WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 24 T/M 30 NOV 2018

2 december 2018

Dit is weekverslag nummer 492 van de PvdA fractie in Lansingerland. We kregen antwoorden op onze vragen over de aanstaande verhuur aan de Rabobank in de centrale hal van het Gemeentehuis. Op donderdag was er een lange raadsvergadering waar we vragen stelden over stijgende OV-prijzen in de Metropoolregio en samen met de fractie van WIJ Lansingerland en GroenLinks een amendement indienden om óók van het inrichtingsplan een raadsbesluit te maken. Bij een VPRO Tegenlicht Meet-up bij de bieb in Berkel en Rodenrijs liet onze fractieleider zich informeren over het basisinkomen.

Kunst in Bergschenhoek Boterdorp

HOUDT DE RAAD GRIP OP UITBREIDING BERKEL CENTRUM?

Op donderdag 29 november stond het raadsbesluit ‘Bestemmingsplan Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’ op de agenda. Een langlopend, ingewikkeld dossier over de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel en Rodenrijs, met winkels én woningen. Er spelen hier veel verschillende belangen van omwonenden, ontwikkelaars, ondernemers en verkeersgebruikers. Er zijn tot nu toe dus veel zienswijzen ingediend, waarbij de pijnpunten onder andere zitten in verwachte geluidsoverlast en luchtverontreiniging op de Gemeentewerf door grote toename van autoverkeer, fietsveiligheid in de straten in en rondom het nieuw te bouwen deel, of en waar er een fietsbrug zou moeten komen en natuurlijk de vraag of er voldoende parkeerplek zal zijn in het gehele centrum van Berkel.

In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt het bestemmingsplan uitgewerkt, ook voor de omliggende wegen (Gemeentewerf, Oudelandselaan, Boerhaavestraat en Röntgenstraat) die eigenlijk onder het huidige bestemmingsplan vallen. Maatregelen zijn juist ook voor deze wegen gewenst, om te zorgen voor een goede en veilige verkeerssituatie en zo min mogelijk overlast van geluid en verslechterde luchtkwaliteit rondom het centrumgebied. De raad heeft het opstellen van ontwerp-inrichtingsplannen na vaststelling van bestemmingsplannen gedelegeerd aan het college. Dat is een algemene keuze, maar de raad kan er in bijzondere gevallen voor kiezen om dit aan zichzelf voor te behouden. Sam de Groot pleitte er bij de Commissievergadering al voor: leg ook het inrichtingsplan ter besluitvorming voor aan de raad. Het is té belangrijk. Wethouder Arends vond het informeren en inbreng ophalen in een commissievergadering Ruimte voldoende. Samen met WIJ Lansingerland en GroenLinks dienden wij dus een amendement in:

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Bij het raadsbesluit ‘Bestemmingsplan Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’ een vierde punt toe te voegen aan de gevraagde besluiten, nl.:

  1. Het inrichtingsplan openbare ruime voor te leggen aan de raad ter besluitvorming, en de voorbereiding voor dit door te raad te nemen besluit te doen met overeenkomstige toepassing van artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, met dien verstande dat de raad eveneens het ontwerp-inrichtingsplan openbare ruimte vaststelt en het college alle handelingen verricht in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-inrichtingsplan en behandeling van zienswijzen, inclusief het opstellen van een nota van zienswijzen.

U raadt het al: de voltallige coalitie vond dit niet nodig. Zij hebben het volste vertrouwen in het college. De raad moet zich bij kaderstelling houden. En mocht er iets niet goed zijn, dan kan de raad ‘gewoon’ met moties vreemd aan de orde nog zaken bijstellen. Pikken die fracties dan niet op dat er nog een flinke discrepantie is tussen de problematiek die de belanghebbenden ervaren en de “het komt allemaal wel goed” houding van het college? Dat kwam maar al te pijnlijk aan het licht toen een inspreker, bewoner aan de Gemeentewerf, in het relaas van wethouder Arends over de geluidsoverlast een aantal pertinente onjuistheden zei te horen. Daar ga je dan met je vertrouwen. In reactie op ons amendement zei wethouder Arends dat “er voor alle inwoners straks een goed inrichtingsplan moet liggen”. Ook zei zij dat “alle opmerkingen uit de commissie Ruimte zullen worden meegenomen in het definitieve plan.” Wij zullen nog even bij de griffie checken of dit inderdaad een toezegging is. Met uitzondering van D66 stemde de voltallige oppositie dus tegen het bestemmingsplan. Omdat we geen grip voelen op de uitwerking ervan, met nog veel te nemen beslissingen over majeure zaken.

 

Kunst in Bergschenhoek Boterdorp

OV ONBETAALBAAR EN DUURDER DAN IN DEEL PROVINCIE

Bij het vragenhalfuurtje voor raadsleden stelde Petra Verhoef namens onze fractie vragen over het feit dat de tarieven van het openbaar vervoer (OV) in de Metropoolregio per 2019 flink zullen stijgen. Door rijksbeleid gaat het BTW-tarief van 6 naar 9%. Daar bovenop komt de inflatiecorrectie van 2,84% vanuit de Metropoolregio. Het opstaptarief gaat dan van 90 naar 96 cent en de kilometerprijs van 13,9 naar 14,7 cent. Een los kaartje gaat 4 euro kosten i.p.v. 3,50 euro.

In de gebieden rond Leiden, Dordrecht en Hoekse Waard (die onder provincie vallen en niet Metropoolregio) is er geen tariefverhoging vanwege de inflatiecorrectie. Dat is een keuze van de provincie. De OV tarieven zijn daar overigens lager, want op voorstel van de PvdA Zuid-Holland is door Provinciale Staten zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. We zitten dus met grote verschillen in OV prijzen binnen één provincie.

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio zegt dat de tariefsverhoging noodzakelijk is, omdat het voor enorme investerings- en onderhoudsopgaven staat, maar constateert volgens het AD/Rotterdam dd. 15 november 2018 ook dat “Het wel kwalijk is voor mensen met een kleine beurs. Voor hen wordt ov langzaam aan onbetaalbaar”. Zie OV Metropoolregio fors duurder. De stijging van de OV-tarieven in het RET & HTM vervoersgebied is natuurlijk ook een tegenvaller voor de vele inwoners van Lansingerland die gebruik maken van het OV. Ouderen met alleen AOW en alle andere mensen met een laag inkomen zijn nog eens extra de dupe.

Onze wethouder Simon Fortuyn is als portefeuillehouder/bestuurlijk trekker een prominent lid van de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit en dus direct bij deze besluitvorming rond OV prijzen betrokken. Hij is trots op zijn rol binnen de Vervoersautoriteit, getuige zijn tweet vorige week met foto van hem met ministers Nieuwenhuizen, Ollongren en staatssecretaris van Veldhoven (zie weekverslag vorige week), bij vaststelling van het MIRT rapport Oei ik groei. Dit gaat over de ambities voor groeiend aantal woningen, goed OV en prima infrastructuur in provincie Zuid-Holland. Nu blijkt er helaas ook sprake van “Oei ik groei” bij de OV tarieven.

Vragen aan het college:

  1. Wat heeft het college, met wethouder Fortuyn voorop, eraan gedaan om deze tariefsverhogingen te voorkomen of te matigen?
  2. Is er overleg geweest met Gedeputeerde Staten om in Zuid-Holland tot een gezamenlijke tarievenaanpak te komen?
  3. Zo ja, wat was het resultaat? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om ouderen met alleen AOW & andere mensen met een laag inkomen te compenseren voor deze forse latenverhoging?

Metro E in Rotterdam, waar een losse rit straks 4 euro’s kost!

Wethouder Fortuyn reageerde uitgebreid en adequaat op de vragen. Hij vindt dit een belangrijk thema. Er zijn nu en in de toekomst veel investeringen nodig om het OV de laten aansluiten bij de groeiende behoefte in de regio, waar stevig bijgebouwd zal worden. De subsidies vanuit het rijk (BDU-gelden) voor vervoer en verkeer zijn gekort en dat maakt het lastig. Het punt van evenwichtige OV tarieven in de provincie staat wel op de agenda en er is ook overleg met Gedeputeerde Staten geweest. In het eerste kwartaal zal de raad via commissie Ruimte worden geïnformeerd over het tarievenkader. In het collegeprogramma staat dat er onderzoek wordt gedaan naar beter vervoer tussen de kernen voor eenzamen en eventueel voor ouderen met een klein inkomen. Een voorstel hierover komt tijdig naar de raad, zodat dit bij de begroting voor 2020 kan worden meegenomen. Dat is wat ons betreft slechts een eerste stap. Intussen reizen senioren in Capelle a/d IJssel tot 2022 nog gratis met OV. Al sinds 2009: Capelse senioren gratis OV

GEMEENTEHUIS VOGELVRIJ?

Samen met WIJ Lansingerland stelden we eind oktober vragen over de geplande verhuur aan de Rabobank voor een adviescentrum in de centrale hal. We kregen van de week eindelijk antwoord: Beantwoording vragen WIJ en PvdA over Rabobank in gemeentehuis. Het college houdt vol dat het vestigen van een financiële dienstverlening valt onder het bestemmingsplan van het gemeentehuis. Kunnen de raadsleden die in 2014 het bestemmingsplan vaststelden met de hand op het hart zweren dat zij wisten dat hierbij ook de centrale hal was gemoeid? Of alleen de zijvleugel? Laten we het ze vragen. Interessant is ook de beantwoording van vraag 5. Hieruit blijkt dat verkoop of sloop van (een deel van) het gemeentehuis gewoon door het college kan worden besloten. Wat zouden de andere raadsleden daarvan vinden? Het blijkt verder dat er al sinds het derde kwartaal van 2017 gesprekken met de Rabobank over de mogelijke verhuur van ruimte zijn geweest. De raad kwam hier pas achter toen klanten van de Rabobank werden geïnformeerd over het voldongen feit van het adviescentrum. Onze fractie vond toen het collegebesluit erover op de site van de gemeente. Hier zijn helaas geen woordelijke verslagen van, want het college was hier vast niet unaniem in. Winkeliersverenigingen zijn in het hele traject ook niet gesproken door de gemeente. Het college gaat van het gemeentehuis een bruisende plek maken voor de inwoners, maatschappelijke organisaties én bedrijven. Ook in de hal. Raadsleden en inwoners: het is maar dat u het weet. Intussen wacht de raad braaf op een voorstel van het college over het Huis van de Samenleving. Mosterd na de maaltijd dus.

Kunst in Bergschenhoek Boterdorp

KORT NIEUWS

Kinderpardon: GroenLinks diende donderdag 29 november bij de raadsvergadering samen met de PvdA fractie een motie vreemd aan de orde in waarin het college werd verzocht:

  • Om zich aan te sluiten bij de andere ‘Kinderpardongemeenten’ in Nederland;
  • Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon;
  • Deze motie te sturen naar relevante betrokkenen, de VNG, de staatssecretaris van V&J, de leden van de Eerste en Tweede Kamer;

Zie ook Steun kinderpardongemeente. Er zijn nu 105 kinderpardongemeenten. Het gaat om steun te geven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De lokale bestuurders hebben zelf met deze kinderen te maken, dus het is bij uitstek een thema voor in de gemeenteraadsvergadering. Onze ‘zeer gewortelde’ Valmir Xhemaili, zelf ooit met zijn familie gevlucht, zat al de hele avond op de tribune en volgde dit deel van het debat ook met veel interesse. Marko Ruijtenberg van GroenLinks vroeg om een hoofdelijke stemming: bij 16 voor en 16 tegen staakten de stemmen. Een raadslid van Leefbaar 3B ontbrak. Er wordt in de raad toch veel met het hoofd gedaan en weinig met het hart. Er moet binnenkort dus opnieuw gestemd worden. Gaat er nog iemand om?

Chabot schilderde in 1943 een groep vluchtelingen

Basisinkomen: De VPRO Tegenlicht Meet-up over het basisinkomen bij de bieb in Berkel en Rodenrijs op dinsdag 27 november trok zeker 50 bezoekers uit de wijde omgeving. Op 25 november wijdde Tegenlicht hier aandacht aan en was de historicus Rutger Bregman uitgebreid aan het woord over de voordelen van het basisinkomen, dat hij Burgerschapsdividend noemt. Zie: https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/25-11-2018/VPWON_1284430

Alexander de Roo, voorzitter van Vereniging Basisinkomen, was aanwezig in Berkel (zie website www.basisinkomen.nl). Kijk voor een uitleg eens naar het filmpje:

https://basisinkomen2018.nl/basisinkomen-hoe-zit-dat-nou-precies/. Het basisinkomen is zeker geen links idee, er zijn voor- en tegenstanders in het hele politieke spectrum. We komen er vast nog wel eens op terug.

Tot slot: Volgende week is er op 4 december in de commissie Ruimte de bespreking van ons bespreekstuk over sociale woningbouw. Verder wordt dan de visie Lansingerland Duurzaam besproken. Zie de agenda: Agenda Cie Ruimte 4 dec 2018. Heb een goede week!

Boom bij bloemenzaak in Bergschenhoek hangt vol met ballen en lichtjes

 

Bergschenhoek in kerstsfeer

 

 Kunst op de Westersingel