WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 22 T/M 28 SEPT 2018

30 september 2018

Dit is weekverslag 484 van de PvdA fractie in Lansingerland. Onze fractie was onder andere bij een beeldvormende avond over de visie voor het winkelcentrum in Bergschenhoek. Bij de raadsvergadering op donderdag werd, naar aanleiding van twee amendementen vanuit de coalitie, druk gedebatteerd over het rapport van de rekenkamer dat adviezen deed voor het Lansingerlands afvalbeleid. In de pers verschenen berichten over het toch niet aanstellen van een ombudsman voor Rotterdam The Hague Airport en de moeite die onze gemeente heeft om verwarde mensen zorg te bieden. Verder bleven we de vinger aan de pols houden over de vraag of de wachter bij het carillon op het plein bij ’t Vierkantje komt of niet. Wethouder Fortuyn is zich hierop nog steeds aan het beraden.

Het carillon staat, nu de wachter nog

 PLANNEN IN DE PIJPLIJN VOOR CENTRUM BERGSCHENHOEK

Op woensdag 26 september 2018 waren er presentaties over de visie op het winkelcentrum in Bergschenhoek en de herontwikkeling bij het terrein van maalderij Treurniet in Berkel en Rodenrijs. Op diezelfde avond was ook de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. Daarop komen we volgende week terug, na de bespreking ervan in de commissie Samenleving.

We doen kort verslag van de Beeldvorming Centrumvisie Bergschenhoek, waar de medewerkers van ‘BRO-Ruimte om in te leven’ schetsten wat de plannen zijn om het winkelcentrum van Bergschenhoek aantrekkelijker te maken om te verblijven en te winkelen. Een belangrijk onderwerp voor veel inwoners en ondernemers van Bergschenhoek. De centrumvisie gaat over de lange termijn, enkele korte-termijn zaken zijn al opgepakt. Wilderszijde was nog niet meegenomen in het plan. Er was input gevraagd aan alle inwoners van Bergschenhoek, van wie er slechts 846 de enquête weer instuurden. Natuurlijk waren ook vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners van het centrum en de gemeente betrokken.

Het wekte verbazing en ook wel wrevel dat werd geadviseerd om nóg een supermarkt toe te voegen, maar dan voor de lagere budgetten. Waar doe je dat dan? De bestaande supermarkten hebben toch ook veel scherpe prijzen voor dagelijkse boodschappen. Ook is er het voorstel om winkelactiviteit buiten de echte winkelkern op termijn uit te laten faseren. Dat lijkt met gepland woningaanbod samen te hangen, bijvoorbeeld bij de Rondom en bij de Hervormde kerk. PvdA is voorstander van meer woningen, ook kleinere en goedkopere, maar de aangewezen locaties liggen niet geheel voor de hand. Verder een voorstel om het plein in tweeën te knippen en van groen en banken te voorzien aan de kant waar nu geen horeca is. Wist het bureau eigenlijk dat via dat deel van het plein de winkels bevoorraad moeten worden, omdat er geen achterom is? Hoe gaan de vrachtwagens dan om de bankjes en struiken heen? Kortom: ideeën genoeg en extra groen moet je vooral doen, maar het aanzuigen van meer bedrijvigheid en inpassen van extra bouw gaan grote aandachtspunten worden. Wordt vervolgd.

 Het zwembad de Windas in Bergschenhoek in herfstzon

 AFVALBELEID: BETAALDE TEVEEL TERUG NAAR BURGER

In juni 2018 rapporteerde de rekenkamer van Lansingerland dat inwoners van Lansingerland nog steeds te veel betalen voor het ophalen van hun afval via de afvalstoffenheffing. Ook wordt er nog te weinig gescheiden afval opgehaald. De rekenkamer adviseerde om de egalisatiereserve afvalstoffenheffing op te heffen en het restant door middel van een korting op de afvalstoffenheffing in 2019 terug te betalen aan de burger. Zie de presentatie van destijds: Presentatie rekenkamer Afvalbeleid 28 juni 2018. Bij de raadsvergadering van 27 september j.l. moest de raad besluiten of het aan het college de opdracht zou geven om de adviezen van de rekenkamer uit te voeren. In het derde en vierde kwartaal van 2018 stelt de raad de nieuwe kaders vast voor het nieuwe Afvalbeleid van onze gemeente. Vroeg in 2019 wordt hierover in een raadsvergadering een besluit genomen.

Op zaterdag 22 september werd bouw van Tol ’t Meerhek gestart

Het college wilde het advies van opheffen van de egalisatiereserve voor afvalstoffenheffing niet overnemen. Een amendement van ChristenUnie en CDA stelde voor om inderdaad de egalisatiereserve op dit moment niet af te schaffen, maar er pas over te besluiten bij vaststellen van de kaders voor het nieuwe Afvalbeleid, wanneer de financiële gevolgen duidelijk zijn. Onze fractie, die van Leefbaar3B en die van VVD keerden zich het felst tegen dit amendement. Wij vinden dat de egalisatiereserve zo snel mogelijk moet worden afgeschaft en de rekening met de burger moet worden vereffend: volledig terugbetalen via een korting in 2019 dus. Geschat werd dat het gemiddeld om rond de 50 euro per huishouden gaat. Het amendement kreeg bij stemming onvoldoende steun en dus wordt het advies van de rekenkamer opgevolgd. Goed!

Een ander amendement van de voltallige coalitie konden we wel steunen. Het amendement stelde voor om nu nog niet de specifieke aanbevelingen voor het afvalbeleid over te nemen van de rekenkamer: a. verhoog het serviceniveau voor scheidbare fracties; b. verlaag het serviceniveau op restafval; c. voer een gedifferentieerde afvalstoffenheffing in, waarbij bewoners per lediging van de container of per vuilniszak betalen. Onze fractie is op zich een voorstander van verder stimuleren van voorscheiding van afval, hoe eerder hoe beter, maar hoe de kosten precies worden verrekend per eenheid afval verdient nog een verdere uitwerking. Het college werkt momenteel diverse scenario’s uit voor het Afvalbeleid en zal dit in het najaar aan de raad presenteren. De raad besluit dan begin 2019 welk scenario de voorkeur krijgt. Wij maakten wel nadrukkelijk duidelijk dat er niet méér onderzoek moet worden gedaan. Er is immers onderzoek gedaan door de rekenkamer en ook uit vergelijkbare gemeenten informatie beschikbaar om goed scenario’s te kunnen opstellen. De aanbeveling van de rekenkamer om groots in te zetten op vooraf scheiden kan best het meest geschikte scenario zijn, maar het is goed om het samen met de andere scenario’s integraal te beoordelen.

Ook bij Afvalbeleid geldt: wijs beleid!

OPENBAAR VERVOER VIA WEG, RAIL EN LUCHT IN DE KNEL

Op 26 september 2018 meldde RTV Rijnmond dat er geen ombudsman komt voor Rotterdam The Hague Airport, zie Geen ombudsman voor RtHA. Het instellen van de ombudsman was één van de adviezen van Joost Schrijnen, die als verkenner onderzoek deed naar de uitbreidingsmogelijkheden van het vliegveld. In de afgelopen 10 jaar is het aantal reizigers bijna verdubbeld, van 1 miljoen naar 2 miljoen reizigers per jaar. RtHA zou graag nog een verdere uitbreiding van het aantal passagiers zien. Er is ook vraag naar.

Op 19 juni 2018 hadden de meeste leden in de commissie Ruimte aangegeven een voorstander te zijn van het instellen van een ombudsman, die niet zozeer klachten zou behandelen, maar meer een procesbegeleider zou zijn rond de mogelijke verdere uitbreiding van RtHA. Wel gaf onze woordvoerder Sam de Groot destijds aan dat de onafhankelijkheid van de ombudsman moet worden verzekerd en het dus wenselijk was te wachten met aanstellen nádat het luchthavenbesluit zou zijn vastgesteld door de minister. Onze raad vernam nu dus uit de pers dat de hele ombudsman van de baan is. Wethouder Fortuyn lichtte de raad een dag later in.

Toch geen ombudsman voor proces van uitbreiding RtHA

Van het advies van de verkenner is dus weinig overgebleven. De raad van Lansingerland ging destijds niet akkoord met zijn voorstel de helikopters voor traumahulp elders te plaatsen en de vrijkomende geluidsruimte direct in te zetten voor het commerciële grootverkeer. De raad vond dat hierover een extra onderzoek moest komen. Over een aantal weken is de uitkomst daarvan bekend. Overigens is het niet erg waarschijnlijk dat de helikopters uitgeplaatst gaan worden, want dat is veel te complex. De komst van een ombudsman die onder andere de communicatie tussen omwonenden en luchthaven moest gaan verbeteren, gaat nu dus ook niet door. Wat opvalt, is dat de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) niet in het voorstel mee ging.

Het wachten is nu op de minister I&W die in 2019 met een voorstel over de nieuwe indeling van het nationale luchtruim moet komen. Dan komen de uitbreidingsplannen van RtHA, Schiphol en Lelystad ook weer in beeld. Feit is dat de luchthavens eind dit jaar op hun maximum zitten terwijl de vraag naar dit type OV blijft groeien en ook het internationale treinverkeer weinig rek meer kent. Ook die capaciteit loopt nu snel vol. Een politiek-bestuurlijk gezien groot dilemma. Zijn wij met zijn allen bereid de komende jaren minder internationaal te gaan reizen binnen Europa? Er zijn te weinig duurzame alternatieve oplossingen via de weg of spoor voorhanden. Vliegverkeer, bij voorkeur steeds duurzamer, moet dus voorlopig een optie blijven.

OV via weg, rail of lucht blijft aandachtspunt voor PvdA

 Tot slot: Maandagavond bezoekt de directeur van de rekenkamer onze fractie voor kennismaking en suggesties voor onderzoek. Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er weer commissievergaderingen. Het gegeven dat ook in Lansingerland het aantal meldingen met verwarde mensen toeneemt en de gemeente moeite heeft goede zorg te geven, zullen wij ongetwijfeld aankaarten bij de commissie Samenleving. Daar staat ook ons bespreekpunt ‘Bijzondere bijstand voor verblijf Hospice’ op de agenda, ingediend samen met Leefbaar3B. Het collegeprogramma is net verschenen, met verrassend veel PvdA-plannen erin. Daar hoort u binnenkort meer over van ons. Wij wensen u een goede week!

 

Watertrap in de Groenzoom

Brug bij de Kleihoogt

Onderdeel gemaal Noordeindseweg, bijna kunst!