WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 12 T/M 17 JANUARI 2020

19 januari 2020

Dit is nummer 537 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland, het eerste van 2020. Onze fractie wenst alle lezers van dit weekbericht en volgers van onze politieke activiteiten een goed en gezond 2020 toe. Direct na het kerstreces konden de Gemeenteraadsleden weer volop aan de bak. Deze afgelopen week was gevuld met raadscommissievergaderingen en daar wijden we een aantal berichten aan. Natuurlijk is er ook ander politiek nieuws.

Winterse Groenzoom

VERTREK WETHOUDER ABEE SLECHT VOOR CONTINUITEIT

Het aanstaande vertrek van wethouder Albert Abee (CDA) naar de gemeente Westland is slecht voor de continuïteit van het bestuur van de gemeente Lansingerland, vindt PvdA fractievoorzitter Petra Verhoef. “Hij is in onze gemeente de bestuurlijk verantwoordelijke voor de zware portefeuille duurzaamheid, glastuinbouw en greenport, financiën en grondzaken. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwe wijken als Wilderszijde, de voltooiing van de bouw op de Westpolder, de realisering van grote bedrijventerreinen, de uitbreiding van het winkelhart van Berkel, de verdere innovatie van de glastuinbouw, de afronding van de verkoop van de Eneco aandelen en de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma voor de komende jaren. Geen kleine zaken dus, en vele daarvan zijn bepalend voor de toekomst van Lansingerland”.

Petra Verhoef vindt het jammer dat de wethouder nu vertrekt: “Van een wethouder van het kaliber van Albert Abee had ik eigenlijk verwacht dat hij deze periode nog verder had doorgepakt. Persoonlijke betrokkenheid is essentieel voor het welslagen van onze ambities. Zijn vertrek heeft dus ook gevolgen voor de inwoners, de maatschappelijke organisaties die dag en nacht klaar staan voor onze inwoners en ook voor de partners in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur waarmee onze gemeente intensief samenwerkt. Ik kan mij zo voorstellen dat de coalitiepartijen ook wel even moesten slikken.”

Ook RET-bus rijdt nu elektrisch

GRATIS OPENBAAR VERVOER VOOR OUDEREN MET LAAG INKOMEN

Wij hebben er jarenlang voor geknokt en nu is het zover, het college van Lansingerland komt met een plan voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen op het RET-net. Onze gemeente heeft de RET en de MRDH kostenramingen gevraagd voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Het gaat daarbij om onbeperkt gebruik van alle RET-lijnen (bus, tram, metro) na 9 uur. Reizen op de E-lijn naar Den Haag is in onderstaande berekening nog niet meegenomen. Het ligt voor de hand om dit extra bij RET in te kopen, vindt het college.

Onbeperkt reizen voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het minimum kost jaarlijks € 94.200. De doelgroep betreft in Lansingerland 1.100 inwoners. De RET schat dat hiervan 605 inwoners gebruik zullen maken van het gratis aanbod en dat zij gemiddeld 160 ritten per jaar maken. 80% procent hiervan maakt reeds gebruik van het OV, 20% is een nieuwe reiziger.

Het college heeft ook nagegaan wat het kost om alle ouderen ongeacht het inkomen gratis openbaar vervoer aan te bieden. De jaarlijkse kosten hiervan zijn € 526.600. De doelgroep betreft in Lansingerland 9.387 inwoners. De RET schat in dat hiervan 6.100 inwoners gebruik zullen maken van het gratis aanbod en dat zij gemiddeld 100 ritten per jaar maken. 60% procent hiervan maakt reeds gebruik van het OV, 40% is een nieuwe reiziger. Ouderen die met een OV-kaart op saldo reizen ontvangen nu al een korting van 34% op al het openbaar vervoer in Nederland.

Zoals bekend, is onze fractie er vanouds een groot voorstander van om, net als in Rotterdam, álle ouderen gratis openbaar vervoer aan te bieden. Het gratis reizen voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het minimum is voor ons de eerste stap. Ons voorstel is wel om de doelgroep iets groter te maken dan de voorgestelde 120% van het minimum. De PvdA gaat in de raadscommissie Samenleving van februari voorstellen om uit te gaan van 130% van het sociaal minimum. Hiermee bereiken we alle ouderen met een inkomen tot modaal. Dit zal ons de financiële kop heus niet kosten.

Station Westpolder met huiskat

VRIJ BESTEEDBARE ENECO OPBRENGST GEBRUIKEN VOOR DUURZAME TOEKOMST

Eind januari debatteert de Raad over de verkoop van de aandelen Eneco. Wanneer de Raad in meerderheid instemt met verkoop en de verkoop vervolgens definitief doorgaat, ontvangt onze gemeente een bedrag van circa € 137 miljoen. Zoals bekend was de PvdA fractie geen voorstander van de verkoop. Eneco is van cruciaal belang voor de energie transitie. Dit vraagt uit oogpunt van het algemeen belang ook voor de toekomst om directe betrokkenheid van het openbaar bestuur bij dit bedrijf. Maar het debat hierover is beëindigd en een grote raadsmeerderheid is voor verkoop. Het debat gaat nu over de besteding van de verkoopopbrengst. De PvdA-fractie wil dat een belangrijk deel van de opbrengst ingezet wordt voor onder meer grotere inzet op duurzaamheid. Om invloed te krijgen op de besluitvorming, heeft onze fractie besloten om toch voor het raadsvoorstel met betrekking tot verkoop te stemmen.

De verkoopopbrengst zal volgens het college in het tweede kwartaal 2020 ontvangen worden. Vanaf 2021 valt wel het jaarlijkse dividend van € 1,6 miljoen weg. Zonder maatregelen betekent het besluit tot verkoop dus dat er in de gemeentebegroting vanaf 2021 een structureel nadeel ontstaat van € 1,6 miljoen. Het college stelt daarom een drietal concrete maatregelen voor: vervroegd aflossen van twee leningen in 2020, inzetten van een deel van de verkoopopbrengst voor de financieringsbehoefte in 2023 en het vormen van een reserve in 2020 om incidentele nadelen voor de jaren 2021 t/m 2023 op te vangen. De eerste twee maatregelen zijn voldoende om het wegvallende Eneco-dividend vanaf 2024 structureel op te vangen.

Ongeveer € 70 miljoen van de verkoopopbrengst kan worden gebruikt voor nieuw beleid. Het college stelt voor om de aanwending van de verkoopopbrengst aan de orde te stellen in een raadsbreed proces en hierbij integrale afwegingen te maken in relatie tot de meerjarige opgaven van de gemeente Lansingerland. Het college: “De eerste stap is om met elkaar een beeld te hebben van de maatschappelijke opgaven van onze gemeente in de komende 10 tot 15 jaar. Basis voor dit gezamenlijke beeld vinden we samen in een inventarisatie van ontwikkelingen, trends en feiten en de interpretatie daarvan. De tweede stap is dan te bepalen welk financieel beslag deze maatschappelijke opgaven vraagt en welke financiële kaders daarbij van toepassing zijn. Vervolgens weegt de raad het gehele beeld integraal af en neemt concrete besluiten die dan in het tweede kwartaal van 2021 een plaats krijgen in de Kaderbrief 2022. Tot die tijd parkeert de raad de € 70 miljoen waardoor dit bedrag volledig beschikbaar blijft”.

Hamid Azzouzi was onze woordvoerder bij de commissie AB. Het voorgestelde scenario door het college vindt de PvdA fractie een goede keuze. Het is een goed idee om raadsbreed, wel overwogen en in alle rust te bespreken hoe het vrijkomende Eneco budget moet worden ingezet. We moeten hierbij vooral ook denken aan toekomstige inwoners. De PvdA kiest ervoor om met name in te gaan zetten op duurzaamheidsprojecten en op versterking van onze infrastructuur en mobiliteit. Ook een bijdrage aan het grondbedrijf om goedkopere woningen op Wilderszijde en elders te kunnen bouwen ligt voor de hand. We zien uit naar de verdere besprekingen hierover met raad en college. Natuurlijk kunnen ook onze inwoners hier hun mening over geven, maar de toekomstige generaties zullen we vooral in gedachten moeten houden.

Winterse Groenzoom

WIL COLLEGE 100 SOCIALE HUURWONINGEN PER JAAR GAAN BOUWEN?

Hoe zien de vraag en aanbod eruit?

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2020 op 11 juli 2019 heeft de raad met de motie ‘Wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland’ gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot de groep woningzoekenden is die aangewezen is op huurwoningen tussen € 720,- en € 1.000,- p/m, hoe de wachttijd voor sociale huurwoningen significant teruggebracht kan worden en welke sturingsinstrumenten er zijn om de wachttijd voor Lansingerlandse woningzoekenden terug te brengen en de mate waarin de sturingsinstrumenten beïnvloed kunnen worden. De raadscommissie Ruimte stond afgelopen dinsdag stil bij de notitie met aanbevelingen die het college hierover presenteerde.

In 2018 was volgens het college de gemiddelde inschrijfduur voor een woning in Lansingerland 34 maanden. Dit is inclusief de wachttijd van urgenten en directe bemiddeling. Zonder deze groepen bedroeg de wachttijd voor sociale huurwoningen binnen Lansingerland gemiddeld 50 maanden. In 2016 en 2017 was de inschrijfduur voor de regulier woningzoekende gemiddeld 53 maanden. Voor de totale regio was in 2018 de wachttijd 31 maanden en zonder urgentie en directe bemiddeling was deze wachttijd 40 maanden. Bij de genoemde wachttijden is geen onderscheid gemaakt tussen actief en passief woningzoekenden en woningzoekenden die al beschikken over een zelfstandige woning (koop of huur). 3B Wonen kent een mutatiegraad van 5,5% waardoor er in de huidige situatie jaarlijks 240 woningen beschikbaar zijn.

Een aanzienlijk deel (ongeveer 40%) van de woningen wordt in Lansingerland via directe bemiddeling aangeboden. Hieronder vallen de urgent woningzoekenden. In 2018 kregen huishoudens met onderstaande urgentiegronden een woning: medische noodzaak (12), te hoge woonlasten (27), doorstroom vanuit opvanginstelling (3), herhuisvesting i.v.m. sloop (26), statushouders (33) en overig (4) zoals mantelzorg, situaties met geweld en bedreiging, hardheidsclausule (3). Dit laatste betreft schrijnende gevallen die bij strikte naleving van de urgentieregels niet voor urgentie in aanmerking komen.

Het aantal woningzoekenden voor een sociale huurwoning in Lansingerland op 1 januari 2019 bedraagt 3.928. Hiervan zijn 2.722 personen actief op zoek naar een sociale huurwoning in Lansingerland. De gemiddelde wachttijd voor een starter in Lansingerland bedroeg in 2018 38 maanden en voor een doorstromer 58 maanden. De gemiddelde inschrijfduur voor een Lansingerlandse jongerenwoning was 17 maanden.

In Lansingerland wonen 380 huishoudens in een sociale huurwoning met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning. Als deze groep door verhuist naar een middeldure huurwoning, dan zorgt dat voor meer vrijkomende sociale huurwoningen en dus een kortere wachttijd. Overigens blijkt uit de praktijk dat deze mensen niet erg geneigd zijn te verhuizen naar een dergelijke woning.

Zilvergracht Berkel Westpolder

Aanbevelingen van het college

Om de wachttijd zo veel mogelijk te beperken zal het college de volgenden instrumenten hanteren en acties uitvoeren.

 • Doorstroming vanuit een sociale huurwoning naar een nieuwbouw starterswoning continueren (zowel koop als vrije sector huur). Hiervoor zullen we ook bij toekomstige projecten afspraken maken met ontwikkelende partijen.
 • De mogelijkheden en wenselijkheid van een verhuiskostenvergoeding bij doorstromers in een sociale huurwoning nader onderzoeken.
 • Starterslening herinvoeren.
 • In de prestatieafspraken opnemen dat voor jongerenwoningen tijdelijke huurcontracten worden afgesloten.
 • MaasKoepel verzoeken de mogelijkheden voor woningruil te faciliteren.
 • Conform het gemeentelijk bod aan de regio het aantal sociale huurwoningen en overige woningen uitbreiden. Het college gaat er van uit dat er vanaf 2020 100 sociale huurwoningen per jaar opgeleverd worden. Dit is meer dan wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is.
 • Voorkomen dat de sociale huurvoorraad afneemt door verkoop of huurliberalisatie. In de prestatieafspraken worden hier afspraken over gemaakt.
 • In het kader van de woonvisie de mogelijkheden van tijdelijke/flexwoningen nader onderzoeken.
 • Met 3B Wonen afspraken maken om lokaal maatwerk waar mogelijk maximaal (25% van de woningen specifiek labelen voor Lansingerlanders) in te zetten.
 • Woningen aanbieden via Loting en DirektKans vooral inzetten bij minder populaire/courante woningen.
 • Bij Maaskoepel er op aandringen tot een realistischer definitie van actief woningzoekende te komen: een blijvend woningzoekende is iemand die in 2 jaar tijd minimaal 8 keer op een woning reageert.

De PvdA fractie waardeert de collegenotitie. Alle cijfers en instrumenten staan nu goed op een rijtje. Feit is wel dat er nog niet veel duidelijk is over de vraag naar betaalbare middenhuur woningen van 750-1000 euro. Hierover volgt van collegezijde later meer. Blij zijn wij als fractie met de toezegging om 100 sociale huurwoningen per jaar te gaan bouwen. Hiermee kan volgens het college de wachttijd in 5 jaar tijd afnemen met 7 maanden

In 2030 moeten het aandeel sociale huurwoningen dus met 1000 gestegen zijn. Wij gaan er vanuit dat er hiervan 750 op Wilderszijde gebouwd zullen gaan worden. Ook de kern Bleiswijk moet goed in beeld komen net als de mogelijke bouwlocatie bij station Lansingerland-Zoetermeer. Er vanuit gaande dat Lansingerland nog wel tot 2035 blijft bouwen ligt een totaal aantal van 1500 sociale huurwoningen dus voor de hand. Dat gaat dus de goede kant op!

Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag stelde wethouder Kathy Arends dat de 100 sociale huurwoningen extra per jaar een “rekenexcercitie” betreft dus geen concreet beleidsvoornemen van het college. De PvdA fractie vindt dit vreemd. “Waarom zo’n rekenexercitie, die laat zien dat meer sociaal bouwen verreweg de meest doeltreffende maatregel is, vermelden wanneer je als college niet voor deze oplossing kiest?”, vroeg Petra Verhoef zich af. Ze vond de cijfers ook heel realistisch, passen bij wat er kan en moet gebeuren. De PvdA fractie gaat er vanuit dat deze cijfers een goede indicatie zijn van het door het college de komende jaren te voeren beleid voor bouwen van sociale huurwoningen.

Verantwoord wandelen in het Rottemerengebied

COLLEGE WIL TERECHT MEER TIJD VOOR OPSTELLEN NIEUW AFVALBELEID

Met het raadsbesluit van 27 september 2018 nam de raad de aanbeveling van de Rekenkamer uit het onderzoek naar Afvalbeleid over om de hoeveelheid restafval terug brengen naar 100 kilo per inwoner. De Rekenkamer sloot met deze aanbeveling aan bij één van de doelstellingen van het VANG-programma (dit is het Rijksprogramma van afval naar grondstof) om de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner naar 100 kg te brengen, met verdere afname in de jaren daarna. Het behalen van de doelstelling is geen wettelijke verplichting maar de Rijksoverheid zet wel een financiële prikkel in om gemeenten te bewegen de doelstelling te behalen. Zo heeft de regering in het belastingplan voor 2019 besloten om per 1 januari 2019 de Afvalstoffenbelasting te verhogen van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Voor elke ton restafval moet een gemeente belasting afdragen, hoe meer restafval, hoe meer belasting. De verwachting is dat de belasting de komende jaren verder stijgt. De inwoners betalen deze rekening. De 100 kg restafval per inwoner is tevens een eerste stap om aan de circulaire ambitie uit “Lansingerland Duurzaam” te werken. In deze visie is vastgelegd dat we in 2050 0 kg restafval per inwoner willen realiseren. Een uiterst ambitieuze doelstelling.

Op 12 maart 2019 is in de Commissie Ruimte gesproken over nieuwe kaders voor het Afvalbeleid, waar deze 100 kilo (“wat” gaan we bereiken) onderdeel van uitmaakt. De Commissieleden wilden echter ook weten “hoe” het college aan de voorgestelde kaders gaat voldoen. De Commissieleden verzochten het college daarom om, aanvullend op de kaders, óók een onderbouwd voorkeursscenario ter bespreking voor te leggen.

“Het nieuwe Afvalbeleid, dat als doel heeft 100 kilo restafval per inwoner (“wat”) te realiseren, moet volgens het college passend zijn bij de situatie van Lansingerland en transparant en begrijpelijk zijn voor de inwoners. Vanwege de gedragsbeïnvloeding die van nieuw Afvalbeleid uit gaat én vanwege de financiële implicaties hiervan, vereist het een scenario dat goed toe te lichten is en een breed draagvlak mag verwachten. Aanvullend hier op kiest het college bewust voor een “zachte landing” van het nieuwe Afvalbeleid bij de inwoners en wil hen de kans geven hun gedrag rond afvalinzameling aan te passen”, aldus het college.

In verband met de impact op de samenleving, wil het college een uitgebreide vorm van burgerparticipatie toepassen, waarbij inwoners betrokken worden bij hoe de afvaldoelstelling behaald moet worden (“hoe”). Om de betrokkenheid en noodzakelijke bijdrage van de inwoners te stimuleren, denkt het college na over actieve interactie met de inwoners, zodat zij mee kunnen denken over wat dat vraagt van de gemeente en de inwoner. Het doel is tot een scenario te komen dat door zoveel mogelijk inwoners gedragen wordt. Het college wil de opzet en uitvoering van de burgerparticipatie met de raad bespreken en de input van de raad in het participatieproces verwerken.

Met het oog op bovenstaande overwegingen én de prijs- en technologische ontwikkelingen op het gebied van afval, neemt het college langer de tijd om tot een weloverwogen en gedragen voorstel te komen. Naar verwachting volgt dit in de tweede helft van 2020.

De PvdA fractie vindt dit een verstandige lijn. Het is bovendien raadzaam om ook het bestuurlijke oor te luisteren te leggen bij de colleges van Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer omdat daar precies dezelfde problemen spelen als hier. De gemeente Zuidplas is al een stapje verder met het terugbrengen van restafval.

Wellicht kan het werk van de Argumentenfabriek (de mooie digitale Argumentenkaart Afvalscheiding voor gemeenten) de inwoners en de raad van Lansingerland een handje helpen om goede keuzes te maken over de methode van verzamelen van afval. Feit is volgens de Argumentenfabriek wel dat nascheiden van papier, glas en GFT niet mogelijk is.

Restaurant ‘t Zeeltje Rottemerengebied Bleiswijk

OOK IN LANSINGERLAND EEN VUURWERK VERBOD?

Gaat Lansingerland de gemeente Rotterdam achterna en kiest het in afwachting van landelijke wetgeving voor de komende jaarwisseling voor een algemeen vuurwerkverbod? De PvdA fractie zou hier blij mee zijn en een initiatief vanuit de Raad zeker ondersteunen. Het college deed een digitale enquête naar de wensen naar van de visie op vuurwerkgebruik bij de inwoners. Op zich een prima idee maar wat ons in de enquête opviel was dat er niet gevraagd werd of de inwoners voor of tegen een algemeen en/of gedeeltelijk vuurwerkverbod zijn. Een gemiste kans!

Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-werk-periode-9-17-oktober-2017/

Rottemeren

HOE STAAT HET MET DE UITVOERING VAN “LANSINGERLAND DUURZAAM”?

Medio 2019 stelde de Raad het actieplan “Lansingerland duurzaam” vast. Tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur van afgelopen week stond de belangrijke Uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam 2020-2024 op de commissieagenda. Dit document dient ook als basis voor de met de raad afgesproken viermaandelijkse voortgangsrapportage.

Voor een groot deel staat volgens het college de besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van voorgenomen projecten of beleidsplannen op de rol maar voor een klein deel nog niet. Het gaat hierbij om het initiatief duurzame woningbouw, samenwerking met bewonersinitiatieven, verduurzamen glastuinbouw, duurzame bedrijfsterreinen, stimuleren energiebesparing door bedrijven, verduurzaming van gemeentelijk vervoer, circulair materiaalgebruik in de buitenruimte, terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwaterketen, samenwerking rond de emissieloze kas, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), gescheiden afvalinzameling in het kantoorpand en de publieke afvalbakken, Implementatie DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte) beleid, Tuin van de Toekomst en groen en biodiversiteit.

Niet duidelijk uit de uitvoeringsagenda 2020-2024 werd hoe het op dit moment staat met de samen met de ChristenUnie in juli 2019 ingediende motie waarin het college werd opgeroepen om:

 • Te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het voorkomen dan wel verminderen van energiearmoede en welke rol zij daarin kan spelen
 • Te onderzoeken hoe de energiebesparingsmogelijkheden actief meegenomen kunnen worden in de huidige hulp die geboden wordt aan huishoudens die moeite hebben hun energierekening te betalen, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening, vroegsignalering van geldzorgen, de voedselbank, wijkteams en welzijnsorganisaties
 • De uitkomsten van bovenstaande onderzoeken te delen met de raad en waar mogelijk mee te nemen in de uitvoeringsplannen van de visie Lansingerland Duurzaam.
 • Bij de uitwerking van het revolverend duurzaamheidsfonds specifiek in beeld te brengen hoe inwoners met minder financiële middelen gebruik kunnen maken van het fonds en/of mogelijk aanspraak kunnen maken op het Warmtefonds van het Rijk.

Natuurlijk informeerden wij er tijdens de commissievergadering naar. Kennelijk had het college nog niets gedaan aan de uitvoering van deze motie, zo bleek uit de reactie van wethouder Abee. Hij haastte zich aan Petra Verhoef toe te zeggen dat het college hierover binnenkort een brief aan de raad zal toesturen.

Het wordt een hele uitdaging om in kaart te brengen hoe de warmtevoorziening ‘nieuwe stijl’ in alle wijken kan worden gerealiseerd. Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe wijk Wilderszijde op een collectief warmtenet wordt aangesloten. Dat komt door de aanhoudende problemen met het Rotterdamse warmtebedrijf. Het college blijft vertrouwen houden in het warmtenetwerk. Volgens het college kan het niet bestaan dat we in Lansingerland niet aan de warmteleiding worden aangesloten, linksom of rechtsom. Alleen dan kan warmtevoorziening in de toekomst mogelijk worden gemaakt voor huishoudens en glastuinbouw. Een andere belangrijke uitdaging is ook het vaststellen van maatregelen om de CO2 uitstoot door het verkeer fors terug te brengen. Lansingerland wil in 2050 zelf 25% duurzame elektriciteit gaan opwekken. Dit wordt een hele klus zonder de beschikbaarheid van zonneweiden en windmolens.

De Uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam 2020-2024 ziet er actiegericht uit. Op diverse fronten worden (soms kleine) stappen genomen. Stapje voor stapje op weg via een concreet uitvoeringsprogramma naar een duurzaam Lansingerland. De PvdA wacht met spanning de verdere evaluatieverslagen af.

Werken in de Rottemeren

PVDA IS VOOR KOMST CULTUURHUIS IN BERKEL CENTRUM

Afgelopen donderdagavond debatteerde de commissie samenleving over het raadsvoorstel om in de uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel een Cultuurhuis Blok B te gaan bouwen. In dit huis zal de Bibliotheek Oostland worden gevestigd, komt er een film- en theaterzaal met 200-250 stoelen, is er ruimte voor commerciële horeca en ook voor allerlei sociaal-culturele initiatieven. De komst van een Cultuurhuis voorziet in de behoefte van vele inwoners en organisaties, zo is uit eerder onderzoek gebleken. Het college kiest ervoor om zelf eigenaar te worden van het Cultuurhuis en dit niet aan de markt over te laten omdat dit financieel het meest aantrekkelijk is. Ook biedt het uiteindelijk voor onze inwoners meer zekerheid dat cultuur de bestemming van het gebouw blijft. Anders worden er ineens winkels of appartementen van gemaakt.

Een op te richten stichting die het gebouw gaat huren moet gaan zorgen voor een divers en aansprekend aanbod. Kernpartners worden de Bibliotheek Oostland, Lantaren het Venster voor de culturele programmaring en een horeca uitbater. De exploitatiekosten worden geraamd op 650.000 euro per jaar waar zo’n 450.000 euro aan inkomsten per jaar tegenover moeten komen te staan. Zowel de raming van de uitgaven als die van de inkomsten zijn onderbouwd maar onzekerheden blijven natuurlijk altijd.

De PvdA is voorstander van de bouw van Cultuurhuis Blok B. Een Cultuurhuis kan een belangrijke trekker in het winkelcentrum worden. De combinatie van bibliotheek, taalhuis, ontmoetingsplek, horeca en theater is ook elders in de praktijk een sterke gebleken. Per inwoner geven we met de komst van het cultuurhuis gemiddeld meer uit aan cultuur, maar niet hoger dan bij buurtgemeenten. Een enthousiast stichtingsbestuur en creatieve kernpartners moeten voor de successen gaan zorgen. Natuurlijk zijn er financiële risico’s. Maar mocht onverhoopt het concept Cultuurhuis in Berkel centrum niet aanslaan dan is het mogelijk om het pand een alternatieve aanwending te geven voor onze inwoners. Een belangrijk punt voor ons is tot slot nog de toegankelijkheid van het gebouw voor ouderen en mensen met een beperking. Ook de stoepen en oversteekplaatsen van bijvoorbeeld de Oudelandse Hof naar het Cultuurhuis moeten goed begaanbaar en veilig zijn.

Definitieve regenboogoversteek Berkel centrum is klaar!

BETAALBAAR BOUWEN STAAT CENTRAAL OP PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE

Maandagavond 20 januari 2020 is de traditionele nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Net als tijdens voorgaande jaren wil het afdelingsbestuur en de fractie stil staan bij belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente. Een thema dat Lansingerland de komende jaren stevig bezig zal houden is het bouwen van nieuwe woningen. Het gaat hierbij om sneller, meer en vooral betaalbaar bouwen. De vraag naar nieuwe huizen is groot maar het aanbod is voor zeer velen onbetaalbaar. Wat is hieraan te doen? Hoe kunnen starters, leraren, politieagenten, zorgverleners en bouwvakkers zeker zijn van een betaalbaar huis in Lansingerland?

Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) van de provincie Zuid-Holland, die wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, zal dan zowel vanuit provinciaal als vanuit lokaal perspectief vertellen hoe zij met deze uitdagingen om zal gaan. Directeur-bestuurder Hanneke Vliet Vlieland van de corporatie 3B-Wonen en PvdA fractievoorzitter Petra Verhoef zullen vervolgens reageren op het verhaal van de Gedeputeerde. De PvdA nieuwjaarsreceptie vindt plaats op maandag 20 januari 2020 vanaf 20 uur in partycentrum ’t Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel & Rodenrijs.

Tot slot: Aanstaande maandagavond is, zoals hierboven al vermeld, onze Nieuwjaarsreceptie. Woensdagavond is er een beeldvormende vergadering over vuurwerk in Lansingerland. Ook wordt er door raadsleden een werkbezoek gebracht waarbij de huisvesting van arbeidsmigranten centraal staat. En volgend weekend verschijnt natuurlijk weekbericht 538. Dat is in 2020 niet anders dan de jaren daarvoor!

Retraiterie Rottemeren

Pekhuisbrug Bleiswijk