WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 1 T/M 6 DECEMBER 2019

7 december 2019

Dit is nummer 534 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. Op dinsdag stonden onder andere de mobiliteitsopgaven in en om Lansingerland op de agenda in de vergadering van commissie Ruimte. Op woensdag was er een korte vergadering van commissie AB, waarin de slotwijziging van de begroting 2019-2022 en een aantal verordeningen werden besproken. We geven in het weekbericht alle aandacht aan een aantal zaken die met mobiliteit te maken hebben: de fietshellingbaan bij station Lansingerland-Zoetermeer, de N209 en het openbaar vervoer tussen Bleiswijk en het nieuwe station.

Kunst aan de Rotte

 FIETSTUNNEL N209 BLEISWIJK-BERGSCHENHOEK STAPJE DICHTERBIJ

In een aantal dossiers met betrekking tot de N209 werken provincie en gemeente intensief samen om bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Zo komen er binnenkort geluidschermen bij Bleiswijk en Bergschenhoek. De schermen bij Kruisweg zijn al klaar. Ook loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van een fietstunnel om het fietsverkeer tussen Bergschenhoek en Bleiswijk veiliger en sneller te maken. De PvdA-fractie heeft dit in maart 2019 tijdens een debat over de toekomst van de N209 nadrukkelijk op de lokale en provinciale agenda gezet. Niet alleen is de N209 een belemmering tussen de kernen voor fietsend woon-werkverkeer en scholieren, ook in de verbinding tussen de groene recreatiegebieden in de regio is het een stevige barrière. Echt goed zijn de Rottemeren per fiets niet te bereiken. Op de parallelwegen langs de N209 is het bovendien voor fietsers onveilig vanwege het zware verkeer naar de aanpalende bedrijven en het sluipverkeer wanneer de N209 vast zit.

Het laatste nieuws over de stand van zaken over het onderzoek naar de haalbaarheid van een fietstunnel stamt alweer van juli 2019. Dit onderzoek werd verricht naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA-fractie in Provinciale Staten. Er werd een aantal varianten onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat geen enkele variant voldoet aan alle belangrijke criteria voor een fietsroute. Naast verbetering van de verkeersveiligheid moet de route namelijk sociaal veilig zijn. Ook zou de route niet langer mogen zijn dan de huidige route. Dit is belangrijk omdat fietsers van en naar Bergschenhoek de N209 ook op andere plaatsen kunnen kruisen. Voorkomen moet worden dat er een tunnel komt die door grote groepen fietsers niet gebruikt wordt. “De kosten van de varianten zijn ook berekend. Ze lopen op tot ongeveer 10 miljoen euro. Dat is vier keer het bedrag van een standaard-fietstunnel”, aldus de provincie.

De variantenstudie concludeert ook dat bijna alle mogelijke verbeteringen aan de huidige gelijkvloerse kruising al gerealiseerd zijn. Gezien de omvang van het aantal fietsers en de verwachte groei van het autoverkeer blijft een ongelijkvloerse kruising van de N209 voor het fietsverkeer wenselijk. Wellicht dat zuidelijker gelegen locaties betere mogelijkheden bieden voor een dergelijke kruising. Op zich een goede ontwikkeling maar het duurt en het duurt maar. Tijdens de raadscommissie Ruimte van afgelopen dinsdag vroegen wij aan het college over de huidige stand van zaken en of het niet sneller kan. Wethouder Fortuyn gaf aan dat het zoekgebied voor het realiseren van een fietsverbinding voor veilig kruisen van de N209 tussen Bergschenhoek en Bleiswijk is uitgebreid en dat dit zeker hoge prioriteit heeft.

We blijven strijden voor veilige fietsverbindingen

 N209 OMBOUWEN TOT EEN LOKALE GEBIEDSONTSLUITINGSWEG?

Tijdens een PvdA-verkiezingsdebat in maart 2019 kwam Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk met het idee om de huidige N209 om te vormen tot een lokale gebiedsontsluitingsweg. Een revolutionair voorstel, waarvan wat ons betreft de plussen en minnen in een grondig onderzoek op een rij mogen worden gezet. Het aanleggen van geluidschermen, verbeteren van de verkeersveiligheid en het bouwen van een fietstunnel neemt niet weg dat de huidige N209 een enorme belasting en ook een scheidslijn voor het omliggende gebied vormt. En dat vraagt mogelijk om een heel ander perspectief. Het is voor ons de vraag of de N209 als provinciale weg met de komst van de N471 en de aanleg van de A16-Rotterdam nog wel nodig is voor het doorgaande noord-zuid verkeer.

Stel dat de functie als noord-zuid verbinding minder nodig wordt, dan kan de N209 op het tracé tussen de Groenendalseweg en de Boterdorpseweg omgebouwd worden tot een gemeentelijke gebiedsontsluitingsweg die alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer van en naar Bleiswijk en Bergschenhoek inclusief de bedrijventerreinen. Deze weg krijgt dan natuurlijk de 50 km status. Deze optie biedt nieuwe planologische ontwikkelingskansen omdat verkeersintensiteit, lawaai en verdere milieubelasting van een 50 km weg veel lager zal zijn dan die van de huidige N209 waar grotendeels 80 wordt gereden. De bestaande barrière tussen Bergschenhoek en Bleiswijk wordt dan weggenomen en zo kunnen deze kernen gevoelsmatig veel dichter bij elkaar komen te liggen. Bovendien kan onderzocht worden of er dan ook woningbouw langs de nieuwe weg mogelijk is. We vroegen de raad en wethouder Fortuyn wat zij van dit idee vinden en of zij bereid zijn om bij de gedeputeerde Vermeulen het plan voor een onderzoek hiernaar voor te leggen.

De wethouder kwam in de eerste termijn niet spontaan met het antwoord en dus vroeg Petra Verhoef er nogmaals naar. Wethouder Fortuyn was de vraag niet vergeten, maar hij had deze niet begrepen. Hij neigde dus in eerste instantie naar “nee” als antwoord, maar ging vervolgens toch serieus op de vraag in. Het woord ‘gemeentelijk’ toevoegen zou kunnen betekenen dat de kosten bij Lansingerland komen te liggen en met een nog te bouwen fietstunnel is dat niet zo aanlokkelijk. De andere fracties vonden het ook lastig, maar her en der leek wel een fractie te porren om het mee te nemen in een breder gesprek met de provincie over de problematiek (slechte doorstroom, sluipverkeer op de parallelwegen en de verkeersonveiligheid) van de N209. De wethouder vertrouwde ons wel toe dat een 60 km weg wat hem betreft een prima optie zou zijn.

Begin maart 2019 gaven wij veel aandacht aan de knelpunten en toekomst van de N209. Dit was naar aanleiding van een groot PvdA debat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Het is terug te lezen op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-1-t-m-8-maart-2019/

Rottemeren bij de Pekhuisbrug

De markante Pekhuisbrug

 FIETSHELLINGBAAN BIJ STATION LANSINGERLAND-ZOETERMEER IN PEN

Het station Lansingerland-Zoetermeer is een groot succes. Het station is onderdeel van de Metropolitane nieuwe fietsroute tussen Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam. Met de komst van deze route kunnen nog meer inwoners de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer. De betrokken gemeenten, MRDH en provincie hebben een plan uitgewerkt om deze route te verbeteren. Een belangrijke hindernis in deze route via het Landscheidingsfietspad is de A12 en het spoor ter hoogte van het station Lansingerland-Zoetermeer. Nu moeten fietsers met de lift in het station naar boven om via het viaduct over het spoor en A12 de tocht richting Zoetermeer te kunnen voortzetten. Dit houdt enorm op. De partijen zijn in gesprek over de aanleg van een fietshellingbaan. De gemeenten, MRDH en provincie zijn momenteel in gesprek over de aanleg van een hellingbaan om het doorgaande fietsverkeer makkelijker te maken. Een ook voor de PvdA-fractie al sinds de planvorming rond het nieuwe station levende wens lijkt nu eindelijk realiteit te gaan worden. Wij zijn heel benieuwd wanneer de eerste spade de grond in gaat. Volgens wethouder Fortuyn, die ook enthousiast is over de komst van de fietshelling, kunnen we in 2021 de eerste contouren van de helling verwachten.

Station Lansingerland-Zoetermeer

 SNELLER EN VAKER MET BUS 173 VAN BLEISWIJK NAAR STATION

De wijzigingen in de nieuwe RET dienstregeling zijn minimaal en voornamelijk gericht op verhogen van frequentie op drukke trajecten door een aantal nauwelijks gebruikte ritten te schrappen. Ook is er een snellere verbinding in Lansingerland tussen Bergschenhoek en Bleiswijk en het nieuwe treinstation Lansingerland-Zoetermeer. De nieuwe dienstregeling gaat op zondag 15 december in.

De RET buslijnen 170 en 173 tussen station Rodenrijs en Zoetermeer rijden voortaan als zogenaamde R-net bus. De nieuwe bussen zijn herkenbaar aan de R-net kleuren rood-grijs. Deze bussen staan voor betrouwbaar, snel en toegankelijk openbaar vervoer. Dit betekent op zondag al om 8 uur de eerste bus. Buslijn 173 is ingekort tot station Rodenrijs-Bergschenhoek-Bleiswijk-station Lansingerland- Zoetermeer. Tot heden reed hij door naar Zoetermeer centrum. Op het station kun je overstappen op de NS-Sprinters naar Den Haag en Gouda en op RET bus 170 en HTM tramlijn 4 naar Zoetermeer centrum. Door de frequentieverhoging (in de spitsuren om de 10 minuten) rijden er meer bussen en daarom is de route iets verlegd. Het huidige traject tussen de halte Groenteveiling en Zoetermeer Centrum West via de Zoetermeerselaan vervalt. Er is dus ook geen halte meer in de buurt van de Kruisweg.

Westpolder in kerstsfeer

 Tot slot: Op maandag aanstaande hebben we geen fractie-overleg, want de vergadering van commissie Samenleving vindt dan plaats. Op de agenda staan het accommodatieplan Sport 2020-2030, de visie op sport en bewegen en de verordening Sociaal Domein 2020. Op dinsdag vergadert het Presidium en op woensdag is er een beeldvorming over de nieuwe wet inburgering voor statushouders en gezinsmigranten. Heb een goede week!

 Binnen spelen in Bleiswijk kan ook

Met Europese subsidie werken aan oevers Rottemeren

 Werken aan oevers Rottemeren

Boot bij steiger waterscouts Bleiswijk

Brug in buurt van Retraiterie Bleiswijk