WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 19 T/M 25 MEI 2018

25 mei 2018

Dit is nummer 474 in onze lange reeks van weekverslagen. Op woensdag en donderdagavond waren er uitgebreide beeldvormende avonden over grote dossiers, waar een deel van onze fractie bij kon zijn. Op woensdagmorgen 23 mei reageerde onze fractie op het raamwerk dat de basis voor een coalitieakkoord zal vormen. Onze reactie staat hieronder letterlijk weergegeven. Als enige partij onderschreven wij het raamwerk niet, simpelweg omdat het te ver af staat van de sociale, duurzame, progressieve ambities die wij voor Lansingerland voor ogen hebben. Wij zijn consequent. Inmiddels is via een Persbericht coalitie bekend geworden dat de coalitie zal bestaan uit Leefbaar3B, VVD, CDA en ChristenUnie, een ‘stabiele meerderheidscoalitie’, zo zegt het persbericht. Wij wensen de vier partijen veel succes bij afronden van het coalitieakkoord en natuurlijk in de daarop volgende collegeperiode!

 

Nieuw labyrint AMG Schmidtpark

 REACTIE VAN PVDA OP HET COALITIE-RAAMWERK                                                                           

De PvdA fractie dankt de delegaties van Leefbaar 3B en VVD voor het aangeboden raamwerk. U heeft een raamwerk gemaakt dat korte-termijn doelen zal dienen en de inwoners een gevoel van veiligheid in een groene, vertrouwde, dienstverlenende gemeente zal geven. Een gemeente met een degelijk financieel beleid.

Wij zullen het Raamwerk niet onderschrijven, omdat het op veel punten te ver af ligt van de ambities die wij met ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben neergezet. Het raamwerk was onvoldoende progressief en sociaal om ons uitgenodigd te voelen om mede bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen dit nog kort toelichten:

Bouwen: Speerpunt van onze ambitie voor Lansingerland was het sneller bouwen: betaalbaar, duurzaam, voor jong en oud. Sneller bouwen=sneller grond verkopen=de enige juiste remedie om snel van de schuldenlast af te komen. Voor sociale woningbouw wordt geen inhaalslag genoemd. Die is nodig om op de 20% van totale woningvoorraad te komen. Het voorstel om primair te bouwen voor de eigen behoefte is misleidend en bovendien contraproductief. Als de andere regiogemeenten dit ook doen, dan kunnen de inwoners van Lansingerland die vanwege werk, liefde of studie naar elders willen verhuizen geen kant op.

Economische ontwikkeling: De raad van Lansingerland schaarde zich vorig jaar achter het MRDH-concept “Roadmap to next economy”. Het concept daarvan is om de economische ontwikkeling direct te koppelen aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs. Deze lange-termijn, geïntegreerde aanpak van de Roadmap ontbreekt in dit raamwerk. Lansingerland hoort tot de top 10 van de economisch sterkst presterende gemeenten en heeft bovendien met de glastuinbouw een greenport in huis. Zonder de uitwerking van de Roadmap op lokaal niveau komen we in de metropoolregio bestuurlijk en economisch aan de zijlijn te staan. Die ambitie ontbreekt in de plannen.

Duurzaamheid: De zeer urgente energietransitie is eveneens van te lage ambitie. Gasloos bouwen is het minimum. Duurzaamheid wordt grotendeels overgelaten aan de glastuinbouw en er komt geen extra lokaal geld beschikbaar. De strategie is naar binnen gericht en korte-termijn. Vergelijk dit eens met de 50 miljoen euro’s die in Rotterdam voor duurzaamheid worden ingezet. Wat tevens dreigt is dat de Eneco-gelden voor schuldaflossing worden gebruikt. PvdA is er een voorstander van dat dit budget wordt aangewend voor de energietransitie (bijv. een investeringsfonds voor lokale duurzame energie of concrete bouw van zonnepanelen op sociale huurwoningen).

Participatie: Ook hier weinig parallel met de lijn van PvdA. Er ligt veel nadruk op fraudeopsporing, sancties en tegenprestatie en te weinig op creëren van werkgelegenheid en geven van cliëntondersteuning. Wat opvalt, is dat de positie van mensen met een beperking als het om werk gaat niet specifiek aan de orde komt. Dit klemt des te meer omdat dit op dit moment een van de grote politieke vraagstukken is, met een directe link naar de uitvoering van de Participatiewet.

Mobiliteit en verkeersveiligheid: Ook hier erg minimalistisch. De VVD heeft de komst van een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan kennelijk laten vallen.

Gratis OV voor mensen van 65 jaar en ouder is teruggebracht tot het instellen van een onderzoek naar de introductie van gratis openbaar vervoer (een wijkbus) voor ouderen die al eenzaam zijn. Hier wordt het paard achter de wagen gespannen. Leefbaar 3B vervult deze verkiezingsbelofte dus niet.

Financiën: Zijn nog steeds te conservatief, wat de PvdA betreft. Er valt nog een inhaalslag te maken wat betreft (sociale) voorzieningen. Het is een historische vergissing om, mede gelet op de inmiddels sterk verbeterde financiële situatie, nu niet méér te gaan investeren in verkeersveiligheid, duurzaamheid, armoedebestrijding en werk voor mensen met een beperking.

OZB-verlaging: De OZB is in Lansingerland ongeveer 100 euro hoger dan het landelijk gemiddelde. Een (structurele) daling van 25 euro per jaar in de OZB gaat wat de PvdA betreft niet ver genoeg.

Wat ons betreft moet het echt anders. Wij wensen u en de partijen die aanhaken veel succes in het verder vormgeven van het coalitieakkoord.

Met vriendelijke groet,

Petra Verhoef, namens de PvdA-fractie Lansingerland:

 Hamid Azzouzi, Sam de Groot, Valmir Xhemaili

 

Bedrijventerrein Oudeland bereikt de Molenweg

Tot slot: nu wordt het wachten op het definitieve akkoord, dat op 14 juni in de raad op de agenda zal staan, samen met de benoeming van de vier wethouders. Het is te hopen dat er voldoende tijd wordt ingebouwd voor burgerparticipatie. Zoals in Zoetermeer bijvoorbeeld: daar is een burgerpanel geselecteerd dat serieus input mag geven op het akkoord. Op 28 mei is er een PvdA bestuursvergadering en op 31 mei een raadsvergadering, met nauwelijks bespreekpunten. Een heel goed weekend!

Aflevering 474 sinds januari 2007

 

Brug over Berkelse Zweth

In Lansingerland liggen fietstunnels op de verkeerde plek!

Nieuwbouw Koppert langs de Molenweg