WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 16 T/M 22 FEB 2019

23 februari 2019

Dit is weekverslag nummer 503 van de PvdA fractie in Lansingerland. Op donderdag was de vergadering van de gemeenteraad, waarbij wij samen met D66 en GroenLinks een amendement indienden voor objectieve en tijdige monitoring van het effect van maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid van zeven rotondes. Op diezelfde donderdag was de voorzitter van onze PvdA afdeling natuurlijk bij het afscheid van Frans Weterings, directeur-bestuurder van woningbouwcorporatie 3B-Wonen. Het thema bouwen en wonen is voor ons zo belangrijk dat we daar graag twee artikelen aan wijden in ons weekbericht.

Sluisje bij de Zweth

 ROTONDES: METEN IS WETEN

Bij de vergadering van de raad op donderdag 21 februari 2019 stond het raadsbesluit ‘Project Rotondes Fietsveilig’ op de agenda. Het college vraagt 1,3 miljoen euro’s extra aan de raad voor de uitvoering van het project, dat totaal 2,7 miljoen euro’s kost. Zeven rotondes in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs worden vanaf eind 2019 opnieuw ingericht. Het college doet met dit raadsvoorstel concrete voorstellen voor maatregelen op de rotondes met het doel om zowel de doorstroming als de veiligheid van de overstekende fietsers en voetgangers te garanderen. Er is een flinke toename van autoverkeer te verwachten in de komende 10 jaar. De maatregelen zullen wat ons betreft dus al op de korte termijn belangrijke verbeteringen moeten laten zien voor fietsveiligheid, om op de middellange of langere termijn (wanneer er meer verkeer is voorzien) voldoende te zijn. Dat kun je wat ons betreft alleen doen door een nulmeting vóór de realisatie en een vervolgmeting (vrij snel) na realisatie van de maatregelen te doen. Dan kun je objectief vaststellen of het aantal en soort ongevallen onder verkeersdeelnemers verminderd is en ook de beleefde veiligheid van de rotondes verbeterd is, en daarmee de beleidsdoelstelling is gehaald.

Via een amendement, dat we samen met D66 en GroenLinks indienden, stelden we voor om een vierde punt toe te voegen aan de drie gevraagde besluiten in het raadsvoorstel, nl.:

“4.a. Het college een nulmeting te laten uitvoeren met betrekking tot werkelijke en ervaren veiligheid op de rotondes en dezelfde meting nogmaals door het college te laten uitvoeren één jaar na realisatie van de maatregelen.

4.b. Dat er opnieuw aan verbetering van de rotondes moet worden gewerkt als uit de metingen blijkt dat de werkelijke en ervaren veiligheid niet is toegenomen.”

Kort samengevat voelde geen van de andere fracties deze noodzaak. Volgens hen waren “de plannen voor de aanpassingen doorwrocht”, waren dit soort metingen onlangs gedaan en kunnen we “gewoon monitoren”. Met punt 4b liepen we al helemaal op de zaken vooruit. Mochten de rotondes niet veiliger zijn geworden na de maatregelen, dan “moeten we dan maar eens bespreken wat we dan gaan doen”. Maar wat zou je anders doen dan ze alsnog veiliger maken?

Deze raad geeft dus een klap op een plan dat 2,7 miljoen euro’s kost, maar kan straks de effecten niet nauwkeurig meten. Op pagina 3 van het voorstel staat te lezen: “De gemeente evalueert de geregistreerde ongevallen. Op basis hiervan wordt het beleid en de inzet bijgesteld.” … “Conform het Fietsveiligheidsplan raadplegen we het burgerpanel over een aantal jaar om de beleving van de fietsveiligheid op de diverse locaties weer te peilen.” Is dat genoeg? Hoe kom je achter de bijna-ongelukken? Waarom achterhaal je niet met een fatsoenlijke steekproef of observaties of de situatie inderdaad overzichtelijker is en veiliger voelt, per rotonde? De rest van de raad vindt het zo goed genoeg. Het amendement werd verworpen bij stemming en het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Dus ook door ons, want natuurlijk zijn maatregelen op de rotondes dringend nodig.

 Rotonde Boterdorpseweg

 “LANSINGERLAND PARADIJS VOOR POWERKOPPELS”

Op dezelfde donderdagmiddag (21 februari) waarop Kim Putters, directeur van het SCP in Den Haag zijn nieuwe boek ‘Veenbrand’ presenteerde (onder voorzitterschap van ‘onze’ Astrid Oosenbrug), sprak in Bergschenhoek Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie en oud medewerker van het CBS, bij het afscheid van woningcorporatie 3B-Wonen directeur Frans Weterings over de “huurder van de toekomst”. Het boek van Putters en de inleiding van Latten blijken naadloos op elkaar aan te sluiten en van groot belang te zijn voor Lansingerland.

In zijn nieuwe boek “Veenbrand” analyseert Putters de ‘smeulende kwesties’ in onze samenleving die hij ziet als directeur van het SCP. Wie profiteert van welvaart en vooruitgang? Welke gevolgen heeft toenemende sociale ongelijkheid? Zorgt de duurzaamheidstransitie voor nieuwe sociale scheidslijnen? Hoe krijgen burgers meer invloed op politici en bestuurders? Putters pleit voor meer maatschappijvisie over hoe we ons sociale contract en daarmee de sociale rechtsstaat inrichten. Dus met welke groepen we solidair zijn, waar je als burger je informatie en rechten kunt halen en welke bescherming de overheid biedt.

Jan Latten liet zien dat Nederland veel harder groeit dan in 2010 werd voorzien. Toen werd gedacht dat ons land pas in 2030 17 miljoen inwoners zou tellen. Feitelijk wonen er nu al 17.3 miljoen. Elk jaar komen er 100.000 mensen bij, met name door (arbeids)migratie en veel minder door geboorten. De groei van de bevolking voltrekt zich vooral in de randstad. Daar groeien de grote steden als kool en zijn zij favoriete woonplekken voor hoogopgeleiden geworden. Er is sprake van een forse sociale ‘uitsortering’. Hoogopgeleide jongeren vormen ‘powerkoppels’ met een gezamenlijk hoog inkomen waardoor zij in staat zijn om in of in de directe omgeving van de grote steden dure koopwoningen te kopen. Deze nieuwe kenniselite vergroot de inkomenskloof ten opzichte van mensen die het wat betreft vaardigheden, kennis en inkomen een stuk minder getroffen hebben. Latten noemde het de “pechmensen”.

Dit proces voltrekt zich in een tijd van afbrokkelende zekerheden. Vooral de millennium-generatie raakt in de knel. Deze generatie onderscheidt zich van eerdere door een hoge relatieonzekerheid, een niet vanzelfsprekende wooncarrière en de gevolgen van de flex-economie. Voor powerkoppels is dit te overzien maar voor jongeren die het minder getroffen hebben, is het vaak wachten geblazen: op goed werk met een inkomen waar je van rond kunt komen en op een goede, betaalbare woning. Dat levert veel sociale frustraties op.

Jan Latten schetste Lansingerland als het “paradijs voor powerkoppels”. Onze gemeente profiteert optimaal van haar ligging in de randstad, ingeklemd tussen grote steden en bouwt vooral voor de kansrijke, hoge inkomens. In Rotterdam is het percentage sociale huurwoningen 44% en in Lansingerland 18.5%. Lansingerland telt 72% koopwoningen en Rotterdam 35%. Gevolg: enorme vermogensverschillen en veel minder sociale kansen. Hoe deze kloof te dichten? Hoe geven we ook onze “pechmensen” een eerlijke kans? Voor Latten is het alleen al om demografische redenen een uitgemaakte zaak dat er de komende jaren veel meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd dan nu het geval is. Het gaat dan om bouwen op maat voor de verschillende doelgroepen. Zo voorkom je sociale uitsluiting, een potentieel risico dat een bom onder onze samenleving kan gaan vormen. Deze conclusie sluit aan bij het verhaal van Kim Putters dat onze samenleving dringend behoefte heeft aan een nieuw sociaal contract.

Wat de PvdA fractie betreft organiseert de Raad binnenkort een beeldvormende bijeenkomst waarin de door Latten en Putters gesignaleerde maatschappelijke tweedeling toegespitst op de ontwikkelingen in Lansingerland aan de orde worden gesteld. Willen we écht vooral een “paradijs voor powerkoppels” zijn? Nee toch? Deze beeldvorming moet wat ons betreft bouwstenen opleveren over hoe onze gemeente om zal gaan met de uitdagingen voor de 21ste eeuw als het om werk, wonen en eerlijke kansen voor mensen gaat. Een heus visiedebat dus. Wellicht kunnen Kim Putters en Jan Latten met hun grandioze expertise en prachtige verhalen een bijdrage aan deze beeldvorming leveren.

 Skatebaan in AMG Schmidtpark

 Shelter in AMG Schmidtpark

BEDANKT FRANS WETERINGS!

Frans Weterings nam op 21 februari afscheid als directeur-bestuurder van woningcorporatie 3B-Wonen. Hij gaat met pensioen. Liefst 16 jaar heeft hij aan het roer gestaan. En met succes. Onder zijn bezielende leiding werden er vele sociale huurwoningen bijgebouwd van hoge kwaliteit. De sociaal maatschappelijke doelstelling van 3B-Wonen stond bij hem altijd hoog in het vaandel. Daarbij beperkte hij zich niet alleen tot bouwen en verhuren. Van meet af aan zocht hij intensieve samenwerking met andere maatschappelijke organisaties om gezamenlijk een antwoord te vinden op sociale problemen in woonbuurten en bij zijn huurders. Hij werkte hard aan betaalbare huurprijzen, had een groot oog voor de duurzaamheid van zijn woningbezit en zorgde voor een goede samenwerking met de Huurdersvereniging. Zijn inzet bij de opvang van asielgerechtigden was hartverwarmend. Een volkshuisvester van het zuiverste water. Wij hadden als fractie door de jaren heen zeer geregeld contact met hem. We brainstormden dan over de noodzaak om veel meer sociale huurwoningen in Lansingerland te gaan bouwen dan nu het geval is, over de gemeentelijke grondprijzen die meer bouwen vaak in de weg stond, over het belang om sociale huisvesting in regionaal verband te regelen en over de maatschappelijke problemen die ook het welvarende Lansingerland kent. Heel inspirerende en betrokken gesprekken voerde hij met ons.

Deze week stond er in de Heraut een uitgebreid interview met hem: http://website.epublisher.world/deheraut/view/25446#23 Daarin stelt hij: “We halen op dit moment amper 18,5% sociale woningen. De gemeente telt daarbij woningen in de particuliere huursector – ik ken de getallen niet! – en koopwoningen in de laaggeprijsde sector met een WOZ-waarde tot € 140.000. Dan komt men in totaal op circa 23% woningen in de sociale sector. Het is dus een definitiekwestie terwijl het gaat om de realiteit, namelijk dat er een tekort aan sociale (huur)woningen is”. Woorden die ons maar al te vertrouwd voorkomen. Tot op heden kan niemand ons uitleggen hoe de regio en ons college het percentage van circa 23 % heeft berekend. En als een scheidend corporatiedirecteur het al niet weet, hoe hard zijn dan deze cijfers?

Frans Weterings heeft meer dan zijn best gedaan. Natuurlijk zou hij veel meer sociale huurwoningen willen bouwen dan de ongeveer 1000 die tot 2030 voorzien zijn. Het ligt voor de hand dat hij meer te porren is voor de ongeveer 2800 extra sociale huurwoningen die nodig zijn om in het scenario “meer evenwicht & solidariteit in de regio” te realiseren. Maar zover is politiek Lansingerland helaas nog niet.

De PvdA Lansingerland dankt hem van harte voor zijn inzet, betrokkenheid en voor de goede samenwerking. Als inwoner van Lansingerland zal hij ongetwijfeld wel weer in beeld komen, niet als professional maar als vrijwilliger. De PvdA heet zijn opvolgster Hanneke Vliet Vlieland van harte welkom!

Voorjaar in de Vlinderstrik

MET DE TRAM VANUIT LANSINGERLAND NAAR DELFT

Eind 2020 is het eindelijk zover. Dan rijdt HTM tram 19 over de nieuwe Sint Sebastiaanbrug, waaraan momenteel hard gewerkt wordt, vanaf station Delft Centraal door naar de TU Campus in deze gemeente. De nieuwe eindhalte van deze lijn, die start in Leidschendam en die via Leidschenveen en Ypenburg naar Delft rijdt, bevindt zich bij het TU-Technopark. Deze locatie bevindt zich op nauwelijks 6 kilometer van Rotterdam The Hague Airport. Wat ons betreft ligt het voor de hand dat de Metropoolregio samen met de OV-bedrijven HTM & RET snel aan de slag gaan om deze laatste verbinding tot stand te brengen. Aan de Rotterdamse kant wordt immers al hardop gedacht aan het vertrammen van de huidige ZoRo-buslijn waarbij de bestaande lijn Zoetermeer-Rodenrijs als tram wordt doorgetrokken naar Rotterdam-The Hague Airport en Schiedam station.

Dan wordt het verhaal over de snelle OV-verbinding naar Delft in de door ons onlangs gepubliceerde vertelling “Zomaar een mooie zomerdag in Lansingerland 2030” helemaal waar. Lees de Vertelling van PvdA over Lansingerland 2030 er maar op na.

Oude Bovendijk, Nieuwbouw Koppert

PVDA: ZEKER ZIJN VAN EEN VEILIGE N209

De N209 in Bleiswijk en Bergschenhoek is onze provinciale zorgenweg. Verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder zijn grote problemen. Stevige ingrepen zijn nodig om de weg écht veilig en duurzaam te maken.

Op maandag 4 maart vanaf 20.00 uur organiseert de PvdA Lansingerland hierover een debat met als thema “Zeker zijn van een veilige N209”.

Deelnemers aan dit debat zijn de PvdA top-kandidaat voor Provinciale Staten Leo Bruijn, Sam de Groot van de PvdA fractie Lansingerland en André Molenaar adjunct-directeur van Melanchthon Business School. Natuurlijk kunnen de bezoekers volop aan het debat meedoen.

Het debat wordt gehouden in de Melanchthon Business School, Wilgenlei 2B, 2665 KN Bleiswijk. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie bij: Gerard Bovens, voorzitter PvdA Lansingerland, bovens49@hetnet.nl

Onze advertentie voor 20 maart

Tot slot: De komende week is het voorjaarsreces en komt er ook geen weekbericht uit. Tijd dus om nog even deze site te checken: https://zuidholland.pvda.nl/verkiezingen/

We zien u graag op maandag 4 maart in Bleiswijk om over de N-209 en andere kwesties rond verkeersveiligheid te praten. Heb een goede week!

Zwembad badend in de zon

Brug over de Zweth