WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 13 T/M 19 OKT 2018

21 oktober 2018

Dit is weekverslag nummer 487 van de PvdA fractie in Lansingerland. Op woensdag waren ‘de algemene beschouwingen’ aan de hand van de begroting 2019-2022 en het collegeprogramma 2018-2022. Op donderdag bij de raadsvergadering spraken we opnieuw over de sporttarieven en stelden we bij het vragenhalfuurtje vragen aan de wethouder over de komst van de Rabobank als huurder in de centrale hal van het gemeentehuis.

Heien in Bergschenhoek…daar wel

TAMME BOEL BIJ ‘ALGEMENE BESCHOUWINGEN’

Op 17 oktober waren Hamid Azzouzi en Petra Verhoef namens de PvdA fractie bij de (lange!) gezamenlijke commissievergadering over de begroting en collegeprogramma. Deze twee werden integraal besproken. De spreektekst van Petra staat hieronder.

Het kan geen toeval zijn, het nieuwe college van Lansingerland dat trots haar Collegeprogramma 2018-2022 met de titel “Lansingerland doet ‘t” presenteert met felrode paraplu’s in de hand. Veel van wat het college de komende jaren wil gaan realiseren komt ons namelijk maar al te bekend voor. Het het resultaat van het voortdurend blijven agenderen door de PvdA fractie. We noemen een aantal zaken:

Verlaging OZB, versterking afdeling sociale zaken, betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking, versterken van economische positie van Lansingerland , als “Hart van de Metropoolregio”. Verder is goed dat het college “initiatiefnemers (burgers) met goede plannen gaat begeleiden en snel duidelijkheid gaat geven over (on)mogelijkheden”. Ook goed dat de fietsveiligheid op de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg wordt verbeterd. Het college spreekt zich nog niet expliciet uit over de door PvdA (en door VVD voortdurend gesteund) in hun verkiezingsprogramma’s verlangde aanleg van een fietstunnel, maar geeft wel aan dat “we voorstellen voor grotere aanpassingen uitwerken en zullen voorleggen aan de gemeenteraad”. Deze zin biedt op termijn een nieuwe ingang voor de tunnel, wat ons betreft!

Er is ruim 3 miljoen euro structureel beschikbaar voor nieuw beleid. Maar het begrotingsoverschot is ruimer dan dat. Wij zouden graag her en der aandachtspunten aanbrengen, zoals nu verder uitgelegd.

 Bouwen moet sneller: Sneller, betaalbaar en sociaal bouwen is voor de PvdA fractie één van de belangrijkste politieke thema’s gedurende de komende jaren! Jammer dat er de komende jaren maar 400 nieuwe huizen per jaar bijkomen. De ambities zijn flink teruggeschroefd. Wethouder Abee heeft bij herhaling aangegeven dat bouwen in een hoger tempo dan nu voorzien er niet inzit omdat de markt dit niet aan kan. De gemeente kan er volgens hem zelf weinig aandoen. Feit is wel dat niet de markt maar de gemeente als grondeigenaar de grootste risico’s draagt. De projectontwikkelaars leunen achterover met hun veilige bouwclaims zonder ontbindende voorwaarden vanwege tijdsoverschrijding. Wat de PvdA betreft zijn we al in 2025 in plaats van in 2030 klaar met het bouwen van 4000-7000 woningen die nu in de pen zitten. Zo’n 800-1000 nieuwe huizen per jaar dus. Daarmee sluiten wij aan op de dringende oproepen van het provinciebestuur & minister BZK. Dit moet voor Lansingerland met de nodige druk op de bestuurlijke ketel haalbaar zijn. Effect: meer woningen ook voor de Lansingerlanders zélf, snelle aflossing van de leningen en snel versterken van onze solvabiliteit. Waarom halen we niet alles uit de kast? Ons college is een college voor handige projectontwikkelaars, maar niet voor gewone Lansingerlanders die moedeloos op zoek zijn naar een betaalbaar huis. Dit moet echt veranderen. De PvdA fractie is benieuwd naar hoe de Raad hier tegenaan kijkt. Dit zal voor onze fractie het punt van aandacht worden tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 1 november a.s.

 Bouwen moet socialer: In periode 2019-2022 noemt het college dat er 1600 tot 2000 nieuwe huizen worden gebouwd. Daarvan zijn er 130 in het sociale segment via de eigen grondexploitaties en 100 via particuliere initiatieven: 230 in totaal. Daarnaast zitten er 180 starterswoningen in de planning. De rest van de plannen is nog onzeker. Er wordt dus ruim onder de 20% van het sociale segment ontwikkelt en dat kan absoluut niet. Van “versneld bouwen voor alle doelgroepen”, zoals de coalitie graag zei te willen, is zeker geen sprake. We overwegen hier een motie.

Werk voor iedereen: Het is een prima plan om het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 15% terug te brengen. “Werk voor iedereen” is bij uitstek onze ambitie. In het nieuwe collegeprogramma wordt flink geïnvesteerd in participatie. We zijn blij dat de afdeling sociale zaken wordt versterkt om de caseload voor de medewerkers te verlagen en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te versterken. Wij hebben hier vaak op aangedrongen. We zijn minder blij met de keuzes voor de overige investeringen voor Participatie. Bijvoorbeeld speerpunt 24 (Pilot ‘Het Nieuwe Wij’). Bijna 1/3 van de investering bij Participatie gaat naar die pilot, 100.000 per jaar. De ambitie van de initiatiefnemers is in eerste instantie om het aantal uitkerings­gerechtigden in Lansingerland significant naar beneden te brengen. Het is een samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en de samenleving. Een ton per jaar is veel geld. Er is nog volledig onbekend wat er gaat gebeuren en per wanneer. We investeren hier in een projectleider en een locatie zonder een concreet plan te kennen. Daarnaast investeren we 45.000 per jaar in extra toezicht/handhaving uitkeringsfraude. Waarvoor en wat levert het op?

Wat ons betreft wordt er ook geld vrijgemaakt voor een impuls voor cliënt ondersteuning én om de gesubsidieerde arbeid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeid weer in ere te herstellen. Een haalbaarheidsonderzoek voor gesubsidieerde arbeid zou een mooie stap zijn. Dit laatste missen wij nog in het collegeprogramma. We overwegen amendementen op de beide onderwerpen.

Gratis OV voor 65+: “Voor senioren willen we de financiële drempel verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer”, zo staat in collegeprogramma. Dit plan klinkt ons als muziek in de oren en sluit aan bij plan van ons en Leefbaar3B voor gratis OV voor 65-plussers. Helaas blijft het voorlopig bij een onderzoek naar de mogelijkheden, gelukkig wel met de RET in de loop. Wij overwegen een motie om het onderzoek naar voren te halen in de tijd en direct te starten met een pilot-experiment, waarbij een kleine groep 65+-ers met laag inkomen daadwerkelijk al vrij gaat reizen, i.p.v. onderzoek op basis van een papieren exercitie. Er is voldoende documentatie van andere gemeentes om snel een en ander door te rekenen.

Duurzaamheid te marginaal bedeeld: De plannen voor de duurzaamheid zijn maar mondjesmaat. “Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor verduurzaming”, vindt het college. Daarmee zet het college zich langs de zijlijn, en miskennen daarmee de belangrijke rol van ook de lokale overheid. Een voorbeeld: “Over 4 jaar zijn minstens 500 woningen van gas los”, zegt het college. Lansingerland telt nu ruim 20.000 woningen. Een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien komen er de komende 4 jaren zo’n 1600 huizen bij. Waarom bouwen we die nieuwe huizen niet allemaal van gas los? Daarnaast is het cruciaal om voor nieuwe en bestaande bouw alternatieven te bieden op collectieve schaal, zoals een warmtenet en geothermie-oplossingen, zonneparken op daken van publieke en private gebouwen, hoogst noodzakelijke aanpassingen van het energienet om überhaupt mogelijk te maken dat er bijvoorbeeld op grotere schaal warmtepompen op worden aangesloten. We overwegen 1 of meerdere moties hierop. Daarbij betrekken we ook investering van Enecogeld (gesteld dat de aandelen worden verkocht) voor duurzaamheid.

Kinderen in armoede in beeld: Het is goed dat het college de “gelijke opgroeikansen voor kinderen en het voorkomen van armoede” expliciet noemt. Voor de PvdA impliceert dit wel dat het college, anders dan nu het geval is, zélf in kaart gaat brengen om welke arme kinderen en gezinnen het precies gaat. Wij denken dat het ongeveer 800 kinderen betreft die nog lang niet allemaal in beeld zijn bij de verschillende steunfondsen. We overwegen een motie om nu eindelijk geld vrij te maken voor het volledig in kaart brengen van de kinderen in armoede en hen te linken aan de steunfondsen en andere vormen van inkomensondersteuning. Dit via begrotingsoverschot kunnen gefinancierd en een welkome aanvulling zijn op beleidsaccent ‘Elk kind een kans’, waar dit nu niet expliciet in zit.

VVE: Op blz. 20 en 29 van de begroting lezen we dat er een structurele korting is in de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden, het onderwijsachterstandenbudget (OAB), voor de gemeente Lansingerland in 2019 een bedrag van € 50.000. OAB wordt onder andere gebruikt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er staat nu in de begroting dat ”wij keuzes maken om ons beleid aan te passen naar de nieuwe budgetten”. Het PvdA standpunt is dat we minder rijksbijdragen moeten compenseren via eigen gemeentelijke middelen. VVE is essentieel voor vorming van bijvoorbeeld vluchtelingen kinderen en andere kinderen met een maatschappelijke achterstand. Het betreft nu 112 kinderen. We overwegen een amendement om de korting van €50.000 te compenseren in de begroting. Dekking kan gevonden worden in het begrotingsoverschot (los van de 3 miljoen nieuw beleid).

 

Nieuwbouw Klapwijkseweg

 In het algemeen was het debat wat tam en werden er nauwelijks moties of amendementen aangekondigd. Hield men het kruit droog of ligt er echt niks in het verschiet? Diverse fracties, waaronder GroenLinks en Leefbaar 3B vinden ook dat de norm van 20% sociale bouw minimaal gehaald moet worden. CDA vindt dat er snel plannen moeten komen om meer te bouwen in Bleiswijk. Wij Lansingerland, GroenLinks en D66 hamerden net als onze fractie op een sterker duurzaamheidsbeleid. D66 benadrukte daarbij dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen. Precies zoals in onze PvdA-motie tijdens de kaderbriefbespreking in juli 2018.

Het college hield vrij algemene hallelujaverhalen en ging in eerste instantie nauwelijks in op de gestelde vragen of commentaar. Wethouder Abee zei dat de grond ‘als zoete broodjes wordt verkocht’. Hij noemde Meerpolder, Parkzoom, Westpolder en Wilderszijde in één adem. Het risico ligt toch heus bij de bouwers, niet bij de Gemeente. Hij zei dat men druk bezig is met de Regionale Energie Strategie en het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij het beleidsplan duurzaamheid. Waarom vraagt hij er dan niet een passend budget erbij? Hij ziet de rol van de gemeente toch vooral als faciliterend. Wethouder Arends draaide zich in allerlei bochten om te verbloemen dat de 20% woningvoorraad in het sociale segment niet meer stevig in de plannen zit, althans niet in het bod dat het college aan de provincie heeft gedaan. Verder legde ze uit dat de extra inzet voor fraude rond bijstand hard nodig is, want de afdeling sociale zaken in Zoetermeer deed er te weinig aan. Of er nou echt een toenemend probleem is rond fraude werd niet duidelijk. Gezien de felle reactie van CDA fractievoorzitter Ruitenberg vindt vooral CDA dit erg belangrijk. Hij miste Investiga, het bureau dat op commerciële basis bijstandsfraude opspoorde. Een constructie die door onze fractie om zeep was geholpen. Kromme tenen bij Petra. Wethouder Fortuyn leek een (fiets?)tunnel te beloven, maar wist nog niet waar. Wethouder van Tatenhove vroeg om haar toch vooral te laten weten hoe er nog meer kinderen in armoede gevonden konden worden, naast school en sportclub als vindplaats.

In de tweede termijn vroeg Petra, op aanraden van Hamid, of er nog raadsvoorstellen naar de raad toekomen over het beleid van collegewerkprogramma voor 2019. Zeker wel! Dan weten we tenminste wat we kunnen verwachten voor het geld. Onverwachte tegenvallers worden opgevangen met de opgebouwde reserves, zo verzekerde wethouder Abee. Het is nu zaak om in de komende twee weken een paar sterke moties en amendementen te schrijven om onze speerpunten veilig te stellen voor de komende jaren, waar mogelijk met de medestanders op de verschillende onderwerpen. Op 1 november gaan we het beleven!

 

Net fietspad en stoep bij de moskee

BEVRIEZEN SPORTTARIEVEN MINDER ROYAAL DAN LIJKT

Van CDA-zijde lag er het reeds aangekondigde amendement op de Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020: de huurtarieven 2019-2020 voor de binnensport bevriezen op het niveau van het tarief van 2018 inclusief 6% BTW. Conform het coalitieakkoord zullen de huurtarieven voor de binnensport- en buitensport hiermee dus voor de komende vier jaar bevroren blijven.

Onze fractie heeft het amendement niet mede ondertekend, maar heeft wel vóór het amendement gestemd. Bij de commissievergadering Samenleving op 4 oktober j.l. hadden we al aangegeven dat het college een kans laat liggen om de tarieven voor de buitensport te verlagen. Hoe dat zit? In 2018 betalen de buitensportverenigingen 6% BTW over de huur van de velden/banen. In 2019 en 2020 mag de gemeente geen BTW over het gebruik van sportvelden meer in rekening brengen in verband met nieuwe EU-regels. De gemeente moet nog wel zelf 9% BTW betalen over de uitgaven voor onderhoud aan de velden. Omdat onzeker is of het BTW compensatiefonds dat hiervoor bestaat dekkend gaat zijn, kiest de gemeente ervoor om het bedrag dat de buitensportverenigingen nu inclusief BTW betalen, ook in 2019 en 2020 in rekening te brengen. Waarom brengt de gemeente de tarieven niet netto (dus zonder BTW) in rekening?

Het gelijk blijven van de tarieven klopt boekhoudkundig wel, maar er zou sprake kunnen zijn van een tariefdaling en dat is een gemiste kans. Wij hebben inmiddels rondgevraagd bij de sportverenigingen wat ze ervan vinden. Zij geven aan allang blij te zijn dat de tarieven niet nog verder verhoogd worden, zoals in 2018 nog wel is gebeurd. We begrijpen dat zij liever geen rumoer willen rond de tarieven.

Herfst in Lansingerland

RABOBANK IN HAL GEMEENTEHUIS: DONE DEAL?

Ons weekbericht meldde het twee weken geleden al: volgens de notulen van collegebesluit van 2 oktober j.l. – n.a.v. de vergadering op 25 september – zal het adviescentrum van de Rabobank Zuid-Holland Midden zich in de centrale hal van het Gemeentehuis vestigen, per 1 februari 2019. De bank schrijft aan haar klanten in een brief dat het grote gebouw aan het Wolfend in Bergschenhoek te groot is en dus gaat men een ‘compacter servicekantoor’ op het gemeentehuis huren. Voor adviezen over hypotheken bijvoorbeeld, niet om te pinnen of muntrollen op te halen.

Tijdens het vragenhalfuurtje van de Gemeenteraadsvergadering van 18 oktober stelde onze fractie vragen aan de verantwoordelijke wethouder Fortuyn.

  1. Vindt het college het gepast om een commerciële instelling in een publiek gebouw, het huis van de samenleving te vestigen?
  2. Is aan andere commerciële instellingen ook die mogelijkheid gegeven? Waarom is de Rabobank uitgekozen? Is dit in uw ogen geen concurrentievervalsing?
  3. Heeft u overwogen om de Rabobank te adviseren om zijn advieskantoor in één van de leegstaande panden in Bergschenhoek te vestigen? Service in de kernen, net als vroeger.
  4. Kan het college nog op dit besluit terugkomen?

Wethouder Fortuyn reageerde alsof het de normaalste zaak van de wereld was. “Het is aan de bank om te bepalen waar ze zich willen vestigen”, zei hij. De bank had hen zelf benaderd en het leek het college een prima idee om op deze manier te beginnen met het bruisender maken van de centrale hal. Andere partijen zijn ook welkom. De huurprijs is marktconform. Een politieloket om aangifte te doen zou ook kunnen. Het past in de visie dat “het gemeentehuis meer is dan de werkplek van de ambtenaren.” Men kan er niet meer onderuit, zonder aanzienlijke schade. Done deal dus?

Saillant is dat Rabo-Vastgoed de ontwikkelaar was van het nieuwe winkelcentrum in Bergschenhoek, dus het deel waar de Jumbo-supermarkt nu zit. Dan is het als lokale bank raar en zeker niet loyaal wanneer je de servicebalie niet in het nieuwe of bestaande winkelcentrum vestigt. Dit getuigt niet van betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het totale winkelcentrum. Zeker nu er zorgen over leegstand zijn en het college centrummanagement gaat invoeren. Het college had de Rabobank hierop moeten aanspreken, wat ons betreft. Commerciële initiatieven in de publieke ruimte van het gemeentehuis hebben een stevig beleidskader nodig en geen ad hoc aanpak zoals nu het geval is. Net als wij, was ook Wij Lansingerland ontstemd. Het zou zo maar kunnen dat dit nog een staartje gaat krijgen.

Tot slot: De komende week is het herfstreces. Onze fractie broedt alvast op moties en amendementen voor de raadsvergadering op 1 november over begroting en collegewerkprogramma. Wij wensen u een goede week!

 

Klokkenwoning wordt herbouwd met oude stenen

 

Dezelfde Klokkenwoning aan Rodenrijseweg in 2016

Plein Vierkantje krijgt steen voor steen vorm