WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 1 T/M 8 MAART 2019

9 maart 2019

Dit is weekverslag nummer 504 van de PvdA fractie in Lansingerland. Na een week voorjaarsreces begonnen we op maandagavond 4 maart met een goed bezochte bijeenkomst over de zorgenweg N209. Dat leverde vele nieuwe inzichten op. Lid Raymond Tans bezocht de PvdA campagnedag in Brussel. Verder een stuk over geruststellende misdaadcijfers in Lansingerland. En teleurstellend nieuws: het Berkelse klokkenlint wordt voorlopig niet doorgetrokken naar de Meerweg.

Debat N209 bij Melanchthon Businessschool

ZORGENWEG N209, ALLE FEITEN OP EEN RIJTJE

Afgelopen maandagavond organiseerden wij het debat “Zeker zijn van een veilige N209”. Verderop in dit verslag vindt u een uitgebreid verslag. Ter voorbereiding van dit debat zetten wij alle actuele feiten met betrekking tot deze weg nog eens op een rijtje. Die zijn als volgt.

De N209 is tussen de afslag Boterdorpseweg/Bergschenhoek en de buurtschap Kruisweg/A12 precies 10 km lang. De weg is al decennia lang een zorgenweg. Bij een onderzoek van de ANWB in 2014 plaatsten de leden de N209 in de top 3 van gevaarlijkste provinciale wegen in Zuid-Holland. Er vallen op deze weg geregeld (dodelijke) slachtoffers. Er zijn vele verkeersongevallen en gevallen van te water raken van auto’s tussen Bergschenhoek en Bleiswijk. N209 is zowel een lokale verbindingsweg tussen de drie kernen van Lansingerland als een belangrijke provinciale Noord-Zuid verbinding. Dit wringt steeds meer.

De wegindeling is erg chaotisch. Het begin bij Ankie Verbeek-Ohrlaan In Rotterdam is nog 4-baans, tussen Bergschenhoek en Bleiswijk is de weg zeer bochtig en smal, 2-baans en deels langs het water. Er is op dit deel geen middenbermbeveiliging. Vanaf Groenendalsweg naar A12 is het weer 4-baans. Soms is de maximumsnelheid 50 km en dan weer 80 km. Er zijn lange files in de spits.

De weg telt tussen Bergschenhoek en de Groendalseweg in Bleiswijk noord in 5 fietskruisingen. Er is alleen een fietstunnel ter hoogte van de Bergweg Noord/Zuid/Boterdorpseweg in Bergschenhoek. Gelijkvloerse oversteken voor fietsers met stoplichten zijn er bij de Kulck/Marislaan en Oosteindseweg in Bergschenhoek en bij de Hoekeindseweg en Groendalseweg in Bleiswijk. Er is zeer druk, de N209 overstekend fietsverkeer van scholieren, woon/werkverkeer en recreanten op weg naar de Rottemeren. N209 is een stevige barrière voor een snel & veilig fietsverkeer in onze regio.

De provincie heeft n.a.v. PvdA vragen begin 2018 toegezegd een onderzoek te doen naar de aanleg van een fietstunnel bij de Hoekeindseweg Bleiswijk. De stand van zaken op 1 maart 2019 is als volgt: medio maart krijgen de provinciale ambtenaren de concept- onderzoeksresultaten, die ze intern en met de ambtelijke collega’s van Lansingerland zullen bespreken. Het adviesbureau zal dan nog een paar weken nodig hebben om het eindrapport op te leveren. In april zullen zij een brief van GS voorbereiden waarmee ze Provinciale Staten kunnen informeren. De ambtenaren kunnen wel al melden dat er geen eenvoudige oplossing is, maar zij nemen aan dat dat niet als een verrassing zal komen.

Voorzitter Bovens kende feiten op zijn duimpje

De N209 kent vrijwel geen gescheiden fietspaden. De paralelwegen worden door vrachtverkeer op weg naar bedrijven druk bereden. Auto’s rijden er vaak te hard. Maximumsnelheid is er 60 km. Eigenlijk is dit veel te snel voor het ook zeer intensieve fietsverkeer op deze paralelwegen.

Er zijn tot op heden geen geluidschermen ter hoogte van het direct aan de N209 grenzende woongebied in Bergschenhoek en Bleiswijk. In 2014 werd door Gedeputeerde Staten 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van geluidschermen ter hoogte van de Kruisweg. Er wordt in maart 2019 met de aanleg gestart. Een persbericht van eind februari 2018 hierover van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Lansingerland: “we zetten ons al geruime tijd samen in voor de realisatie van geluidsschermen op drie locaties langs de N209. Het ontwerp van de schermen bij de bebouwde kom van Bleiswijk (oostzijde weg) en Bergschenhoek (westzijde weg) vordert gestaag. Dankzij grote inzet van de bewoners van buurtschap Kruisweg komt ook op die locatie een geluidsscherm. Het ontwerp voor dit scherm is na een succesvol participatieproces met bewoners en ondernemers klaar. De uitvoering hiervan is inmiddels in voorbereiding. Op maandag 18 maart gaan de werkzaamheden bij de Kruisweg officieel van start.

N209 is landschappelijk heel erg lelijk. Een lappendeken van treurigheid. Tot op heden is er niet nagedacht over hoe deze weg landschappelijk beter in te passen dan nu het geval is. Dan zou gelijk gewerkt kunnen worden aan de duurzaamheid van deze weg. Die is nu compleet onder de maat. Het ligt voor de hand dat hierbij de aanpak m.b.t. de in dezelfde regio liggende N470 wordt gevolgd. Zie: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@23322/n470-groot-onderhoud/

Wanneer de A16-Rotterdam in 2022/2023 klaar is, wordt N209 een directe toeleidingsweg naar A16 Rotterdam vanaf A12 en regio Alphen/Zoetermeer. Te verwachten is dat deze nu al overbelaste weg nog drukker gaat worden. Onhelder is hoe hier door provincie en gemeente in voorzien zal gaan worden. Van gedeputeerde Floor Vermeulen is ter zake nog weinig vernomen. Idem van het college van Lansingerland.

Panelleden De Groot, Bruijn en Molenaar

PVDA DEBAT: “N209 IS EEN WEG UIT DE JAREN 60 VAN DE VORIGE EEUW!”

De provinciale weg N209 die dwars door de buurtschap Kruisweg, Bleiswijk en Bergschenhoek loopt, is al jarenlang een zorgenkind. Verbeteringen om de veiligheid te vergroten zijn hard nodig maar in de praktijk gaan die erg traag. Reden te meer voor de PvdA Lansingerland om in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen een debat te organiseren met als titel: “Zeker zijn van een veilige N209”. Plaats van handeling was de Melanchthon Businessschool in Bleiswijk. Elke dag kruisen vele honderden scholieren op weg naar school deze weg. De school maakt zich al vele jaren zorgen over de huns inziens zeer onveilige fietsoversteek. Leon Bruijn, PvdA kandidaat voor Provinciale Staten, André Molenaar, adjunct-directeur van de Melanchthon Businessschool en Sam de Groot van de PvdA fractie Lansingerland vormden het panel bij een zeer geanimeerd en goedbezocht publieksdebat.

Voor Sam de Groot moet het anders: “De omgeving van de N209 is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en de druk op de weg is ongelofelijk toegenomen maar aan de weg zelf is eigenlijk maar weinig verbeterd, eigenlijk moet er nu snel een visie ontwikkeld worden over hoe deze weg toekomstbestendig en vooral veilig te maken. Een integrale aanpak is nodig. Nu is het maar lapwerk”. André Molenaar was het hiermee eens “In de loop van de jaren is het aantal scholen in de omgeving sterk gegroeid, er is steeds meer recreatieverkeer rond de Rottemeren, meer vrachtverkeer en er zijn rond de N209 ook meer mensen komen wonen, dit vraagt om een rigoureus andere aanpak maar vergeet vooral de korte termijn aanpassingen niet. Daar is haast bij!”. Leo Bruijn vond dat er eigenlijk al veel eerder geacteerd had moeten worden “Over een paar jaar gaat de A16 Rotterdam open, de N209 sluit daar direct op aan. Zeker is dat de drukte op de N209 alleen maar groter zal gaan worden”. De panelleden benadrukten dat er op de N209 een eenvormige maximumsnelheidsregeling moet komen. “Soms is het 80 en dan weer 50, dat maakt het verkeer onrustig en stressvol. Te overwegen is om er maximaal 70 van te maken. En plaats vooral meer snelheidscamera’s!”

Inwoners van Bleiswijk schetsten de files die elke dag ontstaan om Bleiswijk uit te komen. “Bleiswijk heeft maar twee uit- en ingangen terwijl het dorp de afgelopen jaren fors gegroeid is. Autorijders in de filestress concurreren bij de stoplichten met fietsers om zo snel mogelijk te kunnen oversteken. Dit levert vaak hachelijke situaties op”. Alle aanwezigen bepleitten de snelle komst van een fietstunnel bij de kruising Hoekeindseweg/N209 in Bleiswijk. “Eigenlijk moeten er onder de N209 niet één maar vier fietstunnels komen: bij de Groendalseweg en Hoekeindseweg in Bleiswijk en bij de Oosteindseweg en de Kulck in Bergschenhoek. Het is te gek voor woorden dat op de 10 kilometer die de N209 telt er nu nog maar één fietstunnel is!” Ook de paralelwegen zijn velen een doorn in het oog. “Er zijn nog steeds geen gescheiden fietspaden. Fietsverkeer mengt zich met het drukke vracht- en landbouwverkeer. De maximumsnelheid van 60 km is veel te hoog”.

“Waarom ondertunnelen we de N209 niet helemaal?” vroeg een inwoner van Bergschenhoek zich af. “Natuurlijk is dit ingrijpend en duur maar zo kun je het lokale en doorgaande verkeer, zeker met de A16 Rotterdam in het vooruitzicht, beter gaan scheiden en voldoet de weg aan het criterium “niet horen, zien en ruiken. Waarom deze eis wel stellen aan de nieuwe A16 Rotterdam en niet aan de N209 die dwars door een verstedelijkt gebied loopt?” Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk kwam met de suggestie om aan de N209 de status van provinciale weg te ontnemen en er een gewone binnengemeentelijke weg van te maken. “Dit betekent dat doorgaand verkeer vanaf Zoetermeer en de A12 en vanaf Rotterdam en de A16 een andere route moet gaan krijgen. De huidige N209 moet natuurlijk zodanig ingericht worden dat de weg alleen maar van lokaal belang wordt”. De aanwezigen vonden zijn idee een onderzoek meer dan waard.

Conclusie van het debat was dat de toekomst van de N209 veel hoger op de agenda van Provinciale Staten moet komen te staan. Leo Bruijn: “binnen 4 jaar moet er een oplossing gevonden worden gezien de komst van de A16 Rotterdam”. Er moet veel meer vaart komen in de aanpassingen die voor de korte termijn noodzakelijk zijn: meer snelheidscamera’s, fietstunnels, geluidsarm asfalt, geluidsschermen en een duidelijker snelheidsregime. En vergeet vooral niet het openbaar vervoer van en naar Bleiswijk te verbeteren!

Veel stof voor discussie

Station LaLa-Zoetermeer steeds mooier

ZEKER ZIJN VAN EEN STERK EUROPA

Afgelopen dinsdag, 5 maart, organiseerde de PvdA een campagnedag in Brussel. Zo’n 80 partijleden waren te gast van onze Eurodelegatie. Raymond Tans vertegenwoordigde de PvdA-afdeling Lansingerland.

Uit het hele land, van Groningen tot Limburg en van Gelderland tot Zuid-Holland, werden de partijmannen en –vrouwen vanaf drie opstapplaatsen per bus naar Brussel vervoerd. Hier begonnen we, zoals dat in Brussel gewoonte is, met een lunch en een drankje. Vervolgens werden we ontvangen door onze PvdA-delegatie in het Europese Parlement, te weten: Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri.

Na een korte terugblik kwam al snel de komende campagne aan de orde. Met de opkomst van de populisten en nationalisten die – kijk naar het Verenigd Koninkrijk – de EU willen afbreken, worden de verkiezingen van heel groot belang. De PvdA is groot voorstander van een verenigd Europa dat ons vrede en veiligheid heeft gebracht. De EU beschermt ons tegen de bedreigingen van buitenaf en alleen met de EU kunnen we de grote, grensoverschrijdende, problemen zoals klimaatverandering, criminaliteit, immigratie, et cetera. aanpakken. De PvdA is voor een sterk en rechtvaardig Europa en waarin de mensen centraal staan.

Frans Timmermans, de huidige vicevoorzitter van de Europese Commissie, is onze “Spitzenkandidat” die inmiddels zijn sporen in Europa ruimschoots heeft verdiend. Hij is de man die onze idealen gaat uitdragen en die tevens kandidaat is voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Met hem als voorzitter van de Europese Commissie kunnen we nog effectiever werken aan onze idealen van een sociaal, rechtvaardig en een menswaardig Europa.

Op 23 mei 2019 gaan we voor een Zeker Europa. U hoort binnenkort van ons!

PvdA campagnedag in Brussel

BERKELSE KLOKKENLINT NIET DOORGETROKKEN NAAR MEERWEG

Het Berkelse klokkenlint wordt voorlopig niet doorgetrokken naar de Meerweg zoals bij het maken van het plan de bedoeling was. Dit blijkt uit een bericht dat de gemeente Lansingerland stuurde aan wijlen onze partijgenote Ellen van Beurden die als lid van de culturele adviescommissie intensief betrokken was bij de plannenmakerij van het klokkenlint. Volgens de gemeente wordt het klokkenlint In het kader van de werkzaamheden in Berkel centrum weer in ere hersteld tot aan de Oostmeerlaan. Tot dit punt gaan de klokken na jarenlange stilte weer klingelen. Het is volgens de gemeente een kostbare operatie om het laatste gedeelte van het klokkenlint tussen de Oostmeerlaan en de Meerweg aan te leggen, omdat het lint in dat geval de Oostmeerlaan nog moet oversteken. “Er is helaas geen geld beschikbaar om dit mogelijk te maken. Daarom wordt de vraag van Ellen van Beurden binnen het huidige beleid niet opgepakt”.

In het verleden was er budget gereserveerd om de aanleg van het klokkenlint tot aan de Meerweg mogelijk te maken. Kennelijk is dit budget in de loop van de jaren in het kader van de bezuinigingsoperaties verdwenen. Jammer, want het idee was om via het klokkenlint een directe verbinding te leggen tussen het hart van Berkel centrum, de dorpskerk en de grens van de bebouwde kom, de Meerweg. Een symbool van verbondenheid dus, verbeeld door muziek.

Het zou het college sieren om de kosten van de ontbrekende schakel op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Wellicht kunnen de te verwachten Eneco-miljoenen hier soelaas bieden. Dat zou tevens een prachtig postuum eerbetoon zijn aan Ellen van Beurden die zich jarenlang heeft ingespannen voor de terugkeer van het Berkelse carillon, de Wachter, het klokkenlint in het bijzonder en de kunst in Lansingerland in het algemeen.

Klokkenlint Berkel

LANSINGERLAND IN 2018 NOG VEILIGER ZEGT AD MISDAADMETER

Lansingerland was in onze regio altijd al een veilige gemeente maar in 2018 is onze gemeente nog veiliger geworden. Dit blijkt uit de vorige week verschenen jaarlijkse Misdaadmeter van het AD. In 2017 was Lansingerland nog goed voor de 169ste plek, in 2018 is onze gemeente gestegen naar plaats 211 van de in totaal 350 Nederlandse gemeenten. Daarmee bevindt Lansingerland zich in de groene zone. De AD misdaadmeter wordt gemaakt op basis van een aantal high impact crimes zoals woninginbraken, autokraken, mishandelingen, bedreigingen, zakkenrollen en straatroven. Op straatroof en overvallen na was er in heel 2018 sprake van een forse teruggang.

In de cijfers komen misdrijven als computerfraude, geweld achter de deur, verkeerscriminaliteit en het de handel in drugs niet voor. Het kan best zijn dat deze cijfers een heel ander beeld geven over de veiligheid in Lansingerland dan de cijfers van de AD misdaadmeters suggereren. De aanpak van deze typen van criminaliteit vragen trouwens om een heel andere bestuurlijke, sociale en justitiële aanpak dan waar bijvoorbeeld de gemeentelijke Boa’s en de Buurttoezicht vrijwilligers zich op richten. Kort geleden stelden wij hierover schriftelijke vragen aan het college. De beantwoording is overigens uitgesteld, omdat de beantwoording van de vragen ook aan de politie is voorgelegd. Wij zijn heel benieuwd naar het antwoord dan we uiteindelijk gaan krijgen. Mogelijk dat wij de reactie van het college gaan agenderen in de commissie Algemeen Bestuur.

 Cijfers uit AD Misdaadmeter 2018

 Tot slot: De komende week is het weer commissieweek. Bij Cie Ruimte onder meer een bespreekstuk van CDA over urgentie van bouwen in Bleiswijk. Interessant! Cie AB heeft het Huis van de Samenleving op de agenda staan. Bij Cie Samenleving spreken we onder andere over het integraal beleid voor Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022. Genoeg te doen, dus. Heb een goede week!

Paardjes bij de Noordeindseweg

O.L.V. Geboorte kerk aan de Noordeindseweg