PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 27 NOVEMBER – 1 DECEMBER 2017

30 november 2017

Dit zevenendertigste weekverslag in 2017, aflevering 453 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van veel campagnevoorbereidingen en toch nog het nodige politieke handwerk.

NOS Nieuwsuur berichtte over gemeenten die het niet zo nauw nemen met de besteding van de zogenaamde Klijnsmagelden die bedoeld zijn voor iets extra’s voor arme kinderen. Natuurlijk onderzochten wij hoe dit in eraan Lansingerland toegaat. Het college reageerde nogal afhoudend op onze vragen over de OV-tarieven en de consumentenwensen. De foto’s bij dit weekverslag tonen en regenachtig Berkel centrum en een zonnige Berkelse Westpolder.

TELEURSTELLEND COLLEGE ANTWOORD OP PVDA VRAGEN OVER OV-TARIEVEN & CONSUMENTENWENSEN

De PvdA fractie stelde op 13 november 2017 raadsvragen over de (regionale) OV-tarieven onder het motto “Woud aan OV-producten en tariefsverhogingen woekert voort”. Afgelopen woensdag kregen wij een antwoord van het college. Zie voor achtergrondinformatie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-november-2017/

Hieronder een overzicht van onze vragen en antwoorden.

Vraag 1. Hoe staat het met de door de Metropoolregio te ontwikkelen visie op de vervoersproducten? Komt er een breed consumentenonderzoek onder reizigers naar hun vraag naar reisproducten? En zo ja, wanneer? Antwoord: De Metropoolregio is niet voornemens een breed consumentenonderzoek uit te voeren. De vervoerbedrijven, waaronder de RET, baseren hun voorstellen voor vervoerproducten reeds op basis van klantwensen. In de vastgestelde Kadernota OV van de Metropoolregio wordt genoemd dat de Metropoolregio streeft naar één regionaal tarievenhuis, met onder andere een kilometertarief dat in de hele Metropoolregio gelijk is. Dit geeft invulling aan de wens om een gemeenschappelijke visie op vervoersproducten. Uitkomsten en keuzemogelijkheden hiervan zullen naar verwachting medio 2018 in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit aan de orde komen, met mogelijke gevolgen voor het vaststellen van de tarieven voor 2019.

Vraag 2. Hoe staat het met plan van de Metropoolregio dat er één OV-kaart voor de regio’s Rotterdam en Den Haag moet komen? En met het plan dat er voor het dagelijkse OV-verkeer gezamenlijke abonnementen van de betrokken vervoerders ontwikkeld worden zodat er met één abonnement door heel Zuid Holland kan worden gereisd? Antwoord: De OV-chipkaart is reeds geruime tijd in heel Nederland te gebruiken, ongeacht welke vervoerder de OV-verbinding exploiteert. Het Regio Abonnement is sinds 2013 geldig bij alle vervoerders die in opdracht van de Metropoolregio rijden (vervoerders RET, HTM, HTMbuzz en Connexxion). Daarnaast is het Regio Abonnement sinds begin 2017 ook geldig in bussen die rijden onder het opdrachtgeverschap van de provincie Zuid-Holland (vervoerder Arriva). Verder is er het Tourist Day Ticket, dat recht geeft tot vrij reizen in heel Zuid-Holland met tram, bus, metro en waterbus.

Vraag 3. Waarom zijn vanaf 1 januari 2017 de RET 2 & 3 dagen kaartjes afgeschaft? Realiseert het college zich dat dit kostenverhogend werkt voor reizigers die bijvoorbeeld in deeltijd werken? Antwoord: De RET 2- en 3-dagenkaarten zijn begin in 2017 uit het assortiment gehaald wegens oneigenlijk gebruik. Frequente reizigers gebruikten deze kaarten als ‘mini-abonnement’. Voor frequente reizigers, die in een groot gebied reizen, was het tarief van de meerdaagse kaarten veel lager dan het tarief van een Regio Abonnement. Voor RET zijn frequente reizigers echter geen doelgroep voor deze kaarten, vandaar het besluit om ze uit het assortiment te halen. Meerdaagse kaarten bieden echter wel een passend aanbod voor toeristen. Om die reden worden de 2- en 3-dagen kaarten in 2018 opnieuw opgenomen in het assortiment, zij het alleen verkrijgbaar via de zakelijke markt (via hotels e.d).

Vraag 4. Waarom wordt het RET 1 uur kaartje afgeschaft? Antwoord: De RET heeft voorgesteld het 1-uur kaartje (en het 2×1-uur kaartje) af te schaffen om het kaartassortiment te vereenvoudigen. Daarnaast stelt RET dat het hiermee mogelijk is langer te reizen, zowel in tijd als in kilometers.

Vraag 5. Realiseert het college zich dat beide maatregelen fnuikend zijn voor de beeldvorming en ook haaks staan op de wens om het OV in onze regio zo populair en betaalbaar mogelijk te maken om onder meer de automobilist in het openbaar vervoer te krijgen? Antwoord: Wij delen uw mening niet. Op basis van de beschikbare informatie hebben de vervoerders, waaronder RET, een weloverwogen afweging gemaakt tussen een aantrekkelijk tariefassortiment en een verantwoorde bedrijfsvoering. Dit is voor de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit aanleiding geweest in te stemmen met de tariefvoorstellen van de vervoerbedrijven en de tarieven voor 2018 vast te stellen.

Vraag 6. Zo ja, is het college bereid om de Vervoersautoriteit van de Vervoersregio te vragen om deze maatregelen terug te draaien? Antwoord: Neen, zie ons antwoord op vraag 5.

Ons commentaar. De PvdA fractie in Lansingerland is teleurgesteld over de beantwoording van het college. Wat een raar argument om geen groot consumentenonderzoek te houden naar de behoefte van reizigers aan vervoersproducten: “De vervoerbedrijven, waaronder de RET, baseren hun voorstellen voor vervoerproducten reeds op basis van klantwensen”. Zo ja, waar blijkt dit uit? Kunnen wij deze informatie raadplegen? Hoe is deze informatie verzameld? Is er rekening gehouden met mensen die in deeltijd werken en/of op steeds wisselende locaties? Waar blijkt maatwerk uit?

Wonderlijk is ook het antwoord op het schrappen van de RET 2 & 3 dagen kaartjes: “De RET 2- en 3-dagenkaarten zijn begin in 2017 uit het assortiment gehaald wegens oneigenlijk gebruik. Frequente reizigers gebruikten deze kaarten als ‘mini-abonnement’. Voor frequente reizigers, die in een groot gebied reizen, was het tarief van de meerdaagse kaarten veel lager dan het tarief van een Regio Abonnement. Voor RET zijn frequente reizigers echter geen doelgroep voor deze kaarten, vandaar het besluit om ze uit het assortiment te halen”. Iets doen aan de hoge tarieven van abonnementen voor mensen die frequent in de regio reizen had meer voor de hand gelegen. Het woord ‘oneigenlijk gebruik” is beledigend voor de reizigers.

Ook het antwoord op vraag 5 is op het arrogante af. “Op basis van de beschikbare informatie hebben de vervoerders, waaronder RET, een weloverwogen afweging gemaakt tussen een aantrekkelijk tariefassortiment en een verantwoorde bedrijfsvoering.” Mogen wij als raadsleden deze informatie zien? Hoe ziet deze weloverwogen afweging er precies uit?

Het antwoord op vraag 6 past naadloos in het geheel: het college van Lansingerland als buikspreekpop van het bestuur van de Vervoersautoriteit!

Feit is dat de Vervoersautoriteit in de praktijk steeds verder af komt te staan van de wensen & belangen van de reizigers. De toon van de beantwoording is nogal arrogant. Van maatwerk is nog steeds geen sprake. De tarievenstructuur is antiek te noemen. Denk daarbij ook aan de rare reactie op de vraag van onze Leefbaar 3B collega Jan Pieter Blonk om de zomerdienstregeling van Metro E te bekorten. Tegelijk is er het strategische verhaal over de noodzaak om meer te investeren en steeds meer mensen het OV in te lokken. Tussen praktijk & strategie gaapt echter een groot gat. Zo wordt de Vervoersautoriteit compleet ongeloofwaardig.

De PvdA-fractie wil in de vorm van een bespreekstuk deze beantwoording van onze vragen agenderen in de commissie Ruimte van januari 2018. De PvdA fractie is heel benieuwd hoe de collega fracties in de raad tegen deze kwestie aankijken.

GAAT HET KLIJNSMAGELD IN LANSINGERLAND VOOR 100% NAAR ARME KINDEREN?

Vanaf 2014 ontvangt de gemeente Lansingerland extra geld (90.000 euro) van het rijk om de armoede onder inwoners te bestrijden. Eind 2013 ging het met het plannen maken door het vorige college en raad voor de besteding van dit geld nog goed. Het extra geld werd ingezet om de langdurigheidstoeslag in de bijstandsregeling weer in ere te herstellen en er werd er extra geld uitgegeven om het pakket van de collectieve ziektekostenverzekering uit te breiden. Ook werd als gemeente aan gesloten bij het Jeugdportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Bij het aantreden van het nieuwe college ging het direct mis. Het college constateerde toen dat er een tekort was bij het budget voor de bijzondere bijstand van 67.000 euro en besloot dit tekort voor zowel 2014 als 2015 ten laste te brengen van het door het rijk beschikbaar gestelde budget. De PvdA fractie protesteerde toen fel. Wij dienden een reeks van amendementen en moties in. Maar tevergeefs, de raad ging met het college mee. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-december-2014/ en ook https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-december-2014/

Afgelopen week berichtte Nieuwsuur (https://www.npo.nl/nieuwsuur/24-11-2017/VPWON_1273425 ) dat menig gemeente de in 2016 door staatssecretaris Jetta Klijnsma beschikbaar gestelde 100 miljoen structureel om iets extra’s te doen voor arme kinderen, niet of niet geheel inzet voor dit doel. Sommige gemeenten vinden dat zij al genoeg doen aan armoedebestrijding en gebruiken dit geld voor andere doelen. Voorbeelden zijn het compenseren met tekorten op de bijzondere bijstand, zoals Lansingerland in 2014-2015, deed en het doorsluizen naar de algemene middelen, de bekende lantarenpalen. De Jetta Klijnsmagelden-regeling van september 2016 is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-kansen-voor-alle-kinderen

Alert geworden door onze negatieve ervaringen in 2014 trok de PvdA fractie deze week direct aan de bel. Toevalligerwijs staat op de agenda van de commissie Samenleving van 6 december de notitie “Elk kind een kans”. Daarin een reeks van voorstellen om de positie van arme kinderen in Lansingerland te verbeteren. Volgens de rapportages van het CBS en uit de Armoedemonitor Lansingerland 2015 blijkt dat 5,4% van de huishoudens in Lansingerland een laag inkomen heeft. 1,5% van de huishoudens heeft langdurig een laag inkomen (4 jaar of langer). 922 kinderen in Lansingerland groeien op in een gezin met een minimum inkomen. Voor Lansingerland is jaarlijks via het Klijnsma geld structureel 200.000 euro extra voor arme kinderen beschikbaar.

Het college zet momenteel een pakket aan voorzieningen in om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans bieden om zowel op school als daarbuiten te kunnen meedoen. Het gaat om het zogenaamde Kindpakket. Onderdelen zijn: Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en schoolspullen via de stichting Leergeld. Ook wordt samengewerkt met de stichting Jarige Job en de Rotterdampas. Het college meldt in de nota “Elk kind een kans” dat “voorzieningen uit het Kindpakket nog niet zo lang bestaan en daarom nog niet erg bekend zijn. We willen het gebruik van het Kindpakket vergroten, zodat kinderen in armoede er optimaal van profiteren”.

Dit laatste is geen nieuws. Het is de achilleshiel van het college. De onderbenutting van beschikbare voorzieningen voor arme mensen speelt al deze hele collegeperiode. Steeds weer opnieuw werd aan onze fractie door verantwoordelijk wethouder Van Tatenhove een slagvaardigere communicatieaanpak beloofd maar kennelijk tot op heden zonder veel resultaat. Wat meer handelend optreden zou haar sieren. .

Om te weten te komen of en in welke mate het kindpakket de bijna 1000 arme kinderen in Lansingerland écht bereikt en in hoeverre daarbij sprake is van “iets extra’s” stelden wij ter voorbereiding van het komende debat in de commissie Samenleving de volgende vragen aan het college:

  • Wat zijn de exacte aantallen kinderen die in 2016 & 2017 gebruik maakten van het Kindpakket? Graag een uitsplitsing per pakket.
  • Welk percentage arme kinderen maakte in 2016 & 2017 gebruik van de kindpakketten?
  • Hoeveel is er tot op heden via de inzet van de 200.000 euro Klijnsma gelden exact uitgegeven aan ”iets extra’s” voor arme kinderen? Wat is er gebeurd met een eventueel ontstaan overschot?
  • Worden via de Klijnsma gelden ook de kindpakketten gefinancierd of loopt de dekking van kindpakketten via de bijzondere bijstand?

Nog even een raadsduo!

Vlak voor het sluiten van de kopij voor dit weekverslag kregen wij van het college een antwoord op onze vragen. Die zijn hier te lezen: Naamloze bijlage 00006

Wat opvalt, is dat de raadsamendementen die wij in 2014 indienden, en door de raad werden afgewezen, tóch zijn uitgevoerd (vraag 1-2-3). Hoeveel kinderen daadwerkelijk gebruik maken van de kindpakketten (vraag 4-5) kan het college niet zeggen. Er is alleen bekend hoeveel verstrekkingen er zijn gedaan. Dat kunnen er meer dan één per kind zijn. In totaal waren er t/m november 2017 voor dit jaar 1132 verstrekkingen. Het bereiken van de hele doelgroep is dus nog steeds een probleem!

Van de 200.000 euro die het college vanaf 2016 ontving voor iets extra’s voor arme kinderen werd 114.000 euro uitgekeerd aan de doelgroep. Ook werd er een preventiemedewerker aangesteld. Een wat de PvdA betreft zeer ruimhartige interpretatie van het begrip “iets extra’s voor de kinderen”. Het mogelijke restant gaat naar de algemene middelen. (vraag 6a & 6b). Daarmee dreigt Lansingerland in het rijtje van gemeenten terecht te komen die het geld voor andere doelen inzet dat door Klijnsma in 2016 bedoeld. Wat ons betreft een stevig punt voor debat!

Opvallend is het antwoord op vraag 7: Er is door de begrotingssystematiek in het sociaal domein geen inzicht te geven waaruit de kindpakketten precies gefinancierd worden. In de begroting van het sociaal domein zijn inkomsten en uitgaven namelijk losgekoppeld. Nadeel is natuurlijk dat de effecten van extra beleid van het rijk zo niet meer zichtbaar zijn.

Kortom, stof zat voor een goed debat tijdens de commissie Samenleving van aanstaande donderdag 7 december 2017

Bedelvolk, Bart van der Leck, 1914 Gemeentemuseum Den Haag

EN VERDER

Zorgen over de mobiliteit in & om Berkel centrum. In 2018 gaat de bouw van de uitbreiding van het nieuwe winkelcentrum van start. Ook zal in dat jaar het plein bij het restaurant ’T Vierkantje aan de Herenstraat ingrijpend op de schop genomen worden. De auto’s gaan hier weg en maken plaats voor het Berkelse carillon. Daar heeft de PvdA lang voor gestreden. Zo ontstaat een bijna compleet autovrijgebied tussen de Kerksingel en de scholen aan de Oudelandselaan. “Bijna” want de Herenstraat gaat niet helemaal dicht. De pollers gaan omhoog tussen 12.00-19.00 uur. Aan helemaal autovrij is het klassieke Lansingerland nog niet toe. Ook de Nieuwstaart wordt opgeknapt. Maar ook daar blijven de auto’s.

Het is nu het moment op nog eens kritisch de puntjes op de i te gaan zetten. Vragen zijn er te over: Zijn er voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s in de nieuwe plannen? De ons gepresenteerde plannen laten meer parkeerplekken zien dan nu het geval is maar zal het voldoende zijn nu er meer bezoekers verwacht worden en er ook veel mensen gaan wonen in dit gebied? Aan de rand van het nieuwe winkelcentrum staan drie basisscholen. Die hebben er voor gekozen om tegelijkertijd ‘uit’ te gaan met als gevolg een grote parkeerchaos rond de klok van drie. Waar moeten die auto’s heen? Is er goed nagedacht over de bevoorradingsroutes? En wat vinden de direct omwonenden ervan?

Ook niet helemaal helder is hoe de bereikbaarheid van het nieuwe winkelcentrum zich gaat verhouden tot het bestaande wegennet in Berkel en Bergschenhoek? Hoe voorkom je dat mensen toch proberen om in het centrum te komen via de Noordeindseweg en de Herenstraat? Hoe wordt het doorgaande verkeer weggehouden van de Koetsveltstraat en de Raadhuislaan? Om van de oostkant van Berkel centrum (Kerksingel) naar de westkant te rijden (nieuwe winkelcentrum) ligt een ommetje via de Randweg West voor de hand. Maar gaat dit ook gebeuren? Wordt dan toch niet de route via de Wilhelminastraat en Oudelandselaan gekozen? Willen we dat? Een antwoord is broodnodig, zeker omdat het best waarschijnlijk is dat het nieuwe winkelcentrum een absolute trekker gaat worden.

Kortom, hoogste tijd om duidelijkheid te gaan bieden als college en de inwoners precies te informeren hoe de nieuwe kaart er uitgaat zien. Tegen deze achtergrond wordt het opheffen van de knip in de Noordeindseweg bij de Oostmeerlaan met als doel het realiseren van eenrichtingsverkeer richting Zoetermeer steeds wonderlijker. Want als je ergens in de nieuwe constellatie geen auto’s meer wilt hebben, is het op de Noordeindseweg!

Bouwen in Zuidplas bij de Rottemeren. Er wordt momenteel gewerkt aan een grondruil van de gemeente Zuidplas met het Recreatieschap Rottemeren om aan de andere zijde van de Rottemeren woningbouw mogelijk te maken ten noorden van de Middelweg in de hoek Middelweg /Rottekade in Zevenhuizen. Het gaat om een complex van 36 woningen in het kader van een “Rood voor Groen” project, waarbij kassencomplexen in de Eendragtspolder beschikbaar komen voor een groene en/of recreatieve inrichting. Per saldo levert dit extra ha groen op maar het verschuiven van de woningbouw naar een recreatief en landschappelijk gezien belangrijke open veenweidelandschap in het zichtgebied vanaf de Rotte is discutabel. Een paar weken geleden berichtte de Heraut hierover al. De PvdA-fractie gaat verder op zoek naar wat hier precies speelt en naar wat de rol van wethouder Jeroen Heuvelink als bestuurder van het Recreatieschap Rottemeren hierin precies is. Interessant is het voorstel van het college van Zuidplas om de komende jaren fors te gaan bouwen: https://zuidplas.raadsinformatie.nl/document/5904314/1/Rv_BID_Integrale_gebiedsontwikkeling_Zuidplas_R17_000097 Zou er hierover enige afstemming zijn tussen het college van Lansingerland en dat van Zuidplas? De PvdA-fractie komt hier binnenkort nog uitvoerig op terug!

Hoe staat het met de Greenport in Lansingerland ? Hierover werd afgelopen week een interessante presentatie voor de raad gehouden. Deze presentatie is te vinden in de weekverslag 37 versie die op internet verschijnt:  Midterm review position Greenport 2015-2018 presentatie

TOT SLOT

Terugblik. Wat deden wij in dezelfde week in 2013? Het was toen de week waarin de raad de PvdA voorstellen voor een versterking van het Lansingerlandse armoede en minimabeleid steunde, station Bleizo toch een beetje dichterbij leek te komen, het Lansingerlandse digitale burgerpanel van start ging en de PvdA ledenvergadering unaniem zowel ons verkiezingsprogramma als onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vaststelde. Het is nuttig om nog eens na te lezen hoe het toenmalige college (met een PvdA wethouder) en de toenmalige raad met het extra geld omging dat de regering destijds beschikbaar stelde om het armoede en minimabeleid te versterken. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-29-november-2013/

Aanstaande maandag is er weer een fractieoverleg. Daaraan doet de hele top 6 van onze nieuwe kandidatenlijst inmiddels mee. Dinsdag is het Sinterklaas, de raadscommissie Ruimte is dus verplaatst naar maandag 11 december. Woensdag is de commissie Algemeen Bestuur met als interessantste agendapunt “Planning & controlcyclus” en donderdag de commissie Samenleving. Het meest in het oog springend is het debat over “Elk kind een kans”, een beleidsnotitie die een uitwerking bevat van de prioriteiten in het beleidsplan Sociaal Domein. Zie voor de agenda’s: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/

Het citaat van deze week komt uit het Rotterdam katern van de NRC van zaterdag 25 november. Het gaat om een interview met Tjalling Vonk, de nieuwe lijstrekker van de CU/SGP in de raad van Rotterdam en werkzaam als leidinggevende bij de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. De kop van het verhaal luidt: “We zijn het geweten van de raad”. Het citaat: “Wat Vonk betreft , steekt een volgend college veel meer geld in hulp aan arme Rotterdammers dan het huidige. Deze zomer slaagde de huidige CU/SGP fractievoorzitter Setkin Sies met Vonk op de achtergrond er al in om een deel van de miljoenenbezuiniging op armoedebeleid door Leefbaar wethouder Maarten Struijvenberg terug te draaien.” Een heel inspirerende boodschap!

Tot de volgende week, fractie PvdA Lansingerland, 1 december 2017