WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 16 T/M 22 JUNI 2018

24 juni 2018

Dit is weekverslag 478 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het was een gewone week met drie commissievergaderingen. Een discussie over korte termijn oplossing voor kort parkeren in Berkel centrum en wat nieuws over RtHA waren de belangrijkste onderwerpen bij commissie Ruimte, de jaarstukken 2017 lagen op tafel bij commissie AB en de jaarrapportage sociaal domein 2017 werd besproken bij commissie Samenleving. De foto’s van de Rotte en Hoeksekade zijn weer van Gerard Bovens, die is immers nog meer op pad dan voorheen.

VAKER OP DE FIETS EN MINDER VLIEGEN?

De commissie Ruimte van 19 juni startte met een uitgebreide discussie over een bespreekstuk ingebracht door CDA om de ‘gesignaleerde problematiek’ in Berkel centrum voor kort parkeren op te lossen. Dit speelt blijkbaar vooral op woensdag tijdens de markt en op zaterdag. Met name aan de oostzijde, dus bij de kerk, is de druk hoog. De diverse insprekers, die o.a. de winkeliers vertegenwoordigden, zien een oplossing in instellen van een blauwe zone in de Terpstraat. Verder werd geopperd dat de winkeliers zelf en hun personeel achter de Xenos zouden kunnen parkeren en vandaar de wandeling maken naar het oostelijke deel. Dat laat plek voor consumenten dichterbij de winkels. Tot slot zou de parkeergarage in het voormalige pand van huisvesting van de Jumbo soelaas bieden. Sam de Groot was verbaasd dat dit ineens opkwam. Bij het opheffen van de 25 parkeerplaatsen bij het Vierkantje was alles toch in orde verklaard? Hij en de meeste andere sprekers misten de feiten om de discussie goed te voeren. Zijn er metingen gedaan waaruit inderdaad grootschalige verkeersproblematiek blijkt? GroenLinks verwacht bij een blauwe zone een waterbed effect naar achterliggende woonwijken. Dit punt heeft alles te maken met de nieuwe inrichting van centrum Berkel, waarbij onevenwichtigheid wordt verwacht in het aantal parkeerplekken aan de westzijde (ongeveer 650) en oostzijde (ongeveer 350). Hiermee zijn de winkeliers aan de oostzijde bang klandizie te missen. Wethouder Fortuyn ziet de Terpstraat als een druppel op een gloeiende plaat, het levert misschien 40 tot 50 parkeerplekken op, maar niet op zaterdagochtend. Er wordt fiks geïnvesteerd in de beleving van Oost naar West en vice versa, via herinrichting van het plein bij ‘t Vierkantje. Het gesprek met nieuwe eigenaar van het “Jumbopand” loopt en de parkeerplaats bij de Hergerborch kan mogelijk bij herontwikkeling ook tijdelijk een blauwe zone zijn. De wethouder zegde toe een onderzoek te doen. Op verzoek van Sam ook nadrukkelijk onder de omwonenden en met duidelijk verzoek aan de winkeliers ervoor te zorgen dat personeel niet de hele dag parkeert op de meest aantrekkelijke plekken voor publiek. Gedragsverandering is nodig. Ook, zoals diverse partijen zeiden, van winkelend publiek: kom voor kleine boodschappen eens wat vaker op de fiets. Al is dat voor de vele Rotterdammers die hier graag komen shoppen waarschijnlijk een brug te ver.

 

Fietsen langs de Rotte is lekker, maar dat kan ook naar Berkel voor een boodschap

Verder werd het conceptadvies van kwartiermaker Ewald van Vliet besproken, waarin wordt voorgesteld om een omgevingsmanager (later steeds ombudsman genoemd) aan te stellen voor RtHA. Dit conceptadvies is aangeboden aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO). Ook de raad van Lansingerland kreeg nu de mogelijkheid om te reageren. De opgehaalde input zal met een brief aan van Vliet worden aangeboden. Begin juli wordt het definitieve plan verwacht. Sam de Groot merkte op dat we hiermee afwijken van de afgesproken procedure. We zouden een ombudsman aanstellen nádat het luchthavenbesluit zou zijn vastgesteld door de minister. Er bestaat anders de kans dat de ombudsman, bewust of onbewust, een rol gaat nemen in het te nemen besluit en een speler gaat worden, naast bijvoorbeeld CRO en ministerie. Met het uitstellen van het besluit door de minister tot 2023 is het dus onvermijdelijk dat de ombudsman erin betrokken raakt. Fortuyn legde uit dat de ombudsman geen klachtenbureau is, maar processen op gang moet brengen, en bijvoorbeeld meer onderzoek kan voorstellen. Wachten tot na het luchthavenbesluit is niet wenselijk. Ook CU benadrukte dat de rol van de ombudsman een aandachtspunt moet zijn. Verder was er discussie over een verslag van een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen in mei j.l. De minister koppelt de besluitvorming over de lange termijn ontwikkeling van RtHA aan de luchtvaartnota 2020-2040 (gereed 2019) en aan de herziening van de indeling van het Nederlands luchtruim (niet eerder dan 2023 gereed). In het verslag staat een spannende zin, aldus Sam: “Tot die tijd is de minister slechts bereid te bezien of een marginale toename van de geluidsregistratie kan worden vergund indien er regionaal draagvlak is.” Sam de Groot: het luchtvaartbesluit is uitgesteld tot 2023, maar per 2019 ligt de nieuwe nota er, met onder andere de verdeling van de geluidsruimte over de verschillende vliegvelden. Dan begint er eigenlijk weer een nieuw traject over het luchtvaartbesluit, dus nieuwe onderhandelingen. Wethouder Fortuyn vond lastig om in te schatten wat de minister met ‘draagvlak’ bedoelt, of wat ‘marginaal’ is. Raden van Rotterdam en Lansingerland en Provinciale Staten hebben toch heel duidelijk gemaakt dat er géén draagvlak is voor uitbreiding van de geluidscontouren. “We volgen het met argusogen”, zei Fortuyn. Volgens hem wordt er voor 2023 geen besluit genomen m.b.t. verzoeken die het vliegveld indient.

Overigens was het ontluisterend om in de media te lezen dat er maar ongeveer honderd demonstranten zaterdagmiddag de moeite hadden genomen om in het centrum van Rotterdam te demonstreren tegen vliegtuigoverlast. Dat was onderdeel van een landelijke actie, waarin omwonenden klagen dat minister Van Nieuwenhuizen te weinig luistert naar de kritiek. De D66 en GroenLinks fracties waren prominent bij de ‘manifestatie’ aanwezig.

Zie: https://www.rijnmond.nl/nieuws/169961/Demonstranten-Stop-groei-luchtvaart

Onze fractie zal overigens, net als eerdere jaren, weer eens langs gaan bij het vliegveld om ook van directeur Ron Louwerse en zijn collega’s te horen hoe zij tegen dit alles aankijken. Het vliegveld vervult tenslotte ook een functie voor banen, bedrijvigheid, vervoer en allerlei stagemogelijkheden.

Tot slot kreeg Valmir Xhemaili van wethouder Fortuyn de toezegging dat, zodra de reactie van de MRDH er is op onze zienswijze op de vervoersplannen 2019, er een berichtje naar de raad zal gaan. Dit ging over zeker stellen van busvervoer tussen Bleiswijk en station Lansingerland – Zoetermeer van, per begin 2019.

Koeien langs de Hoeksekade wapperen hun staart naar alles wat vliegt

COLLEGE GAAT EINDELIJK SCHERPER AAN DE WIND ZEILEN

De jaarstukken 2017 kwamen vrij laat en alleen wethouder Abee en Arends waren aanwezig. Hierdoor kon een aantal vragen die gesteld werden bij commissie AB op 20 juni niet naar behoren worden beantwoord. Diverse fracties, waaronder CU en VVD vonden dat het nu maar eens klaar moest zijn met de hoge jaarlijkse positieve saldo’s van de jaarrekening. Ook dit jaar wordt weer bijna 10 miljoen euro in de algemene reserve gestopt. Ook het weerstandsvermogen mag wel lager. De PvdA fractie vindt al jaren dat er geld moet worden geïnvesteerd in (sociale) voorzieningen in de groeiende gemeente, in plaats van nog weer verder aanvullen van de algemene reserve.

Hamid Azzouzi sprak namens de PvdA fractie dank uit aan college voor het opstellen van de jaarstukken en de beantwoording van de technische vragen. De jaarstukken zijn helder en goed leesbaar, ook complimenten voor de organisatie. We zien dat veel doelstellingen in 2017 gerealiseerd zijn. Daar zijn we blij mee! De resultaatbestemming is volgens de PvdA fractie prima, maar we maken ons zorgen over de omvang van de overhevelingen. We begrijpen dat we in 2017 niet alles hebben kunnen uitvoeren, maar een totaal budget van 1,4 miljoen aan overhevelingen geeft ons geen goed gevoel. Hamid stelde een vraag over het integraal huisvestingsplan van primair onderwijs (IHP), dat genoemd werd in het jaaroverzicht, maar de wethouder gaf aan dat dit bij de betreffende wethouder (Van Tatenhove) ligt. Zie bij commissie Samenleving. Verder stelde Hamid een vraag over beleidsveld Jeugd, die inhoudelijk beter bij de jaarrapportage Sociaal Domein paste.

Wethouder Abee gaf in zijn beantwoording aan de fracties aan ‘voorzichtig positief’ te zijn, maar gaf toe dat het nieuwe college scherper zal begroten. Interessant was om te horen dat al het vastgoed bij één portefeuillehouder komt, ook onderwijshuisvestiging.

De Rotte, plezierrivier

JAARRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

Bij commissie Samenleving op 21 juni lag de jaarrapportage 2017 op tafel. Het wordt door de jaren heen een steeds overzichtelijkere en meer informatieve rapportage. In de aanloop naar de vergadering stelde onze fractie technische vragen over de jonggehandicapten zonder werk en inkomen en over twee van de pilots, nl. de ‘Challenge Smitshoek’ en de pilot ‘Het Nieuwe Wij’. U kunt vragen en antwoorden in de agendabundel lezen (technische vragen Samenleving). Wij pikken de onderwerpen later weer op.

Petra Verhoef sprak namens onze fractie in de eerste termijn. Het gaat goed in Lansingerland in het Sociaal Domein, schrijft de rapportage: “Maar liefst 93% van al onze inwoners beschouwen wij als zelfredzaam: zij maken geen gebruik van maatwerkvoorzieningen maar redden zichzelf, met steun van familie, vrienden en eventueel vrij toegankelijke voorzieningen.” Het is wel op zijn plaats om daar ook nadrukkelijk de inzet te noemen van de vele vrijwilligers die Lansingerland kent, die vanuit de verschillende maatschappelijke partners keihard meewerken; zonder hen zouden beduidend minder mensen zichzelf redden.

De PvdA-fractie is blij om te zien dat een aantal zaken nu veel beter lopen dan 2 jaar geleden, toen wij ons ernstig zorgen maakten. Een paar punten die we willen noemen, omdat we ze destijds onder andere aankaartten: Er wordt veel meer gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenvoorzieningen, waarschijnlijk ook omdat er een speciaal pakket is voor ernstig chronisch zieke inwoners en mensen met een beperking voor wie bepaalde tegemoetkomingen en compensaties voor ziektekosten waren afgeschaft. Ook blijkt dat de verschillende vormen van inkomensondersteuning, met name voor kinderen, zoals het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld vaker worden benut. De fondsen zijn uitgebreid en ook het Kindpakket is uitgebreid. Toch blijft voor ons de vraag: worden allen kinderen in armoede bereikt en is uiteindelijk ook een volledige participatie mogelijk? Wij denken, op basis van diverse interviews met families in armoede, dat dit niet zo is. Tot slot is de hoogte van de eigen bijdrage in Wmo-maatwerkvoorzieningen verlaagd voor de kwetsbare huishoudens, waarmee de kans op zorgmijding afneemt. Dat is goed.

Toch zijn er nog een aantal punten die aandacht vragen: jeugdzorg, monitoring participatie (met name jonggehandicapten) en klanttevredenheid. Meest zorgwekkend voor onze fractie, en ook de meeste andere fracties, is het feit dat steeds meer cliënten uit de doelgroep jeugd gebruik maken van een maatwerkvoorziening. De rapportage stelt dat deze stijging aansluit bij een landelijke trend: sinds 2015 is het aantal jongeren dat gebruik maakt van een vorm van jeugdhulp met 11% gestegen. Volgens figuur 4 op blz. 8 in de jaarrapportage is er bij ons in Lansingerland sinds 2015 een stijging van 16% geweest.

In 2018 zal de Gemeente een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de oorzaken, prognose en beheersmaatregelen van deze toename, zo staat te lezen. We kunnen als raad het hier bij laten en gewoon wachten tot het onderzoeksrapport onze kant opkomt, maar de PvdA fractie stelt voor dat we hier toch concreter bij betrokken worden. Er zijn vaker onderzoeken geweest waar we achteraf niet tevreden waren met vraagstelling en cijfers. Kan de raad betrokken worden bij de vraagstellingen en de opzet van het geplande onderzoek naar oorzaken, prognose en beheersmaatregelen? De PvdA fractie zou ook graag zien dat dit onderzoek niet in isolatie plaatsvindt. Dit is immers een landelijke trend, dus andere Gemeentes kunnen waardevolle inzichten hebben en als referentie dienen.

Daarnaast stelde Petra de vraag die Hamid Azzouzi niet beantwoord kreeg bij commissie AB: we zien dat er in 2017 en daarvoor financieel veel is ingezet op het preventie in de jeugdzorg. Echter, we zien dat de kosten en de aantallen jongeren die een maatwerkvoorziening gebruiken steeds verder stijgen. Hoe verklaart de wethouder dit vraagstuk? Zijn onze preventiemaatregelen wel effectief? Kan dit in het geplande onderzoek mee worden genomen?

Fietsbrug over de Rotte, richting Rotterdam-Ommoord

Op het onderwerp over jonggehandicapten vroegen we onder andere of de wethouder ons in de monitoring voortaan specifiek gaat informeren over jonggehandicapten. Uit de beantwoording van onze technische vraag hierover, bleek dat men de meeste jongeren wel in het vizier heeft en wethouder Arends zegde bij de beantwoording in de commissie toe dat deze groep voortaan ook in de jaarrapportage wordt opgenomen. Verder meldde wethouder Arends dat het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers van participatievoorzieningen inmiddels is afgerond. Onze fractie sprak de hoop uit dat het responspercentage daar hoger zou liggen dan de schamele 17% onder gebruikers van Jeugdhulp in 2017, waaruit overigens bleek dat 25% niet tevreden was. En passant meldde de wethouder nog dat de samenwerking met de ‘sociale dienst’ van Zoetermeer niet bevalt. Dit gaat over fraudeopsporing rond uitkeringen. De tijden van bureau Investiga (‘no cure, no pay’ opsporing van fraude, waar onze fractie zich heftig tegen verzette en waarbij wethouder van Tatenhove uiteindelijk de samenwerking stopzette) zullen hopelijk niet terugkeren. Verder gaf wethouder van Tatenhove een toezegging dat de raad input mag geven op het geplande onderzoek naar vraagstellingen en de opzet van het geplande onderzoek naar oorzaken, prognose en beheersmaatregelen rond de toename van jongeren die een maatwerkvoorziening krijgen. Het wordt een bespreekstuk in september als de raad dat wil. Tot slot gaf de wethouder aan dat zij en wethouder Fortuyn aan de slag gaan met de Rookvrije Generatie. Dat hadden we haar natuurlijk al ingefluisterd op de bijeenkomst van de ASD.

Tot slot stelde Valmir Xhemaili een rondvraag, die we als fractie ook al in iets andere vorm in het najaar van 2017 stelden. “Uit de beantwoording van de technische vragen bij commissie AB begrijpen we dat het integraal huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs pas in 2019 geactualiseerd wordt. In 2017 zijn alleen maar de leerlingenprognose opgesteld, met onder meer de meest recente leerlingentellingen en woningbouwplanning. De actualisatie van het IHP is dus vertraagd. We weten dat een aantal basisscholen, voornamelijk in Bleiswijk, ernstige huisvestingsproblemen heeft. We hebben de volgende vragen aan de Wethouder. Worden deze huisvestingsknelpunten in 2019 opgelost? En zijn dat structurele oplossingen?”

Wethouder van Tatenhove kwam natuurlijk weer met het verhaal dat het ruimtegebrek in de Anne Frankschool kan worden opgelost door gebruik te maken van lege lokalen in de De Poort, een oplossing waar geen van beide scholen zich kan vinden, naar ons weten. We gaan hier verder mee aan de slag. Het hele proces is wat ons betreft onvoldoende transparant en te traag om op de urgente ruimtevraag van de Anne Frankschool in te springen.

De skihelling aan de Rotte.

Tot slot: Er is volgende week op woensdagavond een beeldvormende avond over ‘een alternatief programma Bleizo-West’, waarbij als climax en maquette wordt onthuld. Dat willen we natuurlijk niet missen. Op dezelfde avond ook meer nieuws over De Snip en rest van centrum Bleiswijk. De termen ‘bindend, bruisend, boeiend’ blijken nog in zwang te zijn. We berichten daarover natuurlijk later. Op donderdag bespreken de gezamenlijke commissies de kaderbrief: summier en vooral financiële getallen. In Rotterdam is het dinsdag heel spannend: de (PvdA) wethouders worden bekend gemaakt. Het zullen, hoe dan ook, goede bekenden van ons zijn. Dat is fijn voor onze politieke slagkracht in de regio. Goede week!

 Aflevering 478 sinds januari 2007

 

De Hoeksekade ligt er weer netjes bij, wel uitnodigend voor de ‘racers’

Gehuchtje Rotte