WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 14 T/M 20 SEPT 2019

22 september 2019

Dit is nummer 524 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Het was een gevulde week met drie commissievergaderingen en een vrijdagmiddagbijeenkomst in ‘t Manneke met informatie en dialoog over bouwen in Lansingerland. Commissie Ruimte had veel insprekers over o.a. de overlast van de HSL. Bij Commissie AB werd pijnlijk duidelijk dat het met participatie van winkeliers en ondernemers rond de affaire van de standplaatsen in Berkel helemaal niet goed is gegaan. Bij de informatiebijeenkomst over woningbouw presenteerden 3B Wonen, Provincie Zuid-Holland en de ontwikkelaar van onder andere Westpolder de uitdagingen die er liggen in de Lansingerlandse woningbouw voor verschillende type huishoudens en inkomens. Optimisme voerde de boventoon bij de sprekers: genoeg plannen in de pipeline, nu de uitvoering niet verder laten vertragen. De aanwezige fracties wilden vooral weten of de aantallen gehaald gaan worden, wat de raad kan doen om de snelheid erin te houden en hoe er het beste rekening gehouden kan worden met toekomstige behoefte. Het woondossier blijft actueel!

 Weer andere bloemen in bijenidylle

 BURGERPARTICIPATIE HARD AAN OPKIKKER TOE

De Rekenkamer concludeert in juni 2019 in haar rapport “Met de beste bedoelingen” dat de gemeente Lansingerland al jaren grote ambities heeft met de versterking van burgerparticipatie, maar dat het lang niet altijd lukt deze voornemens te realiseren, zo berichtte de raadsgriffie in augustus aan de raad in de ‘oplegger’ bij het rapport. “Het wordt positief gewaardeerd dat de burgers worden betrokken bij plannen, maar communicatie over wat er met inbreng gebeurt, is niet voldoende. Ook de communicatie gericht op het onder de aandacht brengen van diverse mogelijkheden van burgerparticipatie laat te wensen over. Omdat mogelijkheden tot participatie voor de buitenwacht betrekkelijk onbekend zijn, melden ook weinig mensen zich aan. Gebeurt dat wel dan worden procedures vaak als ingewikkeld ervaren. Men noemt daarbij ook gebrek aan begeleiding en het ter beschikking stellen van geld vanuit de gemeente. De Rekenkamer adviseert meer realistische ambities te hebben als het gaat om burgerparticipatie en een duidelijke visie te ontwikkelen op wat de gemeente met burgerparticipatie wil bereiken. In zo’n visie moet de gemeente bijvoorbeeld de vraag beantwoorden of ze inwoners vooral wil laten participeren om plannen en hun uitvoering te verbeteren, of vooral om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen”, aldus onze raadsgriffie.

Dit verhaal van onze raadsgriffie, dat vergezeld gaat van een groot aantal aanbevelingen om de positie van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in het gemeentelijke besluitvormingsproces te versterken, is ons uit het hart gegrepen, stelde Petra Verhoef tijdens de commissie Algemeen Bestuur van afgelopen woensdag. “Al sinds de start van de burgerparticipatie in het voorjaar van 2012 maken wij ons grote zorgen over de nonchalante manier waarop het college omgaat met burgerparticipatie. In feite is het raadsbesluit van toen nooit goed en systematisch uitgevoerd. Het bleef bij een mooi gevoel. Burgerparticipatie is nooit in de gemeentelijke organisatie verankerd als een gewone wijze van doen. Het bleef hap snap. Wij signaleerden dit de afgelopen jaren in onze weekberichten al vele keren. In de hal van het gemeentehuis prijkt pontificaal de leuze “Wat kunnen wij voor u doen?”, wijzend op een servicegerichte houding. Goed, maar aan de andere kant van de hal zou de leus moeten hangen “Hoe kunnen wij u erbij betrekken?”

De Heraut staat dezer dagen vol van mislukte trajecten van burgerparticipatie. De bloemenkiosk in Berkel centrum, de communicatie rond het centrumplan Berkel West & Oost, de aanpak van het duurzaam maken van woningen, het terrassenbeleid en de nieuwbouw in de Berkelse Noordpolder. Je moet er niet aan denken dat dit bestuurlijke geklungel zich vertaalt naar andere terreinen, zoals woningbouw of duurzaamheid.

Het is goed dat de raad met steun van de griffie nu zelf het voortouw gaat nemen bij het opnieuw op de rails zetten van de burgerparticipatie. Het gaat hierbij niet alleen om het invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijke beleidsvoorstellen maar ook om het bevorderen van actieve betrokkenheid zoals via het right to chalenge (overnemen van gemeentelijke taken door inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) en de burgerinitiatieven. Om met de raadsgriffie te spreken: “Om daadwerkelijk verder te geraken dan goede bedoelingen en te werken aan concrete resultaten kan en moet de raad hierin nadrukkelijk zijn kader stellende en controlerende rol vervullen”. Natuurlijk moeten het raadsvoorstel over burgerparticipatie 2019 voorgelegd worden aan de samenleving. Een mooie testcase voor een succesvolle doorstart, aldus Petra Verhoef.

Herfsttooi kastanjeboom Bergschenhoek

 HUISVESTINGSBELEID ARBEIDSMIGRANTEN GEEFT NOG GEEN ANTWOORD OP GROEIENDE VRAAG

De raadscommissie Ruimte boog zich afgelopen dinsdagavond over de toekomstige aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college schat het aantal in Lansingerland werkzame arbeidsmigranten op 2000-3000. Het precieze aantal is niet bekend. Hiervan wonen ongeveer 800 arbeidsmigranten in zo’n 170 woningen die meestal gelegen zijn in de buitengebieden. De trend is dat het aantal arbeidsmigranten in Nederland blijft groeien. In 2017 waren er bij benadering 400.000 arbeidsmigranten werkzaam. Voor 2040 ligt de schatting op 600.000-700.000 arbeidsmigranten. Bijna een verdubbeling van het huidige aantal, dus. Er zijn momenteel meerdere initiatiefnemers binnen de gemeente die willen investeren in huisvesting op grotere schaal (50-250 bedden).

Het college schat de maximale huisvestingsbehoefte op 1500-2250 bedden. Na aftrek van de 800 of minder reeds ingevulde plekken, blijft er een behoefte over van 700-1450 bedden. “Door met de werkgevers en uitzenders in gesprek te gaan, kan duidelijk worden hoe sterk door hen die behoefte onderkend wordt. Initiatieven door de markt voor realisatie van huisvesting kunnen met verschillende huisvestingsvarianten of een combinatie ervan gefaciliteerd worden”, aldus het college.

Niet duidelijk is waar de huidige 2000-3000 arbeidsmigranten minus de 800 die in Lansingerland woonachtig zijn, precies wonen. Wellicht verblijven zij in de grote steden die Lansingerland omringen.

Het college kiest niet voor kamergewijze bewoning in het binnenstedelijke gebied van Lansingerland. De voorkeur wordt gegeven aan kamergewijze bewoning in het buitengebied. Ook (tijdelijke) kleinschalige nieuwbouw(woonunits) op de percelen van glastuinbouwbedrijven zijn een optie. Nieuw is de keuze voor de bouw van grootschalige woonunits op gemeentegrond of op grond van ontwikkelaars. Het college: “Deze keuze vraagt nog om een concretisering van het ontwikkelkader om te inventariseren welke locaties geschikt zijn en waar initiatiefnemers aan moeten voldoen. Ook de beoordeling en de toetsing door de gemeente hoort hierbij. Dit willen we samen oppakken met een externe expert en in samenwerking met de marktpartijen”.

Feit is dat de huidige huisvesting van arbeidsmigranten in Lansingerland nog betrekkelijk kleinschalig is. Onze fractie vraagt zich af wat de vestiging van het nieuwe distributiecentrum van Zalando in de Bleiswijkse Klappolder in dit verband gaat betekenen. Bij Zalando gaan zo’n 1500 mensen aan de slag. Het college zegt in de reactie op onze schriftelijke vragen er nog geen notie van te hebben om hoeveel arbeidsmigranten het precies zal gaan. Niet duidelijk is of bij het inschatten van de maximale huisvestingsbehoefte van 1500-2250 bedden rekening is gehouden met de komst van Zalando. Eigenlijk had het ontwikkelkader waar het college aan wil gaan werken er al lang moeten zijn. Te voorzien is dat het nog vele jaren gaat duren voordat helder is welke locaties geschikt zijn voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Zo blijkt het huidige provinciale instrumentarium nog veel beperkingen te geven om nieuwe huisvestingsvormen in het buitenstedelijk gebied te ontplooien. De provincie is met een kernteam gestart. Dit kernteam gaat de komende twee jaar een provinciale koers ontwikkelen die aansluit en zoveel mogelijk ondersteunend is aan de realisatie van de opgave van huisvesting voor gemeenten

Onze woordvoerder Petra Verhoef vindt dat de betrokkenheid van het college verder moet gaan dan alleen een faciliterende: “Het gaat ook om het voorkomen van uitwassen zoals uitbuiting en het er voor zorgen dat ook arbeidsmigranten volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving”. Zij gaf aan verbaasd te zijn dat er nog steeds geen overleg is geweest met Zalando over het aantal arbeidsmigranten dat dit bedrijf denkt nodig te hebben. “Het gaat dan mogelijk om een verdubbeling van de maximale huisvestingsbehoefte die het college nu voorziet”. Wethouder Arends gaf aan dat Zalando eerst het arbeidspotentieel in de aanpalende regio’s wil aanboren. Over de werving van arbeidsmigranten is nog niet gesproken. De PvdA fractie vindt dit nogal naïef. Waar haal je in de huidige overspannen arbeidsmarkt vanuit de omliggende regio’s 1500 nieuwe medewerkers vandaan? Regeren is ook hier vooruitzien. Onze fractie zal hierop dan ook zeker terugkomen bij de door het college beloofde uitwerking van het ontwikkelkader.

Dorpstraat Bergschenhoek

 KORT ANDER NIEUWS

Nachtelijke testritten HSL: Het college zal op verzoek van de commissie Ruimte bij het ministerie van I&W een zienswijze indienen naar aanleiding van het plan om van 2019 tot 2022 een groot aantal nachtelijke testritten te laten rijden op het HSL tracé. Dit levert een overschrijding van de maximale geluidsbelasting op van 2,6 dB. Testritten zijn nodig omdat de huidige door Traxx locomotieven getrokken treinen stap voor stap vervangen zullen worden door de nieuwe generatie intercity treinen. Die gaan ook doorrijden naar Brussel en vormen dus een belangrijke potentiële vervanger voor het vliegverkeer in die richting. Van 6-24 uur zit het HSL spoor inmiddels bomvol dus er is dan geen ruimte meer voor testritten. De vraag vanuit de commissie Ruimte was of niet eerst de in het kader van de co-realisatie beloofde extra geluidsschermen nabij de Berkelse Noordpolder kunnen worden geplaatst. Volgens wethouder Simon Fortuyn, die hier zichtbaar mee in zijn maag zat, gaat dit niet lukken. Daar was zijn eigen Leefbaar 3B fractie niet blij mee. De PvdA fractie vraagt zich af of het haalbaar is om de extra geluidschermen te plaatsen tijdens de periode waarin de testritten plaatsvinden. Het zou zomaar 2023 kunnen worden voordat deze echt worden geplaatst.

HSL traject Noordpolder

 Bouwen op Hordijk terrein: De commissie Ruimte besprak dinsdagavond het bestemmingsplan voor het voormalige Hordijk terrein in Rodenrijs. Valmir Xhemaili was onze woordvoerder. De Hordijk-locatie ligt vlakbij de Bonfut. Op de locatie was in het verleden een pallet-fabriek gevestigd. De kaders die voor dit project zijn meegegeven, zijn circa 120 woningen waarvan 20% sociale woningbouw en 10% starters. Valmir informeerde subtiel naar de bereikbaarheid van deze woonwijk via het openbaar vervoer. Wethouder Arends verwees stralend naar station Rodenrijs. Helaas mocht Valmir van de voorzitter niet verder meer doorvragen.

Wethouder Arends heeft het niet makkelijk: Het was woensdagavond geen gemakkelijke avond voor wethouder Kathy Arends (VVD) van economische zaken. Zij liet, ondanks maandenlange waarschuwingen vanuit de raad, de verdeling van standplaatsen in Berkel centrum volledig uit de hand lopen en legde een bom onder de samenwerking met de winkeliersvereniging. En dat aan de vooravond van de grote uitbreiding van het Berkelse winkelcentrum. Grootste pijnpunt voor de winkeliersvereniging en de raad is haar volstrekte afwezigheid in de gesprekken met marktkooplieden en het bestuur van de winkeliersvereniging. Petra Verhoef gaf tijdens het commissiedebat aan dat onenigheid en verschil van mening tussen het college en de betrokken ondernemers niet altijd te vermijden is, de verantwoordelijkheden liggen immers anders, maar de onderlinge verhoudingen moeten goed blijven. “Nu is het vertrouwen geschaad. De burgerparticipatie heeft ook hier gefaald”. Wethouder Arends ging diep door het stof. Zij betreurde het dat zij zelf niet persoonlijk bij de gevoerde gesprekken was geweest. “Ik had eerder in de ring moeten springen. Ik mag mij zelf dit verwijten. Ik ga dit anders doen. Ik heb veel geleerd van deze gang van zaken”.

De bloemenkraam krijgt waarschijnlijk een tijdelijke standplaats bij het Versplein in Berkel centrum. Wanneer het winkelcentrum is uitgebreid, kan verder gezocht worden naar een definitieve oplossing. De drie marktkooplieden die een vergunning krijgen voor een standplaats bij de Visch zijn niet bereid om hier vanaf te zien. De winkeliersvereniging is mordicus tegen deze vergunningverlening maar heeft het overleg met het college, dat opgeschort was, wel weer opgestart. Begin oktober bericht het college aan de raad wat dan de actuele stand van zaken is. Wellicht wordt er tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 oktober nog op terug gekomen. De PvdA fractie is er een voorstander van dat de bestuurlijke energie van nu af aan geïnvesteerd wordt in een mooi Berkels winkelhart en in goede verhoudingen.

Bijenidylle

Integraal Huisvestigingsplan Primair Onderwijs: Op donderdagavond voerde Hamid Azzouzi het woord bij de Commissie Samenleving over het IHP. Hij sprak uit dat de PvdA jaren heeft gehamerd op (sneller) actualiseren van het plan. De fractie kan zich nu vinden in de beschreven uitgangspunten. Wel noemde Hamid een aantal aandachtspunten: voor voldoende toekomstbestendigheid bij uitbreiding door groei, stelde Hamid voor om niet alleen rekening te houden met het schoolconcept, maar ook met de omgeving, zoals de mate van groen van het schoolplein. De wethouder zei dat dit lastig was. Verder was zij het met hem eens dat er structurele oplossingen moeten worden gezocht voor scholen met een noodgebouw, maar alleen als er ook echt zicht is op blijvend hoge leerlingaantallen.

Selgei Gabin van GroenLinks herinnerde de wethouder nog aan de aangenomen motie 2017-53, waarvan PvdA mede-indiener was, en waarbij het college werd verzocht om te onderzoeken of voortaan energieneutraal bouwen als eis of wens mee kan worden genomen in aanbestedingen voor de bouw van scholen, en met een plan te komen dat het mogelijk maakt dat ook bestaande scholen een deel van hun energie kunnen opwekken. De wethouder zegde toe deze mee te nemen in de verdere uitwerking van het IHP. En jaarlijks zal een update worden gedaan over “hoe de scholen in hun jasje zitten.”

Tot slot: Volgende week is het een hele rustig week, zonder vergaderingen. Op woensdagavond is er voor inwoners een inloopavond over de voorgenomen opknapbeurt van Station Rodenrijs in de Pius X kerk in Berkel en Rodenrijs. Op zaterdagochtend om half 12 wordt het Urban Sportspark in het AMG Schmidtpark geopend. Heb een goede week!

Rondleiding op bouwterrein Westpolder

Binnen 1 week opgetrokken: huurwoningen langs metrolijn

Driehoek Noordpolder waar bouwplannen zijn

 Over aantal jaren staan hier de huizen van Wilderszijde