WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 25 T/M 31 JANUARI 2020

1 februari 2020

Dit is nummer 539 van de weekberichten van de PvdA-fractie in Lansingerland. Op dinsdag ging Valmir namens onze fractie in gesprek met inwoners om de aankomende omgevingsvisie goed vorm te geven. De opkomst was niet groot, maar de gesprekken nuttig. Woensdag waren Valmir en Petra bij de gezamenlijke radenbijeenkomst over het rapport dat Twijnstra en Gudde schreef over de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West. U leest er uitgebreid over. En verder maken we de balans op aan de hand van de toekomstschets die we gaven in onze ‘jubileumglossy’ “Zomaar een mooie zomerdag in Lansingerland 2030”, naar aanleiding van ons 500ste weekbericht in februari 2019. We gaan gestaag richting onze toekomstwensen!

Lansingerland Winterland in AMG Schmidtpark

WAT GAAN WE BOUWEN OP BLEIZO-WEST?

Dat is belangrijke vraag, waar we goed over na moeten denken. Sinds 2008 zijn er al plannen over wat er op Bleizo-West, het Lansingerlandse gebied nabij het station Lansingerland-Zoetermeer gebouwd moet gaan worden. Tot nu toe gingen alle plannen steeds de mist in. De ontwikkeling van een Factory Outlet en een Transferium met overdekte ijshal kwam niet veel verder dan de tekentafel. Voor Bleizo-West liggen de kaarten er nu heel anders bij dan 10 jaar geleden. Toen was er nog sprake van een economische crisis en weinig vraag naar bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. De realisatie van een station was nog een mooie droom. Nu is er sprake van grote woningnood en veel vraag naar bedrijventerreinen en locaties voor innovatie, onderzoek en onderwijs. Bovendien is het station sinds eind 2018 in bedrijf en nu al een groot succes. Hoe gaan wij deze uitdaging invullen?

Aan het onderzoeksbureau Twijnstra en Gudde is door de samenwerkende colleges van Lansingerland en Zoetermeer gevraagd om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van het gebied het beste bij kan dragen aan de beoogde regionale positionering, rekening houdend met de profielen van zowel Lansingerland als Zoetermeer. Het gebied moet een duidelijke identiteit krijgen en rekening houden met contexten zoals ondernemen, verstedelijking, duurzaamheid, woningbouw, openbaar vervoer en bereikbaarheid, en financiën. Het bureau bracht in kaart hoe verschillende opties voor de ontwikkeling van Bleizo-West scoorden op deze punten. De onderzoekers presenteerden afgelopen woensdagavond in het Zoetermeerse Bouwhuis aan de A12 (met uitzicht over het gebied) hun bevindingen aan een grote vertegenwoordiging van beide colleges en (burger)raadsleden. Voor onze fractie waren Petra Verhoef en Valmir Xhemaili aanwezig.

Twijnstra en Gudde vergeleek drie opties:

  1. Leisure en bedrijven (de bestaande plannen)
  2. Logistiek bedrijventerrein met moderne distributiecentra (“dozen”)
  3. Woningbouw (3000-4000 huizen), gemengd met voorzieningen en bedrijvigheid

Station Lansingerland-Zoetermeer

Optimaal gebruik maken van het hoogwaardige openbaar vervoer is voor de onderzoekers een belangrijk uitgangspunt. Alles op een rijtje zettend, geven de onderzoekers aan dat de bestaande plannen niet heel veel opleveren. De ontwikkeling van leisure op deze locatie is economisch gezien niet robuust en kantoren willen graag een intercity station. De bouw van een kantorenpark levert weinig financiële risico’s op voor de betrokken gemeentes, maar het draagt niet bij aan de actuele verstedelijkingsopgave. “Dozen” bouwen doet geen recht aan de aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer, zet de kans op verstedelijking op slot, maar levert de gemeenten door de snelle grondverkoop wel geld op. Wanneer er op Bleizo-West woningen worden gebouwd zijn er, anders dan bij de twee andere opties, geen windmolens op deze locatie mogelijk.

Twijnstra en Gudde vindt de bouw van woningen de meest van toepassing zijnde optie. Bouwen van woningen in combinatie met wat kantoren, horeca en winkels, vormt een randvoorwaarde voor het vertrammen van de ZoRo-busbaan, iets wat ook bij Zoetermeerse raadsleden erg leeft. Het sluit aan bij de hoge ambities van de Zuidvleugel van de Randstad maar is financieel gezien wel risicovoller dan beide andere opties: wat voor huizen en voor wie ga je op Bleizo-West bouwen, wat levert het financieel op, wat zijn de extra kosten voor ontsluiting, waarborgen van veiligheid, verlagen van geluidshinder, et cetera. Het is al met al een best ingewikkelde ontwikkelplek.

Reacties van Lansingerlandse wethouders

Wethouder Kathy Arends pleit voor een weloverwogen aanpak. Nu grond verkopen aan bedrijven is natuurlijk lucratief, maar dit is een heel interessante plek en biedt veel potentie waarbij de vervoerswaarde centraal staat. Het is van groot belang dat beide gemeenten samen de regie nemen en goed samenwerken met andere overheden zoals provincie, Metropoolregio en Rijksoverheid.

Wethouder Simon Fortuyn benadrukte dat de optie voor woningbouw nog niet uitgekristalliseerd is. Hij pleitte ervoor om een brede blik te houden. Hij ziet kansen voor innovatieve bedrijven en instellingen als Siemens, Dutch Tech Campus, Nutricia, Haagse Hogeschool, Koppert Biological Systems, Bayer, en de diverse bedrijven in de water- en luchttechnieksector. “Dit gebied is één grote groeibriljant. Wat een potentie hebben we bij elkaar in de Lansingerlandse en Zoetermeerse delen: we are feeding the world!”. Ook dat was een mooi pleidooi.

In de afsluitende gesprekken tussen (burger)raadsleden bleek er ook flinke interesse voor een variant waarbij ook de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en TU Delft wordt betrokken en op Bleizo-West een combinatie van een universitaire campus (met bijvoorbeeld start-ups) met wonen wordt ontwikkeld.

Onze fractie kiest er op dit moment voor om met een open mind en met de aanbevelingen van Twijnstra en Gudde direct voor ogen, de verdere discussie aan te gaan en hierbij ook de ontwikkeling van het aanpalende tuinbouwgebied te betrekken. Nog lang niet alle 1000 hectare grond in de aanpalende Berkelse Noordpolder en Bleiswijk, die bestemd zijn voor de glastuinbouw, zijn op dit moment in bedrijf. Ook hier liggen kansen in relatie met Bleizo-West. Om met de Zoetermeerse wethouder van economische zaken Iedema te spreken “Met het ontwikkelperspectief van nu 40 tot 50 jaar verder kijken is absoluut nodig!”

In april publiceren de colleges van Lansingerland en Zoetermeer hun reacties op de aanbevelingen van Twijnstra en Gudde. Vervolgens zullen de beide raden zich hierover buigen. Natuurlijk zullen wij af gaan stemmen met onze PvdA collega’s in de raad van Zoetermeer. Wordt dus vervolgd!

Trotse fractie in 2019

“ZOMAAR EEN MOOIE ZOMERDAG” EEN JAAR LATER

Het was winter, net als nu, maar precies een jaar geleden verscheen onze vertelling “Zomaar een mooie zomerdag in Lansingerland 2030”. Het was een bijzondere glossy, ter ere van het verschijnen van ons 500ste weekbericht toen. Het schetst een mooie zomerdag in Lansingerland in het jaar 2030. Het verhaal begint vroeg in de morgen, als een jonge vrouw, die met haar man en twee kleine kinderen in de wijk Wilderszijde woont, op de sneltram stapt bij halte Bonfut. Ze is projectleider aan de TU in Delft en werkt aan elektrische vliegtuigen voor korte afstanden. Het verhaal eindigt in het AMG Schmidtpark, waar vele inwoners nog even genieten van de zwoele zomeravond. In de vertelling komen bekende en onbekende personen, inwoners en politici, soms ex-politici, aan het woord. Hoe gaat het met hen? Waar wonen ze? Hoe reizen ze naar hun werk? Is het openbaar vervoer beter dan nu? Wie doen het vrijwilligerswerk in het jaar 2030? Zijn er betaalbare huizen genoeg? Wie zorgt er voor onze ouderen? Kunnen mensen veilig fietsen in het donker? Wie is dan de burgemeester?

Voorkant van de jubileum glossy uit 2019

 Wat we toen met het verhaal beoogden, daar is een mooie term voor: “futuring”. Als politicus of bestuurder zal je altijd een toekomstbeeld, een wensbeeld moeten hebben van de samenleving. Je visualiseert wat je dan bereikt hebt voor de inwoners. Wat heb je gedaan om daar te komen, wat hebben anderen gedaan met jou of voor jou? Welke hindernissen heb je moeten nemen? Wat was de grootste succesfactor? Als je dat helder hebt, kun je je doelen beter bereiken. En dat is wat wij wilden doen. U kunt deze vertelling nalezen in het 500ste-jubileum-weekbericht-zomaar-een-mooie-zomerdag-in-lansingerland-2030.

Nu, één jaar en 40 weekberichten verder, leek het ons aardig om te onderzoeken of onze wensbeelden nu al wat dichterbij zijn gekomen. Natuurlijk gaat het maar om één jaar maar wie weet zijn er toch al stapjes gemaakt. We zetten ze op een rijtje.

De bestuurders van Metropoolregio, provincie en de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland zijn het er inmiddels wel over eens dat er een tramlijn moet komen tussen station Lansingerland-Zoetermeer en metrostation Rodenrijs. Het vervolgens doortrekken van deze tramlijn naar Rotterdam The Hague Airport en Schiedam station komst steeds meer in beeld. Eind 2020 rijdt HTM tramlijn 19 vanaf station Delft door naar de TU wijk en het Technopolis Innovation Park. De sprong naar Rotterdam The Hague Airport is vandaar snel gemaakt. Ons wensbeeld is dus kansrijk. Ook de spoorverdubbeling tussen Den Haag en Gouda en tussen Rotterdam en Den Haag is bestuurlijk onomstreden. Nu de budgetten nog!

Wij schetsten in onze vertelling de opkomst van succesvolle ‘Basisbanen’ als oplossing voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen van een reguliere dienstbetrekking. Een antwoord op de teloorgang van de sociale werkvoorziening. Het afgelopen jaar heeft onze fractie hier geregeld aandacht voor gevraagd. De gemeente Groningen kent vanaf maart 2020 deze basisbanen. Zij gaan daar aan de slag met liefst 50 basisbaners. De kosten bedragen 700.000 euro per jaar. De uiteindelijke kosten zullen lager zijn omdat de bijstandsuitkeringen vervallen en er minder geld hoeft te worden uitgegeven aan re-integratie, schuldhulpverlening en zorg.

En betaalbaar wonen? Het ziet er nu naar uit dat er op Wilderszijde zeker wel 20% sociale huurwoningen zullen worden gebouwd en misschien wel meer, een wensdroom in onze vertelling. Bovendien komen er vermoedelijk meer woningen dan wij toen aangaven: zeker 3000 in plaats van de 2500 woningen die wij noemden. Voorlopig betekent dit 7 maanden korter wachten op een sociale huurwoning dan nu het geval is. Maar ons wensbeeld met betrekking tot de wachttijd van maximaal 2 jaar in 2030 is nog lang niet bereikt.

3B Wonen en Gemeente bouwen samen sociaal

Nieuwbouw Wolfert Lansing

 Eerste grondwerk op Wilderszijde

De komst van aardwarmte, zonnepanelen op kassen, restwarmte van de glastuinbouw, warmterotondes en warmtebedrijven, veel minder restafval en oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn anno 2020 al vertrouwde begrippen. Het debat over duurzaamheid en een CO2 neutrale gemeente is sinds medio 2019 zeker een stapje verder. De agenda is nu helder maar er is nog heel veel te doen. Het voorzichtige begin is er op weg naar 2030. Maar of we dan onze wensdroom van 75% CO2 neutraliteit zullen halen, is nog onzeker.

De aanleg van snelle fietsverbindingen met onze regiogemeenten staat hoog op de agenda van de Metropoolregio, provincie en gemeenten. Het is zeker dat hier de komende jaren stevige stappen vooruit zullen worden gemaakt. Het debat over de toekomst van de N209 komt voorzichtig op de politieke agenda. Handhaven wij de status van provinciale weg of maken wij er een gemeentelijke ontsluitingsweg van? En brengen wij sowieso de maximum snelheid terug naar 60 km? Aan de voorbereiding van de komst van een fietstunnel onder de N209 wordt door provincie en gemeente hard gewerkt. Het gaat hierbij met name op de precieze plek waar deze tunnel moet komen.

Rotterdam The Hague Airport is in 2019 hard aan de slag gegaan om een CO2 neutrale luchthaven te worden. Ook wordt er gewerkt aan een CO2 neutrale luchtvaart via de ontwikkeling van elektrisch vliegen en de productie van synthetische kerosine. Voor 2020 staat de nieuwbouw van het Albeda luchtvaart college, de aanleg van een groot zonnepark op het vliegveld terrein en de verbetering van het openbaar vervoer tussen metrohalte Meijersplein en RTHA op het programma. Het gaat om het grootste zonnepark in de Metropoolregio dat 23 MW gaat leveren. Om al deze doelen te bereiken is de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) opgericht, een initiatief van het college van Rotterdam en de directie van de luchthaven. Meer hierover is te lezen op: https://stichtingrhia.nl/

Nu de gemeenteraad afgelopen donderdag instemde met het voorstel, is het zeker dat er de komende jaren in het nieuwe winkelcentrum van Berkel een groot Cultuurhuis gebouwd gaan worden. Het geeft onderdak aan de bibliotheek, horeca, ontmoetingsplekken voor iedereen, oefenruimtes en bioscoopzaaltjes. Alle drie de kernen van Lansingerland kennen dan een cultuurhuis. Ruim voor het jaar 2030 dus. Bovendien wordt de komende jaren hard gewerkt aan de uitbreiding van het Berkelse winkelcentrum (de bouw is al begonnen) en de broodnodige opknapbeurt van het centrum van Bergschenhoek. De winkelcentra zullen optimaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Vorig jaar waren nog lang niet alle kinderen die in Lansingerland in armoede opgroeien in beeld. Onze vertelling zegt dat dit in 2030 wél gelukt is. Het college voorziet dat dit jaar 1850 kinderen mee zullen gaan doen aan het Jeugd Cultuurfonds, Jeugd Sportfonds en stichting Leergeld. Actieve sturing van het college zélf om álle arme kinderen in beeld te krijgen blijft nodig. 3.6% van onze bevolking is arm. Regionaal gezien is dit percentage zeer laag. Dit moeten we kunnen oplossen door een brede anti-armoede aanpak. “Lansingerland, de eerste gemeente in Nederland zonder armoede”, dat zou wat zijn. Komend jaar zal onze fractie, samen met andere maatschappelijke organisaties en hopelijk met steun van het college, proberen om een methode te ontwikkelen waarmee álle arme kinderen in onze gemeente kunnen worden bereikt.

Gratis openbaar vervoer voor álle mensen met een AOW uitkering zit er vooralsnog niet in maar de raad is wel te porren voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen tot 120% van het bestaansminimum. Wat de PvdA betreft wordt de lat op 130% gelegd. Het begin is er dus. Vanaf 2021-2022 is te verwachten dat Metro E tijdens de spitsuren frequenter kan gaan rijden dan 6 keer per uur. Dan is het keerspoor bij Pijnacker-zuid klaar voor gebruik waardoor er meer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en Pijnacker. Een mooie opmaat voor de 1 x per 3 minuten frequentie in 2030, vinden wij.

Het is momenteel even doorbijten geblazen als het om het groen in onze omgeving gaat. Het Hoge en Lage Bergse bos, het Rottemerengebied gaan stevig op de schop in afwachting van betere tijden. Tegelijk met de aanleg van de A16 Rotterdam wordt er gewerkt aan het nieuwe natuurgebied de Triangel en de geplande fiets en wandelverbindingen met Park de Polder, de Vlinderstrik die ook op Rotterdams grondgebied een forse gedaanteverandering zal ondergaan. Ruim voor 2030 moet het allemaal klaar zijn.

En inderdaad, al dit jaar zal Lansingerland geen hinder meer ondervinden van de schuldenlast uit het verleden. De begroting 2020-2024 zal volledig in balans zijn. Ruim voor 2030 is Lansingerland een financieel gezonde gemeente. Kansrijk genoeg om alle wensdromen en uitdagingen op weg naar 2030 met vertrouwen tegemoet te zien!

De jaren 20 van deze eeuw vormen het afscheid van het neoliberale tijdperk waarin het absolute geloof in de vrije markt centraal stond. Het begrip “vrijheid” is aan herijking toe. Alom wordt gepleit voor een nieuw sociaal contract die de relatie tussen markt, overheid en burgers opnieuw regelt. Een stevigere positie van de burgers is hard nodig. Minder en beter door de overheid gereguleerde marktwerking, meer zekerheid voor burgers als het om werk, zorg, pensioen en wonen gaat, zo adviseert een recente WRR-rapport aan de regering. Onze vertelling haakte aan bij de nieuwe tijdgeest. Slaat deze, zoals mag worden verwacht, echt aan dan zou onze “futuring” wel eens dichtbij de werkelijkheid van 2030 kunnen liggen. Dit hopen wij natuurlijk van harte!

In februari 2021 volgt onze volgende update!

 Bomenkap Schiebroekseweg ivm A16

Tot slot: Hoe ziet de komende week eruit? Op dinsdagavond vergadert de commissie Ruimte. Het gaat onder andere over de herziening van de Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020. Daarin spreken gemeenten in de regio af welke regels ze toepassen bij het toekennen van sociale huurwoningen en de wijze waarop ze omgaan met urgentie daarbij. Op woensdag is de vergadering van commissie AB vervallen en op donderdag staat bij commissie Samenleving het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in Lansingerland op de agenda. Een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma, maar ‘voor alle 65-plussers’ wordt moeilijk. Heb een goede week!

Aanleg A16 nabij Ankie Verbeek Ohrlaan

 Wildersekade

Hoek Schiebroekseweg en Wildersekade

Voorjaarsbloemen op Boterdorpseweg