WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 23 T/M 30 NOVEMBER 2019

1 december 2019

Dit is nummer 533 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. De week begon met een gezellige halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland. Op dinsdag kwam de klankbordgroep voor de Omgevingsvisie bijeen. We blikten terug op de gesprekken met inwoners en testten de voorlopig voorgestelde criteria met de kaart van Lansingerland erbij. Centraal in de week stond natuurlijk de bespreking van de beleidsuitgangspunten voor het Masterplan en Bestemmingsplan van de nieuw te bouwen wijk Wilderszijde. Daarover overlegden fracties druk onderling en het werd een bewogen raadsvergadering. En natuurlijk was de voorgenomen verkoop van Eneco aan de Mitsubishi Groep het gesprek van de dag.

Berkel Meerpolder in de herfst

BEDJE NAAR MEER SOCIAAL BOUWEN WILDERSZIJDE LIJKT GESPREID

Donderdagavond 28 november stond op de agenda van de Gemeenteraad één belangrijk punt: de beleidsuitgangspunten voor het Masterplan en Bestemmingsplan Wilderszijde. De in het raadsvoorstel aangegeven bandbreedte van woningen per segment, te weten 30 tot 40% betaalbaar (sociale huur + vrije sector midden huur/koop) gaf wat ons betreft onvoldoende zekerheid over het percentage sociale huurwoningen. Ergens weten we natuurlijk wel dat de coalitie strak op de 20% wil gaan zitten, maar toch was het aanlokkelijk om een flink stuk hoger te gaan zitten. Het gemiddelde percentage sociale huurwoningen in Lansingerland is immers maar 18.6% gemiddeld, echt beschamend laag. En de vraagprijs van een koopwoning is gemiddeld 540.000 euro in Lansingerland, terwijl dit landelijk 399.000 euro is.

In ons weekbericht van vorige week kondigden we dus aan een amendement in te gaan dienen om het aantal sociale huurwoningen in de wijk op 750 te zetten in de uitgangspunten (25% van wat ons betreft 3000 in plaats van 2500 totaal te bouwen woningen). Echter, gedurende de week bedachten we dat het misschien beter was om niet met confronterende percentages aan te komen bij de coalitie. Een dergelijk amendement zou het dan never-nooit-niet gaan halen. Bovendien had wethouder Abee al eerder aangegeven in de commissievergadering over de begroting 2020-2023, dat er nog goede gesprekken in de agenda stonden met de provincie Zuid-Holland, in het kader van de Woondeal (Wilderszijde is als versnellingslocatie aangewezen voor bouwen in de regio). Als alternatief dienden we dus samen met GroenLinks, D66 en Leefbaar 3B een motie in met het volgende dictum:

Verzoekt het college om:

 • In hun binnenkort geplande overleg met provincie en ministerie van BZK over voorwaarden waaronder op Wilderszijde versneld kan worden gebouwd, te streven naar een optimaal totaal-pakket voor:
  • bouw van sociale huurwoningen
  • bouw van betaalbare woningen voor specifieke doelgroepen zoals starters en ouderen
  • goed OV wat betreft kwaliteit en frequentie (incl. aandacht voor last mile)
  • betere ontsluiting van de wijk voor langzaam verkeer
  • een duurzame inrichting
 • Binnen 5 dagen na het overleg de raad schriftelijk op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het gesprek.

De hele tekst van de motie leest u hier.

Voorafgaand aan de vergadering sprak directeur van 3B Wonen, Hanneke Vliet Vlieland, nog heel indringend de raad toe. Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte, maar hier in Lansingerland is er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Je kunt hier kopen noch huren als je weinig te besteden hebt. De gemeente groeit en daarmee ook de behoefte aan sociale huurwoningen. Wilderszijde is een unieke plek, waar een wijk vanaf nul kan worden opgebouwd. Dat geeft ongekend veel kansen om ook sociaal te bouwen, maar dan moeten de kansen wel worden verzilverd. Ze stak een aantal fracties van de coalitie nog een hart onder de riem: de huurders van sociale huurwoningen zijn echt geen mensen met gebrekkige vaardigheden. In tegendeel: het zijn de startende HBO-er, de hardwerkende MBO-er, de leraar, de verzorger, de verpleger of de medewerker van Zalando. Ze hebben één ding gemeen: een bruto inkomen onder de 42.000 euro per jaar. En angst voor buitenstaanders (dus niet Lansingerlanders) is helemaal ongegrond. Ze beloofde dat 3B Wonen ervoor zal zorgen dat mensen uit verschillende woonplaatsen en wijken komen, zodat er een evenwichtige samenstelling zal zijn in de sociale huurwoningen op Wilderszijde, die ook door de wijk verspreid zullen zijn. Trouwens, pas boven de 67% sociale huurwoningen in een wijk kunnen er wrijvingen ontstaan. Het landelijke gemiddelde is 30% en dat geeft echt geen gedoe. “Laat u dus niet weerhouden door angst over toestroom uit de regio”, zei Hanneke Vliet Vlieland, “als u het percentage te laag houdt, doet u iedereen te kort.”

Er sprak urgentie en realiteitszin uit haar woorden, die iedere verdere inleiding bij het indienen van de motie overbodig maakten. En om een lang verhaal kort te maken: onze motie werd bijna unaniem aangenomen (met uitzondering van de VVD). Wethouder Abee spreekt op zeer korte termijn met de provincie en daar gaan vast mooie dingen uit komen.

Berkelse Wal in de Meerpolder

 ENECO IN JAPANSE HANDEN

De kogel is door de kerk, Eneco komt in Japanse handen. Dus niet, zoals door vele media voorspeld werd, in die van de combinaties Rabobank en durfinvesteerder KRR of Shell en pensioenfonds PGGM. Het werd dus de Mitsubishi Group, een enorm bedrijf dat opereert in talrijke markten en dat bestaat uit 29 onafhankelijke bedrijven. Mitsubishi is bereid om maar liefst 4.1 miljard voor Eneco op tafel te leggen. Ruim meer dan de 3 miljard die de huidige gemeentelijke aandeelhouders tot op heden voor ogen hadden. De gemeente Lansingerland is met 3.38% van het aandelenpakket, na Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg, de grootste aandeelhouder en is bij verkoop goed voor 138 miljoen euro.

Zoals bekend, is de PvdA-fractie een tegenstander van verkoop van de Eneco aandelen. De te verwachten enorme verkoopopbrengst wijzigt ons standpunt niet. In oktober 2017, toen de raad in meerderheid het besluit nam om de Eneco aandelen te verkopen, gaven wij aan waarom: “Juist in een periode waarin duurzaamheid één van de belangrijkste politieke thema’s is, want het gaat om het veilig stellen van onze toekomst, moet de rol van de overheid groot zijn. Wij hebben Eneco in deze nog prille periode van duurzaamheidsbeleid nodig om onze lokale ambities uit te kunnen voeren. Eneco is een grote speler als het om de energietransitie gaat. Hun innovatiekracht is keihard nodig op weg naar 2050. Daar moet je als lokale overheden, zeker in deze fase van transitie, bovenop zitten en aan mee willen sturen”.

De media berichten dezer dagen dat de Mitsubishi Group het beste voor heeft met het groene imago van Eneco en hier graag in wil blijven investeren. Ook is er voor 5 jaar sprake van baanzekerheid van de medewerkers. Maar hoe je het wendt of keert, een groen bedrijf dat een vitale rol speelt in de energietransitie blijft niet meer in Nederlandse handen. De markt wint ten koste van de overheid. En dat in een tijd waarin steeds meer om een sterke overheid wordt geroepen als hoeder van het algemeen belang.

Theehuis en B&B De Hichte in Groenzoom

 Vervolg Eneco

Het is te verwachten dat de aandeelhouders akkoord zullen gaan met deze deal. Ook in de raad van Lansingerland is er nog steeds een grote meerderheid voor verkoop. In de loop van 2020 zal in de raad de dans om de besteding van de te ontvangen 138 miljoen beginnen. Een voor Lansingerland gigantisch bedrag wanneer je bedenkt dat onze gemeente jaarlijks zo’n 130 miljoen uitgeeft aan álle werkprogramma’s in de begroting te samen. De toch al solide algemene reserve die in 2020 een bedrag van 85 miljoen omvat, wordt in 2020 aangevuld met nog eens 138 miljoen. Het zou het college sieren wanneer zij, bij de voorbereiding van het raadsvoorstel m.b.t. de besteding, breed de visies van de verschillende fracties in de raad als uitgangspunt neemt. Tijdens de raadsvergadering van 28 november bleek het college hiertoe best bereid en dit zal dus netjes in het proces van besluitvorming moeten worden verankerd.

Wat wegvalt bij verkoop van de Eneco-aandelen, zijn de jaarlijkse dividenduitkeringen. De totale dividenduitkeringen uit de energiesector bedragen in 2020 een bedrag van 3.2 miljoen. Het gaat om zowel Eneco als om netwerkbeheerder Stedin. Het aandelenpakket van Stedin blijft gelukkig in overheidshanden. Wij schatten in dat Lansingerland jaarlijks ongeveer 2 miljoen inkomsten van Eneco zal gaan missen. Dit bedrag moet in de meerjarenbegroting gecompenseerd worden door te bezuinigen of door een deel van de verkoopopbrengsten apart te zetten. Wij schatten in dat dit om 20-30 miljoen zal gaan. Vele fracties in onze raad willen een deel van de verkoopopbrengsten inzetten voor het terugbrengen van ons schuldenpakket. Het is de vraag of dit wel handig is. Het pakket aan langlopende leningen, afgesloten om gronden te verwerven voor de woningbouw en bedrijventerreinen, bedraagt in 2020 ruim 150 miljoen. Volgens de begroting loopt dit in 2023 terug naar 53 miljoen door als gemeente veel sneller grond te verkopen. Zie hiervoor pagina 149 van de Meerjarenbegroting 2020-2023. Voortijdig leningen aflossen gaat bovendien gepaard met boetes. Kortom, schulden aflossen met geld van de Eneco opbrengsten is uit oogpunt van soliditeit van onze begroting onnodig en kost bovendien hoogst waarschijnlijk geld. Zie ook het antwoord van het college op de vraag die wij in oktober 2017 hierover aan het college stelden: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-oktober-2017/

ALV op 25 november in Rehoboth

 PVDA LEDEN GAAN VOL VERTROUWEN HET NIEUWE JAAR IN

Afgelopen maandagavond was de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland. Wij keken terug op een goed verkiezingsjaar waarin de PvdA een redelijk resultaat behaalde bij de provinciale statenverkiezingen in maart en een meer dan uitstekende uitslag bij de Europese verkiezingen in mei. Na de VVD haalde de PvdA met 13.5% in Lansingerland toen het beste resultaat van alle deelnemende politieke partijen. Het Frans Timmermans-effect zorgde voor een verdubbeling van het aantal PvdA zetels in het Europese parlement. We gingen van 3 naar maar liefst 6 zetels. Bovendien werd Anne Koning de PvdA Gedeputeerde in het College van Gedeputeerde Staten. Zij kreeg de uitdagende portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie. Een ook voor Lansingerland zeer belangrijk pakket. Met de Statenfractie en de nieuwe Gedeputeerde heeft de PvdA Lansingerland een prima contact.

Dit geeft ons hoop voor de toekomst. Met 20 zetels in de wekelijkse Tweede Kamer peiling van Maurice de Hond is er ook landelijk en dus ook lokaal weer electoraal perspectief. Het moet toch mogelijk zijn om bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 weer naar 3 zetels te groeien.

Onze leden spraken uitvoerig over de plannen van het afdelingsbestuur voor het nieuwe jaar. Het bestuur zal naast de traditionele Nieuwjaarsaftrap op maandag 20 januari 2020 en de twee gebruikelijk huishoudelijke ledenvergaderingen (ten behoeve van het vaststellen van jaarplan & begroting en van jaarrekening & jaarverslag) ook ten minste twee aansprekende evenementen gaan organiseren waarbij betaalbaar wonen voor iedereen in Lansingerland het centrale thema wordt. Het afdelingsbestuur mikt hierbij uitdrukkelijk niet alleen op de PvdA achterban maar op iedereen die het gemis aan betaalbare huizen aan den lijve ondervindt. En dat zijn er heel veel! Ook wordt er intensief gewerkt aan het werven van jongeren. Het eerste contact met de Jonge Socialisten in Rotterdam is inmiddels gelegd. Een derde van onze inwoners is jonger dan 18 jaar. Hun (toekomstige) stem moet veel beter gehoord worden. Ook onze nieuwe Politieke Leergang moet hierbij in 2021 een handje gaan helpen.

Voorzitter Gerard interviewt de fractie

Tijdens de ledenvergadering kwam natuurlijk ook de actuele lokale politiek aan de orde. De fractieleden praatten de aanwezige leden bij over de recente ontwikkelingen rond de verkoop van de Eneco-aandelen, hun intensieve strijd voor meer sociale huurwoningen dan nu op het programma staan en natuurlijk over het gratis openbaar vervoer voor ouderen in onze gemeente. Een veel te langlopend dossier dat nu eindelijk eens door het college gesloten moet worden met een voor alle ouderen in onze gemeente bevredigend resultaat. Ook stond de fractie stil bij de verkeersveiligheid, de onveilige N209 en de noodzaak van een fietstunnel bij Bleiswijk en de aangepaste rotondes bij de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. Zijn die in de praktijk echt veiliger?

Blijdschap en tevredenheid was er alom over de kwaliteit van het inmiddels al 532 keer verschenen weekbericht, dat ook landelijk een bron van informatie in. De leden van de fractie kregen een welverdiend en enthousiast applaus voor hun grote inzet en creatieve vorm van politiek bedrijven. De PvdA Lansingerland is blijvend sterk!

Het PvdA bestuur: Mark, Sjaak, Gerard, Erik

 Tot slot: In de week die voor ons ligt is er op dinsdag vergadering van commissie Ruimte met als agendapunten onder andere de opgaven rond mobiliteit in Lansingerland en parkeerkwesties in Berkel Centrum. Op woensdag vergaderen de commissieleden AB om een aantal verordeningen en de slotwijziging van de begroting te bespreken. Heb een goede week!

Groenzoom

Tolpoort in de mist

 Berkel plein zonder kramen

 Hier komt het nieuwe winkelcentrum

 Sloop Berkelse wethouder Schipperstraat