PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 30 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2017

7 november 2017

Dit drieëndertigste weekverslag in 2017, aflevering 449 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad de begroting 2018 vaststelde, wij schriftelijke vragen stelden over de noodzakelijke investeringen ten behoeve van Metrolijn E, alle 53 gemeenten zich uitspraken over het al dan niet aandeelhouder blijven van Eneco en de sociëteit “Echthuis” in het Berghonk in Bergschenhoek officieel open ging. Het was ook de week waarin onze kandidatenlijst verscheen en ons verkiezingsprogramma 2018-2022 werd gepubliceerd. Op 20 november nemen onze leden hierover een definitief besluit. De foto’s bij dit weekverslag tonen de Anthuriumweg op de schop in Bleiswijk die bijna klaar is, de steeds verder groeiende Westpolder in Berkel en de Dorpsstraat in Bleiswijk die zo in het parcours van de Ronde van Vlaanderen opgenomen kan worden!

VIER PVDA MOTIES IN BEGROTINGSDEBAT RAAD

Donderdagavond was het afsluitende raadsdebat over de Begroting 2018 met Petra Verhoef als PvdA woordvoerder. In ons weekverslag 32 een overzicht van onze inbreng hierover in de raadscommissie. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/10/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-oktober-2017/ Toen was Sam de Groot onze woordvoerder. De PvdA diende tijdens het afrondende, liefst 5 uur durende raadsdebat dat geheel in het teken van één amendement en 25 moties stond de volgende vier moties in. Ook nu trokken wij intensief samen met onze vrienden van GroenLinks op. Een praktische samenwerking die ons prima bevalt. Rood & groene bloemen in de overwegend rechts-conservatieve woestijn van de Lansingerlandse raad. .

Motie: Terugdraaien rijksbezuinigingen op de wijkverpleging

Overwegende dat:

 • er in het Regeerakkoord een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging opgenomen is;
 • er steeds meer ouderen zijn die tot op hoge leeftijd thuis wonen en die afhankelijk zijn van de wijkverpleegkundige voor hun medicijnen en dagelijkse zorg;
 • er sinds 2012 door het vorige kabinet 250 miljoen extra uitgetrokken is voor de wijkverpleging;
 • aan wijkverpleegkundigen de zekerheid en waardering gegeven moet worden die ze verdienen en aan ouderen, zieken en gehandicapten de zekerheid dat zij thuis goede zorg krijgen;
 • bezuinigingen op de wijkverpleging ook het gemeentelijke WMO-beleid raken omdat de zorg in de eerste lijn aan kwaliteit kan gaan inboeten.

Verzoekt het college er bij het bestuur van de VNG op aan te dringen dat de VNG de nieuwe Regering vraagt om direct de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging te schrappen.

Motie: Aanleg fietstunnel Oudelandselaan-Klapwijkseweg samen met VVD en GroenLinks

Overwegende dat:

 • De rotonde die de kruising vormt van de Oudelandselaan en Klapwijkseweg/N472 gevaarlijk is voor fietsers en geregeld tot ongevallen leidt;
 • In het investeringsprogramma jaarschijf 2018 een verbeterprogramma van 1.3 miljoen euro is opgenomen om de fietsveiligheid op rotondes te vergroten;
 • Dit programma beter zicht, duidelijker voorrangssituaties, het beperken van de snelheid en beter gefaciliteerde tweerichting-paden wil bewerkstelligen;
 • Een fietstunnel onder de Klapwijkseweg veel veiliger is dan de genoemde aanpassingen;
 • Het gaat om een drukke fietsverbinding tussen twee grote, zeer kinderrijke wijken en een belangrijke schakel naar het winkelcentrum, scholen, metrostation en sportvelden;
 • De Klapwijkseweg/N472 en de Oudelandselaan zeer drukke autowegen zijn waarbij door de groeien van het aantal inwoners in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland de drukte nog fors zal toenemen;
 • Er wellicht subsidie van de Metropoolregio & provincie mogelijk is;

Verzoekt het college om:

 • In het investeringsprogramma 2019 de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg op te nemen om de ene zijde van de Oudelandselaan te verbinden met de andere;
 • Bij de provincie ZH en de Metropoolregio na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn voor de aanleg van deze tunnel;

Motie: Stop de snelle verkoop van panden “De Snip” en “Pectoes” in Bleiswijk samen met Leefbaar 3B en GroenLinks

Overwegende dat

 • De twee panden uit het gemeentelijk vastgoed, “De Snip” en “Pectoes”, sociale structuur geven en een belangrijke plek bieden voor ontmoeting van respectievelijk (oudere) volwassenen en jongeren;
 • Het verkopen van maatschappelijk vastgoed financieel weinig oplevert (ingeboekte bezuinigingen: ruim 2 ton per jaar);
 • Eenmaal afgebroken sociale structuren heel moeilijk zijn te herstellen;
 • Het college tot tweemaal toe er niet in is geslaagd met een voldragen en levensvatbaar plan tot herbestemming van “De Snip” te komen;
 • De bestemming van “Pectoes” ook onduidelijk is en er nog geen alternatieve ontmoetingsplek is voor de jongeren;

Draagt het college op om de twee panden uit het gemeentelijke vastgoed, “De Snip” en “Pectoes” in Bleiswijk voorlopig niet te verkopen in afwachting van besluitvorming door de raad in de tweede helft van 2018 over de definitieve bestemming van deze panden die gebaseerd is op een integrale visie met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen en vastgoedbeleid;

Motie: Onderzoek naar haalbaarheid van het Berkelse Cultuurhuis in de Oudelandsehof samen met VVD en met steun van GroenLinks

In juni 2016 brachten wij samen met de commissie Samenleving een werkbezoek aan de Oudelandsehof. Wij werden toen bijgepraat over de mogelijkheden die de plint van de Oudelandsehof biedt om er een Cultuurhuis te vestigen. Zie voor ons verslag hierover: https://lansingerland.pvda.nl/2017/06/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-juni-2017/

Tijdens het raadsdebat over de begroting dienden wij hierover de volgende motie in:

Overwegende dat:

 • Nog niet duidelijk is waar het beoogde Cultuurhuis in Berkel centrum gevestigd zal gaan worden.
 • Het noodzakelijk is om alle mogelijke locaties op haalbaarheid te onderzoeken;
 • De plint van de Oudelandsehof goede mogelijkheden bezit om een Cultuurhuis te herbergen;
 • De Oudelandsehof binnenkort direct gelegen is naast de uitbreiding van het winkelcentrum Berkel en goede OV-verbindingen kent;
 • Over een mogelijke vestiging overleg nodig is met de directie van Laurens en andere participanten zoals de Bibliotheek Oostland, horeca, andere maatschappelijke culturele organisaties en vrijwilligersinitiatieven;

Verzoekt het college om:

 1. In overleg met de directie van Laurens & Oudelandsehof te onderzoeken in hoeverre de vestiging van het Berkelse Cultuurhuis in de Oudelandsehof haalbaar is;
 2. De Bibliotheek Oostland, andere maatschappelijke en culturele organisaties, vrijwilligersinitiatieven en (commerciële) horeca en andere vormen van dienstverlening bij dit haalbaarheidsonderzoek te betrekken;

Toen het rond de klok van twaalf op stemmen aan kwam telden wij het volgende resultaat;

 1. Op voorstel van Lodewijk Asscher had de hele Tweede Kamer inmiddels gestemd tegen de bezuinigingen op de wijkverpleging. Onze fractie trok dus de motie in want overbodig. Had de Tweede Kamer tegen of nog niet gestemd dan had de Raad in meerderheid tegen gestemd (“Wij gaan hier over lokale belangen niet over rijksbeleid”. Reactie Petra Verhoef: “En onze betrokkenheid dan bij RtHA, A16 Rotterdam en de HSL?”)
 2. Onze motie over de fietstunnel Oudelandselaan/Klapwijkseweg haalde het niet. De meerderheid, wethouder Fortuyn voorop (het was niet zijn meest gelukkige avond) vonden dat eerst het project om alle rotondes aan te passen, moest worden uitgevoerd. Daarna zien we wel weer verder. Geen prettig signaal voor al onze inwoners met jonge kinderen in de Meerpolder, Westpolder en het centrum van Berkel. Volgend jaar dient de PvdA deze motie natuurlijk weer in. Niet onwaarschijnlijk is dat dit thema een rol gaat spelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
 3. Onze fractie trok de motie “Stop de snelle verkoop van panden “De Snip” en “Pectoes” in nadat wethouder Abee had toegezegd dat er geen sprake van verkoop zal zijn voordat de raad een uitspraak heeft gedaan over de toekomstige bestemming van deze panden. Precies wat wij wilden bereiken. Het is goed dat de definitieve besluitvorming door de nieuwe raad wordt opgepikt.
 4. De motie Onderzoek naar haalbaarheid van het Berkelse Cultuurhuis in de Oudelandsehof” haalde het met unanieme stemmen nadat wij de motie hadden aangepast in “Verzoekt het college om de optie van de locatie Oudelandsehof mee te nemen in het onderzoek naar mogelijke locaties voor een Cultuurhuis in Berkel”. Een Cultuurhuis of Belevingscentrum in de Oudelandsehof is een grote wens van de cliëntenraad van de Oudelandsehof. Hun voorstel ingediend tijdens het Lansingerlands Initiatief viel tot hun grote teleurstelling afgelopen dinsdag niet in de prijzen omdat het project volgens de jury nog niet voldoende uitgewerkt was. De PvdA hoopt dat deze motie de enthousiaste cliëntenraad voldoende zal inspireren om hun project toch voort te zetten.

De PvdA fractie is zeer tevreden met dit resultaat. Het ging bij alle moties om gevoelige politieke zaken dus een score van 75% is prima, zeker omdat de gunfactor ten aanzien van de PvdA niet al te hoog is.

Ook de moties van GroenLinks over energie neutrale scholen, het percentage zelf op te wekken energie door de gemeente en het energie zuinig maken van het zwembad haalden het. Een motie over een mogelijk tekort op het budget voor de VVE (vroegtijdige voorschoolse educatie) werd door GroenLinks ingetrokken omdat dit volgens het college in 2018 niet speelt. Er is dan zeker voldoende geld.

Onze fractie is blij dat er nu eindelijk meer geld komt om het aantal Boa’s en jongerenwerkers te vergroten (een door ons gesteunde motie & amendement van Leefbaar 3B). Het idee van de ChristenUnie voor een pendelbus tussen Bleiswijk en station Lansingerland-Zoetermeer kreeg natuurlijk onze steun net als het D66 voorstel om voortaan gas loze huizen te gaan bouwen. En natuurlijk moeten er (CDA) meer wijkagenten komen.

De PvdA fractie telt aan het einde van deze bestuursperiode haar zegeningen over de sinds maart 2014 behaalde resultaten. Een greep daaruit: Een stevige versterking van de gemeentelijke organisatie en van de aanpak m.b.t. de duurzaamheid, de Landscheiding die eindelijk het licht gaat geven, de komst van de weekend nachtmetro en de hogere frequentie in de spits, de komst van station Lansingerland-Zoetermeer, een woningvoorraad die uit minstens 20% sociale huurwoningen gaat bestaan, meer banen en meer toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het aantrekken van de verkoop van bedrijventerreinen, een hoopvolle start van de transformatie op het sociale domein, het terugdraaien van de bezuinigingen op kunst en cultuur en een solide meerjarenbegroting met voldoende ruimte voor de toekomst.

Tijd voor de toekomst, tijd voor de terugkeer van bushalte Bonfut (eind 2018), tijd voor nieuwe uitdagingen voor onze gemeente samen met de regio. Voor de PvdA moet het anders!

OPVALLEND BERICHT IN DE TELEGRAAF OVER ENECO AANDELEN VERKOOP

 De Telegraaf publiceerde op 30 oktober een opvallend artikel over een gesprek tussen het investeringsbedrijf HAL en de directie van Eneco over de verkoop van aandelen. HAL is de investeringsmaatschappij die havenfamilie Van der Vorm oprichtte nadat ze haar Holland Amerika Lijn verkocht. Zie voor het hele artikel: https://www.telegraaf.nl/financieel/952954/hal-aast-op-eneco Vooral deze passage is van belang: “Eneco en HAL zouden hebben gesproken over een minderheidsbelang van 40%. De aandeelhouders van Eneco hebben echter een stokje gestoken voor het één tweetje door een consultatieproces op te starten onder alle aandeelhouders, vooruitlopend op een semi-openbare veiling. Daarmee is een gevecht ontstaan over wie nu eigenlijk de controle over de privatisering heeft. Eneco wordt op €2,5 miljard tot €4 miljard gewaardeerd. Inmiddels zijn er veel meer potentiële bieders op Eneco afgekomen, van allerlei pluimage. Hierdoor lijken de kansen van HAL te zijn geslonken. Wel weet een bron uit bankierskringen dat HAL de situatie nog altijd op de voet volgt”.

Dit verhaal is voor ons helemaal nieuw. De Aandeelhouderscommissie (AHC) onder voorzitterschap van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66), een commissie waarin ook wethouder Albert Abee (CDA) van Lansingerland participeert, heeft in de richting van de 53 gemeenten de afgelopen maanden met geen woord gesproken over dit gesprek tussen HAL en de Eneco directie. Dit traject is in strijd met de procesafspraken die de 53 gemeenten met de AHC gemaakt hebben. De PvdA kan zich niet voorstellen dat de AHC niet wist wat er gaande was. Is dit wel het geval dan is het even ernstig. Wij overwegen volgende week vragen te gaan stellen aan het college van Lansingerland. Ook onze PvdA collega’s in de raad van Rotterdam zullen over deze kwestie om opheldering gaan vragen.

Inmiddels hebben alle 53 gemeenten een raadsbesluit genomen. Ruim 25% van de aandelen wil geen verkoop. Dit brengt met zich dat de zeggenschap van een potentiële koper wordt beperkt. Hij zal op eigen houtje geen veranderingen kunnen aanbrengen in de statuten van de vennootschap. Dit kan de prijs gaan drukken. De VVD is hier boos over en framet dat het PvdA standpunt de gemeenten en hun inwoners geld kan gaan kosten. Dit kan wellicht zo zijn maar VVD beleid zorgt er op hun beurt voor dat voor bedrijven de komende jaren de dividendbelasting wordt afgeschaft. Kost dit de inwoners dan geen geld? Kwestie van verschil in visie op de toekomst van onze samenleving. Zoiets heet ‘politiek’.

NIEUWE IMPULSEN VOOR METROLIJN E ZIJN KEIHARD NODIG!

Maurice Unck, de nieuwe directeur van de RET luidde in het AD/Rotterdam vorige week zaterdag de noodklok. “Zonder maatregelen bereikt het metronetwerk van Rotterdam in 2025 de grenzen van zijn capaciteit. RandstadRail is de meest in het oog springende. De populaire lightrail verbinding tussen Rotterdam en Den Haag zit elke spits overvol”. Unck bepleit de ombouw van twee van de vier bestaande sporen tussen Dordrecht en Den Haag tot lightrail en wil tussen Delft en Schiedam twee nieuwe metrosporen. Ook wil hij een volautomatische metro die in een hoge frequentie kan rijden. Met deze noodzakelijke investeringen is heel veel geld en voorbereidingstijd gemoeid. Alleen al voor de ombouw van het spoor tussen Den Haag en Dordrecht gaat het om zo’n 1 miljard. “Deze investeringen kunnen we niet zelf financieren, daar hebben we de overheid voor nodig”. De komende 4 jaar komt 2 miljard beschikbaar voor het openbaar vervoer waarvan 40% voor knelpunten. Feit is dat er de komende jaren, ook in de regio Rotterdam en Den Haag waar Lansingerland toe behoort nog vele duizenden woningen zullen worden gebouwd.

Metrolijn E tussen Rotterdam en Den Haag en de tramlijnen 3 & 4 tussen Zoetermeer en Den Haag bestaan inmiddels ruim 10 jaar. Van latere datum is de ZoRo-buslijn Rodenrijs-Zoetermeer. Het toen ontwikkelde concept is inmiddels aan een nieuw jasje toe. In 2006 vervoerde NS dagelijks nog maar 7000 reizigers over de oude Hofpleinlijn. 10 jaar later wordt het aantal van 40.000 overschreden. En dit is maar het begin. Metro E voldoet niet meer aan de enorm gestegen vraag. Een vraag die komende jaren fors zal stijgen door stijging van het aantal inwoners, de groei van de economie en werkgelegenheid en de behoefte aan snel en comfortabel OV. Inmiddels wordt binnen de bestaande mogelijkheden aan uitbreiding gewerkt: De komst van station Bleizo eind 2018, HTM tramlijn 4 doortrekken vanaf Oosterheem naar station Lansingerland-Zoetermeer (Bleizo) ook eind 2018, de komst van de weekend nachtmetro, eind 2017, meer metro in spits na gereedkomen van de keerlus bij Pijnacker-Zuid (binnen 2 jaar), nieuw metro E station bij CS Den Haag (gereed), uitbreiding van de P+R en bewaakte fietsenstallingen (deels in voorbereiding), ZoRo-buslijn 170 eind 2018 verbinden met station Lansingerland-Zoetermeer (Bleizo), voorstel om ZoRo buslijn door te trekken via Rotterdam The Hague Airport naar Schiedam in afwachting van de komst van een lightrail verbinding tussen Zoetermeer en Schiedam.

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe doorbraak met forse investeringsconsequenties. De capaciteit van nu voldoet niet meer. Ook de duurzaamheid in onze regio vraagt hier met klem om. Maken we nu geen plannen en trekken we nu niet de portemonnee dan loopt het OV en het autoverkeer in onze regio de komende 10 jaar compleet vast.

Wij stelden op 30 oktober 2017 het college de volgende schriftelijke vragen hierover:

 1. Heeft het college kennis genomen van de voorstellen van RET directeur Maurice Unck in het AD Rotterdam dd. 28 oktober 2017?
 2. Welke mogelijkheden zijn er naar het oordeel van het college nog over om de bestaande capaciteit van Metrolijn E uit te gaan breiden?
 3. Bestaan er plannen om de bestaande perrons te gaan verlengen waardoor er langere Metro trenstellen mogelijk worden? Zo ja, welke investeringen zijn daarvoor nodig?
 4. Beschikt het bestaande veiligheidssysteem om metro’s te kunnen laten rijden over voldoende capaciteit om de gevolgen van uitbreiding van de frequentie op te vangen? Zo neen, wat zijn de noodzakelijke investeringskosten?
 5. In welke fase verkeren de plannen om de capaciteit van Metro E verder te gaan uitbreiden? Voor welke datum is een realisering voorzien?
 6. Welk totaal investeringsbedrag is nodig om Metrolijn E weer helemaal toekomst bestendig te gaan maken?
 7. Hoe gaat het college van Lansingerland dit vraagstuk agenderen?

FEESTELIJKE OPENING BILJARTCLUB ECHTHUIS IN BERGSCHENHOEK

Vorige week vrijdag was de officiële opening van de sociëteit “Echthuis”, een biljartclub die onderdak vond in het Berghonk in Bergschenhoek. Tot deze zomer was deze club jarenlang actief in de Smitshoek aan de andere kant van de Kruin. De Smitshoek moest echter dicht vanwege de komst van de Stander. Dit leverde veel boosheid op. De PvdA fractie heeft zich toen ingespannen om ervoor te zorgen dat de biljartvereniging niet in de financiële problemen komt omdat zij in 2018 veel meer huur moeten gaan betalen dan nu. Wethouder Van Tatenhove heeft ons toegezegd dat zij met de mensen van “Echthuis” financieel zal helpen wanneer de nieuwe huur te hoog gegrepen is. Tijdens het openingsfeest hoorden wij dat de wethouder uit zichzelf nog geen contact heeft opgenomen. Dit verrast ons niet. Natuurlijk houden wij contact met deze enthousiaste club en zullen de wethouder, indien nodig, herinneren aan de gemaakte afspraken. De geschiedenis is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2017/06/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-juni-2017/

TOT SLOT

 Onze agenda voor volgende week. Dan zijn er de nodige voorbereidingen voor onze campagne zowel in PvdA als in raadsverband. De politieke agenda ziet er vooralsnog rustig uit. Mag ook wel een weekje. Veel echte grote politieke voorstellen zijn de komende vier maanden niet meer te verwachten. De raad gaat nu in campagnestand.

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Het was toen de week waarin de raad een besluit nam over de gemeentebegroting 2017-2020, de eerste paal voor het vervoersknooppunt & station Lansingerland-Zoetermeer de grond in ging en bewoners van de Rodenrijsezoom een burgerinitiatief presenteerden om de opgeheven ZoRo-bushalte Bonfut weer in oude luister te herstellen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-31-oktober-4-november-2016/

De citaten van deze week zijn de berichten over onze prachtige kandidatenlijst met als beoogd lijstrekker Petra Verhoef en het PvdA Lansingerland Verkiezingsprogramma 2018-2022 met als titel: “Het moet anders!” Bekijk ze op: https://lansingerland.pvda.nl/2017/10/31/petra-verhoef-lijstrekker-pvda-lansingerland/ en op https://lansingerland.pvda.nl/2017/11/01/verkiezingsprogramma-2018-2022-pvda-lansingerland-het-moet-anders/ en geniet ervan!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 3 november 2017