23 juli 2015

PVDA ZOMERBERICHT NUMMER 2

Nieuws genoeg vanaf het politieke front in Lansingerland. Dus daarom dit PvdA Zomerbericht nummer 2. De inpassing van de A13/A16 houdt de gemoederen nog steeds stevig bezig. De PvdA fractie kreeg afgelopen week een snelle reactie op de raadsvragen naar aanleiding van het akkoord van college zijde met de inpassingsplannen zoals door de BAG opgesteld. Staatssecretaris Klijnsma van SZW reageerde op onze melding over het opsporen van bijstandsfraude door een commercieel bedrijf. Een praktijk die tot voor kort ook in Lansingerland gangbaar was. De PvdA fractie kreeg ook een snel & opvallend antwoord op onze vragen over de procedurele en organisatorische vormgeving van het breed door de raad aangenomen amendement dat regelt dat voortaan alle aan de raad gerichte ingekomen stukken openbaar op internet worden geplaatst. De foto’s tonen het AMG. Schmidtpark en het nieuwe winkelcentrum Westpolder.

IMG_9870

NIEUWS OVER A13/A16

De PvdA fractie stelde schriftelijke vragen over het collegebesluit om akkoord te gaan met de inpassingsplannen voor de A13/A16. Dit akkoord werd uitgewerkt in een raadsvoorstel dat eind augustus op de agenda staat van de raadscommissie Ruimte. Zie PvdA Zomerbericht nummer 1. De complete set vragen en antwoorden is te vinden op U15.11355

Op ons verzoek zond het college ook informatiemateriaal van het ministerie I&M mee dat de keuze voor stil asfalt toelicht. Zie: Op weg naar stil asfalt

Wethouder Simon Fortuyn meldde op zaterdag 18 juli het volgende in het AD/Rotterdams Dagblad:

stil zoab

De PvdA Lansingerland fractie leverde in dezelfde krant op woensdag 21 juli het volgende commentaar:

foto

De PvdA fractie is heel benieuwd naar het komende debat in raadscommissie (eind augustus) en raad (begin september). Het standpunt van het college staat haaks op wat de coalitiepartijen willen. Voor hen was het huidige inpassingsplan onverteerbaar. De onderbouwing van stil asfalt blijkt volgens het antwoord van het college een brochure van I&M te zijn: “Het ultra-stille wegdek is er nog niet” en “Er liggen nog jaren tussen de huidige stand van zaken en de daadwerkelijke implementatie van USW”. Met “jaren” wordt volgens de brochure het jaar 2020 bedoeld. Lansingerland als hét proefkonijn van het ministerie van I&M. De verdiepte HSL bak ging immers het ultra stille asfalt op de A13/A16 voor.

De regierol van wethouder Fortuyn is onzichtbaar. Hij verbergt zich voortdurend achter de raad en hogere overheden. Tegen het raadsvoorstel stemmen (wat in de lijn van de discussie tot op heden ligt) kan voor de coalitie risico’s met zich brengen want dat zet ook de delen in de inpassingsplannen waar de coalitie het wél mee eens is op de tocht. Vooral D66 zal het in het raadsdebat moeilijk gaan krijgen. Van steun vanuit de gemeenteraad van Rotterdam valt vooralsnog niet veel te verwachten. Alleen de Rotterdamse fracties van PvdA en GroenLinks zijn zeer kritisch. Sleutelpartij is Leefbaar Rotterdam (waarvan wethouder Fortuyn de penningmeester is). Die partij schijnt intern verdeeld te zijn en loopt risico haar grote aanhang in de aan de A13/A16 aanpalende wijk Ommoord op het spel te gaan zetten.

Skatebaan AMG Schmidtpark

Skatebaan AMG Schmidtpark

OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE IN LANSINGERLAND WEER SAMEN MET ZOETERMEER

In weekverslag 24 berichtten wij dat het college zelf niet verder wil met het commercieel werkende opsporingsbureau Investiga maar liever in zee gaat met de sociale recherche van Zoetermeer. Dat komt goed uit want naar aanleiding van een melding door ons over de gang van zaken in Lansingerland bij staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW berichtte zij ons afgelopen week persoonlijk dat “bij gemeenten waarvan mij bekend is dat er mogelijk sprake is van een contra-legem (in strijd met de wet) uitvoering, ik informatie zal inwinnen over de feitelijke situatie en zo nodig zal interveniëren als de feitelijke situatie niet in overeenstemming is met de Participatiewet”. Het college kan nu dus met een gerust gemoed het bezoek van het ministerie van SZW tegemoet zien. De terugkomst van Investiga lijkt nu dus definitief van de baan. Op naar Zoetermeer voor de samenwerking met betrekking tot de opsporing van bijstandsfraude.

Aanvulling dd. 24 juli: het college heeft besloten om alle samenwerking met Investiga stop te zetten en opnieuw een samenwerkingsrelatie met Zoetermeer aan te gaan. Dat meldde het college per brief op 21 juli aan de raad. Reden: de recente uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam biedt geen enkele ruimte. Dat hadden wij overigens als fractie al meerdere malen gesteld. Precies een jaar geleden agendeerden wij deze kwestie. De gehele collegebrief is hier te vinden: Investiga

Eind goed al goed!

IMG_9865

ACTIEF OPENBAAR MAKEN INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD

Omdat in het recente verleden er op de gemeentelijke internet pagina’s aan de raad gerichte stukken opdoken die in bijlage zeer persoonlijke informatie bevatten, heeft de raad ongeveer een half jaar geleden besloten aan de raad geadresseerde stukken niet meer direct op internet te plaatsen. Het risico dat stukken persoonlijke informatie bevatten die breed op straat terecht komen is te groot. Daardoor de loopt de privacy van betrokkenen gevaar en wordt de wet overtreden. Gekozen werd vooralsnog voor een systeem van een op verzoek ter inzage legging. Daarmee is wel aan de eis van openbaarheid voldaan maar kan de privacy geborgd worden. Nadeel is de gang naar het gemeentehuis om de betreffende stukken te kunnen inzien.

De D66 en VVD fracties kwamen op donderdag 9 juli gesteund door alle fracties behalve door de PvdA en WIJ-Lansingerland met het voorstel om de huidige procedure te wijzigen:

  • Alle documenten zonder persoonsgegevens worden terstond op de website gepubliceerd,
  • Bij alle overige stukken met persoonsgegevens wordt bij de afzender expliciet toestemming gevraagd voor publicatie,
  • Bij geen reactie of mogelijkheid tot contact, of op verzoek van afzender zelf worden persoonsgegevens verwijderd of weggelakt.
  • Bij geen toestemming van de afzender en in andere voorkomende bijzondere gevallen wordt niet over gegaan tot publicatie op de website, maar besloten tot terinzagelegging.

Tijdens het debat over dit voorstel gaf onze woordvoerder Gerard Bovens aan dat de voorstanders van bovenstaande procedure kennelijke van mening zijn dat hiermee de bescherming van persoonsgegevens van mensen die een brief sturen met persoonlijke informatie aan de raad afdoende geborgd is. Een uitgewerkte procedure ontbreekt evenwel. Zie ook weekverslag 24.

Naar aanleiding van het door de raad in grote meerderheid aangenomen amendement (PvdA stemde tegen) stelden wij daarna schriftelijke vragen aan het college over de verdere procedure met betrekking tot het actief openbaar maken van ingekomen stukken gericht aan de raad.

Het college reageerde snel en adequaat: “Wij zullen eerst een nieuwe werkprocesbeschrijving moeten maken, waarin onder meer de nieuwe stappen en taken uitgewerkt en uitgelijnd worden”. Vervolgens: “Pas daarna kunnen we kijken naar de consequenties van het nieuwe werkproces voor de formatie. Indien dit een substantiële formatie-uitbreiding zou zijn dan zal dit eerst voorzien moeten worden van een dekking alvorens de nieuwe werkwijze ingevoerd kan worden. Wij sluiten overigens niet uit dat er ook aanpassingen in de digitale systemen moeten worden gedaan om het nieuwe werkproces robuust en beheersbaar te maken en zo veel al mogelijk digitaal te kunnen blijven werken. Onduidelijk is of hier ook kosten aan verbonden zullen zijn”. En: “Naar verwachting zal de nieuwe werkwijze in oktober kunnen gaan starten”. Tot slot: “Na alle bezuinigingen en het terugbrengen van de ambtelijke formatie is de rek uit de ambtelijke formatie. Amendement A2015-7 brengt een uitbreiding van werkzaamheden, dan wel een toename van de complexiteit van het werkproces, met zich”.

Het college reageert terecht voorzichtig met een heldere uitsmijter. Zo simpel als D66 en de VVD het tijdens het raadsdebat van 9 juli voorstelden, ligt het kennelijk niet. Het gaat waarschijnlijk wel degelijk om méér werk. Hoe het allemaal precies gaat uitpakken, zal in oktober moeten gaan blijken. Een nieuw raadsdebat, door ons geagendeerd, ligt in het verschiet. Wordt vervolgd!

De complete set vragen en antwoorden is hier te vinden: 150723 beantwoording raadsvraag PVDA ingek. stukken

Nieuwe Moskee op Wilderszijde

Nieuwe Moskee op Wilderszijde

IMG_9868

Winkelcentrum Westpolder

Winkelcentrum Westpolder

 IMG_9857

Zwembad de Windas

Zwembad de Windas