PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 17 – 22 DECEMBER 2017

22 december 2017

Dit veertigste weekverslag in 2017, aflevering 456 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad voor de laatste keer in 2017 vergaderde. Het was ook de week waarin de Rekenkamer met een confronterend maar voor de PvdA niet onverwacht rapport kwam over de beveiliging van bij de gemeente in handen zijnde gevoelige informatie en het college reageerde op onze schriftelijke vragen over het bouwen van huizen op de oevers van de Rottemeren in Zevenhuizen. De foto’s tonen onder meer de nieuwbouw in de Berkelse Westpolder nabij de Oudelandselaan.

VAN WELKE LEEFBAAR-CLUB IS WETHOUDER FORTUYN EIGENLIJK?

De Partij Neeleman diende tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een rituele motie van afkeuring uit “voor het niet juist uitvoeren van juist personeelsbeleid met betrekking tot de ex-gemeentesecretaris”. De motie was gericht tegen wethouder Simon Fortuyn van Leefbaar 3B die de gemeentelijke personeelszaken in zijn portefeuille heeft. Een geplaagd man want als wethouder van Lansingerland beheert hij ook de gemeentelijke ICT (zie elders in dit weekverslag). En dat allemaal vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 waarbij hij lijstrekker van Leefbaar 3B is. Bovendien werd hij volgens de media prominent lijstduwer van Leefbaar Rotterdam en is hij bovendien ook nog eens Plv voorzitter én penningmeester van die partij. Een prikkelende combinatie met het lijsttrekkerschap van Leefbaar 3B, mede gelet op de warme betrekkingen die Leefbaar Rotterdam koestert met de niet geheel onbesproken Thierry Baudet. Een voor Fortuyn in het gematigde Lansingerland ongetwijfeld lastig uit te leggen combinatie, zeker omdat Leefbaar 3B zélf zegt een absoluut onafhankelijke beweging te zijn: “Leefbaar 3B is een geheel zelfstandig staande politieke beweging die geen enkele binding heeft met welke andere politieke partij of groepering dan ook”, zegt hun website. Dit geldt kennelijk niet voor hun lijstrekker! Zie ook: http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/kandidatenlijst_leefbaar_rotterdam1/

De PvdA steunde de motie van Neeleman niet. Het college is in de duale verhoudingen verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid en kon binnen de kaders van wet en regelgeving in redelijkheid tot het genomen besluit komen. De communicatie over dit besluit was echter allerbelabberdst en vormde de basis voor het nodige maatschappelijke ongenoegen. Waarschijnlijk voor een belangrijk deel bij de achterban van Fortuyn zélf. De wethouder & lijstrekker van Leefbaar 3B heeft de komende campagnetijd dus het nodige uit te leggen. De motie van afkeuring haalde het overigens niet. De fracties van Wij Lansingerland, inmiddels toegetreden tot de rijen der populisten (“WIJ kunnen het de inwoners niet uitleggen”), VVD en Partij Neeleman stemden voor de motie.

INTERNET BEVEILIGING VAN DE GEMEENTE LANSINGERLAND: “HET MOET ANDERS!”

Afgelopen woensdag publiceerde de Rekenkamer het rapport “Wat niet weet, maar wel deert. Onderzoek beveiliging van gevoelige informatie” met als confronterende maar voor ons niet verrassende conclusie dat gevoelige gegevens niet veilig zijn bij onze gemeente. De Rekenkamer: “Het belang van gemeenten om de informatiebeveiliging op orde te hebben en weerbaar te zijn tegen cybercrime is aanzienlijk toegenomen. Gemeenten hebben immers door de decentralisaties in het sociaal domein meer (bijzondere) persoonsgegevens in beheer. Uit onderzoek van de Rekenkamer Lansingerland blijkt dat (bijzondere) persoonsgegevens bij de gemeente Lansingerland onvoldoende in veilige handen zijn. De beveiliging van digitale informatiesystemen tegen aanvallen van binnenuit schiet tekort, de fysieke beveiliging van de kantoorlocatie faalt en er is een tekort aan ‘social & security awareness’ bij medewerkers”. Verder: “Door de tekortschietende informatiebeveiliging bestaan er reële risico’s op identiteitsfraude, misbruik van publieke middelen en ‘datalekken’. Hierdoor kan de effectiviteit van gemeentelijk beleid en het vertrouwen in de overheid onder druk komen te staan. De Rekenkamer heeft onder meer aanbevolen om veiligheidsrisico’s, in plaats van de beveiligingsnormen, centraal te stellen bij de inrichting van de informatiebeveiliging. Ook heeft de Rekenkamer aanbevolen om alle in het onderzoek aangetoonde kwetsbaarheden in de beveiliging, te dichten”.

Deze harde conclusies komen voor de PvdA fractie niet als een verrassing. In Juli 2016 stelden wij schriftelijke vragen over de kwetsbaarheid van de gemeentelijke website. Zie voor de vragen en de collegereactie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-augustus-2-september-2016/ Naar aanleiding van dit voor ons onbevredigende antwoord agendeerden wij het in de raadscommissie Algemeen Bestuur van september 2016. Sam de Groot was toen onze woordvoerder. Zie het verslag: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/

De conclusies van dit debat: Alleen de fracties van GroenLinks, WIJ, D66 en CDA voelden er voor om te onderzoeken of een landelijke website portal of andere gemeentelijke samenwerking meer veiligheid kan bieden. CDA: “Dit kan ook vanwege de kosteneffectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening interessant zijn. Onze Rekenkamer komt binnenkort (15 maanden later dus!) met een verhaal over de stand van zaken met betrekking tot onze ICT. Wij kunnen dit voorstel daarbij betrekken. De relatie techniek & mens is essentieel”, aldus het CDA. De andere fracties verscholen zich achter de antwoorden van het college op onze kritische raadsvragen. Dit debat zal zeker een gevolg krijgen, hopelijk niet na een fors incident! Dit incident is er nu: het alarmerende Rekenkamer rapport!

Het Rekenkamer rapport staat in februari 2018 op de agenda van de raadscommissie Algemeen Bestuur en van de Raad. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen! Een confronterend moment.

De PvdA fractie vroeg ons voormalige Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug uit Berkel en Rodenrijs, die cyber -en privacy expert bij uitstek is, om te reageren op het rapport van de Rekenkamer. Haar bevindingen staan hier onder. Ook hier geldt: “Het moet anders!”

CYBER EXPERT ASTRID OOSENBRUG MIST URGENTIE IN AANPAK COLLEGE LANSINGERLAND

“Zo bont als in Rotterdam maakte het college van Lansingerland het gelukkig niet, het rapport van de Rekenkamer ‘Wat niet weet, maar wel deert’, over de beveiliging van gevoelige informatie is gelukkig direct openbaar, maar ook hier toont de Rekenkamer het zonneklare gebrek aan urgentie en prioriteit bij het college en de medewerkers van de gemeente Lansingerland aan als het gaat om de informatiebeveiliging overduidelijk aan”. Astrid Oosenbrug, oud PvdA Tweede Kamerlid, cyber- en privacy expert en inwoonster van Lansingerland onderschrijft het rapport van de Rekenkamer volledig.

Ook de gemeente Lansingerland beschikt over heel veel vertrouwelijke data, denk maar aan al die privé gegevens over inwoners die zorg en uitkeringen ontvangen, maar toch lijkt het onderwerp niet écht hoog op de bestuurlijke agenda te staan. Het college is kennelijk nog niet helemaal wakker.

Oosenbrug: “Wanneer je de reactie van het college op het onderzoek leest, valt het op dat het college de conclusies van de Rekenkamer probeert te relativeren. Zo wordt gesproken over een “zaak van lange adem is” en dat er “altijd sprake zal zijn van digitale en fysieke lekken. Dit getuigt niet echt van urgentie en prioriteit met betrekking tot de informatiebeveiliging. Wonderlijk omdat de PvdA-fractie dit probleem via raadsvragen al in juli 2016 nadrukkelijk onder de aandacht bracht van college en raad”.

Te vaak wordt het ontbreken van daadwerkelijke data-incidenten gezien als bewijs dat het wel goed zit met de informatiebeveiliging. Deze houding is, zo leert de praktijk, erg riskant. Zeker wanneer structurele risicoanalyses ontbreken en het bewustzijn binnen de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging te laag ontwikkeld is. “Dat vraagt om problemen. Het moet dus anders”, vindt Oosenbrug. “Omgaan met vertrouwelijke data vraagt van college en ambtenaren dezelfde scherpte als bij het voorkomen van en het omgaan met rampen en crises, het moet elk moment van de dag scherp op het netvlies staan”.

Astrid Oosenbrug vindt het raar dat niet duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het gemeentelijke apparaat precies geregeld zijn. “Liggen die bij het college, de gemeentesecretaris of bij een speciale Chief Information Officer die direct aan de ambtelijke top rapporteert? Gezien de urgentie mogen hierover geen misverstanden zijn. Net als over de noodzaak om keiharde financiële prioriteiten te stellen. De boel op orde krijgen zal écht veel geld kosten!”

Het rapport van de Rekenkamer toont volgens Astrid Oosenbrug klip en klaar dat er nog een hoop werk te verrichten is. Hoog tijd dus voor de Raad van Lansingerland om cybersecurity, als het om aandacht en geld gaat, hoog op de politieke agenda te zetten en zo de vertrouwelijke gegevens van haar inwoners veel beter te beschermen!

BOUWEN OP DE OEVERS VAN DE ROTTEMEREN?

Op 6 december 2017 diende de PvdA fractie raadsvragen in over bouwen in Zevenhuizen/Zuidplas vlakbij de Rottemeren. Afgelopen week kregen wij de reactie van het college. Zie ook weekverslag 38: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-8-december-2017/

Vraag 1. Kent het college het voornemen van de gemeente Zuidplas om in Zevenhuizen in de Eendragtspolder & aan de oevers van de Rottemeren een complex van 36 woningen te gaan bouwen? Antwoord: Het college is bekend met dit voornemen.

Vraag 2. Zo ja, welk standpunt heeft de vertegenwoordiger van het college in het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren hierover en over de mogelijke grondruil ingenomen? Antwoord: Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft ingestemd met de mogelijke grondruil. Bij het besluit speelde voor het Recreatieschap de volgende overwegingen een rol: 1) dat het ten oosten van het huidige glastuinbouwgebied gelegen evenemententerrein geschikter wordt voor toekomstig te organiseren evenementen (minder bewonersklachten door verplaatsen beoogd te ontwikkelen 36 woningen), 2) verbeterde mogelijkheden voor toekomstig benodigde parkeervoorzieningen en 3) toename van haar areaal met circa 11 ha.

Vraag 3. Deelt het college het standpunt van de PvdA-fractie dat het onwenselijk is om juist op deze plek vlak aan de Rottemeren niet ver van de Pekhuisbrug en vanaf het Hoge Bergschebos woningen te gaan bouwen? Antwoord: Het college is van mening dat het primair aan de gemeente Zuidplas is om vanuit haar rol als verantwoordelijke voor het ruimtelijk planologische proces te beoordelen of deze ontwikkeling wenselijk is op deze plek. Overigens hebben we onlangs vernomen dat er nog geen definitieve locatiekeuze is gemaakt.

Vraag 4. Wat is het standpunt van de provincie Zuid-Holland over deze kwestie? De provincie stelt immers bij voortduring dat nieuwbouwen in het groen geen wenselijk optie is. Antwoord: Deze vraag kunt u het beste aan de provincie Zuid-Holland zelf stellen. De provincie Zuid-Holland was nog onderdeel van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren ten tijde dat ingestemd is met de grondruil. Daarnaast heeft de provincie enkele Ruimte voor Ruimte woonrechten ingebracht.

Vraag 5. Is er overleg en afstemming tussen de colleges van Lansingerland en Zuidplas over de verdere uitbreidingsplannen van de gemeente Zuidplas zoals aangegeven in het raadsvoorstel van de gemeente Zuidplas dd. 28 november 2017. Het kan daar om 17000 woningen gaan Zie: https://zuidplas.raadsinformatie.nl/document/5904314/1/Rv_BID_Integrale_gebiedsontwikkeling_Zuid plas_R17_000097 Antwoord: De gemeenten Zuidplas heeft ons niet benaderd voor overleg of afstemming. We hebben het bericht voor kennisgeving aangenomen. Het betreft een herbevestiging van de 17.000 woningen die Zuidplas in 2013 in haar structuurvisie heeft opgenomen.

Inmiddels is er na veel druk van en in overleg met de natuurorganisaties (via een daartoe ingestelde klankbordgroep) een andere, minder schadelijke locatie in beeld dan de Rottekade/Middelweg in Zevenhuizen. Er wordt nu vol ingezet op een alternatieve locatie in overeenstemming met het Raadsbesluit van Zuidplas van 2010. Er is aan de klankbordgroep een kader gepresenteerd waar binnen de woningbouw gerealiseerd kan worden, achter de woningen aan de Middelweg tot aan de Dirk Smitskade (ca. 350m breed). Het college van Lansingerland weet dit kennelijk nog niet gelet op het antwoord op vraag 3. Wat opvalt, is dat er geen overleg is tussen Zuidplas & Lansingerland over de wederzijdse, forse bouwplannen. Wonderlijk als directe buren. Ons slotoordeel over de reactie van het college: “Het college interesseert het kennelijk geen moer wat er aan de andere kant van de Rottemeren gebeurt”.

EN VERDER

Bestemmingsplan Lint Zuid. De PvdA fractie stemde tegen een raadsvoorstel om het bestemmingsplan Lint Zuid vast te stellen. Ons voorstel was om het raadsvoorstel terug te trekken en zo tijd te maken om als hondentraining en hondenopvang bedrijven en omwonenden, die gevestigd zijn aan de Rodenrijse Anjerdreef, en natuurlijk de gemeente gezamenlijk tot een bevredigende oplossing te komen. Dit gesprek is er tot op heden niet geweest. De raad stemde tegen dit orde voorstel. Die wilde een direct besluit dat ongetwijfeld nog voor de nodige juridische heisa gaat zorgen. Nergens voor nodig! Reden voor de PvdA fractie om tegen het raadsvoorstel te stemmen. De overige fracties stemden voor.

Tegenprestatie: Al sinds eind 2014 heeft de PvdA diverse malen gepleit voor het schrappen van de tegenprestatie uit de verordening Sociaal Domein. Toen bleek dat dat wettelijk gezien niet mogelijk was, en dat is nu ook nog zo. Ons uitgangspunt was dat vrijwilligerswerk door mensen met een bijstandsuitkering een prima zaak is, maar laat het vooral ‘vrijwilligerswerk’ blijven. Ook voor mensen met een bijstandsuitkering is vrijwilligerswerk namelijk meestal heel welkom. De voorgestelde aanpassingen in artikel 6.22 van de Verordening Sociale Domein van 2018, die nu voorligt, gaan uit van een tegenprestatie met een duidelijk meer realistische omvang en duur. En in artikel 6.23 worden expliciet situaties genoemd, waarin geen tegenprestatie wordt opgelegd. Dit past bij de praktijk van mensen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld inburgering of mantelzorg. Wij staan daar helemaal achter.

Het amendement van CDA en VVD dat tijdens de afgelopen raad werd ingediend, voegt in onze ogen niks toe. Het houdt de omvang en duur van de tegenprestatie onrealistisch hoog en schrapt nu net dát artikel waarin juist nadrukkelijk de uitzonderingen worden genoemd. Voor de betrokken cliënten en ambtenaren is die verduidelijking juist wel nuttig. Wij steunden dit amendement dus niet en stemden wel in met de nieuwe verordening. De meerderheid van de raad (Leefbaar 3B maakte een draai) steunde het amendement wel.

Gratis VOG’s. Ook de PvdA fractie vindt het wenselijk om gratis VOG’s af te geven voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Op die manier is de kans groter dat een VOG verzoek wordt gedaan, wat vertrouwen geeft, en hebben de vrijwilligersorganisaties minder kosten. Wij steunden dus de motie van CU & D66 om dit bij de begroting 2019 mee te nemen.

Zorgval: De regering buigt zich nu ook over de gevolgen van de zorgval in de ouderenzorg. Zie: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/minister-zegt-onderzoek-toe-naar-omvang-zorgval en ons weekverslag 39 van vorige week. De PvdA fractie stelde hierover vragen aan het college of deze situatie ook in Lansingerland voorkomt.

TOT SLOT

Agenda. De komende twee weken is het kerstreces. Op maandag 8 januari gaan we weer verder met de politiek van alledag. Op die dag is de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Natuurlijk werken wij tijdens het reces verder aan de voorbereidingen van onze verkiezingscampagne. Op 1 januari is het nog maar 80 dagen te gaan tot de verkiezingsdag 21 maart.

Wat deden wij in dezelfde periode in 2013? Het was toen de week waarin Ewald van Vliet afscheid nam als burgemeester van Lansingerland, de raad voor de laatste keer in 2013 vergaderde, wij ook toen werkten aan de verkiezingscampagne en de bouw in Nederland stap voor stap weer opkrabbelde. 2013 was voor Lansingerland bestuurlijk een bewogen jaar. Het vertrek van burgemeester Ewald van Vliet en wethouder Financiën & Onderwijs Werner ten Kate, de komst van drie nieuwe lokale partijen die mee wilden gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 en de grote problemen waarin ons grondbedrijf verkeerde, sprongen direct in het oog. Ondanks alle tegenwind bleef onze coalitie Leefbaar 3B, VVD, Christen Unie en PvdA (in het college sinds oktober 2011) toch probleemloos overeind. In de periode 2010-2013 telde Lansingerland liefst drie wethouders Financiën en Onderwijs van VVD huize. Voor het vier wethouders zetels tellende college waren liefst acht personen nodig. De continuïteit van het dagelijks bestuur was dus, optimistisch geformuleerd, een groot avontuur, zo meldde ons weekverslag toen. Het hele weekverslag is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-22-december-2013/

Het citaat van deze week. Het citaat van deze week komt van PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. Het gaat om het slechte plan van de regering om de loonkostensubsidies voor mensen met een arbeidsbeperking af te schaffen. Er ligt een akkoord waarbij gewone, normale burgers er écht op vooruit gaan”, zei Mark Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord. Dat is opmerkelijk, want werknemers met een arbeidsbeperking gaan er bepaald niet op vooruit.
Sterker nog: ze gaan er op achteruit. De loonkostensubsidie die het in dienst nemen van arbeidsbeperkten moet stimuleren, wordt namelijk snoeihard afgeschaft. Terwijl het kabinet goed zorgt voor topinkomens en multinationals, staan kwetsbare groepen in de kou.
Deze bezuiniging op kwetsbare mensen in tijden van overvloed is ondoordacht en buitengewoon schadelijk. Mensen die werken dienen minimaal het minimumloon te verdienen. Het heet niet voor niets: minimumloon. Deze bezuiniging moet daarom direct van tafel, er is geen enkele rechtvaardiging voor. Tijdens het debat over de begroting (20 december a.s.) zullen we dit voorstel samen met GroenLinks en de SP indienen. Pas dan gaan normale Nederlanders er inderdaad op vooruit”.
Zie ook: https://www.pvda.nl/nieuws/minimumloon-is-minimumloon-ook-mensen-arbeidsbeperking/

Ook de tekst van de afgelopen week gehouden Joop den Uijl lezing is in dit verband zeer van belang. Zie: “Waarom ik mij een sociaal democraat voel maar nooit PvdA heb gestemd”: https://decorrespondent.nl/7731/waarom-ik-me-een-sociaaldemocraat-voel-maar-nooit-pvda-heb-gestemd/376476507-38413a4b

De PvdA fractie wenst u allemaal fijne feestdagen!

Het volgende PvdA weekverslag verschijnt op vrijdag 12 januari 2018

Fractie PvdA Lansingerland, 23 december 2017