WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 16 T/M 22 NOVEMBER 2019

23 november 2019

Dit is nummer 532 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. Deze week is er in ons bericht veel aandacht voor jongeren en een inclusieve samenleving. We doen verslag van een inspirerende ledenbijeenkomst van de PvdA Zuid-Holland, een bezoek aan vier scholen voor primair onderwijs in Lansingerland en de bespreking van chillplekken bij de commissie Samenleving. Ons bericht eindigt met het zorgwekkende nieuws dat de participatiewet averechts heeft uitgepakt.

Landscheiding in de zon

BOEIENDE LEDENBIJEENKOMST VAN PVDA ZUID-HOLLAND

Vorige week zaterdag was er een ledenbijeenkomst van de PvdA Zuid-Holland in het partijkantoor van de PvdA Rotterdam in Kralingen. Het podium was die morgen onder meer bestemd voor een aantal aantrekkelijke sprekers waaronder Splinter Chabot en Astrid Oosenbrug. Voorzitter Mats Bergman zorgde voor de inspirerende gespreksvoering en onze afdelingsvoorzitter Gerard Bovens was ook van de partij.

Splinter Chabot is een rijzende ster in de wereld van politiek en media. Splinter heeft zichzelf de afgelopen tijd erg ingezet om met name jongeren te motiveren om politiek betrokken te raken. Dit doet hij vanuit zijn ervaring als voormalig voorzitter van de JOVD. Verder is hij onder andere ook te zien op TV met zijn programma “Splinter in de Politiek” en als terugkerende tafelheer bij De Wereld Draait Door.

Zoals voor velen bekend, was Astrid Oosenbrug van 2010-2012 PvdA raadslid in Lansingerland, van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid en voorzitter van het PvdA Roze Netwerk. Astrid is nu actief als cybersecurity expert, sociaal ondernemer in de ICT, bestuurder, spreker, trainer en coach van jonge hackers op vrijwillige basis. Als voorzitter van COC Nederland zet ze zich momenteel keihard in om Nederland weer uit het peloton en in de kopgroep van de LHBTI-emancipatie te krijgen.

Splinter Chabot ziet niks in de huidige generatie politici, die door communicatie-experts zijn geprogrammeerd. “Ze lijken te veel op elkaar”, zei hij. Niets is authentiek en spontaan. Alles wordt gescript. Jongeren prikken er dwars doorheen. Voor hen biedt de huidige politiek geen podium om met hun dromen aan de slag te gaan. Zij kiezen andere wegen die hen veel meer aanspreken”. Volgens Splinter moeten politieke partijen veel meer gaan aansluiten bij hun belevingswereld en de wijze waarop zij zich willen manifesteren. “Hen opsluiten in de wereld van fractiediscipline en grijze pakken werkt echt niet meer!”

In een pauzegesprekje met Gerard Bovens vertelde Splinter hem dat hij zo zijn twijfels had om politiek aan de slag te gaan. Hij zag erg op tegen de bestaande cultuur en werkwijze in het politieke bedrijf en vroeg zich af of hij hiervoor wel geschikt was. Gerard vond van wel en gaf hem mee om het toch te doen omdat hij jongeren sterk aanspreekt door zijn originaliteit, uitstraling en enthousiasme. “Verzamel een clubje jongeren om je heen die jouw dromen en ideeën delen en ga dan aan de slag bij een politieke partij die alle ruimte wil bieden voor jouw persoon en verhaal”. Stiekem hoopte Gerard dat Splinter naar Lansingerland wil verhuizen en lid wil worden van de PvdA Lansingerland.

Splinter en Gerard in gesprek

Astrid Oosenbrug hield een bevlogen verhaal over het belang van een inclusieve samenleving. Kenmerken voor de écht inclusieve samenleving zijn: iedereen kan meedoen, iedereen hoort erbij en iedereen is welkom. Eigen regie op je leven staat voorop. Anders zijn hoort erbij. Uitsluiting van (groepen) mensen is uit den boze. Samen leven we onder de veelkleurige regenboog. Een inclusieve samenleving gaat hand in hand met maatschappelijke diversiteit en erkenning van elkaar.

Nederland heeft nog een lange weg te gaan om een echt een inclusieve samenleving te worden. Te veel denken wij nog in speciale groepen en aparte regelingen. Goed bedoeld vaak, maar het zet mensen apart. Zij zijn anders want afwijkend van de rest, de mainstream mens. Wie dit ook moge zijn want we zijn allemaal bijzonder. Denk maar aan mensen met een beperking, vluchtelingen, ouderen, arme mensen en ook LHBTI’s, de groep waarvoor zij staat. We denken te veel in verschillen en te weinig in wat ons als mensen bindt. Te weinig staat de vraag centraal wat deze mensen nodig hebben om zelf regie over het eigen leven te kunnen voeren. De PvdA moet volgens Astrid alles op alles zetten om een inclusieve samenleving te realiseren. Dit past in het verhaal van emancipatie, eerlijke kansen en solidariteit. Het is een modern antwoord op een samenleving waar de verschillen steeds groter worden. Astrid gaf een keihard pleidooi om groepen in de samenleving te verbinden en om sociale segregatie te voorkomen.

Astrid hekelde de aanpak van het college van Lansingerland. Zij vroeg zich af waarom haar eigen gemeente nog niet tot de 23 Nederlandse Regenboog gemeenten behoorde. Op vragen van de PvdA fractie meldde het college dat het nog geen standpunt heeft ingenomen om wel of niet Regenboog-gemeente te worden: “Vaak is het op initiatief van de gemeenteraad, een betrokken wethouder, of een burgerinitiatief dat een gemeente ervoor kiest om Regenboog-gemeente te worden. In Lansingerland heeft dit zich nog niet voorgedaan”. De reactie van Astrid: “Het is toch te gek voor woorden dat het college zélf aangeeft een betrokken wethouder te missen. Waar blijft onze strijdkreet “Niemand aan de kant in Lansingerland”?

Voorzitter Mats en Astrid praten over inclusieve samenleving

GOEDE PLEKKEN OM TE LEREN EN TE CHILLEN VOOR DE JEUGD

 Integraal Huisvestingsplan

Sinds het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor huisvesting van primair onderwijs in Lansingerland van 2013 hebben zowel landelijk als lokaal verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die vragen om het IHP opnieuw te bezien. In het kader hiervan hebben de raadsleden afgelopen maandag een aantal basisscholen in Lansingerland bezocht om te bezien met wat voor uitdagingen deze scholen te maken hebben. Valmir Xhemaili ging mee namens onze fractie. De volgende basisscholen zijn bezocht: de Wiekslag (Bleiswijk), de Oosthoek (Bleiswijk), de Willibrord (Bergschenhoek) en de Parel (Berkel en Rodenrijs). De uitdagingen van de basisscholen zijn divers: van een krimpend aantal leerlingen, te veel leerlingen tot het feit dat sommige gebouwen het einde van hun levensfase hebben bereikt. Daarom is er een gedegen IHP nodig dat toekomstbestendig is. Daarnaast komt naar voren dat basisscholen zelf bepalen hoe en wanneer zij investeringen doen, wat er toe leidt dat sommige scholen al aan renovatie toe zijn en andere scholen niet, ook al zijn ze van hetzelfde bouwjaar. Valmir vond het mooi om te zien dat er een breed spectrum aan onderwijsaanbod is, waarbij iedere school een eigen specialiteit heeft. Gedurende de tour werd een levensvatbare school gedefinieerd als een school die tussen de 220 en 300 leerlingen heeft. Lansingerland verdient een goed uitgebalanceerd IPH, waarmee goede huisvesting wordt verzekerd voor allerlei leerlingen. Daar zal de PvdA aan gaan bijdragen.

 

Poppetjesbrug Bleiswijk

 Chillen

Over jeugd gesproken: bij de commissievergadering Samenleving op woensdagavond stond een bespreekpunt van Leefbaar 3B over chillplekken op de agenda. De fractie van Leefbaar 3B maakt zich zorgen over de onrust die is ontstaan over de uitwerkingsplannen van drie nieuwe mogelijke locaties om te chillen: in park de Leeuwenkuil in Bergschenhoek; bij de dagcamping Kooilaan in Bleiswijk; en naast het basketbalveld aan de Gerberasingel in Berkel. Omwonenden ervaren op een aantal van deze locaties al overlast en maken zich zorgen dat het met aanwijzen als officiële chillplek alleen maar erger wordt.

De fractie van Leefbaar 3B wilde van de andere fracties weten of chillplekken in woongebieden zouden moeten worden uitgesloten en hoe de brug kan worden geslagen tussen de chillbehoefte van de jeugd en de hang naar rust en orde van de omwonenden. Daags voor de vergadering stuurde het college een brief met de melding “Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen (redactie: totaal 68) concluderen wij dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor het aanwijzen van de beoogde locaties als chillplek. Wij hebben daarom besloten af te zien van dit voornemen.” Toch kwamen omwonenden van de Leeuwenkuil nog vertellen over de overlast die er nu al is en ging de bespreking gewoon door.

Valmir voerde namens onze fractie het woord in de vergadering. Hij vertelde hoe hij, nog maar net ‘jongere af’, zich goed voor kan stellen dat de jongeren een plek zoeken om informeel samen te komen. Dat daar geluid bij hoort is begrijpelijk, maar het moet natuurlijk niet te laat of te erg worden. Hem leek het toch het beste om als omwonenden de jongeren aan te spreken over de ervaren overlast, al begreep Valmir ook wel dat dat soms wel lastig is. Jongeren naar buiten de kernen sturen om te chillen vinden we geen goed idee: er is dan geen toezicht meer en bovendien willen jongeren graag in de buurt van een bushalte of winkel zijn. Kernvraag voor de politiek, aldus Valmir, is de vraag hoe 68 bezwaarmakers zich verhouden tot de rest die niet reageert. Hoe dit te wegen, vroeg hij aan de wethouder. Waren andere omwonenden en de jongeren zelf wel proactief geraadpleegd? Konden zij meedenken over zo goed mogelijk inpassen van de chillplek in de wijk? Dat is altijd een heikel punt bij burgerparticipatie. Alleen wie boos is reageert. Mensen die neutraal zijn of het er mee eens zijn, die hoor je niet. Onze fractie hoopt dat er toch op korte termijn een oplossing komt, zonder dat jongeren worden verbannen naar de buitengebieden. En natuurlijk moeten de jongeren zelf ook hun best doen: rustig aan doen en hun afval opruimen. We vertrouwen erop dat jongeren, omwonenden en de gemeente er samen uit zullen komen.

Pectoes Bleiswijk: binnen chillen is toch anders

 PARTICIPATIEWET WERKT NIET

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking met als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De invoering van de wet zou het voor werkgevers overzichtelijker en makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De Participatiewet verving de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Maar de Participatiewet werkt in de praktijk niet. Dit blijkt uit een afgelopen dinsdag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals met de wet beoogd, zo berichtte het SCP.

De problemen met de Participatiewet zijn voor een deel structureel van aard. Aannames in de wet blijken niet te kloppen met de praktijk. Zo is niet iedereen in staat om te werken en heeft de overgang van verschillende wetten naar één Participatiewet niet geleid tot minder complexiteit. Verder is een deel van de doelgroep niet in beeld. Het effect van de inzet van wettelijke instrumenten door gemeenten is beperkt. De groep werkgevers met mensen uit de doelgroep in dienst groeit niet. Wanneer het wel lukt om mensen te plaatsen, betreft dit vooral mensen met lichamelijke beperkingen en met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het uitgangspunt van de Participatiewet was juist het idee dat mensen die een uitkering ontvangen, betaald werk kunnen en willen verrichten, mits dat onder de juiste omstandigheden gebeurt. Volgens gemeenten is een groot deel van de doelgroep echter niet binnen afzienbare tijd in staat om te werken. Intussen is er minder kans op baan voor de doelgroep die op de Wsw is aangewezen. Ook de klassieke bijstandsgerechtigden zien hun baankansen nauwelijks verhoogd sinds de invoering van de Participatiewet. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen maar hun inkomenspositie verslechterde en het gaat vaker om tijdelijk werk.

De onthutsende conclusies van het SCP verrassen onze fractie niet. Wij signaleren het al jaren. De Lansingerlandse praktijk laat zien dat de kansen op werk voor de traditionele groep mensen in de bijstand en voor mensen met een beperking er niet of nauwelijks op vooruit zijn gegaan. Ook statushoudende vluchtelingen komen er nog steeds bekaaid van af. Het is maar de vraag of de nieuwe inburgeringswet hier veel aan gaat veranderen.

De PvdA-fractie is een groot voorstander van de komst van basisbanen voor iedereen die op de gewone arbeidsmarkt niet of nog niet aan de slag kan. De sociale werkvoorziening moet in ere worden gesteld. Stelselwijzigingen in het sociaal domein pakken in de praktijk verkeerd uit. Pas dus op met een debat over weer een nieuw stelsel. Waar het op aankomt, is een sociale en betrokken uitvoering van wetgeving waarbij de kansen van mensen centraal staan en waarbij de regelingen hulpmiddelen zijn. Nu is het meestal andersom. Uitkeringsgerechtigden worden stelselmatig gewantrouwd door de uitvoerders van de wet. Alleen gemeenten die een intensieve relatie met mensen in de bijstand aangaan, die vertrouwen wekken, hun bureaucratie minimaliseren en er keihard voor gaan, hebben succes. Een ingrijpende cultuurverandering is nodig. Te weinig gemeenten hebben dit tot op heden door. Dit levert grote maatschappelijke schade op.

Het gehele SCP rapport is hier te lezen: https://www.scp.nl/Nieuws/Doelstellingen_Participatiewet_nauwelijks_behaald

Waar blijft het fietstunneltje bij N209 Bleiswijk?

Tot slot: De volgende politieke week dient zich al weer aan. Op maandagavond zijn we in Rehoboth in Berkel en Rodenrijs voor de ALV van de PvdA in Lansingerland. We zijn dus niet op het gemeentehuis voor de fractievergadering. Op dinsdag gaan Valmir en Petra naar de klankbordgroep Omgevingsvisie 2019 en 2020. Op woensdag is Hamid bij de Begeleidingscommissie Accountant Controle (BAC). Donderdagavond is er een belangrijke vergadering van de Gemeenteraad over de beleidsuitgangspunten voor het Masterplan en Bestemmingsplan Wilderszijde. We zullen daar een amendement indienen om het aantal sociale huurwoningen in de wijk op 750 te zetten in de uitgangspunten (25% van 3000 te bouwen woningen). Heb een goede week!

Dorpskerk Bleiswijk

 Opening dd. 14.11 van Fieldlab ‘Next Aviation’ op RTHA

Opknapbeurt Afvalbrengstation Bergschenhoek hard nodig

Berkelse Oostersingel kleurt herfstig

 Roetveegpiet ook in Berkelse etalages

Bomen snoeien op de Merenweg Bleiswijk

 Bouwlocatie Driehoek Berkel Noord