13 september 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 15 SEPTEMBER 2013

Dit alweer 29ste weekverslag in 2013, aflevering 280 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de eerste raadscommissie vergaderingen na de zomervakantie plaats vonden. In het oog sprongen ontwikkelingen rond de HSL, bestemmingsplannen, de ZoRo-bus, de Groenzoom, het autoluw maken van de aloude Bonfut op Rodenrijs, het profijtbeginsel in de sport en de verplaatsing van een belangrijke school in Bleiswijk.

PROFIJTBEGINSEL SPORT

De introductie van het profijtbeginsel in de sport blijft de gemoederen van in het bijzonder de CDA fractie bezig houden. Deze door de raad vastgestelde bijdragen in de totale gemeentelijke lasten ten behoeve van de binnen en buitensport lopen op van 100.000 euro in 2011 tot 5 ton in 2015 en vanaf 2016 en volgende jaren tot 6 ton. Sportverenigingen zijn boos omdat deze forse verhoging van de huur van accommodaties kan leiden tot ledenverlies en financiele exploitatie problemen van de verenigingen zelf omdat zij hun huishoudboekje niet meer rond kunnen krijgen. Zij vinden dat de gemeente met het profijtbeginsel in de eigen voet schiet want minder leden kan met zich brengen dat er sportzalen en sportvelden leeg komen te staan. En dan komt de rekening toch bij de gemeente terecht want leegstand kost de gemeente geld. De CDA fractie vindt met hen  dat het verder opschroeven van de huren vanwege het profijtbeginsel waarschijnlijk niet tot die opbrengsten zal leiden die de gemeente in haar huishoudboekje heeft ingeboekt omdat er sprake zal zijn van vraaguitval. Daarom wil deze fractie onderzoek naar de effecten van het profijtbeginsel op de vraag van inwoners om te gaan sporten op door de gemeente gefinancierde accommodaties.

Feit is dat het de raad aan informatie van de zijde van de sportverenigingen ontbreekt over hoe de ontwikkeling van het ledental er momenteel precies uitziet. Wel weten wij dat vele sportbestuurders steeds vaker geconfronteerd worden met leden die door inkomensverlies de contributie moeilijk kunnen betalen. Dat is een punt van grote zorg en verdient dan ook politieke aandacht. De komende gemeentelijke Sportnota bevat voorstellen over hoe deze problematiek samen met de sport aan te pakken. Het is dus moeilijk om te beoordelen in hoeverre er sprake is van ledenverlies. Afgelopen dinsdagavond, tijdens een door het CDA ingediend agendapunt hierover, bleek er bij raadsfracties twijfel te zijn over het vermeende ledenverlies. Wel signaleerde het college veranderingen in de vraag naar accommodaties. Zo hebben in 2012 de scholen voor voortgezet onderwijs minder gebruik gemaakt van sporthal De Zijde dan aanvankelijk voorzien was. Dat verklaart de tegenvaller van 75000 euro op de geschatte opbrengst op de binnenaccommodaties voor 2012. Ook kan er sprake zijn van veranderende belangstelling van sporters. Zij ruilen de ene sport in en worden actief in een andere tak van sport die mogelijk niet door de gemeente gefinancierd wordt. Het CDA wil onderzoek naar de effecten van hogere prijzen op de sportbeoefening en vervolgens op basis van de resultaten daarvan een debat over de maximale prijzen die de markt kan dragen.

Daar voelden wij bij monde van Sam de Groot niet voor. De raad heeft afgelopen juni een besluit genomen over de hoogte van het profijt in de komende jaren. Dit om het gemeentelijke huishoudboekje rond te kunnen krijgen. Deze bedragen zijn taakstellend en het is aan het college deze opbrengsten nu waar te maken. Dat geldt voor de sport evenzeer als voor andere sectoren waarop bezuinigd wordt.Tijdens het debat over de Kadernota in juni hadden wij bij monde van Gerard Bovens ‘Maatregel 31 op pagina 29 van de Kadernota’ aangesneden. Die maatregel stelt een verhoging van de tarieven buitensport van 100.000 euro in 2015 en 200.000 euro in 2016 en verder voor. Wij vroegen toen ons af waarom hier alleen de “buitensport” werd genoemd en waarom er alleen werd gesproken van een inkomstenverhoging ten bate van de gemeente. Zijn er geen andere opties mogelijk die misschien nader uitgewerkt kunnen worden? Denk maar aan het structureel effect van de BTW teruggave zo stelde Gerard toen. Wethouder Ruud Braak reageerde vervolgens positief op onze suggestie en zegde toe andere opties te zullen onderzoeken en hierop terug te komen bij de Programma Begroting 2014-2018 die eind september zal verschijnen. Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag herhaalde hij deze toezegging. Het viel ons op dat de CDA fractie de strekking van zijn verhaal kennelijk niet door had want zij reageerden helemaal niet op zijn handreiking. Wat ons betreft wachten wij de presentatie van de Begroting eind deze maand rustig af waarbij wij enige hoop hebben dat de wethouder in staat zal zijn de besparing op de sportuitgaven vanaf 2014 of 2015 op een, voor een deel, andere manier in te vullen dan alleen via de verdere verhoging van het profijtbeginsel. Zo’n aanpak snijdt meer en sneller hout dan een onderzoek naar prijselasticiteit dat er vooral toe zal leiden dat de sportsector nog langer in de onzekerheid zal blijven verkeren. Zie de uitspraak van wethouder Ruud Braak afgelopen dinsdagavond vanaf moment 2 uur en 30 minuten op http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130910_1/nl/player

Matthijs Ruitenberg van het CDA leidde deze passage in. Wordt vervolgd!

Dit deel van het AMG Schmidtpark komt in 2013 gereed!

Dit deel van het AMG Schmidtpark komt in 2013 gereed!

STAATSSECRETARIS MANSVELD BEZOEKT HSL IN LANSINGERLAND

Staatssecretaris Mansveld heeft positief gereageerd op de uitnodiging van het college voor een HSL werkbezoek aan Lansingerland. Het bezoek vindt plaats op maandag 9 december. Het programma voor het bezoek wordt momenteel voorbereid en zal met de raadscommissie worden besproken. Wij gaan er vanuit dat ook het comité Stop Herrie HSL zal worden uitgenodigd.

De eerste fase werkzaamheden van de pilot proefmaatregelen zijn in juli afgerond. In deze fase zijn in twee proefvakken raildempers en de absorberende beplating aangebracht in de tunnelbak in Lansingerland. De werkzaamheden vonden ’s nachts plaats en zijn voorspoedig verlopen. Op dinsdag 13 augustus heeft TNO, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de effectmetingen bij deze proefvakken uitgevoerd. In november worden de minischermen aangebracht in de tunnelbak, waarna de effecten hiervan worden gemeten door TNO.

Het college van B&W neemt binnenkort een besluit over het verzenden van een brief aan de NS. De NS beraadt zich over de consequenties van het uit de roulatie nemen van de V250-treinstellen en mogelijke alternatieven. De gemeente vraagt in de brief nadrukkelijk aandacht voor de problemen op het HSL-spoor, de HSL-pilot en de toezegging die de staatssecretaris heeft gedaan aan de gemeente Lansingerland om de wettelijke voorkeursgrenswaarde te respecteren.

 Wij wachten nog op het antwoord door de staatssecretaris van de door Tweede Kamerlid Duco Hoogland eind mei ingediende vraag naar aanleiding van de 32ste Voortgangsrapportage HSL. Die, samen met ons, opgestelde vraag luidde: ‘Zijn in deze risicoreservering ook de te verwachten uitgaven met betrekking tot de te nemen maatregelen als gevolg van het pilotproject in Lansingerland geheel verwerkt?  Zo nee, hoe worden deze uitgaven dan financieel wel gedekt?’ Wij zijn heel benieuwd maar gaan er wel vanuit dat de financiering van het definitieve maatregelenpakket wel gereld is anders zou de staatsecretaris zeker niet komen!

Sam de Groot stelde afgelopen woensdagavond in de commissie Ruimte dat  het realiseren van een definitieve oplossing om de 57 DBA te garanderen niet snel gaat maar wij zitten wel op het goede spoor. De richting is helder en wordt gedeeld. Naast het op volle kracht doorzetten van het overleg met de staatssecretaris gaan wij nu ook de NS actief benaderen om duidelijkheid te krijgen over hun plannen welk materieel zij willen gaan inzetten nu de Fyra/Ansaldo Breda niet gaat rijden. Wat betekent het voor het geluid wanneer er meer Traxx treinen gaan rijden? Er komt een brief van het college die wij als facties ook gaan delen met onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. (Duco Hoogland)

Naardermeerstraat bij Oudelandselaan

Naardermeerstraat bij Oudelandselaan

A13/A16

De commissie Ruimte besteedde op verzoek van de D66 fractie aandacht aan de A13/A16. Sam de Groot is woordvoerder in dit dossier. Sam: ‘De A13/A16 gaat er komen. In het kader van de crisiswet is dit besluit in 2012 genomen. Als PvdA en als raad hebben wij toen onze kaders bepaald en duidelijk gesteld richting de Stadsregio en de Minister. Het raadsvoorstel (ook besluit) over A13/A16 uit april 2012 staat in deze link: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=69229&f=46148eab39091e9186922754c5165a09&attachment=0&a=929

Het komende jaar worden belangrijke beslissingen genomen over de wijze van realisatie van de snelweg en welke maatregelen genomen worden tegen de overlast. D66 heeft nu een voorstel gedaan om de informatie voorziening richting de raad goed te organiseren. Uiteraard is dat belangrijk, maar veel belangrijker is hoe wij als lokale politieke partijen, als college en als Stadsregio maximale invloed uitoefenen op het realiseren van deze snelweg onder de strikte voorwaarden die wij in april 2012 gezamenlijk hebben geformuleerd.

Wij moeten leren van het verleden. Bij de planvorming en besluitvorming over de aanleg van het HSL tracé hebben wij dit niet goed gedaan. De aanpak was: Stampvoeten en heel hard nee roepen……! Het resultaat daarvan ervaren onze inwoners nog iedere dag. Een niet in overleg met ons aangelegde spoorlijn met alle overlast en nasleep als gevolg. Het komende jaar gaan wij ons als PvdA maximaal inzetten, samen met onze collega’s in de raad van Rotterdam en in de Tweede Kamer om maximaal invloed uit te oefenen en onze kaders van april 2012 nog eens voor het voetlicht te brengen. Wij van de PvdA roepen onze collega’s in de Raad nadrukkelijk op om niet alleen maar informatie te vragen, niet alleen maar passief toe te kijken, maar politiek aan de slag te gaan via onze netwerken en de ingangen die ons ten dienste staan. Aan de slag dus!

Geen doorgaand verkeer meer in Rodenrijse Bonfut

Geen doorgaand verkeer meer in Rodenrijse Bonfut

RODENRIJSE BONFUT EINDELIJK VEILIG VOOR BEWONERS

In een pas verschenen ontwerp Verkeersbesluit wordt door het college voorgesteld om de aloude Bonfut (zie foto) in Rodenrijs af te sluiten voor verkeer met uitzondering van (brom)fietsers. Deze afsluiting vind plaats met een elektrisch verzinkbare paal. De bewoners aan de Bonfut, Wildersekade en Wilsonerf kunnen een ontheffing krijgen. Het overige verkeer moet gebruik gaan maken van de Rodenrijseweg, Boterdorpseweg en Schiebroekseweg.  De bewoners van de Bonfut in Berkel en Rodenrijs vragen al een aantal jaren aandacht voor de verkeerssituatie in hun straat. De Bonfut is een zeer smalle straat, de rijbaan is slechts 3 meter breed en daardoor eigenlijk niet geschikt voor tweerichtingsverkeer. Toch wordt deze straat als zodanig gebruikt. Op de Bonfut ontbreken de trottoirs en voordeuren komen nagenoeg gelijk op de straat uit. De bewoners van de Bonfut ervaren overlast van gemotoriseerd verkeer dat vlak langs hun huis rijdt. In de Bonfut is geen speelgelegenheid voor kinderen. Daarom spelen de kinderen vaak op straat. Om de overlast te beperken en de verkeersveiligheid te verbeteren zijn maatregelen zeker noodzakelijk.

Volgens het ontwerp Verkeersbesluit zijn er In oktober 2011 op twee locaties in de Bonfut verkeerstellingen gehouden. Een telling heeft plaatsgevonden ter hoogte van huisnummer 10 en de ander ter hoogte van de gemeentegrens. Op een gemiddelde werkdag rijden ongeveer 400 motorvoertuigen door de Bonfut. Bij het telpunt ter hoogte van huisnummer 10 ligt de maatgevende snelheid te hoog. De maatgevende snelheid is daar ruim 37 km/uur terwijl 30 km/uur is toegestaan. De intensiteiten zijn op zich niet zo hoog, maar laten wel zien dat op de Bonfut niet alleen bestemmingsverkeer rijdt. Om het percentage doorgaand verkeer te bepalen is in maart 2012 een kentekenonderzoek uitgevoerd in de ochtendspits. Doorgaand verkeer is in dit onderzoek aangemerkt als verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft op de Bonfut, Wildersekade, Schiebroekseweg of  Wilsonerf. De uitkomst van het onderzoek was dat ruim 25%doorgaand verkeer over de Bonfut rijdt. Dit verkeer wordt door het aanbrengen van een elektrische paal geweerd. Naar verwachting blijven er na de afsluiting ongeveer tussen de 150 en 200 motorvoertuigen per etmaal over de Bonfut rijden.

Wij zetten ons als fractie al enige jaren in om de verkeersveiligheid in de Bonfut te verbeteren. Het is een kwestie van een lange adem geworden want deze zaak loopt al sinds 2002. Wij zijn blij dat er nu eindelijk schot in zit en hopen dat, na een periode van inspraak, het ontwerp verkeersbesluit begin 2014 een definitieve status zal krijgen.

foto

MELANCHTHON BLEISWIJK VERHUIST?

De raadscommissie Samenleving boog zich dinsdagavond over de locatie keuze voor de nieuwe Melanchthon Business school in Bleiswijk. Die is nu met de onderbouw gevestigd in de Rembrandtlaan in Bleiswijk centrum met een dependance aan de Merenweg in het buitengebied. De school wil gezamenlijke huisvesting voor onder en bovenbouw en MBO aan die zelfde Merenweg. De ruimte die vrij komt, kan gevuld worden met woningbouw (30 huizen) en een kerk ten behoeve van een kerkgenootschap dat ruimte zoekt. De projectontwikkeling voor de woningen ligt bij de het Melanchthon. De kerk kan komen op een andere plek aan dezelfde straat waar nu een niet gebruikte school staat. Melanchthon past wat haar ambities betreft perfect bij het glastuinbouw imago van Lansingerland. Sam de Groot is onze woordvoerder in dit dossier.

Sam de Groot is een voorstander van deze ontwikkeling mits het proces in stukje wordt geknipt. Eerst het principe besluit de school te gaan verkassen en dan het gesprek over alle voorwaarden met het Melanchthon over de projectontwikkeling van woningen ter plaatse. De gemeente moet te zijner tijd niet komen te zitten met een niet te ontwikkelen perceel op een plek die zo ingericht moet worden dat het geluidsoverlast van de N209 voorkomt. Ook Christen Unie en VVD gaan mee in een gefaseerd collegevoorstel. Het CDA wil nog terugkoppeling naar de fractie. D66 en GroenLinks waren afgelopen dinsdagavond niet aanwezig.

Opvallend was de opstelling van Kees Heugens.van Leefbaar 3B. Hij stelde wethouder Marc van Dijk een hele reeks vragen, wachtte zijn antwoord niet af en concludeerde al in zijn eerste termijn dat het Melanchthon op zijn oude plek moet blijven zitten want het project was veel te duur en te riskant. Lansingerland zit financieel op zwart zaad dus wat hem betreft einde oefening. Geen woord over het onderwijs belang van een snel groeiende, voor de Lansingerlandse economie en werkgelegenheid zo belangrijke school. Een uitspraak die ook volledig haaks op het collegeverhaal stond..Voor het college is verhuizen immers aantoonbaar goedkoper dan op de oude plek blijven vanwege de hoge kosten verbonden aan tijdelijke huisvesting tijdens de periode van verbouwen van het oude pand. Het is maar de vraag of Leefbaar 3B dit verhaal ook tijdens de raadsvergadering van eind september zal kunnen handhaven.

Brug Naardermeerstraat in gebruik

Brug Naardermeerstraat in gebruik

EN VERDER

‘De belangstelling voor de ZoRo-bus tussen Rotterdam en Zoetermeer neemt zienderogen af. De bus zit al enige tijd dagelijks lang niet vol. Dat stelt reizigersorganisatie Rover, die zich baseert op eigen ervaringen en die van andere reizigers’. Een alarmerend bericht uit het AD/Zoetermeerse Courant van afgelopen maandag. Wij hebben direct contact gezocht met Pedro Peters, algemeen directeur van de RET die ons berichtte dat: ‘ZoRo een typische forensen & studentenlijn is: drukke spitsen, gemiddeld. 4000 reizigers per werkdag en 2000 in het weekend’. Een bericht in overeenstemming met eerdere positieve berichten van RET zijde. Niets aan de hand dus!

 De commissie Ruimte wil eerst overleg met de raad van Pijnacker-Nootdorp voordat er een besluit valt over de vormgeving van het meerjaren beheer van dit mooie natuurgebied waarin al 100 miljoen is geïnvesteerd. Wij hebben hierover al contact met onze PvdA collega Amarins Komduur in onze buurgemeente. Een gezamenlijke PvdA visie ligt voor de hand

Don van Doorn, onze woordvoerder in dit dossier, gaf aan dat hij actief groen wil zien met maximale ruimte voor de inwoners zich met de functie van het gebied te bemoeien zodat er groen ontstaat dat je in tegenstelling tot al het lawaai om ons heen, kan horen, kan voelen, kan ruiken en kan proeven. Laten we het bestaande rood (boerderijen etc) in het groen creatief inzetten door ook de betreffende boeren de ruimte te geven! Wordt vervolgd!

De raadscommissie Ruimte boog zich over een hele reeks bestemmingsplannen. Pas om 01.30 uur mochten de commissieleden naar huis. Ten aanzien van het bestemmingsplan Bleiswijkse Schil viel onze woordvoerder Don van Doorn op dat het plan niet voorziet in ontwikkelingsmogelijkheden. Wat is hier de reden van? De tijd waarin wij leven en vooral ook de financiële positie waarin wij verkeren vraagt naar ons idee juist om creativiteit en flexibiliteit. Don: ‘Ik mis deze elementen nadrukkelijk en dit is in één lijn met de wijze waarop wij hebben geopereerd in de discussie over Berkel centrum eerder dit jaar. Ook in dat dossier vroegen wij om een houding die kansen creëert en niet de conservatieve toon heeft die wij nu constateren’.

Dat aan het voorgaande behoefte is bleek ook nog een duidelijk uit de inspraak van de ondernemers aan de Chrysantenweg. Daar was de roep en wens om mee te denken bij de ontwikkeling van dit gebied met het doel verbeteringen aan te brengen zeer duidelijk te horen. Hoe en wanneer krijgt dit een plek, zo vroegen wij ons af.

Ten aanzien van de zienswijzen vielen een tweetal casussen ons in het bijzonder op. Rode lijn is opnieuw het Provinciale Structuurplan dat op zich gewenste ontwikkelingen in de betreffende gebieden onmogelijk maakt waarbij de vraag gesteld kan worden welk doel dat Structuurplan in de praktijk eigenlijk dient. Het patroon van denken in termen van ontwikkeling, coulance en maatwerk liep als een rode draad door de avond heen. Op geen van de bestemmingsplannen die besproken werden, konden door de raad goede prestatie afspraken met het college gemaakt worden dan wel tijdig voor gewenste duidelijkheid gezorgd worden waarop de commissie van oordeel was dat de bestemmingsplannen Bleiswijkse Schil en Overbuurtseweg nog niet klaar zijn voor besluitvorming in de raad. Gaat dus nog vervolgd worden net als dat de wethouder heeft toegezegd na overleg met het college andere kaders voor te leggen aan de raad met een minder conserverend karakter dan in de voorstellen van nu.

Vrijdagavond 13 september maakt commissie Ruimte de agenda af met nog zes agendapunten te gaan.

Op donderdag 10 oktober bezoekt de directeur van de Rekenkamer Paul Hofstra de commissie Algemeen Bestuur om vragen van de raad te beantwoorden over zijn rapport ‘Grondige problemen’. Zie ook ons weekverslag 28 van vorige week hierover. Afgelopen donderdag verscheen een persbericht van de Stadsregio Rotterdam met als titel ‘Leegstand bedrijfsruimte op laag peil in stadsregio Rotterdam’. Zie: http://stadsregio.nl/leegstand-bedrijfsruimte-op-laag-peil-stadsregio-rotterdam

Een vooral voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Lansingerlandse bedrijventerreinen opvallend verhaal omdat het huidige aanbod zodanig schaars is dat bij nieuwe economische groei en/of meer bancair krediet er wel eens snel grote vraag zou kunnen gaan ontstaan naar vestigingsmogelijkheden op Oudeland, Bleizo en Hoefweg. Laten wij dit maar een positief risico noemen. Het kan snel verkeren. Zie ook pagina 42 van de rapportage met de precieze gegevens over Lansingerland. Onze gemeente is een banenmachine gebleken.

Naardermeerstraat bij Noordeindseweg

Naardermeerstraat bij Noordeindseweg

TOT SLOT

Volgende week dinsdag is de maandelijkse Presidium vergadering waarin wij met de collegefracties de agenda van de raad en andere huishoudelijke zaken bespreken en werken wij verder aan programma en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Op maandag 28 oktober om 20 uur is in Rehoboth de aftrap van onze campagne met een eerste presentatie van onze plannen. Iedereen is van harte welkom! Noteer deze datum maar alvast!

Het citaat van de week komt uit De Groene Amsterdammer van 29 augustus 2013. Het betreft een artikel naar aanleiding van het pas verschenen boek van professor Paul Frissen met als titel ‘De fatale staat; Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek’. Het citaat van deze week is ook voor Lansingerland van belang: ‘Vooral in de rechtse variant hanteert het populisme een krachtige symboliek van zuivering en verlossing. De maatschappij is wel degelijk maakbaar mits de politiek bereid is het kwaad te lokaliseren en te verwijderen. Tegenover het moeizaam gemanoeuvreer van partijen die het compromis zoeken, stelt het populisme de belofte van democratie zonder teleurstelling. Wie daartegenin werpt dat het onmogelijk is alle problemen naar ieders tevredenheid op te lossen, krijgt onherroepelijk het verwijt dat hij onnodig moeilijk doet. De kracht van de populistische belofte van verlossing heeft de oude politiek niet onberoerd gelaten. Ze zoekt haar antwoord vooral in de vertrouwd technocratische reactie van meer beleid, meer regels, meer geboden en verboden. Tegenover het populisme komt zo de technocratie van het gulzige bestuur te staan. Beide hebben de pretentie de weerbarstige problemen het hoofd te kunnen bieden, de een met verlossing, de ander met een oplossing’. Lezen dat boek!

 Tot de volgende week,

Fractie PvdA Lansingerland, 13 september 2013