aan het bezoek evenals Anne Koning, lid van de Eerste Kamer en Provinciale Staten. Natuurlijk waren ook ons afdelingsbestuur en de lokale fractie van de partij.

PvdA Top-Team met tweede van  links Naomie en de Noami-rozen op de voorgrond

PvdA Top-Team met tweede van links Naomie en de Noami-rozen op de voorgrond

Voorafgaand aan dit bezoek namen het Lansingerlandse afdelingsbestuur en fractie vorige week vrijdag een uitgebreid kijkje in de ultra moderne kas van de gebroeders Havenaar, amarylliskwekers in Berkel Noord: http://www.havenaaramaryllis.nl/ Een voor dit type tuinbouw met 2.6 hectaren groot bedrijf dat kwalitatief tot de absolute top van Nederland behoort. Een bedrijf dat al 110 jaar en vier generaties lang actief is in de tuinbouw. Tuinder Evert Havenaar kwam met het idee om in de hal van het gemeentehuis een permanente expositie in te richten van de prachtige tuinbouwproducten die de kassen van Lansingerland produceren. Weinig of niets doet je bij de binnenkomst in de hal van ons gemeentehuis immers vermoeden dat Lansingerland één van de prominentste en innovatiefste tuinbouw gemeenten in ons land is. Wij zullen dit idee graag voorleggen aan wethouder Abee van economische zaken.

Op bezoek bij amaryllis tuinder Havenaar in Berkel noord

Op bezoek bij amaryllis tuinder Havenaar in Berkel noord

COLLEGE LOOPT BLAUWTJE BIJ FRAUDEBESTRIJDING BIJSTAND

De raad wordt gevraagd kennis nemen van de samenwerking met de Gemeente Zoetermeer in 2015 bij de handhaving in complexere dossiers op gebied van mogelijke fraude bij bijstandsverlening. Dit agendapunt kwam aan de orde tijdens de raadscommissie Samenleving van afgelopen donderdag met Petra Verhoef als onze woordvoerster. Het college heeft met dit voorstel exact uitvoering gegeven aan de motie die de PvdA op 3 juli 2014 indiende waarin de PvdA het college dringend opriep om na 2014 het contract met het commerciële bureau Investiga niet te verlengen, maar zelf de controle op recht op verkregen of aangevraagde uitkering weer volledig in eigen hand te nemen, eventueel via gemeentelijke, gespecialiseerde ‘sociale rechercheurs’. Een motie die overigens bijzonder weinig steun kreeg uit de raad. Hoe de discussie over ‘Menswaardig handhaven’ in juli 2014 precies verliep, is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-juni-4-juli-2014/ & https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-juli-2014/

Opsporen van fraudeurs moet gebeuren, maar de fractie van de PvdA kijkt ook graag naar de andere kant van de medaille: de soms kwetsbare cliënt die meent recht te hebben op een uitkering en daartoe (soms onterecht) een verzoek indient.

Hoe wordt deze cliënt in Lansingerland geholpen en bejegend? Uit het ‘gemeentelijke jaarverslag klachten 2014’ van 2 maart 2015 (paragraaf 2.4) blijkt dat het aantal klachten bij de afdeling Publiekszaken (waaronder sociale zaken valt) flink hoger ligt dan bij andere afdelingen en bovendien vaak gaan over ‘onbehoorlijkheid’. Daarnaast blijkt uit de ‘benchmark formatie 2014’ van 3 februari 2015 dat er gemiddeld 14 (!) fte minder werkt bij de afdeling sociale zaken, dan het landelijke gemiddelde bij andere gemeentes.

Zorgwekkende gegevens volgens de PvdA. Hebben de ambtenaren van sociale zaken voldoende tijd voor een inhoudelijk gedegen gesprek met de cliënten? Hebben ze tijd om zich te verdiepen in de bredere problematiek in de huishouding of het gezin van de aanvrager van de uitkering?

In de begeleidende brief ‘benchmark formatie 2014’ worden oplossingen gezocht in ‘slimmer organiseren’, via bijv. digitalisering, een van de mooie speerpunten van het college. Waarom zoekt de Gemeente het niet in betere, persoonlijke dienstverlening en bekijkt men bijvoorbeeld de optie om de ambtenaren van de afdelingen WMO en Sociale Zaken samen te laten werken? Slimmer organiseren dus, zo stelde Petra Verhoef donderdagavond voor.

Wethouder Van Tatenhove verwees het debat over de beschikbare ambtelijke formatie ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet/WWB naar een ander moment zoals de Kadernota of de Begroting. Zij leek overvallen te zijn door deze informatie en had er geen direct antwoord op. Misschien zetten wij de vraag of ambtenaren van sociale zaken voldoende tijd hebben voor een inhoudelijk gedegen gesprek met de cliënten binnenkort via een officiële gedachtewisseling met college & raad binnenkort opnieuw op de agenda van deze raadscommissie. De benchmark informatie is te opvallend om politiek aan voorbij te gaan.

Sluis bij Rottemeren Bleiswijk

Sluis bij Rottemeren Bleiswijk

HOE GAAT HET MET DE DECENTRALISATIES IN DE PRAKTIJK?

De periodiek update over de drie grote decentralisaties is een zeer belangrijk agendapunt op de verder vrij lege agenda’s van de commissie Samenleving gedurende de afgelopen maanden. Op 9 februari stelde onze fractie een aantal schriftelijke vragen (zie: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201508-pvda-betr-vervolgvragen-stand-van-zaken-decentralisaties_65623.html )

Op twee punten kwam Petra Verhoef tijdens de raadscommissie Samenleving van afgelopen donderdag terug:

  1. Zorgwekkend laag gebruik maken van collectieve zorgverzekering door mensen met een laag inkomen;
  2. Gebrek aan visie op budgettering in het sociaal domein;

Slechte voorlichting over nut collectieve zorgverzekering

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat het college zich helemaal geen zorgen maakt over het feit dat maar 1/3 van het aantal verwachtte gebruikers zich heeft aangemeld voor de collectieve zorgverzekering. Het college lijkt er vanuit te gaan dat chronisch zieken de compensatie voor hoge ziektekosten niet (meer) nodig hadden en anderen “ineens” een te hoog inkomen hadden. Anders had men zich toch wel gemeld, zo lijkt het.

Volgens de PvdA fractie heeft de gemeente zich onvoldoende ingezet om de zorgverzekering duidelijk onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Op 28 november 2014, de donkere dagen waarin je druk bezig bent met Sinterklaassurprises maken, stuurde het college een brief naar de potentiele gebruikers. Een brief van 6 kantjes, inclusief een vette bijlage, in vaak onbegrijpelijke taal. Helemaal onderaan, op blz. 3, punt 7, wordt vermeld dat de aanmeldingsformulieren uiterlijk 12 december 2014 moeten worden opgestuurd.

Wat is dat toch met ons college? Als er ergens twee verkeersdrempels worden aangelegd, wordt zalencentrum ‘t Manneke in Berkel afgehuurd, koffie erbij, een fijne uitleg, een avondvullend programma voor inspraak voor een handjevol inwoners. Maar in dit geval voor zeker 1000 belanghebbenden: een ingewikkelde brief van de afdeling ‘Werk en Inkomen’, die leidt tot ontmoediging van een kwetsbare groep. Dat vinden wij ongelooflijk. Ook hierbij moet het college de moeite nemen om een dialoog te voeren met de inwoners.

Geen visie op budgetontwikkeling in het sociaal domein

Uit de beantwoording van onze vele schriftelijke vragen en ook de technische vragen van de fractie Leefbaar 3B van 27 februari blijkt dat het college weinig tot geen visie heeft op hoe men om moet gaan met de budgettaire ontwikkelingen binnen het sociaal domein:

  1. Overschotten op rijksgelden vanwege het vervallen van de voormalige Wtcg en CER regelingen gaan in het financiële gat voor het leveren van zorg op het sociale domein;
  2. Op het budget jeugd zal, net als vóór de decentralisaties, meer dan een miljoen per jaar tekort ontstaan in de komende jaren, omdat er hoge kosten te verwachten zijn voor intramurale zorg, ten koste van preventieve maatregelen;
  3. Op WMO is ongeveer een miljoen overschot en dat gaat onder meer in het budget gat van de jeugdzorg;

Het college heeft tot op heden geen duidelijke, inhoudelijk visie voor de lange termijn gegeven op preventieve activiteiten versus de duurdere zorg in het sociale domein en hoe men de geldstromen hierbij zal managen. Wanneer kunnen wij deze visie verwachten, zo vroeg Petra Verhoef aan het college.

Wethouder Van Tatenhove had ook deze vragen duidelijk niet verwacht. Voorzichtig gaf zij toe dat de informatievoorziening beter kan. Zij wil daarover overleg met de nieuwe adviesraad die de ontwikkelingen op het sociale domein gaat begeleiden. Dat er toch een opvallend verschil aan het ontstaan is tussen de door de gemeente zwaar opgetuigde burgerparticipatie op het ruimtelijke domein en de uiterst magere op het gebied van de Participatiewet/WWB leek haar nog te ontgaan. Onze fractie zal de wethouder in deze scherp houden. Te zeer klinkt in haar verhaal het geluid van haar ambtelijke adviseurs door. Te weinig geeft zij blijk van haar eigen politieke drive en visie.

Wethouder Heuvelink signaleerde met ons dat veel geld voor de jeugdzorg nog steeds naar de intramurale zorg gaat. Dat wordt volgens zijn zeggen vooral veroorzaakt door meerjaren afspraken met deze sector waarin afgesproken is dat gedurende 2 jaar vrijwel het beschikbare budget uit het verleden nog ongewijzigd zal worden ingezet. Na deze periode van transitie komt de periode van transformatie waarin de kaarten veel meer dan nu gezet worden op preventieve zorg in plaats van intramurale zorg. Hij verwees naar de uitstekende plannen die voormalig PvdA wethouder Ruud Braak ter zake in het verleden had ontwikkeld.

Rottemeren Bleiswijk

Rottemeren Bleiswijk

SLUITING DREIGT VOOR MAURITSSCHOOL BERKEL NOORD

De raadcommissie Samenleving sprak donderdagavond uitvoerig over de aanstaande sluiting van de Mauritsschool in Berkel Noord. Deze school zakt onder het minimaal noodzakelijk aantal leerlingen en dreigt in augustus definitief de deuren te moeten sluiten. Het aantal leerlingen telde op 1 oktober 2014 nog 82 leerlingen. Dat is ruim onder de opheffingsnorm van 154 leerlingen. Het bestuur van deze PC school wil de leerlingen van deze school nu overhevelen naar de op 1.2 km gelegen Prins Johan Friso school aan de Oudelandselaan. Ouders en leerkrachten van de Mauritsschool zouden liever zien dat de huidige locatie van de Mauritsschool een dependance wordt van de Prins Johan Frisoschool zodat de kinderen en onderwijskrachten op de voor hen vertrouwde en dichtbij huis zijnde vestiging door kunnen gaan. Daar zitten natuurlijk wel de nodige (financiële) haken en ogen aan want de Mauritsschool blijft dan wel in de gemeentelijke bekostiging. De Prins Johan Frisoschool aan de Oudelandselaan in de aanpalende Meerpolder heeft immers lokalen beschikbaar om de kinderen van de Maurits op te vangen.

Zowel de fractie van CDA als van Leefbaar 3B stelden voorafgaande aan het commissiedebat vragen aan het college over hoe het zover gekomen is en welke oplossingsrichtingen er voor de toekomst zijn.

Het college wil de voor en tegens van sluiting van de Mauritsschool op korte termijn gaan onderzoeken. Volgens de letter van de huidige onderwijsverordening kan de wethouder eigenlijk niet anders dan de school sluiten. Er is immers binnen de Johan Frisoschool goede onderwijsruimte beschikbaar. Opties zijn dan de sluiting van de Mauritsschool per 1 augustus 2015 of 2016 maar, (met een knipoog naar de verordening) ook om de locatie van de huidige Mauritsschool op te lappen (kost 5 ton) en in stand te houden als een vier lokale tellende dependance van de Prins Johan Friso school. Een andere mogelijkheid is de stichting van een steunpunt van PC signatuur in een andere school in de noordpolder van Berkel.

Het college wil de raad over de resultaten van dit onderzoek eind april informeren. Neem je tijd en doe dit zorgvuldig, zo luidt ons parool. Geld speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Ook de ouders en de schoolleiding gaan aan de slag met oplossingen. Het overleg tussen wethouder en school is goed. Woordvoerder Sam de Groot gaf aan dat de gemeente al jaren te ver van het onderwijs af staat. Wij zijn er als gemeentelijke politiek voor meer dan een politiek debat over een nieuw dak en de verwarming in schoollokalen. Het debat moet ook over het gedifferentieerde aanbod en de inhoud van het onderwijs moeten gaan. Het recente door de raad aangenomen amendement waarin de visie op onderwijs centraal staat, geeft richting aan. Doe als wethouder een stap naar voren, ga in gesprek met bestuur en ouders en zoek passende oplossingen, op dit moment nog zonder visie en kaders maar hopelijk snel met een breed gedragen, richting gevende oplossing. Laat als wethouder aan de raad maar weten wat voor instrumenten hij nodig heeft om een, ook op onderwijsinhoudelijke gronden gebaseerde, huisvestingsoplossing te realiseren. De PvdA als de eerste onderwijspartij van Lansingerland!

Rottemeren Bleiswijk

Rottemeren Bleiswijk

EERLIJK WERK, OOK IN LANSINGERLAND

Zaterdagochtend 14 maart is onze fractie (Ingrid Tuinenburg en Gerard Bovens) natuurlijk aanwezig bij de PvdA manifestatie ‘Eerlijk Werk’ in Rotterdam-Feijenoord.

Tijdens deze door de PvdA fracties van Zuid Holland & Rotterdam georganiseerde manifestatie wordt aan Lodewijk Asscher de verklaring ‘Eerlijk Werk’ overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid Holland, de lijstrekkers van de waterschappen en een groot aantal PvdA fractievoorzitters van Zuid Hollandse gemeenten waaronder Gerard Bovens namens de Lansingerlandse fractie.

De Verklaring ‘Eerlijk Werk in Zuid-Holland’ luidt als volgt:

De PvdA vindt dat er nog veel kan worden verbeterd om te zorgen voor eerlijk werk. De PvdA Lansingerland maakt zich op haar beurt daarom sterk voor het volgende:

  1. De gemeente Lansingerland sluit alleen nog maar contracten met bedrijven (zoals bouwbedrijven, leveranciers en busmaatschappijen) die goede arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers bieden, de cao respecteren en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen.
  2. De gemeente Lansingerland geeft zelf het goede voorbeeld door: personeel zoals schoonmakers, portiers en kantinemedewerkers perspectief te bieden, bijvoorbeeld door ze in vaste dienst te nemen, genoeg banen aan te bieden aan mensen met een arbeidshandicap (minimaal het quotum) en geen gebruik te maken van payroll constructies
  3. De gemeente Lansingerland verstrekt geen subsidies meer aan organisaties waarvan de top meer verdient dan de minister-president
  4. De gemeente Lansingerland zorgt dat mbo-scholieren meer stages aangeboden krijgen bij de overheid en bij bedrijven in de regio en zet zich in om leerwerk banen (BBL plekken) te organiseren.

Natuurlijk zullen wij deze mooie verklaring binnenkort gaan agenderen in de raad van Lansingerland. Wij kunnen dit wel vinden maar wat vindt de politieke meerderheid in Lansingerland? Daarover in een volgend weekverslag natuurlijk meer!

Tuinder Aad Meewisse en zijn rode rozen

Tuinder Aad Meewisse en zijn rode rozen

TOT SLOT

Maandagavond vergadert de raadscommissie Algemeen Bestuur. De agenda is tamelijk beperkt: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-commissie-algemeen-bestuur_1711.html De evaluatie door de raad van het functioneren van de Rekenkamer spring het meest in het oog. Ingrid Tuinenburg en Petra Verhoef vertegenwoordigen dan onze fractie. Gerard Bovens is dan opnieuw commissievoorzitter. Net als bij de raadscommissies Samenleving & Ruimte van de afgelopen week.

Volgende week dinsdag legt een PvdA Lansingerland projectteam onder leiding van Jaap Wolf de laatste hand aan de voorbereidingen van het PvdA Lansingerland Ombudsteam. Dit team gaat op dinsdagavond 7 april met een wekelijks spreekuur van start in de bibliotheekvestiging in Berkel centrum. De weken daarop wisselen de spreekuur locaties steeds over de drie kernen. Het Ombudsteam zal vanaf 7 april ook dagelijks telefonisch bereikbaar zijn. Meer nieuws hierover volgt via persberichten, website, sociale media en een advertentie in De Heraut van 1 april aanstaande (geen grap).

Woensdag 18 maart gaan wij met zijn allen natuurlijk naar de stembus. Onze stem telt voor drie: Provinciale Staten, Waterschappen en Eerste Kamer. Voor de PvdA is een goede opkomst essentieel. De campagne was intensief, de boodschap helder dus een goede uitslag zit er nog steeds in. Zeker nu blijkt dat een stem op D66 als alternatief voor een stem op de PvdA toch niet echt een goed idee is. Sociaal economisch gezien kan deze partij immers wedijveren met de VVD. De vage D66 verhalen over extra bezuinigingen geven de kiezer ook weinig vertrouwen.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van donderdag 12 maart. Deze krant kopt: “Drukte bij voedselbank ondanks herstel” en bericht: “In totaal klopten er in 2014 94 duizend mensen aan bij een voedselbank, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2013. Ook de hoeveelheid voedselbanken nam toe. Nederland telde er vorig jaar 157, dat zijn er 11 meer dan het jaar er voor”. Voedselbanken Nederland: “Wij helpen maar een klein gedeelte van de groep die onder de armoedegrens leeft. Het zou kunnen dat ondanks de afname van het totaal aantal arme mensen, de allerarmste groep is gegroeid. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, bevestigt deze lezing. Dat zien wij ook in voorbeelden uit het verleden: ondanks het feit dat de economie aantrekt, blijft het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft stijgen”. Reden te meer om onze strijd om het Lansingerlandse armoede en minimabeleid goed op peil te houden te blijven voortzetten.

Den Haag besteedt 62 miljoen aan armoedebestrijding en kent het meest sociale armoedebeleid van de regio en de G4-steden, zo berichtte de Haagse PvdA fractie via Twitter. Wij attendeerden wethouder Ankie van Tatenhove op dit bericht. Ze zegde via Twitter toe op bezoek te gaan bij haar Haagse collega Rabin Baldewsingh (PvdA) die Sociale Zaken in zijn portefeuille heeft. Dat zal haar ongetwijfeld inspireren! Leve de sociale media!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 maart 2015

Parallel lopende fietspad Landscheiding zónder straatverlichting. Waarom eigenlijk?

Parallel lopende fietspad Landscheiding zónder straatverlichting. Waarom eigenlijk?

 

Cyclamenweg met straatverlichting

Cyclamenweg met straatverlichting