13 november 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 13 NOVEMBER 2015

Dit 36ste weekverslag in 2015, aflevering 370 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij op bezoek gingen bij Koppert Biological Systems, Tweede Kamerlid John Kerstens met Petra Verhoef als co-referent een inleiding hield over “Goed werk’, wij vragen stelden over de mate waarin de inzet van de gemeente Lansingerland zich onderscheidt van andere gemeenten in ons land, ook in Lansingerland de opvang van vluchtelingen actueel werd en de maandelijkse raadscommissieweek plaats vond.

PVDA WERKBEZOEK AAN KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

Afgelopen maandag, 9 november, bracht een delegatie van 11 PvdA’ers een werkbezoek aan Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs, een toonaangevend bedrijf dat zich wereldwijd bezig houdt met de productie en verkoop van natuurlijke bestrijders van ziekten en plagen in de land- en tuinbouw. Naast bestuur en fractie waren aanwezig John Kerstens en Astrid Oosenbrug van de Tweede Kamerfractie en Anne Koning van onze PvdA-fractie in de Provinciale Staten. Namens LTO, de belangenbehartiger voor de land- en tuinbouw, was Berkelaar Theo Ammerlaan uitgenodigd. Het programma was speciaal opgezet voor John Kerstens die zich in de Kamer bezig houdt met de problematiek van de werkgelegenheid en meer in het bijzonder met de problemen rondom de Participatiewet (werk voor mensen met een handicap) en de re-integratie van mensen met een uitkering. Koppert Biological Systems is al vrij ver met de voorbereidingen om in 2017 te voldoen aan de eisen van die wet.

De delegatie werd ontvangen door Paul Koppert, mede-eigenaar en zoon van oprichter Jan Koppert, die het bedrijf in 1967 begon. Hij vertelde enthousiast over zijn vader die komkommerteler was in Berkel en Rodenrijs en allergisch werd van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en op zoek ging naar alternatieven. Die vond hij in de toepassing van de natuurlijke vijanden van de belagers. Eigenlijk een zeer logische stap, maar in een tijd dat alle heil van de chemie werd verwacht, ook een hele bijzondere. Het bedrijf heeft zich voortvarend ontwikkeld en heeft er mede toe bijgedragen dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen aanzienlijk is terug gedrongen. Het Berkelse familiebedrijf is actief in 90 landen wereldwijd en heeft een omzet van ongeveer € 150 miljoen.

Ruud Schoonebeek, hoofd HR, gaf ons informatie over de werkgelegenheidsaspecten. In totaal zijn wereldwijd 1.100 mensen in dienst, waarvan 350 in Berkel en Rodenrijs. Daarmee behoort het bedrijf tot de grootste werkgevers in onze gemeente. Dat het ook een prettig en goed bedrijf is om te werken, blijkt onder meer uit het relatief lage ziekteverzuim van 2,2% en het geringe personeelsverloop. Koppert zet zich actief in om te voldoen aan de criteria van de Participatiewet om mensen met een handicap in dienst te nemen. Voor het bedrijf betekent deze wet natuurlijk meer administratieve rompslomp en extra inzet van budgettaire middelen, maar dat is op zich geen probleem. ”Als familiebedrijf zijn we gewend om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen” aldus Ruud. John Kerstens was onder de indruk van de stappen die het bedrijf al heeft gezet en complimenteerde het bedrijf met deze voortvarendheid.

Tot slot werd de delegatie door Willem Ravensbergen, hoofd onderzoek, geïnformeerd over de bijzondere problemen met de toelating van de natuurlijke bestrijders. Het is een dure en langdurige aangelegenheid om een middel toegelaten te krijgen in Nederland en in de lidstaten van de EU. Hij benadrukte dat het om diertjes en middelen gaat die ook in de natuur voorkomen en waarvan nauwelijks tot geen gevaar te verwachten is. Er is Europese wetgeving in voorbereiding om de procedures te vereenvoudigen, maar dat duurt allemaal te lang. John en Astrid zegden toe om dit probleem mee te nemen naar de collega Kamerleden.

PvdA op bezoek bij Koppert

PvdA op bezoek bij Koppert

JOHN KERSTENS, PVDA KAMERLID VOOR ALLES WAT MIS IS OP DE ARBEIDSMARKT

Afgelopen maandagavond organiseerde onze afdeling een thema bijeenkomst over de recente ontwikkelingen op het gebied van goed & eerlijk werk en de sociale zekerheid. Inleider was het Tweede Kamerlid John Kerstens die in de PvdA fractie woordvoerder sociale zaken is. Zelf karakteriseerde hij het als de woordvoerder van “Alles wat mis is op de arbeidsmarkt’. Kerstens ziet het als zijn opdracht te werken aan beeldvorming; laten zien wat er in de praktijk lukt als het gaat om goed & eerlijk werk. Van groot belang is het om de trend te keren dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt als een natuurverschijnsel wordt gezien waar je toch niets aan kunt doen. Een trend waar vast banen een uitzondering worden. Op zich hoeft flexibilsering van de arbeid geen probleem te zijn maar het schiet nu door. Een omslag in het denken is nodig net als het goed monitoren of dat wat via wetgeving wordt beoogd in de praktijk ook zo uitpakt. John Kerstens liep de sociale wetgeving langs die sinds de start van het Kabinet Rutte II in werking is getreden. Het gaat om de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Werk & Zekerheid, de Wet Normering Topinkomens en de Participatiewet. Wetten waar veel over te doen was en is. Kerstens benadrukte dat al deze wetten in de praktijk hun schaduwkanten hebben. Zo is er aan de Participatiewet inmiddels al veel gesleuteld. Deze wet kampt met een hardnekkig “VVD-imago” omdat de basis voor deze wet gelegd werd door het Kabinet Rutte I met een groot VVD en CDA stempel .Daarnaast hebben de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Normering Topinkomens meer een PvdA kleur dan een VVD stempel.

Direct verbonden met de Participatiewet is het grote Sociale Akkoord met werkgevers en werknemers waarin werkgevers zich verplichten om 125.000 banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken gelden voor bedrijven met 25 en meer werknemers. Dit naast de 30.000 sociale werkvoorzieningsbanen die in de beschutte sfeer zullen blijven bestaan. De uitvoering van dit akkoord komt nu voorzichtig op stoom. Mooi voorbeeld is Koppert in Rodenrijs dat zich voor de komende jaren een taakstelling heeft opgelegd en dat ook waar maakt. Groot probleem is de overheid zelf. Die geven (nog) niet het goede voorbeeld. Onze fractie weet niet hoeveel banen de gemeente Lansingerland voor mensen met een arbeidshandicap gaat realiseren. Daar gaan wij natuurlijk achteraan. Mochten de werkgevers de afgesproken 125.000 banen niet realiseren dan heeft de regering de wettelijke bevoegdheid om quota op te gaan leggen.

De PvdA fractie in de Tweede Kamer heeft grote zorgen over de uitvoering van de Participatiewet met name als het gaat om de uitvoering van wat ooit de Bijstandswet heette. Daar hoort ook het lokale armoede & minima beleid bij. Die zorgt deelt onze lokale fractie zeer. Kern van het probleem is dat de wet nog te zeer in het teken van wantrouwen en repressie staat en een hoog bureaucratisch karakter heeft. De criminalisering van de bijstand die haaks staat op de cultuur die bestaat bij de uitvoering op de rest van het sociale domein. Denk maar aan de ruime inzet van sancties, wachttijden om in aanmerking voor een uitkering te komen, een ingewikkelde aanvraagprocedure en de zogenaamde ‘Tegenprestatie’, een soort verplicht vrijwilligerswerk. Aan de beeldvorming rond de Participatiewet moet nog veel gebeuren, vindt John Kerstens. De fractie in Lansingerland vindt dat op korte termijn een brede beleidsbrief van de staatssecretaris Klijnsma waarin haar bedoelingen nog eens goed onder de aandacht van de gemeenten worden gebracht, zeer noodzakelijk is. Gemeenten voeren vaak nog steeds de Participatiewet van Rutte I uit in plaats van Rutte II. Clientvriendelijkheid & solidariteit & vertrouwen & dichtbij de mensen zijn onze kernwaarden die vertaald moeten worden via de uitvoering. Een gedachte die compleet in lijn is met wat de lokale fractie sinds maart 2014 op de raadsagenda probeert te krijgen. Om met John Kerstens te spreken: “Het maakt uit wie er in het college zit!”.

Themabijeenkomst over goed werk met Raymond Tans, John Kerstens, Petra Verhoef en Naushad Boedhoe

Themabijeenkomst over goed werk met Raymond Tans, John Kerstens, Petra Verhoef en Naushad Boedhoe

Raadslid Petra Verhoef reageerde al co-referent op het verhaal van John Kerstens. Zij beschreef haar ervaringen vanuit de Lansingerlandse praktijk. Zij keek in vogelvlucht terug op de inzet van de fractie sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 als het gaat om de Participatiewet, de aanpak van re-integratie, armoede en minimabeleid, meer banen voor mensen met een handicap, de verordening op het sociale domein en de fraudebestrijding. Petra onderstreepte dat voor de PvdA fractie het vertrouwensbeginsel als waarde bij de uitvoering van de sociale zekerheid voorop staat. Vandaar ook ons verzet tegen de opsporing van fraude door commerciële organisaties, ons verzet tegen de Tegenprestatie en onze poging om de Verordening op het Sociale Domein geheel aan dit vertrouwensbeginsel te toetsen. Tussen de verschillende onderdelen zit nu nog de nodige spanning. De PvdA wil de werkbelasting van medewerkers die de Participatiewet uitvoeren kritisch toetsen op overbodige bureaucratie en knellende regelgeving. In welke mate zitten de bepalingen van de Participatiewet in de weg om een mensgerichte en effectieve dienstverlening die gebaseerd is op vertrouwen te realiseren? Wij denken dat dit op dit moment een reëel probleem is.

Met betrekking tot de re-integratie-aanpak tekende Petra aan dat onze gemeente momenteel de groepsaanpak omhelst. Waarop dit enthousiasme precies gebaseerd is, is (nog) niet helder. De PvdA fractie ziet kansen voor een zelfstandig in de markt werkend regionaal werkbedrijf onder tripartiet bestuur die onder het regime van een normale cao en een detacheringsformule werkervaringsplekken en gewone banen creëert voor mensen die langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben. Een variant op het good old in de markt werkende SW bedrijf maar dan niet als gemeenschappelijke regeling of overheidsbedrijf. Petra schetste ook onze zorgen over de gebrekkige gemeentelijke aanpak met betrekking tot ZZP’ers in de financiële knel.

De PvdA fractie heeft het afgelopen jaar tevergeefs geprobeerd om de extra gelden voor het minimabeleid voor 100% voor dit doel in te zetten. Het college heeft, met steun van de raad, besloten om een deel hiervan in te zetten om het tekort op het budget voor de bijzondere bijstand te compenseren. Daar balen wij nog steeds van. Petra Verhoef schetste onze inzet om de kwijtscheldingsregeling van het Hoogheemraadschap Delfland en Schieland & Krimpenerwaard veilig te stellen. Daar zijn wij al bijna een half jaar actief mee bezig. Lukt dit niet dan zijn liefst 700 huishoudens in Lansingerland de dupe.

Onze afdeling is ook op het terrein van economie en werkgelegenheid zeer actief, zo gaf Petra aan. Het afgelopen jaar bezochten wij liefst 9 tuinbouwbedrijven, waren wij hard aan de slag in de Metropoolregio en legden wij contacten met VNO-NCW West & Oostland, de directie van Rotterdam The Hague Airport en de groep die zich beijvert om de Zuidvleugel op de mondiale kaart te krijgen. Het thema veilige en duurzame voeding mag op onze agenda niet ontbreken. Bij de zogenaamde Triple Helix, de samenwerking van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten, moeten ook de duurzaam werkende internationaal voedselproducenten betrokken worden. De PvdA Lansingerland zoekt naar bruggen om de relatie tussen kennisinstituten, tuinbouw en voedselindustrie te versterken. Van groot belang is een stevige formatie bij de afdeling Economische zaken bij de gemeente. Die is nu nog te krap.

PvdA op bezoek bij Koppert

PvdA op bezoek bij Koppert

VERGELIJKEND LANDELIJK ONDERZOEK NAAR UITGAVEN SPORT DOOR GEMEENTEN

Binnenlands Bestuur publiceerde op 6 november 2015 een artikel over de resultaten van een door het ministerie van VWS verricht onderzoek naar de uitgaven door gemeenten per hoofd van de bevolking aan sport. Volgens dit onderzoek gaven gemeenten in 2014 gemiddeld 67 euro per inwoner uit. In 2015 ging het om 62 euro. De helft van de gemeenten besteedde 62 euro, 25% legde meer dan 62 euro op tafel en 10% gaf meer dan 100 euro per hoofd van de bevolking uit. Volgens de gemeentebegroting van Lansingerland spendeerde onze gemeente in 2015 bruto (exclusief de baten) per inwoner 90 euro. Gecorrigeerd met de baten ging het om 75 euro. Voor 2016 gaat het om 83 respectievelijk 65 euro per inwoner. Zie pagina 33 van de gemeentebegroting 2016-2019. Vanaf 2018 stijgen de uitgaven weer. Het gehele artikel in Binnenlands Bestuur is te vinden op: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/uitgaven-sport-dalen-in-2015.9499489.lynkx

Naar aanleiding van dit onderzoek vroeg onze fractie aan het college of zij de mening van de PvdA fractie deelt dat de gemeente Lansingerland, gezien de resultaten van dit onderzoek, vergelijkenderwijs nog steeds goed scoort als het om de uitgaven per inwoner aan sport gaat. En zo ja, hoe zijn deze cijfers dan te rijmen zijn met de bevindingen van het recente Rekenkamerrapport “Vitaliteit op het spel, een onderzoek naar de gevolgen van de wijzigingen in het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Lansingerland”. Hierover berichtten wij uitvoerig in ons weekverslag 34: https://lansingerland.pvda.nl/2015/10/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-oktober-2015/ Binnen 30 dagen zal het college onze vragen beantwoorden. Wij zijn heel benieuwd!

John Kerstens als inleider bij themabijeenkomst over goed werk

John Kerstens als inleider bij themabijeenkomst over goed werk

Petra als co-referent bij themabijeenkomst over goed werk

Petra als co-referent bij themabijeenkomst over goed werk

KLOKKENWONING RODENRIJSEWEG

In PvdA weekverslag 15 van 2015 berichtten wij over de stand van zaken met betrekking tot de in verval zijnde z:ijnde monumentale Klokkenwoning aan de Rodenrijseweg ter hoogte van de Anjerdreef. Zie:https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-april-2015/

Onze fractie is heel benieuwd naar de huidige stand van zaken. Een vraag hierover aan het gemeentelijke apparaat leverde de volgende uitgebreide reactie op. “De boerderij is in 2012 aangewezen als gemeentelijk monument. Sinds de aanwijzing is er veelvuldig overleg geweest met de eigenaar over de plannen voor een nieuwe toekomst van dit monument en een daaraan gerelateerde herontwikkeling van de locatie. De plannen hebben tot op dit moment helaas nog niet geleid tot verkoop en nieuw gebruik van de boerderij en de kavel. Partijen die zich als geïnteresseerde bij ons melden sturen we door naar de makelaar die door de eigenaar is gecontracteerd. Indien gewenst informeren wij hen meer specifiek over de consequenties van de monumentale status en over de herbestemming en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het ambitiedocument dat voor dit object is opgesteld. De jarenlange leegstand, de vernieling en het ontbreken van onderhoud laten sporen zien. Daarom vragen wij deskundigen met enige regelmaat om een controle te doen op de staat van het monument en hebben wij opdracht gegeven om na de zomer opnieuw onderzoek te doen in hoeverre de boerderij gereed is voor het komende winterseizoen.

Zolang er nog geen definitieve plannen zijn blijven we de boerderij periodiek controleren. 22 oktober jl. is er weer een controle geweest en momenteel is er geen reden om verdere maatregelen te nemen. Daarnaast blijven we in gesprek met de eigenaar/makelaar en zijn we bereid tot gesprekken met serieus geïnteresseerden over een nieuwe toekomst voor de monumentale boerderij en de bijbehorende gronden. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek nemen we daarin mee”.  Tot zover de uitgebreide reactie van de gemeente Lansingerland. Uiteraard blijft onze fractie de verdere gang van zaken op de voet volgen. Lansingerland is monumenten arm. Wij moeten zorgvuldig omgaan met wat er nog is.

Boerderij Rodenrijseweg

Boerderij Rodenrijseweg

EERSTE BOUWHANDELING STATION BLEIZO

Afgelopen woensdag vond de eerste officiële bouwhandeling voor de aanleg van station Bleizo plaats. Het begon met het omleggen van de grote hoofdwaterleiding van Dunea bij de kop van het Landscheidingsfietspad ter hoogte van de spoorlijn en de A12 aan de Lansingerlandse kant. Het gaat om een grote klus die zeer secuur moet worden verricht gezien het grote belang van deze leiding voor de watervoorziening van de Randstad tussen Leiden en Rotterdam. Door deze leiding loopt net zoveel water als door een rivier. Het is nu 6 jaar geleden dat de eerste bouwhandeling werd verricht voor het doortrekken van de Oosterheemlijn en het stationsproject feitelijk startte. In 2003 is al de eerste discussie gevoerd over de komst van een mogelijk station Bleizo. In 2014 gaf staatsecretaris Mansveld eindelijk groen licht. Eind 2018 zal de eerste trein daar stoppen. 15 jaar verder, dus. De eerste bouwhandeling liet zien hoe complex de aanleg van dit station is. Nederland is het land van de kabels en leidingen, werd vanmorgen opgemerkt. Eerder werd het KV 380 station verplaatst en de hoogspanningsleidingen aangepast in verband met de komst van het station.

Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

VLUCHTELINGEN IN LANSINGERLAND

De opvang van vluchtelingen in Lansingerland vroeg de afgelopen weken veel van onze tijd en aandacht. Afgelopen dinsdag was de inloopavond in De Ark in Berkel in verband met de komst van 80 vluchtelingen naar de Sterrenhal in het kader van de crisisopvang. Ingrid Tuinenburg & Gerard Bovens waren daarbij namens de fractie aanwezig. Zij spraken tal van buurtbewoners die hun betrokkenheid met ons deelden, hun zorgen en reserves uitten en ook met de nodige praktische voorstellen en ideeën kwamen. Vrijdagavond 13 november van 17-19 uur is in Het Baken in Bergschenhoek de eerste, door de raad georganiseerde, inloopavond over het plan om als gemeente noodopvang te gaan bieden voor een periode tot maximaal 12 maanden. Dat zou een oplossing kunnen beiden voor de bestaande crisisopvang van 72 uur die in de praktijk leidt tot een verschrikkelijk gesleep met mensen. Er is door het college in samenspraak met een werkgroep uit de raad, waaraan Nelleke Bouman, Jan Pieter Blonk, Andre Nieuwlaat en Gerard Bovens als commissievoorzitters mee deden, in hoog tempo een uitgebreide scan gemaakt welke locaties in beeld zijn. Het moet volgens deze scan, op basis van een regionale verdeelsleutel, gaan om huisvesting in bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor zo’n 60 mensen. Of het COA dit ook ziet zitten (kosten, schaalgrootte, snelheid van beschikbaarheid) is nu nog niet helder. Lansingerland zal tijdelijke huisvesting moeten gaan realiseren want terugvallen op bestaande faciliteiten (leegstaande kantoren bijvoorbeeld) zit er niet in. Die hebben we hier niet. De raadscommissie Samenleving, met Petra Verhoef als onze woordvoerder, had donderdagavond een zeer langdurige discussie over het voorstel om twee locaties (naast het gemeentehuis in Bergschenhoek en bij de Lijsterlaan in Bleiswijk) aan de inwoners als voorkeurslocaties voor te leggen. De opzet was om te bezien of het materiaal dat op tafel lag voldoende was om voor te leggen tijdens de inloopavond maar het werd door met name de inbreng van Leefbaar 3B en VVD, een full scale politiek debat. Voor de PvdA ging dit debat zowel in vorm als inhoud veel te ver. Vooral de bijdrage van de VVD fractie was schokkend. Petra vroeg zich af of het uit oogpunt van kosten en kwaliteit & continuïteit van de opvang niet nog beter is om te investeren in de bouw van extra woningen voor statushouders in plaats van in noodopvang. Dan neemt de behoefte aan noodopvang af omdat er meer ruimte vrij komt in de AZC ’s waar nu statushouders wachten op een reguliere woning. Eind november moet de raad, mede gelet op de resultaten van de drie inloopbijeenkomsten van aanstaande vrijdag, maandag (Berkel, Rehoboth) en dinsdag (Bleiswijk, De Rank) ,een definitief besluit nemen over de te volgen koers.

Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

REACTIE OP WERKPLAN METROPOOLREGIO

Jurjen Dieleman (ChristenUnie) en Gerard Bovens zijn namens de raad de vertegenwoordigers in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio. Zij schreven een reactie op het concept werkplan van de Metropoolregio. De strategische richting, de agenda en de voorgestelde aanpak en de voorgestelde werkwijze spraken hen zeer aan. Ter aanvulling vroegen zij aandacht voor de volgende thema’s:

  1. Meer aandacht voor toekomst Rotterdam The Hague Airport en het internationale treinverkeer. In het werkplan wordt met geen woord gerept over de toekomst van RtHA. Het lijkt ons goed dat er in de Strategische Bereikbaarheidsagenda en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat ruim aandacht wordt geschonken aan de ambitieuze toekomstplannen van de luchthaven met in begrip van de mogelijke overlast voor de omgeving. De betrokkenheid van ‘moeder’ Schiphol is daarbij essentieel. Het werkplan rept ook niet over de snelle internationale bereikbaarheid van de Metropoolregio per trein/HSL. Dat geldt zowel voor de bestemming van en naar België/Frankrijk en ook Duitsland. Bovendien moet het internationale goederenverkeer per trein de nodige aandacht krijgen.
  2. Het thema “Veilige & Duurzame Voeding” mag op de Agenda Economisch Vestigingsklimaat niet ontbreken. Veilig voedsel is een mondiaal thema en biedt veel kansen als het om de Next Economy gaat. Ook hier is de Triple Helix (samenwerking bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid) essentieel. De Metropoolregio heeft alles in huis: voedsel producerende tuinbouw, internationale duurzaam werkende voedselproducenten (zoals Unilever en Nutricia) en kennis via bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit.
  3. Een gelijk verhaal is te houden over de toeristische kansen van de Metropoolregio. Daar zijn wij in tegenstelling tot Amsterdam nog te bescheiden over (Delft, Den Haag, Rotterdam, Kinderdijk, Rottemeren, Dordrecht, stranden & duinen etc.)
  4. Wanneer het gaat om de kansen die de ‘Next Economy” zal gaan bieden, zien wij nog een groot gat tussen de competenties van werkenden die daarvoor noodzakelijk zijn en die momenteel feitelijk beschikbaar zijn. Het opleidingen niveau in de volle breedte moet omhoog. De strategische agenda moet daaraan meer aandacht besteden. Wij moeten oppassen dat de agenda niet te zeer “bij de top blijft hangen” en de grote groep mensen, die moeite heeft om aansluiting te vinden, bij een onzekere toekomst niet te verliezen.
  5. Voor ons is de Metropoolregio primair een intensief netwerk dat om bestuurlijke redenen in de vorm van een gemeenschappelijke regio gegoten is. Netwerken, informatie delen en samen projecten ontwikkelen moet daarom in de wijze van werken centraal staan. Het daarom goed dat het werkplan veel aandacht besteedt aan de wijze van werken door het verstevigen en moderniseren van de communicatie via de inzet van nieuwe middelen zoals sociale media en ook MRDH-locaties door de hele regio heen waar aan inhoudelijke projecten (samen) gewerkt kan worden.
  6. Kunst die innovatie zoekt via nieuwe technieken en samenwerkingsvormen wordt steeds belangrijker. Het kan een belangrijke aanvulling gaan vormen op de al bestaande triple helix en deel gaan uitmaken van de Next Economy. Het is goed om als Metropoolregio de kansen hiervan onder de loep te nemen.
  7. Is een jaarlijkse “Dag van de Metropoolregio” een idee om de vorderingen breed onder de aandacht van een groot publiek te brengen? Een soort zusje van bijvoorbeeld de Wereldhavendagen? De Metropoolregio wordt immers pas echt een speler van belang wanneer er een groot publiek draagvlak ontstaat. Het risico is te groot dat het anders een wat elitair bestuurlijk & ondernemend gebeuren wordt. Dat werkt niet!
Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

KORT OVERZICHT RESULTATEN RAADSCOMMISSIES

De raadscommissie Algemeen Bestuur boog zich donderdagavond over de Najaarsnota met voor de PvdA Ingrid Tuinenburg als woordvoerder. Het is goed om te lezen dat bij de najaarsnota blijkt dat het verwachte positieve resultaat over 2015 nog beter zal zijn dan bij de voorjaarsnota geraamd werd, tot het bedrag van 5,5 mln. Zoals ook gememoreerd bij de begroting is dit nu het 8e voordelige resultaat sinds 2007. Het verwachte weerstandsratio einde 2015 blijft des ondanks op 0.8 staan, zo meldde het college. Te verwachten is dat in 2016 de weerstandsratio op het niveau voldoende zal komen. Ingrid signaleerde ook dat er bij de oude WMO over de hele breedte minder wordt uitgegeven, er wordt weliswaar op sommige terreinen nog rekening gehouden met uitgaven in de laatste maanden van het jaar. Haar vraag aan het college was welke verklaringen zijn er voor het achterblijven van uitgaven op WMO-vervoer, woningaanpassingen en PGB Hulp bij het Huishouden? Een afdoend antwoord bleef uit. Onze fractie komt er op terug bij de bespreking van het voortgangsoverzicht met betrekking tot het derde kwartaal decentralisaties sociaal domein. In de raad zal een amendement worden ingebracht om 30.000 euro van het positieve resultaat door te schuiven naar de begroting 2016 van het jongerenwerk. Daarmee wordt de bezuiniging voor dat jaar ongedaan gemaakt. Zie weekverslag 35.

Ingrid kreeg geen reactie op haar voorstel om de werkbelasting van medewerkers die de Participatiewet uitvoeren eens kritisch te bezien op overbodige bureaucratie en knellende regelgeving. In welke mate zitten de bepalingen van de Participatiewet in de weg om een mensgerichte en effectieve dienstverlening die gebaseerd is op vertrouwen te realiseren?

De raadscommissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder leverde deze maand weinig nieuws op. Onze fractie vindt dat de gemeente Lansingerland een stevige trekkersrol moet hebben als het gaat om de toekomst van het Rottemeren gebied. Zowel de provincie ZH als de gemeente Rotterdam willen minder bestuurlijke drukte. Daardoor ontstaat er een gat.

De raadscommissie Samenleving stond via een bespreekstuk van het college stil bij de toekomst van het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed. Het college stelt voor een deel daarvan af te stoten. In Bleiswijk blijven De Leeuwerik, ’T Web en de Snip gehandhaafd. Zie ons weekverslag 35 met onze ideeën over de toekomst van ’t Web. In Bergschenhoek blijft de Point in beeld. In Berkel Rodenrijs blijft niets over. Sam de Groot benadrukte opnieuw dat de discussie te veel over stenen gaat en te weinig over wat dit maatschappelijk vastgoed voor sociale waarden heeft. Het is te zeer een boekhouders verhaal. Tijdens de vergadering werd ingesproken door een van de initiatiefnemers om van ’t Web in Bleiswijk een volwaardige en druk gebruikte sociaal culturele accommodatie te maken. Tenen krommend waren de vragen vanuit sommige fracties die uitgebreid informeerden naar businessplannen en werkprogramma’s. En wat hij eigenlijk kwam doen? De raadszaal in het gemeentehuis is kennelijk toch een andere plek dan de Alliantiefabriek. Het geheel schrappen van de boekwaarde van ’t Web gaat echt wel gebeuren. Anders gaat ’t Web gewoon dicht. Alleen heeft de meerderheid van de raad dit nog niet door.

PvdA op bezoek bij Koppert

PvdA op bezoek bij Koppert

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week van 2014. Lees het in weekverslag 36 van 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-november-2014/

Volgende week maandag en dinsdagavond doet de fractie uiteraard mee aan de beide inloopavonden in verband met de noodopvang van vluchtelingen. Dinsdagavond is er de presidiumvergadering en woensdag een bijpraatbijeenkomst over Bleizo en een door de Adviesraad Sociaal Domein georganiseerde bijeenkomst. Citaat van de week komt uit het AD/RD van 11 november. Het sluit goed aan bij het verhaal van John Kerstens: “Werklozen die aankloppen bij uitkeringsinstantie UWV kunnen straks weer gewoon met iemand om de tafel zitten die helpt om een baan te vinden. Het kabinet trekt 120 miljoen euro uit om de eerder wegbezuinigde persoonlijke begeleiding weer in te voeren. Minister Asscher (Sociale Zaken) denkt dat zo tienduizenden langdurig werklozen aan het werk kunnen worden geholpen. Nu zijn werklozen bij het UWV voornamelijk aangewezen op een computersysteem waarin ze zelf op zoeken naar vacatures”. Mooi werk, John!

O ja, tot 2030 heeft Zuid-Holland behoefte aan 230.000 betaalbare huur- en koopwoningen voor kleine huishoudens & senioren. Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/zuid-holland-wil-gemeenten-verlossen-van.9500386.lynkx Lansingerland gaat lekker & snel bouwen en in 2025 zijn we helemaal klaar, ook op een belangrijk deel van Wilderszijde, zo voorspelt de PvdA fractie.

Tot de volgende week,

Fractie PvdA Lansingerland, 13 november 2015

PvdA op bezoek bij Koppert

PvdA op bezoek bij Koppert