WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 12 T/M 18 OKTOBER 2019

20 oktober 2019

Dit is nummer 528 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Op maandag nam een delegatie van onze fractie deel aan de klankbordgroep die samen met het college en ambtenaren de voorstellen voor de omgevingsvisie voorbereidt. Op 6 november worden daarover ook de inwoners om hun mening en ideeën gevraagd. Verderop in dit weekverslag is de uitnodiging te vinden. Op woensdagavond waren er uitgebreide presentaties over Wilderszijde, Cultuurhuis Blok B en ouderen. Bij dat laatste onderwerp was de vraag: hoe kan Lansingerland zich het beste voorbereiden op het groeiend aantal ouderen, variërend van ‘young elderly people’ tot meer hulpbehoevende ouderen. De verschillende maatschappelijke partijen waren er met een pitch en poster. Donderdag was er voor alle commissies een korte toelichting op de Gemeentebegroting 2020, gevolgd door informeel stellen van vragen bij de ambtenaren en wethouders die in groten getale waren gekomen.

Brug over de Zilvergracht in Berkel Westpolder

 WILDERSZIJDE WORDT DOORBRAAK IN SOCIAAL EN DUURZAAM WONEN

Afgelopen dinsdag was er een beeldvormende avond over de uitgangspunten ten behoeve van het op te stellen masterplan en bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Wilderszijde. Deze wijk is voorlopig de laatste te ontwikkelen grote woonwijk in onze gemeente. Misschien dat begin 2020, zoals wij hopen, ook groen licht gegeven wordt aan de bouw van woningen bij station Lansingerland-Zoetermeer. En mogelijk komt ook het gebied tussen de Merenweg en de Lijsterlaan in Bleiswijk nog in beeld. Verdere, grote bouwlocaties telt Lansingerland niet. Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs zijn, op een paar kleinere bouwlocaties en het laatste deel van de Parkzoom en de Westpolder na, helemaal volgebouwd.

De planvorming gaat voorlopig uit van 2450 te bouwen woningen maar ziet 3000 nieuwe huizen als wenselijk. Dit sluit aan bij het voorstel dat de PvdA-fractie eerder deed. Hiervan moeten er volgens de plannenmakers minimaal 30% tot de categorie betaalbaar worden bestemd. Het bouwprogramma moet veel aandacht geven aan de lage en middeninkomens. Dit klinkt als muziek in onze oren!

Gedacht wordt aan 60-70% grondgebonden woningen en 30-40% appartementen. De inkomende verhuisbewegingen in de wijk zijn vooral van inwoners van Lansingerland (44%) en van Rotterdammers (25%) te verwachten.

De wijk moet een sub-urbaan en dorps karakter krijgen. Er komen drie wijkjes: Groenwijk, Waterwijk en Polderwijk, ieder met een eigen karakter. Er is goed nagedacht over de groene verbindingen met natuurgebieden in de buurt zoals de Vlinderstrik, het AMG Schmidtpark en de groene gebieden op het aanpalende Rotterdamse grondgebied.

Als het om duurzaam en klimaatadaptief bouwen gaat, vormt Wilderszijde een doorbraak. De wijk kan extreme buien verwerken, biedt verkoeling tijdens hittegolven en weerstaat periodes van droogte. Wilderszijde wordt gebouwd volgens de principes van de circulaire economie. Alle gebouwen hebben een lage CO2-footprint en worden dusdanig ingericht dat ze gemakkelijk kunnen worden getransformeerd. De infrastructuur, zoals bruggen, wordt aangelegd met duurzame materialen. Van elke ontwikkelaar wordt per woning een materialenpaspoort gevraagd. De woningen zullen energieneutraal en duurzaam zijn.

De PvdA vraagt zich wel af of Wilderszijde op tijd aan het te ontwikkelen warmtenetwerk kan worden gekoppeld. Zoals bekend is hierover op dit moment veel te doen. Wanneer dit warmtenet nog niet beschikbaar is bij de bouw, hoe ga je dan de woningen verwarmen? Volgens wethouder Abee komt het goed maar hoe?

Ook aan de duurzame mobiliteit wordt bij de formulering van uitgangspunten veel aandacht besteed. Het deed de PvdA-fractie goed dat op de mobiliteitskaart ook de halte Bonfut weer is ingetekend als meest westelijke bushalte van Wilderszijde. Belangrijkste vervoersmiddelen in en rond de wijk zijn de fiets en het OV: de auto is ‘te gast’. Hoofdfietsroutes voor fietsers zijn 4,5 m breed, dus geschikt voor fiets-snelverkeer, en zijn onderdeel van doorgaande regionale routes. Samen met Metropoolregio en Rijk wordt gewerkt naar hoogfrequent OV dat tot laat in de avond rijdt. Op termijn moet er vertramming zijn van de bestaande ZoRo-busbaan.

Opvallend is dat in het overzicht van uitgangspunten met geen woord gerept wordt over de nabije aanwezigheid van Rotterdam The Hague Airport en van het HSL-tracé. Er wordt niet gesproken over de mogelijke wettelijke beletselen die de geluidshinder voor de wijk met zich kan brengen. Dat is vreemd en daarover zal zeker nog gesproken worden in de politieke discussies.

Drijfnatte bouwlocatie in Bergschenhoek

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER STOP REGENBOOG CEREMONIE

Er was vrijdagochtend 11 oktober op het plein voor het Gemeentehuis van Lansingerland geen ceremonie bij het hijsen van de Regenboogvlag vanwege Coming Out Day. De afgelopen 4 jaar vond deze ceremonie, waarbij raadsleden en andere belangstellenden aanwezig waren, wel plaats. Het initiatief voor het gezamenlijk hijsen van de Regenboogvlag werd in 2014 genomen door de D66 en PvdA-fracties in de raad van Lansingerland. Dit jaar zou het eerste lustrum van de jaarlijkse ceremonie geweest zijn.

De PvdA-fractie vroeg daags voor Coming Out Day aan het college hoe de plechtigheid dit jaar georganiseerd zou worden en kreeg toen te horen dat het college dit jaar en komende jaren afziet van een ceremonie omdat dit ook niet gebruikelijk is bij het hijsen van vlaggen voor andere maatschappelijke doelen. De vlag werd wel gehesen.

Sinds 2014 was wethouder Simon Fortuyn zeer actief bij de ceremonie betrokken. Hij hield elk jaar betrokken toespraken, liet zien dat Lansingerland voor LHBTI’s een warme en gastvrije gemeente is, zorgde persoonlijk voor de roze koeken en koffie na afloop van de ceremonie en plande de opening van de Regenboogoversteek in de Berkelse Herenstraat precies op Coming Out Day. Helaas was wethouder Fortuyn op Coming Out Day 2019 verhinderd. Het college berichtte vervolgens pas op 10 oktober geen ceremonie meer te zullen houden. Het lijkt erop dat ze zelf niet hadden bedacht om de raad tijdig in te lichten en men schrok wakker toen we eens informeerden. De vragenstellers vinden het vreemd en ook erg jammer dat de rol van wethouder Fortuyn niet door een ander collegelid is overgenomen.

Meer dan 1200 mensen bekeken afgelopen weekend ons bericht op de PvdA Lansingerland Facebook pagina waarop wij berichten dat de Regenboog ceremonie niet was doorgegaan.

Samen met de collega’s van GroenLinks stelden wij dan ook aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Waarom ziet het college af van de voortzetting van de jaarlijkse ceremonie bij het hijsen van de Regenboogvlag op Coming Out Day?
  2. Zo hier een collegebesluit aan ten grondslag ligt, wanneer is dit genomen en wat was de precieze tekst van dit besluit?
  3. Waarom is over de beëindiging van de jaarlijkse ceremonie vooraf geen overleg geweest met de fracties in de Raad van Lansingerland en de inwoners?
  4. Realiseert het college zich dat het schrappen van de jaarlijkse ceremonie slecht is voor de beeldvorming? Juist een ceremonie draagt er toe bij dat LHBTI’s in Lansingerland zichtbaar worden en zich gewaardeerd en thuis voelen.
  5. Waarom behoort Lansingerland niet tot de groep van 53 Regenboog gemeenten? Op 12 oktober 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW waarmee zij de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken. Zie: https://www.movisie.nl/artikel/gemeenten-hijsen-regenboogvlag-coming-outdag-11-oktober?utm_medium=email

We houden u natuurlijk op de hoogte van de beantwoording. De PvdA-fractie is van plan om tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 31 oktober een motie ‘Vreemd aan de orde’ in te dienen waarin het college gevraagd wordt de traditionele ceremonie op Coming Out Day vanaf 2020 weer in ere te herstellen.

Sleetse regenboogzebra symbolisch voor beleid?

STATION LANSINGERLAND IS SUCCES MAAR WEL EEN BEETJE TOCHTIG

Sinds 9 december 2018 vorig stoppen NS-Sprinters op station Lansingerland-Zoetermeer dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven in mei officieel opende. Het aantal treinreizigers groeit gestaag door. In mei schommelde het aantal in- en uitstappers rond de 800 dagelijks, in juni was dat 1500 en nu lopen dagelijks 1900 reizigers op de NS-perrons, aldus het AD Zoetermeer afgelopen week. “De belangrijkste klachten over het nieuwe station zijn het lawaai van het verkeer op de snelweg A12, de harde wind en het ontbreken van een wc, zegt projectleider Dennis Dierikx die nu de laatste losse eindjes van de bouw begeleidt. Voor een wc is de hulp van de NS nodig, maar de geluidshinder en de overlast van de wind pakt de projectleider op. Met het plaatsen van schermen moet de hinder afnemen. Dierikx: “Het treinstation lijkt op een brievenbus waar de wind hard door waait. Met schermen of groen naast de perrons hopen we het aangenamer te maken”, aldus het AD Zoetermeer. Een kiosk zit er volgens NS nog niet in. Hiervoor zijn 6000 reizigers per dag nodig. Bouwen van een woonwijk rond het station zou misschien een handje kunnen helpen.

Het is onze fractie al eerder opgevallen dat dit prachtige station, dat genomineerd is voor de prestigieuze Betonprijs 2019 vanwege de bijzondere betonranden met een takkenstructuur, geen abri’s of wachthuisjes kent. Op de treinperrons, het busstation en de terminal van tramlijn 4 worden deze node gemist. Niet duidelijk is of dit een keuze van de architecten is of een bezuiniging op de bouwkosten betreft.

Omroep West maakte in mei 2019 een mooie documentaire over het station. Deze is te vinden op: https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000210/Westdoc/aflevering/170289087/Station-Lansingerland

 Station Lansingerland-Zoetermeer

PVDA & D66: “GRATIS OV VOOR KINDEREN OP WOENSDAGMIDDAG EN WEEKEND”

Met het openbaar vervoer kom je vrijwel overal. Naar het strand, de speeltuin of naar opa en oma. Maar voor ouders kan het reizen met het openbaar vervoer behoorlijk wat kosten. Daarom pleit het PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, samen met D66, voor gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar op woensdagmiddag en in de weekenden. Hieronder staat de strekking van zijn verhaal.

Gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar heeft vele voordelen. Het zorgt ervoor dat kinderen al vanaf jonge leeftijd plezier van reizen met het openbaar vervoer beleven, waardoor ze later ook vaker het OV nemen. Ook de kosten voor ouders om met kinderen te reizen gaan hiermee omlaag. En elke keer dat we de trein, tram of bus nemen in plaats van de auto is dat ook winst voor van het klimaat.

In de trein en in verschillende steden, zoals Groningen, Eindhoven en Nijmegen, is er met succes, al gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar. Ook Amsterdam start hier binnenkort mee. Elke vervoerder heeft nu eigen regels of kinderen gratis mee kunnen reizen. Wij willen dat voor ieder kind in Nederland vrij reizen op woensdagmiddag en de weekenden mogelijk wordt. Met gratis openbaar vervoer voor kinderen zorgen we ervoor dat kinderen op een leuke manier het plezier van reizen met het openbaar vervoer beleven. Daarom moet de staatssecretaris aan de slag om gratis openbaar vervoer voor alle kinderen tot 12 jaar in heel Nederland te realiseren.

Al geruime tijd pleit onze fractie ook voor gratis openbaar vervoer op het RET netwerk voor ouderen met een laag inkomen. Tot op heden zonder succes. “Voor senioren willen we de financiële drempel verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer”, zo staat in Collegeprogramma 2018-2019. Tot op heden hebben we hierover nog niets vernomen. Natuurlijk zullen wij dit weer aan de orde stellen bij het debat over de Gemeentebegroting 2020 dat op 30 oktober in de raadscommissie Algemeen Bestuur zal plaatsvinden.

Beatrixschool Berkel en Rodenrijs

(Uitzicht vanaf) station Westpolder

 Tot slot: De komende week is het herfstreces. Toch komt onze fractie op maandag gewoon bij elkaar om de commissiebespreking van de Gemeentebegroting 2020 op 30 oktober en de raadsvergadering van 31 oktober voor te bereiden. Hieronder staat de ansichtkaart waarmee inwoners van Lansingerland worden uitgenodigd om mee te denken over de omgevingsvisie. Valmir Xhemaili zal namens onze fractie op 6 november aanwezig zijn om samen met inwoners hierover te brainstormen. Komt u dan ook samen met de buren? Heb een goede week!

Dialoogavonden omgevingsvisie op 6 november en 28 januari

Berkel Westpolder (boven en onder)

Rotonde Oostmeerlaan afgesloten voor fietsverkeer

Verbinding Oostmeerlaan met Westpolder centrum bijna klaar