WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 21 T/M 27 SEPT 2019

28 september 2019

Dit is nummer 525 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. In deze herfstachtige week waren er geen beeldvormingen of vergaderingen, uitgezonderd een Presidiumbijeenkomst voor de fractievoorzitters. We blikken alvast vooruit op de raadsvergadering van 3 oktober a.s. waar onder andere de nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van Berkel Centrum Oost op de agenda staat. Verder kunt u een berichten lezen over bouwen, minder hard rijden door stikstofbeleid en over hoe mooi de PvdA er in de landelijke peilingen voor staat.

Hervormde kerk Berkel centrum

BERKEL CENTRUM COMPLEET OP DE SCHOP

In Berkel centrum is men aan de westzijde begonnen met de uitbreiding van het winkelcentrum. Aan de voorbereiding voor de nieuwbouw op het huidige Hergerborch-terrein aan de oostkant van het winkelcentrum wordt hard gewerkt. Helder is dat al deze bouwactiviteiten de komende jaren veel overlast gaan geven aan het winkelende publiek, de omwonenden en de ondernemers in het centrum. Er zijn tal van verkeersomleidingen, parkeerproblemen en overlast door bouwactiviteiten te verwachten. Het wordt voor velen stevig doorbijten tot 2024 wanneer alles klaar moet zijn.

Van het college mag verwacht worden dat zij de communicatie en de organisatie van de burgerparticipatie over deze (her)ontwikkeling goed op orde heeft. Dit lijkt nu nog niet volledig in orde, gelet op de moeizame verstandhouding met de winkeliersvereniging en de vele vragen die er bij inwoners leven over hoe zij het Berkelse winkelcentrum kunnen gaan bereiken. Veel onzekerheid is er ook over de wijze waarop in de toekomst vorm wordt gegeven aan de te verwachten verkeersstromen in en om het nieuwe winkelhart. Velen zijn de weg kwijt en het spoor bijster. Er is nu al een hoop gedoe waardoor er een schaduw dreigt te vallen over op zich positieve ontwikkelingen. Het ligt daarom voor de hand dat het college op korte termijn een speciaal communicatieplan opstelt. Daarin moet precies beschreven worden hoe het college de inwoners en ondernemers wil gaan betrekken bij de organisatie van de bouwwerkzaamheden. De aanwijzing van een coördinerende wethouder en ambtelijke projectleider en de inrichting van een speciaal communicatieloket in het centrum zouden logische stappen zijn, net als een gerichte inzet van sociale media. Zo kan het college de aanbevelingen van de Rekenkamer over een betere burgerparticipatie direct in de praktijk brengen en wordt langs elkaar heen werken voorkomen.

Afsluiting Berkel centrum aan westzijde

Berkel centrum aan oostzijde

Bouwlocatie nieuwe Berkelse winkelcentrum

 Herenstraat Berkel centrum

Plein bij de Herenstraat

1000 BETAALBARE WONINGEN EXTRA BOUWEN IS KEIHARD NODIG

Eind oktober en begin november debatteert de raad over de begroting 2020-2024. Dan zal zeker gesproken worden over de reactie van een in juli 2019 door de raad unaniem aangenomen motie waarin het college de opdracht kreeg om voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk te maken op welke wijzen het mogelijk is om de wachttijd voor (Lansingerlandse) woningzoekenden, waaronder die op een sociale huurwoning, flink terug te brengen. De PvdA-fractie heeft in aanloop naar deze begrotingsbehandeling alvast vooruit gedacht. Op 4 september 2019 kwamen wij met het voorstel om, bovenop de 6500 nieuwe huizen die al op het programma staan, nog eens 1000 betaalbare koop- en huurwoningen extra te bouwen. Het totaal aantal nog te bouwen woningen komt dan op 7500. Weekblad de Heraut berichtte er op 11 september uitgebreid over: 1000 extra huizen voor lage en middeninkomens.

Om deze extra 1000 betaalbare woningen te kunnen bouwen is natuurlijk ruimte nodig. Een mogelijkheid is om bij de ontwikkeling van Wilderzijde meer te gaan bouwen dan de 3000 woningen die nu in de pen zitten. Wat hoger bouwen dan nu het plan is, ligt voor de hand. Mogelijkheden liggen ook op de bouwlocatie bij station Lansingerland-Zoetermeer. De raad zal nog dit najaar een besluit moeten gaan nemen of er op die plek bedrijven of woningen gaan komen. De PvdA-fractie zal gezien de urgentie voor het laatste gaan kiezen. Een andere, perfecte bouwlocatie, is de nu nog lege ruimte tussen Merenweg en Lijsterlaan in Bleiswijk. Ook in Bleiswijk is er een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en jonge gezinnen. De ligging van de Merenweg is goed. Vlakbij het winkelcentrum, ouderenvoorzieningen, sportvelden, scholen en OV-haltes. De kern Bleiswijk, waar nu 13000 mensen wonen, is gebaat bij een bescheiden groei met 2000-3000 inwoners. Het biedt continuïteit aan de lokale voorzieningen en verstevigt de kansen voor het Bleiswijkse winkelcentrum.

Meer en sneller betaalbaar bouwen is een keiharde maatschappelijke noodzaak. Funda laat deze week zien dat er in heel Lansingerland in de prijsklasse van 0 – 225.000 euro maar 6 woningen te koop zijn. Tot 175.000 euro zijn er voor de liefhebbers 3 garages te koop. Verder niets. In Pijnacker-Nootdorp is het al net zo treurig gesteld. Het veel grotere Rotterdam toont een aanbod van 525 woningen in de prijsklasse van 0 – 225.000 euro. Een druppel op de gloeiende plaat las het gaat om de vraag naar betaalbare woningen in de Stadsregio. Al met al zijn er genoeg redenen voor de raad om het PvdA voorstel om 1000 betaalbare woningen extra te bouwen en de kern Bleiswijk een nieuwe impuls te geven, te ondersteunen.

Bouwlocatie Merenweg

Bouwlocatie bij station LaLa-Zoetermeer

 Bomenbuurt Bleiswijk

 OOK IN LANSINGERLAND LANGZAMER RIJDEN VANWEGE STIKSTOF

De te hoge stikstof uitstoot maakt het wenselijk dat in Lansingerland de maximum snelheid voor auto’s wordt teruggebracht. Ook de verkeersveiligheid binnen onze kernen en op onze provinciale wegen is hier bij gebaat. Tijdens ons provinciale verkiezingsdebat in maart 2019 in Bleiswijk stelden wij een maximum snelheid van 60-70 km voor op de drukke en gevaarlijke N209. Door ook op de drukke N470 en N471 de maximum snelheid te verlagen naar 70 km per uur wordt er een stevige bijdrage aan de reductie van stikstof op onze beide provinciale wegen gegeven. Begin 2018 bepleitten wij al om de maximum snelheid op de nieuwe A16 Rotterdam vanwege de geluidsoverlast terug te brengen naar 80 km. Net als nu al op de A13 en A20 bij Overschie. De noodzaak om de uitstoot van stikstof terug te brengen geldt anno 2019 als een extra argument.

Binnen de bebouwde kom van Lansingerland moet de maximum snelheid volgens de PvdA in beginsel overal 30 km worden tenzij een hogere snelheid uitdrukkelijk wordt toegestaan. Nee tenzij dus. De uitzonderingen kunnen gaan gelden voor een beperkt aantal aan te wijzen ontsluitingswegen zoals de Oostmeerlaan in Berkel en Rodenrijs, de Boterdorpseweg en Randweg West in Bergschenhoek en de Heulslootweg in Bleiswijk.

Hoekeindseweg Bleiswijk langs N209

Viaduct N471 tussen Pijnacker en Berkel

PVDA ZIT WEER IN DE RODE LIFT

Sinds maart van dit jaar zit de PvdA weer in de lift volgens de peilingen onder kiezers. De opwaartse gang begon voorzichtig in maart bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en zette met volle kracht door bij de Europese verkiezingen in juni. De PvdA was toen landelijk goed voor 18.1% van de stemmen en was daarmee weer terug op weg naar het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 toen maar liefst 24,84% van de stemmen werd behaald. Met 13.5% van de uitgebrachte stemmen werd de PvdA afgelopen juni, na de VVD, de tweede partij in Lansingerland. De opmars van de PvdA in de Tweede Kamer zet zich ook in september 2019 voort. Afgelopen zondag peilde Maurice de Hond 20 zetels voor de PvdA. Na de VVD, die volgens deze peiling goed is voor 28 zetels, bleef de PvdA de tweede partij in Nederland.

De door Lodewijk Asscher tijdens de Algemene beschouwingen van vorige week gedane voorstellen, slaan aan. In een tijd vol onzekerheden is de “Zeker zijn van” campagne een schot in de rode roos. De noodzaak om maatschappelijk gedreven politiek te bedrijven voor iedereen wordt herkend en maakt dat de PvdA landelijk steeds duidelijker het verschil maakt. Kiezers waarderen de inzet en bevlogenheid van Lodewijk Asscher. Het is ons inziens geen gewaagde voorspelling dat deze groei zich zal doorzetten. Zo’n 25-30 zetels in de Tweede Kamer bij de verkiezingen in 2021 zijn beslist geen illusie meer. Kwestie van keihard doorgaan. De PvdA Lansingerland hoopt dat deze stijgende lijn zich blijft doorzetten tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In het verleden (2006 & 2014) ging het, na succesvolle Tweede Kamerverkiezingen, bij gemeenteraadsverkiezingen nog al eens mis.

Toegang wijk de Tuinen bij Bleiswijk

EN VERDER

Lerarentekort vraagt om onorthodoxe maatregelen: Lokaal Bestuur vroeg afgelopen week aan een aantal PvdA raadsleden in het land wat zij vonden van de stelling: Om het lerarentekort te bestrijden zijn – tijdelijk – onorthodoxe maatregelen nodig, kinderen pas vanaf hun vijfde naar de basisschool of meer betalen van leraren in de grote vier zijn dan zeker ideeën. Petra Verhoef was één van de PvdA fractieleden die door Lokaal Bestuur benaderd werd. Haar reactie op deze stelling en ook die van andere PvdA’ers in ons land is te vinden op: http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/artikel/t/lerarentekort_vraagt_om_onorthodoxe_maatregelen/bron/nieuwsbrief

Tot slot: Volgende week is er op donderdag 3 oktober de maandelijkse raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere het stappenplan voor de standplaatsen in Berkel centrum en de nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van Berkel centrum aan de oostzijde. Heb een goede week!

 Laarzenpad tussen Berkel en Pijnacker-Zuid

 Laarzenpad tussen Berkel en Pijnacker-Zuid

 Bloemen op het laarzenpad