WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 23 T/M 29 MAART 2019

31 maart 2019

Dit is weekverslag nummer 507 van de PvdA fractie in Lansingerland. Op dinsdag vond onze ALV plaats. Die werd goed bezocht. Een aantal fractiegenoten volgde eerst de presentatie over het grondbedrijf. We zetten de historische context van het bouwen in Lansingerland nog maar eens op een rij. Bij de raadsvergadering op donderdag was er gedoe over standplaatsenbeleid in Berkel en werd de sportvisie vastgesteld. Op donderdag meldde de media wat wij allang wisten: Lansingerland moet meer sociale woningen bouwen van de provincie. Verder hebben we nog nieuws over allerlei OV-zaken te melden.

De mooie Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek

PROVINCIE EIST IN LANSINGERLAND MEER SOCIALE HUURWONINGEN

De provincie Zuid-Holland deelt een forse tik op de vingers uit aan het college van Lansingerland omdat het veel te weinig sociale huurwoningen wil gaan bouwen. Dit berichtte het AD Rotterdam afgelopen vrijdag. Lansingerland bouwt volgens de bij de provincie ingediende plannen tot 2030 liefst 2000 sociale huurwoningen minder dan volgens het scenario “meer evenwicht” zou moeten. Het provinciebestuur wil met het college om de tafel over de mogelijkheden om meer van deze woningen te gaan bouwen. Pas daarna neemt het een definitief besluit.

Dit bericht klinkt onze fractie als muziek in de oren omdat wij een groot voorstander zijn van het scenario “meer evenwicht”. In december 2018 debatteerden wij uitgebreid met het college over de noodzaak om veel meer sociale huurwoningen te bouwen dan door het college is voorzien. De PvdA-fractie constateerde toen al dat het college klem zit tussen provincie & coalitie. De meeste partijen in de coalitie willen alleen maar sociale huurwoningen bouwen om te voorzien in de eigen behoefte en dus niet in de regionale vraag. Een uitgebreid verslag van dit debat is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-1-t-m-7-dec-2018/

Het college van Lansingerland is nu aan zet. Natuurlijk zullen wij het standpunt van het college binnenkort op de politieke agenda gaan zetten en de PvdA-fractie in Provinciale Staten informeren over deze ontwikkelingen.

Tekenend in dit kader zijn de antwoorden van het college op de schriftelijke vragen die wij in februari 2019 stelden over het aantal jongeren dat op een woning wacht, het aantal in de afgelopen jaren gebouwde starters- en sociale huurwoningen en de exacte sociale huurvoorraad. De definitie van ‘sociale woning’ is namelijk helemaal niet duidelijk en het college telt er van alles en nog wat bij. Zie: Raadsvragen PvdA woningen starters en jongeren feb 2019

Bouwen op Parkzoom 3 Bergschenhoek

TOCH VIER ZETELS VOOR DE PVDA ZUID-HOLLAND

Vorige week berichtten wij dat volgens de toen voorlopige voorspellingen de PvdA-fractie in de Zuid-Hollandse Staten 5 zetels zou gaan tellen. Afgelopen maandag werd de definitieve uitslag bekend gemaakt en werd duidelijk dat de PvdA het helaas toch met 4 zetels moet doen. De definitieve uitslagen van de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland (Berkel en Rodenrijs) en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (Bleiswijk en Bergschenhoek) lieten voor de PvdA een goed resultaat zien. In beide waterschappen behaalde de PvdA 3 zetels. De kopmannen Leon Hombergen (Delfland) en Wim van Heemst (Schieland en Krimpenerwaard) kunnen tevreden hun werk voortzetten.

De Volkskrant meldde afgelopen woensdag dat zowel de ChristenUnie als de PvdA “wiebelzetels” hebben bij de verkiezing van de samenstelling van de Eerste Kamer in mei. Voorlopig telt de CU 4 zetels en de PvdA er 7 waarbij beiden één restzetel behaald hebben. Wanneer er bij de stemming voor de Eerste Kamer op 27 mei flinke verschuivingen plaatsvinden, kunnen de PvdA en ChristenUnie deze “wiebelzetels” alsnog verliezen. Dit zou de positie van de huidige coalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (voorlopig 31 zetels) ernstig kunnen frustreren omdat zij dan van voor een meerderheid in de Eerste Kamer afhankelijk worden van de steun van GroenLinks en Forum voor Democratie in plaats van de PvdA.

ALV in Huis van de Samenleving

Afgelopen dinsdagavond was er een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PvdA Lansingerland. De 20 aanwezige leden keken positief terug op de door ons gevoerde campagne en op het verkiezingsresultaat. Er is weer hoop dat de PvdA uit het diepe dal opklautert. Wil de PvdA de uitdaging van nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) kunnen trotseren dan zal een helderder politiek profiel nodig zijn dan nu het geval is. Tegenover de sombere FvD visie van verval van de liberale democratie, cultureel-conservatieve waarden, ondermijning door universiteiten, kunst & cultuur en media en de teloorgang van onze beschaving zal door de PvdA een direct herkenbaar profiel moeten worden neer gezet van hoop, maatschappelijke zekerheid, solidariteit en een afrekening met het (internationale) neoliberalisme. Belangrijke thema’s zijn de inkomensontwikkeling waaronder die van leraren, zorgpersoneel en politiemensen, bestrijding van armoede onder kinderen, kwaliteit van het onderwijs, bescherming van onze rechtstaat, verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd, bestrijding van de uitwassen van de mondialisering, een sociaal Europa en een realistische, voor iedereen betaalbare transitie in het kader van het klimaatvraagstuk. Onze ALV zag meer in het krachtig investeren in ons eigen sociaal-democratische verhaal dan in het bestrijden van een partij als FvD.

ONS GRONDBEDRIJF NOG STEEDS IN BAN VAN GESCHIEDENIS

Het was de Rijksoverheid die in de jaren ’90 van de vorige eeuw aan Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs de opdracht gaf om eerst in het kader van de Vinex en vervolgens de Vinac grootschalig aan de Rotterdamse noordrand te gaan bouwen. Deze opdracht was dwingend. Maar dit liet onverlet dat de 3B gemeenten en hun rechtsopvolger Lansingerland wel degelijk eigen beleidskeuzes hebben gemaakt. Het rapport ‘’Twintig jaar Vinex’ dat op initiatief van de PvdA fractie in 2014 verscheen, bood daarover helderheid. Een helderheid die nog steeds actueel is omdat het grondbedrijf van Lansingerland anno 2019 nog steeds niet uit de rode cijfers is gekomen, nog altijd gedicteerd wordt door projectontwikkelaars en niet inspeelt op de vraag van onze inwoners (sociale huur, starters, ouderen, kleine huishoudens).

Bij de Vinex en Vinac opdracht ging het in totaal om de bouw van 12400 woningen. De aftrap vond plaats in 1995 in Bergschenhoek. Berkel en Rodenrijs ging pas vanaf 2000 aan de slag. Het rapport ‘Twintig jaar Vinex’ laat zien hoe zeer de wereld van het plannen & bouwen zich sinds de jaren ’90 ontwikkelde. Het is om de actuele stand van zaken in 2019 te begrijpen nog steeds relevant. Het hele rapport is te vinden op 140411 Brief aan raad betr rapportage historisch feitenonderzoek en een aanrader voor de huidige raadsleden en collegeleden.

Opvallend bij de start van de Vinex was de sterke centrale overheidssturing en de behoefte om de planning niet aan de markt over te laten. Kenmerk was ook de aanbod gerichte sturing van het type en de aantallen woningen die gebouwd werden. De sterke overheidssturing verklaarde ook de alom aanwezige neiging van gemeenten om actief grondbeleid te gaan voeren. Daarmee wilden gemeenten grote vertragingen in de bouw voorkomen en wilden zij zeker stellen dat de geplande ontwikkeling daadwerkelijk overeenkomstig de afspraken zou worden gerealiseerd. Ook Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs kozen er voor om met veel vallen en opstaan zelf regie te houden over de te voeren grondexploitaties. De Stadsregio stelde in ruil voor het beschikbaar stellen van budgetten stevige taakstellingen met betrekking tot het aantal te bouwen woningen. Niet op tijd bouwen betekende stevige boetes. De gemeenten konden dit vermijden door zelf de regie te voeren en de ontwikkeling niet over te laten aan marktpartijen.

Veel groen in wijk De Ackers in Bergschenhoek

Toeval, pech en verkeerd uitgepakte eigen keuzes maakten dat Lansingerland in 2012-2013 in financieel zwaar weer terecht kwam. Een benarde situatie die nu gelukkig achter ons ligt. De financiële reserves zijn weer op orde en er wordt volop, zij het te traag, gebouwd. Wat ons rest is een schuld van zo’n 260 miljoen euro die afgelost moet worden via de verkoop van nu nog resterende gronden. Dit gaat zeker lukken, de markt is goed.

Onze fractie pleit ervoor om, met de wetenschap van wat er in het verleden qua planning mis ging, het grondbedrijf veel meer in te teken te zetten van de actuele vraag naar type woningen. Meer sociale en middel dure huurwoningen, woningen voor ouderen, starters en kleine gezinnen. Woningen die zorgen voor een gelijkmatigere bevolkingssamenstelling nu jongeren en ouderen noodgedwongen wegtrekken. Meer overheidssturing en minder zeggenschap van de projectontwikkelaars. Van het college verwachten wij dat zij hieraan prioriteit geeft en alles op alles zet om de projectontwikkelaars met hun bouwclaims ertoe te bewegen met deze vraag mee te gaan zonder de rekening direct bij het college te leggen. De raad op haar beurt moet open staan voor mogelijke financiële gevolgen bij het definitief afsluiten van de lopende grondexploitaties in 2030. Op basis van de huidige reserves kan Lansingerland die risico’s best aan. Wij zijn zeer benieuwd naar het later dit voorjaar te voeren raadsdebat over de stand van zaken met betrekking tot de Grondexploitaties 2019.

Nogmaals De Ackers in Bergschenhoek

WEEKENDMETRO & NIEUWE STATION DOEN HET PRIMA!

Precies 5 jaar geleden zette de PvdA-fractie als eerste politieke partij de komst van de Weekendmetro op de agenda van Raad en Regio. Het duurde daarna bijna 4 jaar voordat het eindelijk zover was. Een aantal politieke partijen in de raad van Lansingerland lag aanvankelijk dwars “omdat we al een BOB-bus hebben”. Waarschijnlijk zijn zij dit inmiddels glad vergeten. Eind december 2017 ging de weekend-nachtmetro van start. Hij rijdt elke vrijdag- en zaterdagnacht en trekt gemiddeld 1600 reizigers op een aantal metrotrajecten waaronder Rotterdam CS-Berkel Westpolder. “Een succes”, vindt de RET. Mits de Metropoolregio akkoord gaat, en dat ziet er wel naar uit, rijdt de Weekendmetro ook in 2020. Inwoners van Lansingerland vinden het plezierig wanneer de weekendmetro E ook gaat rijden vanaf Den Haag CS. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is echter nog niet zover. Het college van deze gemeente wil niet (bescheiden) medefinancieren aan deze nachtverbinding omdat zij vindt dat dit een taak van de Metropoolregio is en niet van de gemeente. Het college van Lansingerland moet dan ook in de Metropoolregio meer druk gaan uitoefenen op onze buurgemeente en ook op de gemeente Den Haag om er voor te zorgen dat inwoners van Lansingerland, die in het weekend een avondje uit zijn in Den Haag, wat later dan om 0.56 uur (laatste metro nu) met de metro huiswaarts kunnen reizen.

Station bij Bleiswijk nadert opening

“Ruim drie maanden na de ingebruikname maken dagelijks gemiddeld 800 tot 900 reizigers gebruik van het nieuwe treinstation Lansingerland-Zoetermeer, meldt de NS”. Dit berichtte het AD-Zoetermeer afgelopen donderdag. Een woordvoerder van de NS noemt het ‘uitzonderlijk’ dat het kersverse station al zo in trek is. ,,We tellen het gemiddelde van werkdagen, in de weekenden ligt het aantal gebruikers lager. Acht- tot negenhonderd in- en uitcheckers na drie maanden op een nieuw station is bijzonder.” Hiermee zit het station in korte tijd al op ruim een derde van het beoogde aantal reizigers. De NS schat in dat uiteindelijk zo’n 2500 reizigers per dag het station aandoen. En dan te bedenken dat de Oosterheemlijn tram 4 nog niet bij het station stopt en dat het ook nog wachten is op ZoRo-buslijn 170 die een halte bij het station gaat krijgen. In de loop van de maand mei is het station helemaal klaar. Met de komst van uitstekende OV-aansluitingen aan de noord en zuidzijde van het station mag verwacht worden dat het beoogde aantal van 2500 reizigers snel bereikt zal worden. De toekomstige uitbreiding van bedrijven rond het station en de mogelijke komst van woningen zullen deze groei ongetwijfeld verder gaan versterken. Station Lansingerland-Zoetermeer wordt een heuse OV-klapper midden in de Metropoolregio.

Bus 170 op de Landscheiding

COLLEGE ROTTERDAM NEEMT IN MEI BESLUIT OVER HENDRIK CHABOTPLEIN

Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk zet zich samen met het Chabotmuseum en met onze steun al enige tijd in om de naam en het verhaal van kunstschilder en beeldhouwer Henk Chabot blijvend te verbinden aan de nieuwe A16-Rotterdam die dwars door ‘zijn’ land gaat lopen. Henk Chabot is in 1894 geboren in Brabant en verhuisde als kind in 1906 naar Rotterdam. In 1934 vestigde hij zich aan de Rotte in Bergschenhoek. Bij zijn woonhuis aan de Rotte, vlak bij de plek waar nu de A16 Rotterdam wordt aangelegd, heeft hij op 14 mei 1940 het bekende schilderij ‘De brand van Rotterdam’ geschilderd. In de oorlogsjaren schilderde hij ook de oorlogsvluchtelingen en de arme en hongerige bevolking van de stad. Thema’s die historisch verbonden zijn met de stad. Chabot overleed in 1949 in Rotterdam.

Chabot wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme in Nederland. Veel van zijn polderlandschappen zijn geschilderd bij de plek waar nu de tunnel van de A16 Rotterdam door het Recreatieschap Rottemeren zal gaan.

Vlak voor de noordelijke ingang van de tunnel komt er een groot verkeersplein dat aan gaat takken aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de N209. Het zou voor de herinnering aan Chabot een mooi eerbetoon zijn wanneer dit verkeersplein de naam Chabotplein krijgt

Jan Pieter Blonk vertelde in de raadsvergadering van afgelopen donderdag dat het college van Rotterdam in mei 2019 een besluit zal nemen over de naamgeving. Hij verzocht het college van Lansingerland bij hun collega’s in Rotterdam te bevorderen dat zij voor het Chabotplein gaan kiezen. Die toezegging kreeg hij.

Onze fractie heeft Jan Pieter Blonk actief gesteund bij zijn lobbywerk bij het college van Rotterdam. Wij benaderden hiervoor PvdA wethouder Barbara Kathmann met wie wij, als het om de aanleg van de A16 Rotterdam ging, in het recente verleden toen zij nog raadslid was, intensief samenwerkten. De PvdA is heel benieuwd of het college van Rotterdam de nieuwe verkeersknoop met de naam van Hendrik Chabot zal verbinden.

Chabot: Land van Bergschenhoek

Tot slot: Aankomende week is het weer commissieweek. Bij Cie Ruimte niet veel op de agenda. Woensdag bij Cie AB staan het grondbedrijf en Waarborgfonds Sociale Woningbouw op de agenda. Daar moeten we het zeker hebben over de reactie van de provincie op de sociale bouwplannen en de volgende stappen van het college. Bij Cie Samenleving is er alleen een agendapunt over een aanvullend krediet voor Kindcentrum Rodenrijs. Heb een goede week!

 Rotonde bij Gemeentehuis

 Boterdorpseweg