PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 29 JANUARI – 2 FEBRUARI 2018

1 februari 2018

Dit vierde weekverslag in 2018, aflevering 460 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de maandelijkse raadsvergadering plaatsvond en de PvdA-fractie geen steun kreeg voor haar amendement om echte burgerparticipatie toe te gaan passen bij de exploitatie van windenergie. Het was ook de week waarin wij op bezoek gingen bij de PvdA Statenfractie Zuid Holland, er een petitie verscheen over de gevaarlijke rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg en wij natuurlijk lekker aan de slag waren met onze campagne op weg naar 21 maart 2018. Want #Hetmoetanders.

FIETSTUNNEL ROTONDE OUDELANDSELAAN-KLAPWIJKSEWEG IS KEIHARD NODIG!

TEKEN DE PETITIE AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Inwoners van Berkel en Rodenrijs en andere verkeersdeelnemers van de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg constateren steeds dat:

  • De rotonde die de kruising vormt van de Oudelandselaan en Klapwijkseweg/N472 zeer gevaarlijk is voor fietsers en dat er geregeld (bijna) ongevallen zijn.
  • Het gaat om een drukke fietsverbinding tussen twee grote, zeer kinderrijke wijken en een schakel met winkelcentrum, scholen, metrostation en het sportpark Hogeland.
  • De Klapwijkseweg/N472 en de Oudelandselaan zeer drukke autowegen zijn en dat door groeien van het aantal inwoners in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland de drukte nog fors zal toenemen.
  • De gemeente wel maatregelen wil nemen om de rotonde veiliger te maken maar een tunnel niet nodig vindt.

Sam de Groot, die in de Berkelse Westpolder woont, wil een petitie indienen met het verzoek aan de gemeente Lansingerland om snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan (Westpolder) te verbinden met de andere (Meerpolder en Berkel centrum). De PvdA Lansingerland steunt deze petitie natuurlijk van harte!

Doe mee aan deze petitie op internet en ga hiervoor naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/ Donderdagavond (01.02) laat hadden bijna 800 inwoners van Lansingerland onze petitie ondertekend. De petitie stond toen nog maar 24 uur uit!

De fietsveiligheid staat de komende week volop op de agenda. Maandagavond 5 februari om 20 uur is het verkiezingsdebat van de Fietsersbond in Rehoboth Berkel (met voor de PvdA Sam de Groot als deelnemer) en dinsdagavond staat in de raadscommissie Ruimte het Fietsveiligheidsplan op de agenda. Ook dan is Sam de Groot onze PvdA woordvoerder. Het college voelt overigens niets voor een fietstunnel op deze gevaarlijke plek: “De investering om de rotonde(s) veiliger in te richten is een fractie van de aanleg van een tunnel. Met de aanpassingen bereiken we een adequaat veiligheidsniveau. We monitoren de effecten van de maatregelen”(pgn. 22-23). De PvdA ziet zomaar een amendement hierover aankomen in de Raad van 22 februari!

TEKEN SVP DE PETITIE!

Armando, Zes maal rood, (1964-1970)

 

PvdA, Vijf maal rood in Lansingerland (2018-2022)

 

BURGERPARTICIPATIE IN ORANJEWIJK BERGSCHENHOEK OVER PARKEEROVERLAST MOET VEEL BETER!

Omwonenden van het nieuwe woon & zorgcentrum De Stander in de Oranjewijk in Bergschenhoek klagen steen en been over de parkeeroverlast die bezoekers van dit gebouw veroorzaken. In de nauwe straatjes in deze wijk is het dringen om een parkeerplaats. De wijkbewoners zijn het zat. Bovendien klagen de bewoners van koopwoningen in de wijk erover dat zij, anders dan de bewoners van huurwoningen, geen enkel overleg met de gemeente Lansingerland hebben. Zij voelen zich buitengesloten van de burgerparticipatie die de gemeente ook in deze wijk zegt te stimuleren.

Op vragen van de PvdA-fractie hierover gaf het college aan “te schrikken van uw signaal dat vele huizenbezitters zich buitengesloten voelen van overleg met de gemeente. Dat signaal hebben we als college of ambtelijke organisatie nooit zelf ontvangen, anders hadden we hier al op geacteerd. De participatieprojecten in de Oranjewijk zijn nu met name door woningcorporatie 3B-Wonen geïnitieerd. We gaan het gesprek met 3B-wonen aan over hun ervaringen met burgerparticipatie in de Oranjewijk en of ze de door u geschetste negatieve signalen wel hebben ontvangen zodat we, indien nodig, stappen kunnen ondernemen”.

De parkeeroverlast in de wijk is het college inmiddels bekend. Het college zegt dat “bij de ontwikkeling van De Stander een zogenaamde parkeerbalans is opgesteld. Dit heeft geresulteerd in de bouw en aanleg van een parkeerkelder en parkeerplaatsen op maaiveld. Deze moeten volgens de opgemaakte parkeerbalans volledig voorzien in de parkeervraag”, aldus het college.

Het college gaat snel praten met de inwoners die parkeeroverlast ervaren om “samen te kijken hoe we die overlast weg kunnen nemen. Hiervoor is reeds een afspraak gemaakt met portefeuillehouder de heer Fortuyn. Hiernaast gaan we ook met woningcorporatie 3B-Wonen in gesprek om inzicht te krijgen in het gebruik van hun parkeergarage onder het gebouw. Deze parkeerkelder is namelijk bedoeld voor bewoners, gebruikers, personeel en bezoek van Laurens en is berekend op het opvangen van de parkeerbehoefte van “De Stander”. Doordat de deur van de parkeerkelder echter alleen opengaat bij in- of uitrijdende auto’s hebben wij geen volledig beeld van de benuttingsgraad. Wellicht is hier een efficiëntieslag te maken”, zo bericht het college aan de PvdA-fractie”.

De PvdA is blij met deze ontwikkeling. “Vanuit de Oranjewijk horen wij dat er inderdaad een afspraak is gemaakt. Wat ons erg bevreemdt, is dat het college de totstandkoming van de burgerparticipatie helemaal bij 3B-Wonen heeft gelegd. Kennelijk is er niet over nagedacht dat er in deze wijk ook vele koopwoningen staan! Wij blijven het resultaat van de gesprekken over de parkeeroverlast natuurlijk op de voet volgen!”

PVDA AMENDEMENT BELEIDS- EN TOETSKADER WINDENERGIE LANSINGERLAND

Investeren in duurzaamheid moet ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Dit kan alleen wanneer niet alléén de lasten terecht komen bij onze inwoners maar ook álle baten. Opgewekte energie én alle opbrengsten moeten ten goede komen aan onze inwoners, aldus ons bericht in weekverslag 3 & 4. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-januari-2018/ De PvdA is groot voorstander van duurzaamheid waarbij zowel het eigenaarschap als alle opbrengsten (in natura en financieel) voor 100% ten goede komen aan onze gemeenschap, waarbij diegene die de grootste lasten dragen ook de hoogste opbrengsten genieten. Alleen zo bouwen wij samen aan een duurzame samenleving “omdat het van ons is”. Voor het college is daarbij een belangrijke sturende rol weggelegd. Zo kan de gemeente als (mede)financier optreden bij de investering door corporaties in windenergie. Het voorstel aan de raad van het college regelde dit niet. De mogelijkheid tot (financiële) burgerparticipatie moet veel beter geregeld worden. De PvdA diende daarom tijdens de raadsvergadering het volgende amendement in:

“Het ‘Gemeentelijk beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland’ vast te stellen waarbij het volgende kader voor de (financiële) burgerparticipatie zal worden gehanteerd:

  • Windmolens worden gerealiseerd door een door de gemeente (mede) op te richten energiecorporatie waarin de inwoners voor 100% participeren als eigenaar;
  • Een substantieel deel van de opgewekte energie wordt gebruikt om gemeentelijke voorzieningen van energie te kunnen voorzien;
  • De inwoners profiteren voor 100% mee van de levering van energie en van de financiële opbrengsten;
  • De opbrengsten worden eerlijk verdeeld onder alle inwoners en/of voor collectieve voorzieningen gebruikt;
  • Het verdeel model gaat er vanuit dat álle inwoners mee profiteren en de inwoners met de grootste overlast het meeste baat krijgen;
  • De gemeente krijgt, om dit te bewerkstelligen, de rol van (mede)oprichter, beheerder, (mede)eigenaar en financier van de corporatie”.

Ons amendement haalde het tijdens de raadsvergadering helaas niet. De PvdA stond met haar visie compleet alleen. Alle andere fracties, inclusief tot onze verbazing ook GroenLinks, die zich liet paaien met de honorering van hun amendement om minimaal 20% in plaats van 10% participatie toe te staan, kozen voor de liberale koers dat dit volgens de PvdA bij uitstek publieke belang helemaal aan de markt moet worden overgelaten. Ook de te realiseren hoeveelheid mega watt werd door de raad (waaronder GroenLinks) gelimiteerd tot 12 MW. Kapitaalkrachtige investeerders gaan dus van de lusten profiteren en onze inwoners, die van de buurtschap Kruisweg voorop, van de lasten. Participatie van inwoners zal, zo zei wethouder Heuvelink, feitelijk niet aan de orde zijn omdat het in Lansingerland niet om solitaire windmolens zal gaan. Duurzaamheid blijft in Lansingerland een zaak voor mensen met een goedgevulde portemonnee. Hoge masten en geluidsoverlast zijn voor de inwoners. Een herhaling van het debat over de Eneco-aandelen. Wat de PvdA betreft wordt de actieve participatie van inwoners een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Er is nu écht wat te kiezen als het om duurzaamheid & actieve betrokkenheid gaat. En de rol van overheid versus bedrijfsleven. Het moet anders!

Op bezoek bij de PvdA Statenfractie. Metin Celik en Petra Verhoef

 

OP BEZOEK BIJ DE PVDA STATENFRACTIE

Afgelopen maandagavond brachten Petra Verhoef en Gerard Bovens een bezoek aan de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor Gerard was het de afronding van een meer dan 10 jaar bestaande intensieve relatie met de Statenfractie, voor Petra het begin van een verdere, intensieve samenwerking. Wij praatten de Statenfractie bij over de overeenkomst die de provincie is aangegaan met de gemeenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen langs de A12 (A12-Corridor). De PvdA fractie in Provinciale Staten kende dit verhaal niet, net als de PvdA fractie in de raad van Zoetermeer. Zie het verhaal in weekverslag 3: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-december-2017-12-januari-2018/ (“Gemeente riskeert miljoenenverlies op Bleizo”).

Wij sneden ook de noodzaak van snelle realisatie van geluidsschermen langs de N209 ter hoogte van de Kruisweg aan. De ooit rustige buurtschap Kruisweg gelegen langs de A12 ter hoogte van Bleiswijk (gemeente Lansingerland) werd de afgelopen jaren het middelpunt van talrijke ruimtelijke ontwikkelingen. De komst van het bedrijventerrein Bleizo met horecacluster, de aanleg van de KV 380 hoogspanningsleidingen en, binnenkort, van windmolens en vervolgens ook de verbreding van de Provincialeweg N209 die vlak langs de Kruisweg loopt, hebben de ooit zo rustige leefomgeving dramatisch veranderd. De bewoners van de Kruisweg wachten al vele jaren op de komst van een geluidsscherm dat de geluidsoverlast van de N209 en de aanpalende horecacluster langs de A12 moet doen verminderen. De daartoe noodzakelijke provinciale budgetten zijn volgens onze informatie beschikbaar. Het wachten is nu op de uitvoering. De PvdA-fractie in Provinciale Staten zal tijdens de komende Statencommissievergadering vragen wanneer er wordt gestart met de aanleg van deze geluidsschermen langs de N209 bij de Kruisweg in Lansingerland en wanneer zijn deze geluidsschermen klaar zijn. Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van Gedeputeerde Floor Vermeulen!

TOT SLOT

Wat gebeurde er in Lansingerland in mei 2014, vlak voordat het huidige college aantrad? In Hart van Holland Lansingerland van deze week pocht wethouder Albert Abee nogal over de verbouwing die het college in een paar dagen moest verrichten om de Kadernota 2015 op orde te krijgen. Maar klopt dit verhaal eigenlijk wel? Was de realiteit echter niet dat het nieuwe college in een redelijk gespreid bedje terecht kwam na de inspanningen van het voormalige college met penningmeester Marc van Dijk voorop? Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-april-9-mei-2014/

Een passage uit dit weekverslag: “In de Voorjaarsnota 2014 (een doorkijkje in de actuele financiële situatie) die ook eind mei verschijnt worden de aanbevelingen van de provincie doorgevoerd waar het gaat om het omkeren van een drietal bestemmingsreserves in de algemene reserve. Hierdoor zal de algemene reserve ongeveer 13 miljoen euro positief worden. Alle lasten en baten uit de begroting 2014 zijn opnieuw bekeken en dat leidt er toe dat het verwachte negatieve begrotingsresultaat 2014 inmiddels is omgeslagen in een verwacht positief saldo. Deze incidentele meevallers werken ook structureel door in de periode 2015-2018. Er is minder geld nodig om het weerstandsvermogen op peil te brengen, het dividend van Eneco valt mee, de uitkering uit het Gemeentefonds is hoger en er is een structureel rentevoordeel te bespeuren. Dat levert jaarlijks een structureel voordeel tot en met 2018 van liefst 5 miljoen euro op. Het tekort dat oorspronkelijk voor 2015-2018 was geraamd op liefst 11 miljoen oplopend tot 14 miljoen in 2018, wordt nu teruggebracht tot 6.5 miljoen in de periode 2015-2017 en 9 miljoen in 2018”. Tot zover het citaat. Helder toch! Lees verder het gehele verslag via de link.

Ons programma voor de komende week. Maandagavond is het verkiezingsdebat van de Fietsersbond Lansingerland in Rehoboth Berkel. Sam de Groot is dan onze woordvoerder. Maandagmiddag levert het PvdA afdelingsbestuur officieel onze kandidatenlijst in bij de gemeente Lansingerland. Dinsdag is er de raadscommissie Ruimte met, zoals hiervoor al gezegd, op de agenda het plan voor het uitbreiding van winkelcentrum in Berkel centrum en het Fietsveiligheidsplan. Voor ons super relevant ook vanwege onze zorgen over de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg.

Woensdag is het de beurt aan de commissie Algemeen Bestuur. Dan op de agenda ons bespreekpunt over passages in verkiezingsprogramma’s over het bestrijden van de radicale islam met Petra Verhoef als woordvoerder. De 3B-Krant ging hierover deze week al helemaal los: https://www.3b-krant.nl/pagina/dekrant Rechts-conservatief politiek Lansingerland had die dag een echte topdag. Andere groepen in onze samenleving wat minder. Volgende week donderdagavond is er de raadscommissie Samenleving met Gerard Bovens voor de allerlaatste keer als voorzitter. Alle agenda’s zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/kalender/2018/02/

Het citaat van de week komt van RTV Rijnmond. Naar aanleiding van de onrustbarende informatie over de kwaliteit van de geluidsmetingen met betrekking tot de aanstaande vliegbewegingen van en naar het vliegveld in Lelystad is door de inspectie nagegaan of de metingen met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport wél kloppen. RTV Rijnmond berichtte op woensdag 29 januari het volgende: “Rotterdam The Hague Airport heeft vorig jaar niet meer geluid veroorzaakt dan mag. Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de luchthaven zich heeft gehouden aan de maximale grenswaarden. ILT doet elk jaar onderzoek naar het vliegveld in Rotterdam en Lelystad Airport. Naast de geluidsnormen is gekeken naar de nachtvluchten. Rotterdam had er daar 1029 van, waarbij geen regels zijn overtreden. Het aantal nachtvluchten is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Er waren wel minder militaire vluchten: 174 in 2017 ten opzichte van 289 in 2016”.

Filmpje? Het laatste PvdA Lansingerland promo-filmpje al gezien? Zie: Animatie Verkiezingsprogramma 2018 GR2018 FINALb Alle eerdere filmpjes zijn te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/themas/filmpje/ Kunt U gelijk even ons verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst bekijken.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 2 februari 2018