PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 OKTOBER 2017

7 november 2017

Dit tweeëndertigste weekverslag in 2017, aflevering 44 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie debatteerde over de Gemeentebegroting 2018-2022, het finale raadsdebat plaatsvond over de verkoop van onze Eneco aandelen en onze fractie tijdens deze vergadering ook een motie indiende over het bouwen van 800 woningen in de nieuwe wijk Wilderszijde

PVDA OVER BEGROTING 2018-2022: “HET MOET ANDERS!“

Afgelopen dinsdagavond besprak de raadscommissie de Gemeentebegroting 2018-2022. De laatste begroting in deze raadsperiode. Sam de Groot was de woordvoerder namens de PvdA. Petra Verhoef zal het afsluitende debat in de raad van 2 november voor haar rekening gaan nemen. In weekverslag 29, zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/09/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-29-september-2017/ , kenschetsten wij deze begroting al als een “Feest van herkenning”. Veel van wat de PvdA tijdens het debat over de Kadernota 2018, afgelopen juli, voorstelde, wordt nu door het college als eigen voorstellen gepresenteerd. Hierna volgt het verhaal dat Sam de Groot afgelopen dinsdagavond hield.

Inmiddels weten wij dat het college in staat is om een feestje te organiseren en het is mooi om te zien dat het college na een inwerkperiode van ruim drie jaar met een begroting komt waarin veel nieuwe plannen voor de toekomst gelanceerd worden. Plannen die de PvdA fractie trouwens zeer vertrouwd overkomen want zij zijn vrijwel een kopie van onze amendementen en moties bij de Kadernota 2018. Zie voor alle moties en amendementen Kadernota: https://lansingerland.pvda.nl/2017/06/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-juni-2017/

In onze bijdrage gaan wij in op de voor de PVDA belangrijke punten:

 1. Het feest komt erg laat op gang, wat is er nu eigenlijk van alle ambities terecht gekomen de afgelopen jaren?
 2. Het is een feest om in Lansingerland te wonen, maar is dat ook zo als je niet boven modaal verdient, een beperking hebt, geen eigen huis bezit, in de problemen zit of gewoon nog jong bent?
 3. De duurzaamheidsinitiatieven en hobby’s van onze inwoners staan wekelijks in het nieuws, maar wat doen we nu echt?
 4. Belangrijke speerpunten van het college en de coalitiepartijen zijn participatie, veiligheid en leefbaarheid in de kernen, wat is daar nu van terecht gekomen?
 5. De begrotingsvoorstellen en de weging van de begroting.

 Ambities en wat er in de praktijk van terecht kwam

Het college claimt de gemeente financieel weer op orde gebracht te hebben. Feit is dat dit reeds door het vorige college op de rails gezet is. De eerste Kadernota 2015 van het huidige college was opgesteld door VVD wethouder Marc van Dijk die financien in zijn portefeuille had. Toen was al helder dat we er financieel weer bovenop zouden komen. De daarop volgende twee kadernota’s & begrotingen blonken uit in matige ambities en onduidelijke plannen zonder noodzakelijke investeringen. Diverse pogingen vanuit de raad op onder andere het initiatief van de PvdA om de lasten voor inwoners te verlagen, de bezuinigingen op onderhoud terug te draaien, meer te investeren in veiligheid en de jeugd, noodzakelijke investeringen te doen op het gebied van duurzaamheid en te stoppen met het verkopen van maatschappelijk vastgoed zijn allemaal door het college weggewoven als niet noodzakelijk. Het resultaat is er dan ook naar. Op geen van deze beleidsterreinen is voldoende voorruitgang geboekt. Terwijl er vele nieuwe inwoners bijkomen en de economie floreert is de gemeente stil blijven staan.

De PvdA fractie is dan ook blij te zien dat bijna al onze voorstellen uit het verleden om zaken nu eindelijk eens goed op te pakken (duurzaamheid, organisatieontwikkeling, verlichting fietspad Landscheiding) terug te vinden zijn in deze begroting. Dat siert het college maar wel een jaar te laat. Vraag: waarom zijn onze vrijwel identieke voorstellen die wij bij het debat over de Kadernota 2018 indienden niet toen al door het college overgenomen?

Wonen in Lansingerland

Het is prachtig wonen in Lansingerland maar niet als je een betaalbare woning zoekt. Structureel worden bij iedere nieuwplan de ambities om betaalbare huur- of koopwoningen te bouwen eruit gesloopt. In tegenstelling tot Rotterdam slopen wij de huizen al voor ze gebouwd zijn. Wat betreft de PvdA is dit niet acceptabel. Wonen in Lansingerland is er niet alleen voor de happy few. Gezinnen of alleenstaanden met een inkomen tot modaal hier zijn hier niet ongewenst. Er moet sneller, meer doelgroepgericht en socialer gebouwd worden met veel aandacht voor duurzaamheid. In 2024 moet Lansingerland klaar zijn met de bouwopdrachten uit het verleden. Ons leningenpakket is dan ook boven-jan. Wij verwachten ook dat de gemeente Lansingerland hier vanuit de regio en de provincie opdracht krijgt om meer en sneller sociaal te bouwen, los van dat wij dit een goede zaak vinden, laten wij de ogen hier ook niet voor sluiten.

Er zijn op aandringen van de PvdA initiatieven genomen om de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen structureel te verbeteren maar wij zien ook dat de aandacht hiervoor weer langzaam wegebt. Wij zullen het college hier scherp op houden. Belangrijk punt voor ons is wel de voorbeeldfunctie van de gemeente als werkgever. Het is ronduit schandalig dat het de gemeente niet gelukt is banen te creëren voor mensen met een beperking.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 oktober zal de PvdA motie indienen om 800 sociaal bereikbare huurwoningen op Wilderszijde te gaan bouwen. Deze motie zullen wij zo nodig blijven herhalen.

Duurzaamheid

Bij de kadernota hebben de PvdA en GroenLinks een amendement ingediend om te investeren in duurzaamheid omdat er nog niet veel van de grond komt De wethouder heeft onlangs aangegeven zeer tevreden te zijn met de bereikte resultaten, er is nu sprake van bewustwording. Bewustwording bij wie? Het college? Het wordt tijd dat er echt geïnvesteerd wordt en ook op een andere wijze. Het huidige duurzaamheidsbeleid is bedoeld voor huiseigenaren met een flinke zak geld. Alle subsidies en investeringen gaan daar naar toe. De armen betalen de investeringen van de rijken en profiteren zelf niet. Investeringen in duurzaamheid moet geïntensiveerd worden en socialer. Wij ondersteunen de voorstellen van het college om te gaan intensiveren maar er moet meer gebeuren. Naar onze mening moet de rol van de gemeente veel groter zijn om groots en meeslepende resultaten te kunnen bereiken. Te denken valt aan een investeringsfonds naar Rotterdams voorbeeld en aan afspraken met 3B-Wonen. PvdA overweegt om een motie te gaan indienen om ook mensen met een laag inkomen te laten profiteren van de investeringen tbv duurzaamheid.

Participatie, veiligheid en kernen

Om met het laatste te beginnen. Stop met het ontmantelen van voorzieningen in de kernen en zet haast achter de komst van een Cultuurhuis in Berkel centrum. Het verkopen van maatschappelijk vastgoed voor een appel en een ei levert financieel nauwelijks iets op en wat je afgebroken hebt aan sociale structuren krijg je nooit meer terug. Feitelijk is de verkoop van maatschappelijk vastgoed de enige nog niet gerealiseerde bezuiniging. Ingeboekte opbrengsten: ruim 2 ton per jaar. Standpunt PvdA; terugdraaien!

 1. PvdA komt met een motie: stoppen met verkoop van de gebouwen de Snip & Pectoes in Bleiswijk.
 2. PvdA komt met een motie: onderzoek naar mogelijkheid van snelle realisering Cultuurhuis Berkel in de Oudelandsehof.

Veiligheid wordt door de Raad vooral met de mond beleden. Initiatieven om de Boa’s en het jeugd en jongerenwerk versterken zijn bij het debat over de Kadernota 2018 door het afwijzende standpunt van VVD en CDA gesneuveld maar wat ons betreft nog steeds hard nodig.

 1. PvdA zal het amendement hierover dat het bij Kadernota 2018 niet haalde misschien opnieuw indienen.

Daarnaast zien wij dat de gemeente transformeert naar een stad met bijbehorende criminele & veiligheidsproblemen die verder gaan dan wat lastige jeugd. Het wordt tijd dat onze politie inzet hiermee in lijn komt:

 1. Wij komen met een motie met als inzet: meer wijkagenten in lijn met het aantal inwoners.
 2. Lansingerland is hard toe aan een debat over de toekomst van onze lokale veiligheid. PvdA zal daartoe mogelijk met een motie komen.

 Participatie

Wat is ons betreft is het college er niet in geslaagd om alle inwoners meer te betrekken. Participatie bereikt lang niet alle groepen in onze samenleving. Goed bedoelde initiatieven vanuit inwoners en college zijn gestrand of zo kleinschalig dat ze niet serieus genomen kunnen worden. Meepraten over echt belangrijke dingen zoals bijvoorbeeld de verkoop van Eneco aandelen wordt niet nodig geacht. Wij stellen een meer structurele inbedding voor van participatie in de normale werkwijze van de gemeente (vaak is het vakje participatie niet ingevuld) en stellen daarnaast een twee jaarlijkse Lansingerland bijeenkomst voor naar Rotterdams voorbeeld. Participatie die er écht toe doet, wordt een belangrijk thema voor de volgende collegeperiode.

Begrotingsvoorstellen die op onze steun kunnen rekenen

Versterking van gemeentelijke apparaat, hoognodig reparatiewerk & broodnodige organisatieontwikkeling met het oog op de uitdagingen voor de toekomst! Terugdraaien bezuinigingen Bibliotheek Oostland: hoognodig, Lansingerland is nog steeds een culturele woestijn in verhouding tot de grootte van de gemeente. Komende jaren moet er veel meer aandacht voor kunst & cultuur komen!

En verder

De huidige, gekoesterde nadruk op de dorpse identiteit van Lansingerland gaat het niet redden. Een andere benadering waarin de nadruk ligt op stedelijke ontwikkeling met behoud van wat dierbaar is, is nodig. Dit behoeft een kwalitatief goed apparaat dat volop mee kan doen in de regionale netwerken, dit vraagt ook om een andere benadering van vraagstukken als veiligheid, duurzaamheid, wonen, sociale cohesie en mobiliteit.

Grexen en risico’s. Veel van onze grote financiële besluiten zijn afhankelijk van het Grondbedrijf via de Grexen en de risico-paragrafen. Grote bedragen zijn opgehoest door de gemeente en ook de inwoners om deze boekhouding op orde te houden. Tegelijkertijd zijn is de machinekamer van het Grondbedrijf moeilijk te doorgronden. De Raad heeft geen echte grip op het grondbedrijf. Het is een black box. We kunnen er alleen aan de buitenkant naar kijken. De primaire reactie is dan om op safe te spelen en meer risico reserve te hanteren dan mogelijk noodzakelijk. Zo’n reserve is niet opgebouwd uit Monopolie geld. Het is écht geld, afkomstig van onze inwoners dat niet geïnvesteerd wordt en niet uitgegeven wordt aan zaken die ook heel belangrijk zijn. Wij hebben het ernstige vermoeden van het bestaan van een broekriem & bretels constructie. De Grexen zijn heel voorzichtig opgezet en daarbovenop hanteren we een hoge risico reserve. Zonde van het geld!

 1. PvdA komt met een motie “Omgaan met Grexen & risico reserve”

Fietsveiligheid. Goede eerste stappen, nog lang niet ver genoeg, plannen voor nog meer scheiden fietsen, wandelen en snelverkeer. Te beginnen met de kruising Oudelandselaan/Klapwijkseweg.

 1. PvdA zal een motie indienen om snel de fietstunnel Oudelandselaan/Klapwijkseweg te gaan realiseren.

Het werd dinsdagavond een erg mat debat. Wij hadden gerekend op een zee aan nieuwe voorstellen met het oog op de komende verkiezingen maar niets van dat alles. Wat wel opviel, was dat Leefbaar 3B niet op voorhand de eigen portefeuillehouder steunde in zijn plan om de gemeentelijke organisatie te gaan versterken met, om te beginnen, een extra impuls van 80 miljoen. Het CDA was duidelijk geïrriteerd over ons standpunt dat het nieuwe financiële beleid dat het college wil gaan voeren al veel eerder door de PvdA op de agenda is gezet. Het CDA vindt de fractie van WIJ politiek veel aardiger dan die van ons. Daar heeft het CDA gelijk in. De financiële investeringen die het college voorstelt, komen één op één overeen met onze amendementen ingediend tijdens het debat over de Kadernota 2018 in juni van dit jaar. Dat Lansingerland al in 2015 het financiële lek boven had en beheersbaar kreeg, wil er bij het CDA kennelijk nog steeds niet in. Misschien maar even bijlezen dus in onze weekverslagen van juni 2014:    https://lansingerland.pvda.nl/2014/06/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-juni-2014/

Verrassend en heel waar was het verhaal van wethouder Abee over onze schuldenpositie. Helemaal aan het eind van de urenlange vergadering meldde hij op een vraag van Eddy Neeleman & van Sam de Groot: “In de periode 2014-2018 loopt de schuldenlast terug van 286 mio naar 231 miljoen. Ruim 50 miljoen minder dus. Schuld is niet het grootste probleem. Stel dat de opbrengsten van de verkoop van Eneco aandelen gebruikt worden om de schulden af te lossen dan loopt de schuldenlast terug naar 0 euro. Doen we dit niet dan blijft de schuldpositie in 2023 binnen de 130%. Dit valt binnen de normale factor. Een zeer gezonde gemeente dus. Het is heel normaal dat een gemeente leningen afsluit om in de investeringsbehoefte te voorzien”. Zijn verhaal is te bekijken op: https://channel.royalcast.com/lansingerland/#!/gemeentelansingerland/20171024_1 Het fragment is te vinden bij tijdstip 5.13.56. De VVD-fractie verdient grote waardering voor het feit dat zij dit verhaal boven water hebben gekregen. Het politieke gedoe over onze schuldenlast kan nu eindelijk het archief in.

De burgemeester zegde toe dat het raadsvoorstel om de formatie van Boa’s & Jeugd en Jongerenwerkers te gaan versterken in december in de commissie & raad komt. Reden voor ons om hierover geen motie in te gaan dienen. Zijn verhaal dat in onze gemeente de overlast door volwassenen de overlast door jongeren overschrijdt (zoals burenruzies, onverantwoord verkeersgedrag) was perfect en zorgde voor de broodnodige relativering.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van donderdag 2 juni.

PVDA MOTIE ‘800 SOCIAAL BEREIKBARE HUURWONINGEN OP WILDERSZIJDE”

Op 5 oktober riep de provincie gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland op om de woningbouw te versnellen, en wel binnen de steden en dorpen (‘bestaand stads- en dorpsgebied’). Er zijn genoeg woningbouwplannen om aan de extra vraag van circa 140.000 woningen tot aan 2025 te kunnen voldoen.

“Ten opzichte van 3 jaar geleden, toen de laatste woonvisies werden beoordeeld, ziet de provincie tegelijkertijd in vooral de niet-stedelijke regio’s een overcapaciteit aan bouwplannen. De provincie stuurt erop dat de woningbouw juist neerslaat in de stedelijke gebieden. Hier is de vraag naar woningen het grootst. De niet-stedelijke gebieden – waar veelal sprake is van vergrijzing en ontgroening –  kunnen volgens de provincie alleen bouwen voor de eigen behoefte, en niet om eventuele groei van de stedelijke gebieden op te vangen.

Gedeputeerde Bom-Lemstra: “Alle onderzoeken en trends laten zien dat de trek naar de Randstad doorzet en dat die neerslaat in de stedelijke gebieden. We sturen er dus op dat de extra woningen dáár terecht komen. De juiste woning op de juiste plek”. Van alle regio’s heeft de provincie alleen de woonvisie van Haaglanden en het bijbehorende woningbouwprogramma in zijn volledigheid aanvaard. Voor de Rotterdamse regio, waar Lansingerland toe behoort, is de woonvisie aanvaard, met uitzondering van de plannen voor 13.000 woningen na 2020. Het is onduidelijk hoe het aandeel sociale huurwoningen concreet wordt vertaald, en hierover gaat de provincie nog het gesprek voeren met de regio”, aldus de provincie.

Deze actie is het gevolg van een debat dat mede op initiatief gevoerd werd door de PvdA fractie in Provinciale Staten naar aanleiding van de Rotterdamse plannen om 20.000 huizen te gaan slopen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-februari-2017/ en https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/ Begin dit jaar meldde wethouder Van Tatenhove nog doodleuk dat er in Lansingerland nog voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd om aan de lokale vraag te voldoen. Daar is zij inmiddels minder stellig van overtuigd.

Op 26 oktober nam de raad een besluit over het ‘Ambitiedocument over bouwen op Wilderszijde”. In dit ambitiedocument wordt niet over het concrete aantal sociaal bereikbare huurwoningen gesproken. Het gaat om een besluit om een krediet van € 1.300.000,- voor het doen van nadere onderzoeken en het nader uitwerken van de plannen voor Wilderszijde beschikbaar te stellen. Dat vinden wij prima. Het ontbreken daarin van concrete aantallen sociale huurwoningen niet. De PvdA-fractie diende daarom tijden de raadsvergadering van afgelopen donderdag de volgende motie in.

Overwegende dat:

 • De Woonvisie voor onze regio door de provincie Zuid Holland is aanvaard met de aantekening dat ‘het onduidelijk is hoe het aandeel sociale huurwoningen concreet wordt vertaald’;
 • Het ambitiedocument Wilderszijde met geen woord rept over het bouwen van ‘sociaal bereikbare huurwoningen’;
 • Er op Wilderszijde 800 sociaal bereikbare huurwoningen moeten worden gebouwd om er voor te zorgen dat het aantal sociaal bereikbare huurwoningen in geheel Lansingerland niet onder de 20% van het totale woningaanbod zakt;
 • Woningcorporatie 3B-Wonen graag deze sociaal bereikbare huurwoningen wil gaan bouwen;
 • Er in Lansingerland grote behoefte is aan de bouw van betaalbare woningen voor kleine huishoudens zoals starters, jongeren 20-35 jaar, kleine gezinnen en ouderen;
 • Er voor 2018 slechts 60 sociaal bereikbare huurwoningen in de pen zitten en voor 2019 maar 40 (exclusief koopstarterswoningen)

Draagt het college op om op Wilderzijde tenminste 800 sociaal bereikbare huurwoningen te gaan bouwen voor met name kleine huishoudens zoals starters, jongeren 20-35 jaar, kleine gezinnen en ouderen;

Leefbaar 3B kwam met een vergelijkbare motie maar legde de lat wat lager. Zij claimen op Wilderszijde slechts 550 sociale huurwoningen. In hun motie wordt geen relatie gelegd met de 20% norm. Hun argumenten zijn verder een kopie van onze motie.

Beide moties haalden het niet. Er was, naast Leefbaar 3B, alleen steun van GroenLinks, Neeleman en WIJ Lansingerland. De rest vond dat deze moties niet passen bij een Ambitiedocument. Het aantal sociaal bereikbare huurwoningen is pas aan de orde bij de verdere invulling. Opmerkelijk (en een doorbraak) was wel dat wethouder Albert Abee aangaf ‘de 20% norm keihard als uitgangspunt te zullen hanteren”. Hij raadde de motie dan ook niet af maar achtte hem overbodig”. Op basis van een verdere behoefteraming zal de 20% norm ingevuld gaan worden. Volgens de PvdA betekent dit dat die extra 800 sociale huurwoningen er zeker gaan komen omdat het aantal sociaal bereikbare huurwoningen nu nog maar 18% is en er nog zo’n 4000 woningen in totaal moeten worden gebouwd. 20% daarvan is dus 800, een aantal dat ook donderdagavond door 3B-Wonen werd bevestigd.

FINALE DEBAT OVER VERKOOP ENECO AANDELEN

Vanaf eind augustus (weekverslag 24) berichtten wij elke week over onze acties in het Eneco dossier. Afgelopen donderdagavond was het zover. De raad nam het principebesluit om het aandelenpakket in Eneco te gaan verkopen. Zoals aangekondigd dienden wij samen met GroenLinks een amendement in met de volgende inhoud: Het voorliggende besluit te schrappen en te vervangen door: ‘Niet akkoord te gaan met het voornemen van het college om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen” met als motivering: “Anders dan het raadsvoorstel aangeeft is het publiek belang wel degelijk gediend met het behoud van het aandelenpakket in Eneco door de gemeente Lansingerland”. Het amendement haalde het zoals verwacht niet. Alleen GroenLinks en PvdA stemden voor het amendement. De rest ging met het raadsvoorstel mee.

Omdat wij dit wel verwachtten en om toch te proberen om grip te krijgen op de toekomstige besteding van de opbrengsten van de verkoop van deze aandelen dienden wij vervolgens samen met GroenLinks de volgende motie in.

Overwegende dat:

 • Eneco van ons allemaal is;
 • Alle inwoners & bedrijven van de verkoop van het Lansingerlandse Eneco-aandelenpakket moeten kunnen profiteren;
 • Er nieuwe instrumenten ontwikkeld moeten worden om de duurzaamheid te stimuleren ter compensatie van het wegvallen van het gemeentelijke aandeelhouderschap in Eneco;

Spreekt uit dat de te verwachten baten uit het afbouwen van het Eneco aandelenpakket als volgt zullen worden besteed:

 1. 25% van de opbrengsten wordt ingezet om het leningenpakket van de gemeente te verlagen om daarmee een structurele verlaging van de lasten voor de inwoners door het verlagen van de gemeentelijke belastingen te bekostigen;
 2. 25% van de opbrengsten wordt direct teruggegeven aan de inwoners & bedrijven door middel van een eenmalige verlaging van de gemeentelijke belastingen, te verspreiden over twee jaar;
 3. 50% van de opbrengsten wordt, naar voorbeeld van de gemeente Rotterdam, gestort in een op te richten investeringsfonds voor duurzaamheid. Vanuit het fonds worden initiatieven ondersteund van maatschappelijke organisaties en inwoners voor het doen van investeringen op het gebied van duurzaamheid in de vorm van subsidies, renteloze leningen en garantstellingen.

Op initiatief van GroenLinks dienden wij gezamenlijk een motie in over de voorwaarden bij verkoop van de Eneco aandelen.

Overwegende dat:

 • Eneco een grote rol speelt in de vergroening van de Nederlandse energiemarkt en daarmee in de energietransitie,
 • Eneco werkgever is van 3.500 mensen in onze regio,
 • Het risico bestaat dat aandelen van Eneco gekocht worden door kopers die de duurzame koers van Eneco niet zullen steunen;
 • Het risico bestaat dat aandelen van Eneco gekocht worden door kopers die de banen niet zullen garanderen;
 • De randvoorwaarde in het Consultatiedocument AHC Eneco niet voldoende houvast bieden;

Van mening zijnde dat:

 • Door duidelijke voorwaarden vooraf te stellen bij de verkoop van de aandelen van Eneco bovengenoemde risico’s kunnen worden vermeden;

Roept het college om aan de verkoop van de aandelen van Eneco de voorwaarde te stellen dat de aandeelhouderscommissie voorafgaand aan een verkoopproces zorgdraagt voor concrete invulling van de niet-financiële voorwaarden uit hoofdstuk 12 van het Consultatiedocument, zodat Eneco nieuwe eigenaren krijgt die de duurzame strategie onderschrijven en de continuïteit en stabiliteit van de onderneming waarborgen.

Zoals verwacht, steunden alleen de fracties van GroenLinks en PvdA het amendement en beide moties. De rest van de fracties stemde tegen (28-3). Vlak voor het debat ontvingen wij via de NOS het bericht dat “NS, KPN en Albert Heijn een brandbrief hebben gestuurd naar de raad van bestuur van Eneco. De drie grote klanten van het energiebedrijf vrezen dat de duurzame koers gevaar loopt als Eneco wordt verkocht”. Het kleine politieke initiatief om de Eneco aandelen te behouden waarmee de VVD wethouder van Amstelveen afgelopen zomer begon, is inmiddels uitgegroeid tot een breed politiek-maatschappelijk debat.

Eerder deze week stemden de raden van Delft, Sliedrecht, Zederik en ook van Schiedam tegen de verkoop van Eneco aandelen. Donderdagavond stemde ook de raad van Leerdam tegen verkoop. Daarmee werd dus de zeer belangrijke grens van 25% niet te verkopen aandelen gepasseerd. De 25% grens is van groot belang omdat een koper die over minder dan 75% van het aandelenkapitaal beschikt, niet de statuten van de NV op zijn eentje kan wijzigen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de verkoopprijs.

Hoe lucratief is het nu nog voor de gemeenten die een kleine 75% van de aandelen in handen hebben om hun aandelen te verkopen? De verkoopprijs zal immers dalen nu ruim 25% niet wil verkopen. Een beursgang ligt voor de hand. Dit zou een forse streep door de rekening zijn voor AHC voorzitter Adriaan Visser (D66). Zijn wonderlijke powerplay krijgt niet het gewenste resultaat.

Wij kregen afgelopen dinsdag ook nog de reactie van het college op onze eerdere schriftelijke vragen die wij stelden naar aanleiding van de brief van CNV, FNV, Greenpeace en Milieudefensie over de toekomst van Eneco. Het antwoord is nietszeggend en van elke inspiratie gespeend. Lees het maar op:

https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201765-pvda-over-voorwaarden-bij-verkoop-aandelen-eneco_90055.html

Donderdagochtend mochten wij voorafgaand aan het raadsdebat het vertrouwelijke BCG-rapport inzien. Zie hiervoor. Dit rapport werd vrijgegeven door AHC-kopman en Rotterdams D66 wethouder Adriaan Visser. Zie hierover: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/415980 Deze brief werd ook door ons college bevestigd.

Bovendien kregen (zij het te laat) ook een reactie op onze schriftelijke vragen. Zie hiervoor:

https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201768-pvda-betr-verzoek-om-aanvulling-raadsdossier-verkoop-eneco-aandelen_90553.html

TOT SLOT

Ons werkprogramma. Aanstaande maandagavond is er weer fractieoverleg. Wij bereiden dan de raadsvergadering van donderdag 2 november over de begroting 2018-2022 voor. Alle moties en amendementen op een rijtje. Op dinsdagavond is de prijsuitreiking van het “Lansingerlands Initiatief”. Verder gaan wij aan de slag met de voorbereiding van de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Volgende week verschijnt ons Verkiezingsprogramma 218-2022 en onze prachtige kandidatenlijst. Daarover volgende week veel meer!

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Het was ook toen de week van de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting 2017-2018 in de raadscommissie Algemeen Bestuur en tevens van de presentatie in het Provinciehuis in Den Haag door de Metropoolregio van het strategische plan ‘Roadmap Next Economy’ dat de basis moet gaan vormen voor de economische vernieuwing gedurende de komende jaren. Wij constateerden toen: “Het derde jaar van een coalitie die zorgt voor het dagelijkse bestuur van een gemeente is vaak het oogstjaar. In het eerste jaar worden de problemen en uitdagingen in beeld gebracht, in het tweede jaar worden de oplossingen geformuleerd en het derde jaar is er om de vruchten van de gedane arbeid te oogsten. In het laatste jaar wordt het oog op de toekomst en de verkiezingen gericht en is er ruimte voor ‘leuke dingen’. Niets van dit al tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2017-2020 die afgelopen dinsdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur gehouden werden, zo constateerde onze woordvoerder Sam de Groot: “Niets geen oogstjaar maar een lawine aan nieuwe wensen en kritiekpunten van de zijde van de coalitiepartijen in de richting van het college”. Sam de Groot: Wat is er eigenlijk sinds het raadsdebat over de Kadernota 2017 gebeurd? ‘Anders besturen’, zoals het college vindt of ‘niet besturen’, zoals de PvdA fractie waarneemt? Waarom die procesmatige aanpak, waarom geen harde doelen? Waarom de algemene reserve & het weerstandsvermogen steeds maar blijven versterken? Het college toont zich meer als een lokale evenementencommissie dan een actief & initiërend dagelijks bestuur van een snelle groeigemeente”.

Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-oktober-2016/

Het citaat van deze week komt uit een brief dd. 23 oktober van Lodewijk Asscher gericht aan formateur Marc Rutte. Het gaat over de in het coalitieakkoord opgenomen bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleegkundigen. De oproep van Asscher: ‘Maar ondanks dat wijkverpleegkundigen hun werk met hart en ziel doen, hebben ze vaak te weinig tijd voor alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Veel wijkverpleegkundigen gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Daarom moet er meer ruimte komen zodat ze hun werk goed kunnen doen. Het is voor ons dan ook onverteerbaar dat er in het Regeerakkoord een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging staat. In een tijd van cadeaus aan multinationals, van overschotten op de begroting; in zo’n tijd is een bezuiniging op wijkverpleegkundigen niet oké.’ Zo is het, Lodewijk!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 27 oktober 2017