WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 15 T/M 28 JUNI 2019

29 juni 2019

Bij wijze van uitzondering zijn nummers 518 en 519 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland gecombineerd. Door een bezoek aan het buitenland van onze fractieleider kon nummer 518 niet tijdig voltooid en gepubliceerd worden. Het waren twee goed gevulde weken: Commissie Samenleving op 17 juni, een themabijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein over ‘Zorg die buiten de kaders durft te denken’ op 19 juni, toelichting op de Kaderbrief 2020 (die pas vrijdag 21 juni verscheen) op 24 juni, meer beeldvorming over dienstverlening, duurzaamheid en Veilig Thuis op 25 juni, een debat over de Kaderbrief op 26 juni en gemeenteraadsvergadering over het Cultuurhuis in Berkel centrum op 27 juni. We rapporteren een aantal hoogtepunten uit de verschillende vergaderingen en ander nieuws.

Sluisje bij de Berkelse Zweth

VOLOP FINANCIELE ZOMER IN LANSINGERAND

Op 26 juni was er een uitvoerig debat van de gezamenlijke commissies over de Kaderbrief 2020 die een financiële doorkijk biedt in de komende jaren 2020-2023. Hieronder volgt de bijdrage van onze fractie in de eerste termijn.

“U ziet hier ook twee optimistisch gestemde rooie rakkers zitten na het lezen van deze Kaderbrief”, zo sprak Petra Verhoef met Valmir Xhemaili aan haar zijde. Het zomert volop in Lansingerland, ook in de gemeentekas. Die is de komende jaren goed gevuld en de financiële reserves zijn meer dan voldoende. Goed om te zien dat de meerjarenbegroting sluitend is, met zelfs nog enige financiële ruimte. Het schuldenpakket loopt verder terug. De schuldquote voldoet aan de richtlijnen van de provincie. De algemene reserve is gevuld met maar liefst 100 miljoen.

Het college kiest ervoor om de algemene reserve ook in te zetten voor de dekking van incidentele uitgaven. Met deze ingreep verwacht het college een stabielere en strakkere begroting te krijgen en de hoge algemene reserve af te romen. Deze aanpak is nieuw voor het college en wij vinden dit zeker verstandig. Keer op keer vroeg de PvdA fractie om meer middelen uit de algemene reserve in te zetten voor de broodnodige investeringen in voorzieningen en infrastructuur in deze nog steeds groeiende gemeente. Onze huidige en toekomstige inwoners verdienen dat! Al bij de besprekingen van Kaderbrieven in 2015 en 2016 analyseerden wij dat het met de financiën snel weer goed zou komen en bepleitten wij stimuleringsmaatregelen in plaats van bezuinigingen. Onze weekberichten zijn onze getuigen.

Ook nieuw is de instelling van een drietal bestemmingsreserves, bijvoorbeeld ten behoeve van het sociaal domein. Voor het sociaal domein wordt eenmalig een bedrag van 3 miljoen opzij gezet om de transformatiekosten op het gebied van jeugdzorg te dekken en om ook een potje beschikbaar te hebben voor eventuele tegenvallers. Het besluit van het college om deze bestemmingsreserve in te stellen is opmerkelijk. In 2017 en 2018 stelde de PvdA-fractie voor om financiële potjes te maken om stroppen in het sociaal domein op te vangen en geld voor aanpak van armoede te oormerken. Daar ging de raad toen niet op in.

Een andere positieve ontwikkeling is het voorstel om een ‘revolverend’ fonds voor duurzaamheidsprojecten op te zetten, waaruit leningen beschikbaar worden gesteld. Afgeloste leningen komen met rente weer in het fonds terecht en kunnen dan weer opnieuw worden ingezet. Wij vinden dit een goede manier om duurzaamheid breed een boost te kunnen geven. Voor ons is het belangrijk dat ook burgerinitiatieven, zoals duurzame energiecoöperaties, uit dit fonds leningen kunnen krijgen. Inwoners met een kleine beurs moeten hierin ook kunnen meedoen. In de afgelopen jaren deden we precies zulke voorstellen om een ambitieus duurzaamheidsbeleid van de grond te krijgen. Dat is dus mooi geland.

Het ligt voor de hand dat ook een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Eneco-gelden in 2020 aan dit fonds worden toegevoegd. Dit geld is wat ons betreft niet meer nodig om het schuldenpakket te verlagen.

Het college wil meer geld uit gaan geven aan sport, cultuur, de komst van de Omgevingswet, economisch vestigingsklimaat, mobiliteit en dienstverlening. Dat is positief. Wonderlijk is dat op het budget dat beschikbaar was om de caseload van bijstandsconsulenten te verminderen 210.000 euro wordt bezuinigd. Volgens het college is het doeltreffender om dit geld in te zetten voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Gaat het geld dan naar bedrijven of naar ambtenaren van een andere afdeling? Of hiermee de coaching van werkzoekenden op peil blijft is lastig te voorspellen. We horen daar graag nog een toelichting op van wethouder Arends.

Goed is dat de aanpak voor kwetsbare jongeren en asielgerechtigden wordt versterkt. De gemeente wordt de komende jaren ook verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hierover rept de Kaderbrief 2019 nog met geen woord. Dit is wel zorgelijk. (Later bleek dat dit in de reguliere begroting is geregeld.)

Belevenisboerderij Zuidpolder

Waar zou wat de PvdA betreft het gemeentelijke ambitieniveau de komende jaren nog heel wat tandjes hoger mogen? Met name zaken waar de burger wat aan heeft, die de burger voelt, want wat merkt die van meer geld voor onderzoek doen om meer geld voor ‘ombuiging’ van de organisatie?

Om te beginnen zouden wij nog grotere ambitie zien rond verbeteren van mobiliteit. Dit is weliswaar 1 van de speerpunten van het college van Lansingerland, maar er kan wel een schep bovenop. Dit is hard nodig want Lansingerland blijft de komende 10 jaar stevig doorgroeien als het gaat om het aantal inwoners en de bedrijvigheid. Bovendien wordt ook onze regio steeds drukker en voller. We zetten de uitdagingen rond mobiliteit die onze fractie ziet uiteen in ons weekbericht van 2 weken geleden. Ons college gaat uit van zo’n 75000 inwoners in 2030 maar gelet op de grote vraag naar nieuwbouw en de beschikbaarheid van potentiële bouwlocaties is een aantal van 80 tot 90.000 inwoners realistischer. We vragen het college om bij de raad niet terughoudend te zijn en tijdig aan te kaarten als meer budget nodig is.

Over voldoende bouwen en wonen, ook in het sociale segment, spreekt deze Kaderbrief zich nog steeds te vrijblijvend uit. Het voorgestelde beleid zou moeten leiden tot “voldoende betaalbare en beschikbare woningen in de regio” en “de samenwerking in de regio zal geïntensiveerd worden om het gemeentelijk bod voor voldoende woningvoorraad en specifiek de sociale woningvoorraad met aandacht en spreiding in de regio uit te voeren’’. Het gaat over de regio, maar niet over Lansingerland? Wat ons betreft wordt de gunstige financiële positie ook benut om socialer te bouwen. Meer sociaal ten koste van de duurdere huizen. Denk maar aan lagere grondprijzen om de bouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken. Dit kost de gemeente naar schatting zo’n 30.000 euro per sociale woning. Het is een politieke keuze die wij graag zouden maken. Service aan de burgers, een eerste levensbehoefte: betaalbaar wonen. De bevlogenheid waarmee wethouder Fortuyn kan praten over dienstverlening, zouden we ook graag van de betrokken wethouders wonen & bouwen horen.

Zorgelijk is het tekort aan ruimte voor de vestiging grote bedrijven nu Bleizo/Hoefweg en Oudeland vol raken. Het college in Rotterdam gaf afgelopen week aan zelf geen ruimte meer te hebben. Hoe gaan we hiermee om? Straks wordt het kiezen tussen grond voor inwoners en grond voor bedrijven.

Over schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt met geen woord gerept in de kaderbrief. Natuurlijk zijn daar de bekende beleidsaccenten, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld met de extra middelen uit het Rijk die hiervoor bedoeld zijn? Zijn die verwerkt in de verrekening van de meicirculaire? Valmir Xhemaili stelde hier al weken geleden een rondvraag over.

Tot zover de inbreng van onze fractie. De inbreng van de andere fracties was redelijk tot flink optimistisch van toon, met uitzondering van WIJ Lansingerland en D66. Beide fracties blijven zorgen houden over het ‘scherper aan de wind zeilen’ van het college en hadden ook nog een aardige lijst aan kritiekpunten. Wij denken dat dit meer gedurfde financiële beleid wél de juiste koers is. Wat GroenLinks betreft kan er nog wel meer uit de algemene reserve worden geput voor incidentele investeringen. Ook CDA was positief over het nieuwe, creatieve financiële beleid. Meer bouwen kwam eigenlijk bij bijna alle fracties als het hoofdthema naar voren. Bij CU werd bouwen voor ouderen er uitgelicht. CDA wil “genoeg woningen, passend bij Lansingerland”, nieuwe bouwlocaties vinden, met prioriteit in Bleiswijk. Leefbaar 3B kondigde een motie aan voor het terugdringen van de wachttijden bij 3B Wonen. Het fonds voor duurzaamheidsprojecten werd bijna unaniem als positief genoemd. CDA noemde net als wij het dreigend tekort aan bedrijventerreinen. GroenLinks bracht plots nog kunst in de openbare ruimte naar voren. Daar hebben we nog wel wat voor liggen, zie bijvoorbeeld een weekbericht in juni 2018.

Melkschuur Vlinderstrik

Bij de beantwoording door de wethouders, ook in de tweede termijn, werden een aantal positieve ontwikkelingen duidelijk. Allereerst lijkt wethouder Abee genegen om de huidige gemeentelijke voorraden grond aan te vullen met nieuwe grond voor wonen en bedrijvigheid. Natuurlijk alleen als risico voor de gemeente laag is. Ook kunnen volgens wethouder Arends andere woningcorporaties aan de slag voor sociale bouw. Dat neemt wat druk weg bij 3B Wonen. Volgens wethouder van Tatenhove kunnen we er gerust op zijn dat de rijksgelden voor armoedebestrijding ook werkelijk daarvoor gebruikt worden. Wethouder Fortuyn had op dit moment geen extra financiële impuls nodig voor mobiliteit, voorlopig wordt een en ander voortvarend opgepakt in regio en Middengebied. Tot slot deelde wethouder Abee, n.a.v. een vraag van onze fractieleider, nog mee dat de warmteleiding over Oost inderdaad niet voorspoedig loopt. Het heeft volop aandacht van het college en kan ook in voordeel werken van Lansingerland werken.

Al met al wat het een constructief debat, waarbij de PvdA-fractie met de kaderbrief een aantal eerdere wensen vervuld zag worden. Aanmoedigen met bouwen blijft een groot aandachtspunt, maar iedereen is zich daar terdege van bewust.

Brug over de Berkelse Zweth

FORSE STAP VOORUIT VOOR BERKELSE CULTUURHUIS

Op 17 juni bij de commissievergadering Samenleving stond het Berkelse Cultuurhuis op de agenda. Op 27 juli werd dit in de raadsvergadering besproken. De door de raad vastgestelde Nota Cultuurhuizen 2017 bepleit de komst van een Cultuurhuis in iedere kern. Na opening van ’t Web in Bleiswijk en de ingebruikname van de Cultuurfabriek in Bergschenhoek is nu het Berkelse Cultuurhuis aan de beurt. Hiervoor is door het college het concept ‘Blok B’ uitgewerkt, een werknaam die linkt naar de plek waar gebouwd gaat worden. In Blok B vullen Bibliotheek-Oostland met een A-vestiging, en horeca elkaar en is er ruimte voor film, theater (200-250 stoelen) en een gevarieerd cultureel activiteitenaanbod. In het concept gaat het om multifunctionele ruimtes waar van alles te doen is voor jongeren, gezinnen en ouderen. Een mooie kans om Blok B te realiseren is de komst van de nieuwe wijk Berkel Centrum West, de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum. In deze uitbreiding was oorspronkelijk een bioscoop gepland maar de projectontwikkelaars konden hiervoor geen exploitant vinden. Dit biedt ook een oplossing voor de Berkelse bibliotheekvestiging, waarvan de huidige huurovereenkomst begin 2022 afloopt.

In eerste aanleg was het Berkelse Cultuurhuis gepland op de plek waar nu Hergerborch staat. Hier is door het college vanaf gezien omdat deze locatie net buiten het centrum valt. Door de PvdA is in 2017 voorgesteld om het Cultuurhuis te vestigen in de plint van de Oudelandsehof. Dit vond het college en de meerderheid van de raad maar niks want te ver van het centrum verwijderd. Ook het plan om het Cultuurhuis te vestigen in het gebouw aan de Nieuwstraat waar de Bibliotheek nu gevestigd is, haalde het niet.

Het college raamt de extra jaarlijkse structurele lasten voor Blok B op € 500.000 in een publieke variant. In deze variant is de gemeente eigenaar en verhuurt het de ruimten aan de verschillende exploitanten via een in te stellen beheerstichting die ook zorgt draagt voor de programmering en samenwerking tussen de organisaties. Behalve Bibliotheek Oostland is ook het bekende Rotterdamse filmhuis LantarenVenster in beeld. De horeca ziet daar allerlei mogelijkheden.

Onze fractie ziet mooie kansen voor het Cultuurhuis Berkel en schaarde zich tijdens de raadsvergadering van 27 juni achter het voorstel van het college om de intentie uit te spreken een cultuurhuis in Berkel te realiseren. Het plan wordt het komende jaar verder uitgewerkt. De besluitvorming met betrekking tot jaarlijks benodigde extra budget van € 500.000 staat 11 juli op de agenda wanneer de raad zich buigt over de Kaderbrief 2020. Wat de PvdA betreft geniet een publieke variant waarbij de gemeente eigenaar is de voorkeur boven een private variant waarbij een ondernemer eigenaar wordt. De publieke variant is goedkoper en borgt ons inziens de continuïteit van de sociaal-culturele karakter van het Cultuurhuis beter. Het Cultuurhuis moet betaalbaar en toegankelijk voor iedereen zijn, laat dat wel duidelijk zijn.

Onze gemeente gaf tot 2017 heel weinig aan kunst en cultuur uit. Slechts 12.50 euro per inwoner. Met de komst van het Cultuurhuis Berkel en de aanvulling in 2018, stijgt het totale budget de komende jaren naar 30 euro per inwoner, een bedrag dat vergelijkbaar is met Pijnacker-Nootdorp. Gouda (93 euro), Rijswijk (105 euro) en Capelle a/d IJssel (47 euro) geven aanzienlijk meer uit. Met de verdere groei van onze gemeente naar de door ons verwachte 90.000 inwoners is een verdere groei van het budget per inwoner voor de PvdA zeker bespreekbaar.

Verschillende partijen waaronder ook de onze wezen tijdens die commissievergadering op het belang van goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Buslijn 174 stopt weliswaar vlakbij op de Oudelandselaan maar deze lijn bedient alleen Berkel en Bergschenhoek. Voor Bleiswijk moet nog een oplossing gevonden worden. In weekbericht 517 stelden wij al voor dat onze gemeente ook zelf gaat investeren in het lokale openbaar vervoer.

Het raadsvoorstel om de intentie uit te spreken een cultuurhuis in Berkel te realiseren in ‘Blok B’ en de bijbehorende financiële constructie werden unaniem aangenomen.

Zuidpolder

 PROVINCIE GAAT VOORZICHTIG AAN DE SLAG MET VEILIGHEID N209

Het heeft lang geduurd maar nu is het zover, de provincie Zuid-Holland gaat voorzichtig aan de slag om de verkeersveiligheid op de gevaarlijke N209 te verbeteren. In het midden van deze weg zijn tussen de Leeuwenakkerweg en de Hoekeindseweg kleine witte kunststof drempels aangelegd die moeten voorkomen dat autobestuurders de doorgetrokken dubbele streep en het inhaalverbod negeren. Jammer genoeg lukt dit niet op de rondweg bij Bleiswijk. Die is te smal. Na de zomer komen er ook snelheidremmende plateaus vóór de verkeerslichten bij de Kulck in Bergschenhoek. Daar mag je maximaal 50 km maar er wordt daar vaak veel te hard gereden.

Onze fractie is blij met deze eerste verbeteringen. Om van de N209 écht een veilige en duurzame weg te maken is echter nog een heel lange weg te gaan. In maart organiseerden wij hierover een debat. We zetten toen alle feiten en oplossingen op een rijtje: zie ons weekbericht van begin maart 2019. Samen met onze provinciale fractie zullen wij ons de komende jaren intensief blijven inzetten om deze weg uit de jaren ’60 van de vorige eeuw toekomstbestendig te maken. Een integrale aanpak is nodig. Feitelijk zijn de verbeteringen door de provincie slechts lapwerk, zo was in maart de conclusie van het debat. Lees het nog maar eens na.

Leider Statenfractie, Anne Koning en Petra Verhoef

 COLLEGE WACHT VOL VERTROUWEN OP HET OCHTENDGLOREN

Het college vindt niet dat zij zelf de raad had moeten informeren over de mogelijke vertraging in de co-realisatie tussen de stichting Stop Herrie HSL en het ministerie I&W. Dit blijkt uit de beantwoording door het college van onze raadsvragen. Onze fractie baseerde haar vragen op een artikel in Cobouw waarin staat dat het consortium Infraspeed, dat contractueel belast is met werk aan het HSL-spoor, bij allerlei projecten voortdurend dwars ligt. Volgens het college gaat dit artikel niet specifiek over de co-realisatie in Lansingerland maar schetst het de algemene verstandhouding tussen Infraspeed, Ministerie I&W en ProRail. Daarom is de raad door het college niet actief geïnformeerd. Onze fractie kan dit niet volgen. Wanneer de algemene samenwerking mis gaat dan heeft dit toch ook gevolgen voor specifieke projecten zoals die in Lansingerland?

Het college heeft er vertrouwen in dat het toch goed komt met het aanbrengen van geluidswerende maatregelen langs het HSL-spoor. “Co-realisatie met het ministerie van I&W, ProRail en Infraspeed vraagt een lange adem, maar we zijn op de goede weg. Er gloort een pakket geluidsmaatregelen waar we trots op kunnen zijn”. Waar we trots op kunnen zijn, vertelt het antwoord niet, wanneer het ochtendgloren tot volle wasdom komt ook niet. Lansingerland wacht al 4 jaar op het succes van de co-realisatie. Volgens het college vindt er op 3 juli vervolgoverleg plaats. “Dan moet blijken of er inderdaad versnelling van het proces gaat plaats vinden. 3 juli is dus een belangrijk ijkpunt in het bezien van de vervolgstappen”. Onze fractie wacht gespannen op het ochtendgloren en morgenrood van 3 juli!

Lees hier onze vragen over HSL en de antwoorden van het college antwoorden.

TOLGAARDER ’t MEERHEK KNEEP EEN OOGJE TOE

Onze bestuursvoorzitter was bij de opening van de gerenoveerde Tol ’t Meerhek op 19 juni. De in 1933 verwijderde Tol ’t Meerhek, die sinds 1555 op de Klapwijkseweg even voorbij de Meerweg stond, is dankzij de inzet van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs en de gulle bijdragen van de aangrenzende gemeenten en het Hoogheemraadschap weer terug van lang weggeweest. Niet meer op zijn oude plek maar in de prachtige Groenzoom. In de buurt van de plek waar hij ooit stond. Afgelopen woensdag werd het hek officieel geopend door de burgemeesters van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De tolgaarder, die even terug kwam in de nieuwe tijd, keek op van de creditkaart waarbij burgemeester Pieter van de Stadt van Lansingerland de tol wilde betalen om de oversteek naar Pijnacker-Nootdorp te maken. Gelukkig kneep hij een oogje toe zodat Van de Stadt tijdens deze drukbezochte plechtigheid toch de hand kon drukken van zijn college burgemeester Francisca Ravenstein van Pijnacker-Nootdorp. Tol betalen is er voortaan vanwege de moderne Schengen-regels niet meer bij en het hek blijft open voor iedereen.

Opening Tol ’t Meerhek met veel plezier

 Tot slot: Het was me dus het weekje wel. Volgende week is weer gevuld met de verschillende commissievergaderingen. We spreken onder andere over een grenscorrectie met Rotterdam op de Hordijklocatie. U weet wel, in de buurt van halte Bonfut. Belangrijke onderwerpen zijn ook de Visie Lansingerland Duurzaam, onderzoek naar ontwikkeling Bleizo-West en het huis van de Samenleving. Heb een goede week!

Zuidpolder

 Voormalige school Oude Bovendijk

 Aanleg fietspad Oude Bovendijk naar Schie

 

Brand bij o.a. Rataplan op 17 juni