WATERSCHAP BELANGRIJK VOOR LANSINGERLAND

3 maart 2019

Door: ir Leon Hombergen lid Algemeen Bestuur van Delfland voor PvdA

De verkiezingen van 20 maart gaan vooral over landelijke thema’s die actueel zijn voor de Eerste Kamer en de Provincie. Maar ook de verkiezingen voor onze eigen regio, het waterschap zijn belangrijk. Dat verdient onze speciale aandacht omdat het werkt aan de basisvoorwaarden van ons bestaan: gezondheid en veiligheid. Daar wil iedereen zeker van zijn. Uw stem op 20 maart kan doorslaggevend zijn.

In deze tijd van bouwen-bouwen-bouwen is er aandacht nodig voor de effecten daarvan op onze leefomgeving en het productiemilieu voor onze bedrijven. Het klimaat verandert, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Heftige regenbuien en droogteperiodes betekenen dat we moeten oppassen. Tuinen verdrogen of kelders lopen onder. Als de grond al te zeer wordt belast met bebouwing en verharding houden we de klimaateffecten niet in de hand. Ook mag de ondergrond niet onbegrensd worden volgepropt met kabels, leidingen en parkeerkelders. Dat is niet goed voor de waterhuishouding in de bodem, voor de ecologie van het oppervlaktewater en op termijn voor de betaalbaarheid van ons drinkwater. Daarom moet de bouw ook ruimte laten voor een vrij ademende bodem en voor waterreservoirs met schoon gietwater. Het waterschap wijst ook op kansen voor kwaliteit, bijvoorbeeld bij het doortrekken van de A16 Rotterdam langs Zestienhoven en de aanleg van de Bergboezem in Berkel en Rodenrijs.

De waterschapbesturen zijn net zo democratisch als de gemeenteraden. Maar er zijn verschillen. Het waterschapsbestuur is over de gehele breedte gehouden aan dezelfde agenda. Het is de waakhond tegen overstromingen, en tegen vervuiling van grondwater en oppervlaktewater, zodat we niet ziek worden. Het waterschap zuivert ook het afvalwater uit onze woningen en bedrijven en haalt er grondstoffen uit. Dit verenigt de politieke stromingen. Er is echter wel duidelijk onderscheid in de prioriteiten die de partijen in het waterschap stellen.

Bij sommigen is het faciliteren van het bedrijfsleven het belangrijkst, bij anderen gaat het om de strijd tegen de hittestress, of riool-overstorten. Ook dierenwelzijn is een punt omdat Muskusratten de waterkeringen ondergraven en door overbevolking van ganzen, de natuur wordt weggevreten. Beide moeten dus netjes bestreden worden. De politieke vraag is dan wie er wat voor over heeft. De woningnood vraagt om meer ruimte in en rondom de stad. en verkeer vraagt meer asfalt. De toeristische industrie zou het liefst de hele zeereep met hotels en horeca beleggen, maar dat is niet verstandig. Hoge gebouwen op de dijken langs de Nieuwe Waterweg maken de zeewering kwetsbaar en Lansingerland ligt voor een groot deel in diepe polders. Kades moeten worden opgehoogd, maar kan dat ook in overleg met de bewoners?

Niet alle politieke partijen hebben dezelfde opvattingen over de verdeling van de waterschapsbelastingen. Van sommigen mogen vervuilende bedrijven meer betalen, voor anderen is er een sociaal vangnet nodig voor allerlaagste gezinsinkomens. Voor anderen hebben duurzaamheid en stadsgroen de hoogste prioriteit of gaat het meer om een mooi landschap.

Er zijn dus keuzes te maken en verschillende belangen te behartigen. De vraag is welke politieke stroming het verschil gaat maken. Dat wordt door de kiezer bepaald. Sommige leden zijn door een geborgde categorie voorgedragen, zoals die voor eigenaren van gebouwen, voor agrarische belangen en voor natuur, maar het merendeel van de leden zijn volksvertegenwoordigers. Het maakt dus verschil wie de kiezer kiest. En of de kiezer gaat stemmen.

Het gebruik van de stemhulp vergemakkelijkt de keuze. De afweging van belangen en voorkeuren komt pas goed uit de verf als het rode potlood op het juiste plekje belandt. Alvast oefenen? Ga naar www.mijnstem.nl, vul de enquête in en kijk welke partij er uitkomt. En ga stemmen op 20 maart!

Leon Hombergen