WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 2 T/M 8 NOVEMBER 2019

10 november 2019

Dit is nummer 530 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. Woensdag was de ‘dialoogavond met de samenleving’ over de omgevingsvisie, waar een redelijke opkomst was. We zullen in een later stadium wat uitgebreider rapporteren over aanpak van onze gemeente bij de omgevingsvisie. Op donderdag vond de raadsvergadering over de begroting 2020-2023 plaats. Onze fractie diende een motie in om nu eindelijk eens van het college een duidelijk plan (en budgetinschatting) te krijgen over mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden in Lansingerland. Dit is al in de maak voor bespreking, zo bleek, en dus trokken wij de motie in. Verder was de PvdA-fractie mede-indiener van een aantal andere moties. Kersen op de taart van het college, met nauwelijks impact op de collegeplannen of begroting. In ons weekverslag rapporteren we over de extra overlast HSL, de reactie van het college op onze ‘regenboogvragen’ en we geven een laatste update over de komst van de distributiecentra in Bleiswijk.

RAAD VAN STATE WIJST VOORLOPIGE VOORZIENING MBT EXTRA HSL OVERLAST AF

Op 19 augustus 2019 heeft de staatssecretaris van I&W aan ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van geluidproductieplafonds voor de HSL bij onder meer Lansingerland verleend. Dit in verband met geplande testritten met een nieuw type treinstel, de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), waarvan de eerste treinstellen binnenkort zullen worden afgeleverd. De NS heeft dit nieuwe materieel aangekocht om de afspraken in het kader van de aan haar verleende vervoerconcessie uit te kunnen voeren. De ICNG is geschikt voor het rijden op de HSL met snelheden van ten minste 200 km per uur en moet het huidige, minder geschikte materieel op dat spoor gaan vervangen. Het is de bedoeling dat de ICNG in de loop van 2021 in gebruik zal worden genomen.

De stichting Stop Geluidsoverlast HSL kon zich niet met de verlening van de ontheffing verenigen. Zij heeft daartegen bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen die inhoudt dat niet met het uitvoeren van testritten in de avond- en nachtperiode mag worden begonnen zolang de al in 2015 door I&M toegezegde geluidwerende maatregelen niet zijn uitgevoerd.

De voorzieningenrechter onderkent in zijn uitspraak van 1 november 2019 dat bij de Stichting weerstand bestaat tegen een intensiever gebruik van de HSL-Zuid door het uitvoeren van een groot aantal testritten, die bovendien deels in de nachtperiode zullen plaatsvinden: “De staatssecretaris en ProRail hebben ter zitting naar voren  gebracht dat uitvoering van de toegezegde geluidwerende voorzieningen als bedoeld in de brief van 1 oktober 2015, gelet op het stadium waarin de complexe onderhandelingen met de beoogde uitvoerder zich bevinden, ook nu nog niet op korte termijn valt te verwachten. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de betrokken partijen er zorg voor zullen dragen dat de toezegging zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gestand zal worden gedaan”.

De uitspraak luidt als volgt: “Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben de staatssecretaris en ProRail overtuigend toegelicht dat een zwaarwegend belang bestaat bij het tijdig uitvoeren van de geplande testritten met de ICNG op de HSL-Zuid en dat overschrijding van de geldende geluidproductieplafonds daarbij – in elk geval tot op zekere hoogte – onvermijdelijk is. Het is aan de staatssecretaris om in het te nemen besluit op bezwaar nader in te gaan op de aanvaardbaarheid van de gevolgen van overschrijding van de geldende geluidproductieplafonds voor de inwoners van Lansingerland. De voorzieningenrechter acht de toegelaten mate van overschrijding bij de referentiepunten bij bewoond gebied van Lansingerland niet zodanig hoog, dat dit besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht”.

De hele uitspraak is te vinden op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118347/201907415-1-a1/

Wij zagen in mei 2019 deze vertraging al aankomen. Het ging toen om een ander dossier. Onze fractie stelde toen vragen over een mogelijke vertraging van de bouw van de afgesproken geluidsschermen door de beslissende rol die het consortium Infraspeed contractueel bezit bij de planning en uitvoering van werkzaamheden aan het tracé. Feitelijk staat het ministerie hierbij al 10 jaar letterlijk langs de spoorbaan toe te kijken. In de beantwoording van onze vragen stopte het college de bestuurlijke kop in het zand.

Zie: Beantwoording raadsvragen PvdA vertraging co-realisatie HSL juni 2019

Een proces van 4 jaar intensieve co-realisatie is tot nu toe zonder resultaat gebleven. Dit is heel teleurstellend voor de actieve bestuurders van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL en beschamend voor het college van Lansingerland dat al die jaren, het drama loopt inmiddels al 10 jaar, geen enkele rol van betekenis kon spelen in het krachtenveld dat gevormd wordt door het consortium Infraspeed, ProRail bv en de NS en met het op grote afstand aan de zijlijn staande Ministerie van I&W.

Aanstaande sloop wethouder Schipperstraat Berkel

Werken aan Noordeindseweg/Planetenweg

 ZALANDO EN JUMBO IN BLEISWIJK VORMEN EEN STEVIGE UITDAGING

Na Zalando vestigt ook Jumbo zich in Bleiswijk. Jumbo is begonnen met de voorbereidingen voor een derde distributiecentrum voor onlineboodschappen. Het komt op het bedrijventerrein Bleizo Oost in Bleiswijk, waar zo’n duizend medewerkers aan de slag kunnen. Begin 2021 moet dit centrum operationeel zijn. Een prachtig resultaat voor het gemeenschappelijke grondbedrijf van Lansingerland en Zoetermeer dat Bleizo exploiteert, maar ook een forse uitdaging als het gaat om het werven en mogelijk huisvesten van personeel. Wethouder Albert Abee sprak enthousiast dat Bleizo nu in de zwarte cijfers zit na jarenlange tekorten op de grondexploitatie. Bovendien is hij vrijwel door zijn grote kavels heen.

Afgelopen zomer was onze fractie druk met de komst van het distributiecentrum van Zalando dat zich ook in Bleiswijk langs de A12 en N209 gaat vestigen. Bij dit bedrijf gaat het om werkgelegenheid van 1500 medewerkers. Gezien de grote krapte op de huidige arbeidsmarkt ligt het voor de hand dat er ook vele arbeidsmigranten in Bleiswijk aan de slag zullen gaan. Wij vroegen toen aan het college of er al overleg was geweest over de werving, de arbeidsomstandigheden en de noodzakelijke huisvesting. Hier was het college nog niet aan toegekomen, zo bleek uit de beantwoording op onze schriftelijke vragen. Ook het pas geleden door de raad vastgestelde beleidsplan met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten voorziet volstrekt niet in zeer grote aantallen te huisvesten medewerkers. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/nog-geen-afspraken-met-zalando-over-werving-personeel/

In het in september over de huisvesting van arbeidsmigranten gehouden raadsdebat stelde Petra Verhoef dat de betrokkenheid van het college verder moet gaan dan alleen een faciliterende: “Het gaat ook om het voorkomen van uitwassen zoals uitbuiting en het er voor zorgen dat ook arbeidsmigranten volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving”. Zij gaf aan verbaasd te zijn dat er nog steeds geen overleg is geweest met Zalando over het aantal arbeidsmigranten dat dit bedrijf denkt nodig te hebben. “Het gaat dan mogelijk om een verdubbeling van de maximale huisvestingsbehoefte die het college nu voorziet”. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-14-t-m-20-sept-2019/

Afgelopen week luidde PvdA Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA Den Haag, de noodklok over de slechte huisvesting van arbeidsmigranten in deze stad. Het gaat daar om maar liefst zo’n 60.000 mensen waarvan slechts 32.000 geregistreerd zijn bij de gemeente. Hij schetste een reeks van excessen en uitbuiting.

Met de komst van 1000 nieuwe Jumbo-medewerkers wordt het huisvestingsvraagstuk nog eens extra acuut. Het college moet hier goed over nadenken en met een reactie komen. Liever: actie nemen! Sneller, meer en betaalbaar bouwen is ook voor deze groep onontkoombaar anders ontstaat er een sociale ramp.

Mooie Leeuwenkuil Bergschenhoek

Dorpstraat Bergschenhoek 

 ANTWOORD COLLEGE OP ONZE VRAGEN OVER COMING OUTDAY

Het college reageerde deze week op onze raadsvragen over het voortaan niet meer organiseren van een plechtigheid bij het hijsen van de Regenboogvlag op Coming-Out-Day. De antwoorden zijn deels achterhaald omdat op ons initiatief de raad in grote meerderheid op 1 november een motie aannam om de jaarlijkse ceremonie weer in ere te herstellen.

Toch nog even aandacht voor de antwoorden van het college vanwege de antwoorden op de volgende vraag: Waarom behoort Lansingerland niet tot de groep van 53 Regenboog gemeenten? Op 12 oktober 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW waarmee zij de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken”.

Antwoord van het college: “Tot op heden heeft het college geen standpunt ingenomen om wel of niet regenbooggemeente te willen zijn. Vaak is het op initiatief van de gemeenteraad, een betrokken wethouder, of een burgerinitiatief dat een gemeenten ervoor kiest om Regenbooggemeente te worden. In Lansingerland heeft dit zich nog niet voorgedaan”.

Een “betrokken wethouder” heeft zich kennelijk tot op heden nog niet laten zien. Dit zegt het college dus over zichzelf. Heel apart! De PvdA zal binnenkort samen met GroenLinks via een bespreekstuk in de raadscommissie met voorstellen komen om zowel Regenbooggemeente te worden als om lokaal beleid te gaan ontwikkelen ten einde de positie van LHBTI’s in Lansingerland te versterken.

De raadsvragen en antwoorden zijn ook te vinden op: Beantwoording raadsvragen PvdA en GL over ceremonie regenboogvlag nov 2019

Hoera, 1 jaar verlichting langs Landscheiding

Tot slot: De komende week is best druk. Op dinsdag en donderdag zijn er commissievergaderingen Ruimte, met belangrijke dossiers zoals bestemmingsplan Wilderszijde, Transitievisie Warmte en Bodemvisie en het inrichtingsplan openbare ruimte Berkel Centrum West. Op woensdag commissie AB over Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2019. Heb een goede week!

Houtkap in bos

Lage Bergsebos

Hoeksekade Bergschenhoek

Bouwen langs Hoeksekade